Rozkaz 07 - Duel.txt

(8 KB) Pobierz
00:00:00:www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
00:00:00: -----AKUMA FANSUBS-----|
00:00:04: Napisy na zam�wienie
00:01:26: Oddajcie cze�� naszym towarzyszom, Rycerzom naszego kr�lestwa...
00:01:30: ...kt�rzy polegli broni�c...
00:01:33: ...nasz� Kr�low�, nasz� Angli� i nasz� Wiar�.
00:01:53: Jeste� za to wszystko odpowiedzialna...
00:01:56: ...bo ty tu dowodzisz.
00:02:32: Nie b�d� prosi� o wybaczenie.
00:02:36: To wszystko moja wina.
00:02:39: Rozkaz : 07|Pojedynek
00:02:55: Agenci z kwater dowodzenia Hellsing: ze 192...
00:02:59: ...przetrwa�o tylko 57.
00:03:06: 24 z nich jest rannych.
00:03:09: Tylko 25 cz�onk�w plutony Maison Fox, |kt�rzy tego dnia wyruszyli do Irlandii nie ponios�o strat.
00:03:17: Pozosta�ych 8 nie by�o w kwaterach, wi�c s� cali i zdrowi.
00:03:25: Wygl�da no to, �e Alucard i Celes nie zostali wzi�ci pod uwag�.
00:03:29: Tak. Oni i tak byli ju� martwi.
00:03:35: Co z Fergussonem?
00:03:38: Z�amana �uchwa. Potrzebuje 3 tygodni na wyzdrowienie.
00:03:42: Za dwa dni wr�ci do pracy.
00:03:54: Wiktoria. Cel namierzony. Eliminacja.
00:04:05: Cofnij si�!
00:04:13: Eliminacja zako�czona.
00:04:16 Zostaw sprz�tanie policji.
00:04:18: Natychmiast udaj si� do Parku Hyzo.
00:04:20: Jest tam b�jka.
00:04:22: My ju� tam jedziemy.
00:04:24: Tak!
00:04:44: Co do przesz�o�ci braci Valentine...
00:04:46: ...to zajmuje si� tym ca�y nasz wydzia� dochodzeniowy...
00:04:53: Korzystaj�c z kana��w Konferencji Okr�g�ego |Sto�u prosimy o pomoc MI5.
00:05:00: Kontynuowa� dochodzenie.
00:05:02: Nie wa�ne jak b�dzie to ci�kie, nie pozw�l si� wy�lizgn��...
00:05:05: To jest...
00:05:08: ...zemsta!
00:05:09: Odp�ac� im tysi�ckrotnie.
00:05:29: Sekcja 13 Watyka�skiej Agencji do Zada� Specjalnych, Dywizja Escaliote!
00:05:37: Do przewodnicz�cej Agencji Hellsing, Integry Wingates Hellsing.
00:05:42: Czy podczas przyjemnego pocz�tku jesieni...
00:05:45: ...zechcia�aby pani odwiedzi� ze mn� Muzeum Sztuki?
00:06:11: Bardzo mi przykro, chyba musia�a� czeka�.
00:06:34: Rety, rety... chyba mnie tu nie lubi�.
00:06:38: Sekcja 13 Watyka�skiej Agencji do Zada� Specjalnych, Kap�anie Inspektorze Dywizji Escaliote, Enrico Maxwell'u...
00:06:45: ...czego chcesz?
00:06:48: Przyszli�my z�o�y� kondolencje.
00:06:52: 135 martwych agent�w.
00:06:55: 24 rannych.
00:06:59: S�ysza�em, �e niemal wyko�czy� was zorganizowany atak upior�w.
00:07:06: Nie przyszed�em si� k��ci�, pani Hellsing.
00:07:10: Przesta� si� wyg�upia�!
00:07:11: Powa�nie pogwa�ci�e� pakt...
00:07:14: ...przysy�aj�c Agenta Andersona, |kt�ry nas zaatakowa� i zabi� cz�onka naszej Agencji!
00:07:22: Nie pozwol�, �eby� o tym zapomnia�, Maxwell!
00:07:25: Nie mam zamiaru kontynuowa� tej idiotycznej szarady!
00:07:28: Natychmiast odejd�!
00:07:36: I co?
00:07:38: My przyszli�my pokornie a ty zachowujesz si� zuchwale.
00:07:43: Przesta� be�kota� i pos�uchaj! 
00:07:47: Buffanard.
00:07:53: Ostatnio w naszym �wi�tym kraju...
00:07:56: ...rozpowszechnia si� ta nieczysta pluskwa.
00:08:01: Wed�ug naszych ludzi wi�kszo�� tych szumowin pochodzi z Anglii.
00:08:09: Niemo�no�� wyeliminowania robactwa podczas epidemii...
00:08:12: ...to pewnie efekt dalszego s�abni�cia tej �a�osnej Agencji.
00:08:20: Wi�c zacz�li nap�ywa� do naszego �wi�tego kraju.
00:08:33: Z naszego punktu widzenia...
00:08:35: ...Hellsing i wampiry s� takie same...
00:08:39: ...chore i nieczyste...
00:08:41: Nie obchodzi nas, czy si� pozabijacie czy pozjadacie.
00:08:46: Je�li jednak odpowiecie Watykanowi wrogo�ci�...
00:08:50: ...Sekcja 13, bez lito�ci...
00:08:52: ...wyeliminuje wampiry i Hellsing.
00:08:57: Rozumiesz? Ty angielska macioro!
00:09:03: Macioro?
00:09:06: Do przewidzenia ze strony Sekcji 13, |kt�rej nazwa uciszy nawet p�acz�ce dziecko.
00:09:08: Du�o gadacie.
00:09:12: Rz�dzicie lud�mi na ca�ym �wiecie, |dajecie im pok�j i uk�adacie prawa...
00:09:17: ...nagradzacie pos�usznych i eliminujecie przeciwnik�w.
00:09:23: Nic si� nie zmieni�o.
00:09:25: Wy Rzymianie nie zmienili�cie si� ani troch� przez 2000 lat.
00:09:30: Nosferatu Alucard!
00:09:45: Uparty jest!
00:09:52: To nie ma ko�ca!
00:09:54: Hej, Wiktoria!
00:09:55: Co z celem, nosicielem?
00:09:58: Nosiciel wskoczy� na poci�g.
00:10:01: Porusza si� potr�caj�c pasa�er�w.
00:10:05: Uda�o mi si� dowiedzie�, �e wskoczy� na| wagon jad�cy do Queen's Gate, ale..
00:10:09: ...je�li zmieni kierunek na Notting Hill, jeste�my ugotowani!
00:10:14: Natychmiast skontaktuj si� z kwaterami dowodzenia!
00:10:16: Zablokowa� wszystkie stacje na trasie poci�gu!
00:10:19: Awaryjnie zatrzyma� wagon, kt�ry w�a�nie odjecha�!
00:10:23: Wstrzymali�my transport publiczny w Londynie.
00:10:26: Posprz�tajcie tam jak najszybciej.
00:10:29: Walter-sama!
00:10:30: Niech b�ogos�awi was B�g i Kr�lowa.
00:10:33: Amen.
00:10:34: O co chodzi?
00:10:35: To zdj�cie zrobiono godzin� temu w Ogrodzie Kensington.
00:10:49: Kod 00767.
00:10:51: To Kr�lewskie Wojskowe Muzeum!
00:10:53: T-tak!
00:10:56: Mi�o ci� pozna�, Maxwell...
00:11:01: ... i po�egna�.
00:11:04: Ty draniu, wi�c nazwa�e� moj� pani� macior�?
00:11:11: Nawet nie my�l, �e wyjdziesz st�d �ywy.
00:11:38: Odejd� a b�dziesz mia� tron miejsc...
00:11:43: Poznaj o�wiecenie, S�d L�du, Bitola. Poznaj doktryny.
00:11:59: W strachu, s�u� �mierci...
00:11:52: ...raduj si� strachem...
00:11:55: ...uca�uj ich dzieci�.
00:12:00: Mo�e On nadaremno obdarzy si� zapomnieniem.
00:12:05: Amen.
00:12:17: Tygrys Lily zostanie chyba z�apany przez Kapitana Haka.
00:12:22: Maxwell, ty!?
00:12:24: Nie powinna� si� pospieszy�, Wendy?
00:12:30: Tym razem na pewno upadniesz.
00:12:40: Kapitan Hak nie przyby� do Londynu tylko po to, �eby zabi� Lily.
00:12:47: Kapitan Hak, kt�ry sam mo�e pozby� si� nieczystych wr�ek.
00:12:54: Co jest...
00:13:05: Czy�by?
00:13:21: Czeka� na Piotrusia Pana...
00:13:26: ...po z�apaniu Tygrysa Lily.
00:13:32: Doprawdy...?
00:13:35: Jest tutaj?
00:13:45: Wi�c Piotru� Pan powinien si� z nim zmierzy�!
00:13:54: Wampiry i ci, kt�rzy im rozkazuj�.
00:13:58: W �wietle Boga s� tylko pod�ymi, zbrukanymi istotami.
00:14:04: Jako niepowtarzalny pos�aniec boski nios�cy kary...
00:14:08: ...oczy�cisz wszystko.
00:14:13: Niech Duch �wi�ty b�dzie z wami.
00:14:18: Amen.
00:14:20: Cholera!
00:14:37: P-Panie!
00:14:41: No to zaczynajmy!
00:14:43: Kap�anie Judasza!
00:14:47: Znudzi�o mnie czekanie, Wampirze!
00:14:56: Co?
00:14:57: Pies nie mo�e mnie zabi�.
00:15:29: Spr�buj mnie zastrzeli�!
00:15:46: Panie...
00:15:53: Panie!
00:15:55: Co� takiego jest Asem Hellsing?
00:16:03: Nie mia� ze mn� szans.
00:16:28: C-co... mog� zrobi�...?
00:16:32: A poza tym, dlaczego nios� g�ow� mojego Pana?
00:16:36: O czym ja my�l�? Co mog� zdzia�a�, jak to przynios�?
00:16:38: Proch do prochu, Amen!
00:17:36: P-Panie!
00:17:39: P-potw�r!
00:17:42: Cz�sto mi to m�wi�.
00:17:44: A ty czym jeste�?
00:17:46: Cz�owiekiem?
00:17:49: Psem?
00:17:53: Potworem?
00:18:42: Gi� marnie.
00:18:52: Interesuj�ce.
00:18:53: Dlaczego? Nawet, jak jest w takim stanie!?
00:19:11: Alucard!
00:19:15: To by�o ca�kiem interesuj�ce, watyka�ski skurwielu.
00:19:19: Teraz b�dziesz gryz�?
00:19:23: Przesta� szczeka�, niewolniku Hellsing!
00:19:27: Ale nie mog� ci� teraz zabi� ty, czym dysponuj�.
00:19:32: Zabij� ci� nast�pnym razem.
00:19:37: Do zobaczenia, Wampirze!
00:19:47: Umm... Panie?
00:19:50: Nic ci nie jest?
00:19:52: Pies, kt�ry nie jest nawet cz�owiekiem |czy potworem nie mo�e mnie pokona�.
00:19:58: To ludzie zawsze pokonuj� potwory.
00:20:38: My, Brytyjska Kr�lewska Protestancka Organizacja| Hellsing nie ugniemy si� przed nikim.
00:20:44: Wszystkie przeszkody zostan� zgniecione |i zmiecione z powierzchni ziemi.
00:20:48: Je�li chcesz �y�, to podwi� ogon pod nogi i uciekaj do domu...
00:20:52: ...watyka�ski...
00:20:56: ...knurze.
00:21:10: Przesta�o pada�.
00:22:39: Panienko... chcia�aby� p�j�� do muzeum sztuki?
00:22:42: Wi�c mo�e biblioteka?
00:22:43: Hah...?
00:22:44: Wi�c mo�e sklep dla doros�ych?
00:22:46: Chyba �artujesz, tak nagle?
00:22:47: Rozkaz : 08:|Dom �mierci|Co zrobimy, Buffanard?
Zgłoś jeśli naruszono regulamin