Latające talerze - Earth vs. The Flying Saucers [1956].txt

(45 KB) Pobierz
00:00:03:Od czas�w biblijnych cz�owiek|by� �wiadkiem i rejestrowa�
00:00:06:wiele dziwnych zjawisk|na niebie
00:00:09:oraz rozmy�la� nad|mo�liwo�ciami wizyt
00:00:12:go�ci z innego �wiata.
00:00:25:UFO NA WYSOKO�CI 12 TYS. ST�P|PR�DKO�� 2000 MIL NA GODZIN�
00:00:30:Dzisiaj z przestrzeni|powietrznej Kalifornii
00:00:33:teren�w rolniczych w Kansas
00:00:35:upraw ry�owych|Dalekiego Wschodu
00:00:37:oraz od linii lotniczych|z ca�ego �wiata
00:00:40:nieustannie nadchodz�|nowe doniesienia o UFO
00:00:43:Niezidentyfikowanych|Obiektach Lataj�cych
00:00:45:znanych tak�e jako|lataj�ce spodki.
00:00:54:W Dayton stan Ohio, Dow�dztwo|Wywiadu Lotniczego
00:00:56:gromadzi i selekcjonuje dane|ze wszystkich stron �wiata.
00:01:00:Dziewi��dziesi�t siedem procent|obiekt�w okazuje si� po zbadaniu
00:01:02:by� pochodzenia naturalnego
00:01:04:ale trzy procent jest wci��|uznawane za nieznane.
00:01:07:Si�y powietrzne s� �wiadome|fakt�w i gotowe uwierzy�, �e
00:01:09:cz�� z nich mog�a by� lataj�cymi|spodkami z innej planety.
00:01:13:Mimo �e nie stwierdzono �adnego|rozstrzygaj�cego dowodu
00:01:15:analiza i przetwarzanie|informacji o UFO
00:01:18:trwa nieustannie.
00:01:23:W wyniku zaistnia�ej sytuacji,|Dow�dztwo Obrony Powietrznej
00:01:26:w Colorado Springs wyda�o|rozkaz nakazuj�cy
00:01:29:otwarcie ognia z ca�ej dost�pnej|broni w przypadku
00:01:32:pojawienia si� obiekt�w lataj�cych|niemo�liwych do zidentyfikowania.
00:01:35:Postawieni w tej sytuacji wojskowi|zastanawiaj� si� jednak
00:01:38:czy obecnie dost�pna technologia|i najnowocze�niejsza bro�
00:01:40:by�aby efektywna w przypadku|konfliktu typu...
00:01:43:...Ziemia kontra lataj�ce spodki.
00:02:40:WKRACZASZ NA TEREN|OPERACJI SKY HOOK
00:02:43:ZAMKNI�TA STREFA|MINISTERSTWA OBRONY
00:02:51:16 lipca.
00:02:53:Do: Mi�dzynarodowej Komisji|Bezpiecze�stwa.
00:02:55:Projekt: Sky Hook.
00:02:57:Streszczenie i komunikat|o post�pach projektu
00:02:59:kierownika dr Russella|A. Marvina.
00:03:01:Oraz pani Marvin
00:03:03:bez kt�rej natchnienia|i rzeczowego krytycyzmu
00:03:06:to sprawozdanie nie mog�oby|nigdy powsta�.
00:03:08:Ledwo dwie godziny po �lubie i|ju� ��dasz r�wnego udzia�u.
00:03:16:Teraz po �lubie, doktorze Marvin,|nie musisz podkrada� si� do mnie.
00:03:20:Zawsze masz oczy|z ty�u g�owy.
00:03:22:To nie jest bezpieczne kiedy prowadz�.|Ale mi�e.
00:03:24:S�dzi�am, �e wielcy intelektuali�ci|zwykle s� skryci i nie�miali.
00:03:28:Moja nauczycielka, panna Hickley|m�wi�a �e szybko si� ucz�.
00:03:32: Jak ju� co� zaczniesz to|nie wiesz kiedy sko�czy�.
00:03:36:Tak.
00:03:38:Dzisiaj mam mi�e spotkanie|z tr�jstopniow� rakiet�.
00:03:45:Teraz prosz� nie przerywaj.
00:03:53:Wskutek ostatnich|post�p�w nauki
00:03:56:mo�liwa sta�a si� realizacja|pradawnego marzenia
00:03:59:o zbadaniu przestrzeni kosmicznej.
00:04:03:Aby przygotowa� si� do tego|wielkiego kroku naprz�d
00:04:06:zbieramy dane o warunkach|panuj�cych na wysoko�ciach
00:04:09:dotychczas nie zbadanych.
00:04:12:Aby zebra� potrzebne dane,|bezza�ogowe stacje obserwacyjne
00:04:16:s� wynoszone w|wielostopniowych rakietach
00:04:18:na odleg�o�� setek mil|ponad powierzchni� Ziemi.
00:04:23:Tam, kr���c po niesko�czonych|orbitach dooko�a naszej planety
00:04:26:b�d� dwunastoma|drobnymi satelitami
00:04:29:albo ksi�ycami.
00:04:31:B�d� informowa� nas|drog� radiow�
00:04:34:przekazuj�c podstawowe informacje|niezb�dne by przygotowa� drog�
00:04:37:naszego dost�pu do|przestrzeni kosmicznej.
00:04:39:Efekt stanu niewa�ko�ci
00:04:41:deszcze py�u meteorytowego
00:04:43:nieokie�znany �ar S�o�ca
00:04:45:promieniowanie kosmiczne
00:04:47:to wszystko b�dzie studiowane|i przeanalizowane.
00:04:50:Obecnie wystrzelili�my dziesi��|sztucznych satelit�w
00:04:53:lub ptak�w, jak je nazywamy.
00:04:55:My...
00:05:00:S�ysza�a� co�?
00:05:03:Co mia�am s�ysze�?
00:05:05:Nie s�ysz� niczego.|Cicho. S�uchaj.
00:05:23:Zjed� na bok.
00:05:55:Russ, to by� spodek.
00:05:59:Lataj�cy spodek?
00:06:02:Dobrze, zobaczyli�my co�, co|wydaje si� by� lataj�cym spodkiem.
00:06:05:To wszystko, co|mo�emy powiedzie�.
00:06:08:Zobaczyli�my to.|Us�yszeli�my to - oboje.
00:06:11:Czego wi�cej trzeba?
00:06:14:Dobrze, musimy mie�|czas by pomy�le�...
00:06:16:by oceni� to...
00:06:18:zanim o tym opowiemy.
00:06:22:Daj ognia.
00:06:32:Oczywi�cie, to nie m�g�|by� spodek.
00:06:35:Ca�y czas si� trz�s�.
00:07:05:Carol, chc� aby� przepisa�a te|notatki do mojego sprawozdania.
00:07:09:Tak, szefie.
00:07:11:Ale najpierw jeszcze|jeden drobiazg.
00:07:13:Teraz gdy jeste� �onaty|Dr Marvin, pierwsz� rzecz�
00:07:15:o kt�rej musisz pami�ta� jest:
00:07:17:�adnych poufa�o�ci|z sekretarkami
00:07:20:podczas godzin pracy.
00:07:22:W porz�dku.
00:07:27:...lub ptak�w, jak je nazywamy.
00:07:29:My...
00:07:35:Russ.
00:07:40:D�wi�k spodka.
00:07:43:Jest na ta�mie!
00:07:47:Zapomnia�e� go wy��czy�.
00:07:52:Teraz pami�tam!
00:07:54:Ja wy��czy�am go p�niej.
00:08:03:To kawa� konkretnego dowodu.
00:08:06:Rakieta numer 11 zostanie|wystrzelona za 20 minut.
00:08:12: Zostawmy to teraz. Mamy akurat|tyle czasu, by zd��y� do bunkra.
00:08:24:Genera� Hanley w sprawie|projektu Sky Hook.
00:08:26:Pospiesz si�, OK?|Nie mam czasu.
00:08:28:Nikt nie mo�e teraz wjecha�.|Trwa start rakiety.
00:08:30:To w�a�nie chc� wstrzyma�.
00:08:32:Po��czcie mnie z|dr Russell'em Marvin'em.
00:08:39:Zachodnia brama do|bunkra numer dwa.
00:08:42:Dr Marvin.
00:08:45:Bunkier numer dwa.|Tu Marvin.
00:08:47:Tu zachodnia brama.|Genera� Hanley do Pana.
00:08:50:Och, wpu��cie go.
00:08:52:Carol, to tw�j ojciec.
00:08:54:Dzwoni z Panamy?|Nie, jest tu przy bramie.
00:08:57:Cze��, Russ.|Cze��.
00:08:59:Witamy w domu, generale.|Jakie wie�ci z Panamy?
00:09:01:Obawiam si�, �e z�e.
00:09:03:Powiniene� wys�ucha� co odkry�em|zanim odpalisz kolejn� rakiet�.
00:09:06:Mo�esz przerwa� start?|Obawiam si�, �e nie mog�.
00:09:09:Jeste�my w ostatniej|fazie odliczania.
00:09:12:Poczekaj chwil�.|Jest co� innego co chcia�em zrobi�.
00:09:15:Chwileczk�.
00:09:17:To tw�j przywilej.
00:09:20:Cze��, tato.|Co tam, skarbie?
00:09:22:Chcia�am ci powiedzie�, �e|Russ i ja pobrali�my si� wczoraj.
00:09:26:Wzi�li�cie �lub?|Wybacz, �e ci� nie uprzedzili�my.
00:09:32:Musz� ko�czy�.|Zjedzmy razem obiad dzi� wieczorem.
00:09:35:Mo�esz przyj��?
00:09:37: To nie zapomnij.|Do widzenia.
00:09:44:Czterna�cie...
00:09:46:trzyna�cie, dwana�cie...
00:09:47:jedena�cie, dziesi��, dziewi��...
00:09:50:osiem, siedem, sze��...
00:09:53:pi��, cztery, trzy...
00:09:56:dwa, jeden.
00:10:10:Wiem jak projektant czuje si�,|s�ysz�c co� takiego
00:10:13:ale Projekt Sky Hook nie dzia�a tak|jak oczekiwa�o Ministerstwo Obrony.
00:10:17:Powiedz mi, ile "ptak�w"|umie�cili�cie dotychczas?
00:10:21:Jedena�cie, licz�cy dzisiejszy.
00:10:23:Z iloma macie obecnie kontakt?
00:10:26:Tylko z jednym - dzisiejszym.
00:10:28:Przyznaj�, �e nie mogli�my|wy�ledzi� ich wizualnie dotychczas
00:10:31:ale naprawimy to.
00:10:32:Nie b�d� tego zbyt pewny.
00:10:34:Mo�emy na pewno dostroi� je,|gdy s� tam w g�rze.
00:10:37:W�a�nie pr�buj� ci powiedzie�,|�e ich tam ju� nie ma.
00:10:40:To co spad�o na Panam�|nie by�o meteorytem.
00:10:43:To by�y spalone szcz�tki|numeru siedem.
00:10:45:Sprawdzi�em to osobi�cie.
00:10:47:Co?
00:10:49:A wywiad z�o�y� raporty,|kt�ry upewniaj� nas
00:10:51:�e jedynka i tr�jka spad�y|nad Afryk�
00:10:53:numer pi�� w rejonie|bieguna p�nocnego
00:10:55:a dziewi�� i dziesi��|wzd�u� And�w.
00:11:00:Reszta prawdopodobnie zosta�a|stracona gdzie� w morzu.
00:11:04:Co si� z nimi dzieje?
00:11:06:Najwidoczniej wybuchaj� w|przestrzeni kosmicznej.
00:11:08:Dlaczego?
00:11:10:Nie zawieraj� �adnych|materia��w wybuchowych.
00:11:12:Mo�esz mi wierzy�
00:11:14:Po wystrzeleniu rakieta powinna|okr��a� Ziemi� przez d�ugi czas.
00:11:17:Tak jest zawsze, chyba �e...|Russ! Tato!
00:11:21:Chyba �e co?
00:11:23:Chyba, �e kto� lub co� zestrzeliwuje|je zaraz po umieszczeniu w g�rze.
00:11:27:�adna bro� na �wiecie nie mo�e|dotrze� tak wysoko.
00:11:29:Nie, oczywi�cie nie.
00:11:33:Przynie�cie �y�eczki do kawy.
00:11:42:Ach, moje specjalne barbecue.
00:11:44:W ramach przeprosin, �e|nie uprzedzili�my o �lubie.
00:11:47:To by�o nag�e dla nas r�wnie�.|Nag�e?
00:11:49:�ciga�am go od roku.
00:11:51:Nie musz� ci m�wi�, wam obu|jak jestem szcz�liwy.
00:11:54:Ciesz� si�. Nie wiem co bym|zrobi�, gdyby by�o inaczej.
00:12:00:Dzi�ki.
00:12:05:Russ... |Co w�a�ciwie s�dzisz
00:12:09:o tym czym� zestrzeliwuj�cym|satelity?
00:12:13:Generale, zobaczyli�my dziwn�|rzecz dzisiaj po po�udniu.
00:12:17:Widzieli�my co�, co wydawa�o|si� by� lataj�cym spodkiem.
00:12:21:Lataj�cy spodek?
00:12:23:To prawie wpad�o na nas.
00:12:25:Jeste�cie pewni?
00:12:27:Zar�wno Carol jak i ja ulegamy|takim samym z�udzeniom
00:12:30:kt�re mog�y przytrafi� si�|r�wnie� innym obserwatorom
00:12:32:ale jest jako�ciowa r�nica|kiedy jest si� naukowcem.
00:12:35:Mamy jeden przekonuj�cy dow�d:
00:12:38:przypadkowe nagranie d�wi�ku|wydawanego przez to co�.
00:12:40:ta�ma jest w laboratorium|przy projekcie.
00:12:42:Chc� przes�ucha� to jutro.
00:12:44:Oboje zobaczyli�cie to?|Tak.
00:12:51:Przepraszam.
00:12:58:Od kapitana Haloway.|Prosz� tu podpisa�.
00:13:02:Kim jest Haloway?
00:13:04:Ma s�u�b� w kontroli lot�w|dzisiaj wieczorem.
00:13:14:W�a�nie stracili kontakt|z numerem 11.
00:13:17:Och Russ, przykro mi.
00:13:20:Czy jest jeszcze w zasi�gu|naszych odbiornik�w?
00:13:22:chyba nie zosta� str�cony.
00:13:24:Sp�jrz.
00:13:27:Co s� za �wiat�a?
00:13:29:To jest to, co piloci nazywaj�| �wiat�ami g�upc�w.
00:13:31:A  staro�ytni ogniami �w. Elma.
00:13:34:Ich przes�dny wygl�d nadszed� tu| jak z�y omen.
00:13:37:Obecna nauka pozwoli�a|zrozumie� to zjawisko
00:13:39:wywo�ane naelektryzowanymi|cz�stkami poruszanymi przez wiatr.
00:13:42:Ta sama zasada jak|w przypadku zorzy polarnej.
00:13:44:Tyle dzia�o si� wok� projektu|przez ostatnie kilka dni
00...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin