McKenna Terence - Pokarm Bogów.pdf

(8511 KB) Pobierz
Pokarm Bogów
Terence McKenna
POKARM BOGÓW
w przekładzie
Dariusza Misiuny
Warszawa 2007
216048442.001.png
Terence McKenna
Food of the Gods
Copyright © 1992 by Terence McKenna
All rights reserved
Na stronach rozdziałowych wykorzystano obrazy Saida Ouarzaza, pochodzące z Galerie
d'Art Damgart w As-Suwajrze.
przekład
Dariusz Misiuna
redakcja stylistyczna
Mateusz Janiszewski
projekt okładki
Wojciech Benicewicz
Joanna John
skład i łamanie
Joanna John
Copyright © for the Polish edition
by Okultura, Warszawa 2007
Wydanie I
ISBN 978-83-88922-13-8
Wydawnictwo Okultura
skr. poczt. 435, 00-950 Warszawa 1
PODZIĘKOWANIA
Pragnę podziękować wszystkim moim przyjaciołom i współpra­
cownikom za okazaną mi cierpliwość, a także za słowa otuchy, które
pomogły mi w pracy nad niniejszą książką. Dotyczy to w szczególno­
ści Ralpha Abrahama, Ruperta Sheldrakea, Ralpha Metznera, Denni-
sa McKenny, Chrisa Harrisona, Neila Hassalla, Dana Levy'ego, Erne­
sta Waugha, Richarda Birda, Roya i Diane Tuckmanów, Faustina Braya
i Briana Wallacea oraz Marion i Allana Hunt-Badinerów. Książka ta
wiele zawdzięcza też mojej korespondencji z dr Elizabeth Judd i Mar­
kiem Lamoreaux, którzy przekazali mi ważkie informacje, w istotny
sposób wpływające na styl mojego myślenia. Oczywiście za wyciągnięte
z nich wnioski ponoszę osobistą odpowiedzialność.
Olbrzymi wpływ na kształt tego dzieła miał mój przyjaciel, archi­
wista Michael Horowitz, który nie dość, że wnikliwie przeczytał cały
mój rękopis, poddając go wnikliwej krytyce, to nie omieszkał oddać mi
do dyspozycji zasobów ilustracji pozostających w gestii Fitz Hugh Lu­
dlow Memorial Library, znacznie wzbogacając wizualną stronę mojego
wywodu. Za to wszystko należą ci się Michaelu wyrazy szczerego oddania.
Szczególnie wdzięczny jestem Michaelowi i Dulce Murphym, Ste­
ve'owi i Anicie Donovanom, Nancy Lunney, Paulowi Herbertowi, Ka­
thleen O'Shaughnessy oraz wszystkim pracownikom Esalen Institute za
umożliwienie mi bycia wykładowcą-rezydentem w czerwcu 1989 i 1990
roku. Spora część niniejszej książki powstała właśnie w Esalen. Chciał­
bym również podziękować moim wytrwałym przyjaciołom, Lew i Jill
Carlinom oraz Robertowi Chartoffowi, którzy bodaj jako pierwsi wysłu­
chali fragmentów tej książki, nie zdając sobie nawet z tego sprawy.
Moja partnerka życiowa Kat, Kathleen Harrison McKenna, od daw­
na dzieliła ze mną żarliwą namiętność do psychodelicznej głębi i pływa­
jących w niej idei, a podczas naszych podróży (niekoniecznie tylko tych
amazońskich) okazała się być wspaniałą towarzyszką, współpracow­
niczką oraz muzą.
Książka ta nie powstałaby, gdyby nie wielka pomoc i wsparcie, ja­
kie otrzymałem od Kat i moich dzieci, Finna i Klei. Nie przeszkadzały
im moje wahania nastrojów i długie okresy twórczej hibernacji. Pragnę
przekazać im wyrazy mojej najgłębszej miłości. Dzięki, że jesteście.
Wyjątkowe podziękowania należą się również Leslie Meredith, mo­
jej redaktorce w Bantham Books oraz jej asystentce, Claudine Murphy.
Dzięki ich niesłabnącej wierze w wartość przedstawionych tu idei miałem
dość siły i natchnienia, by konsekwentnie penetrować nowe terytoria my­
śli. Dziękuję też mojemu agentowi, Johnowi Brockmanowi, któremu za­
wdzięczam inicjację, jaką można przejść tylko w Klubie Rzeczywistości.
Na koniec chciałbym okazać moją wielką wdzięczność całej społeczności
psychodelicznej, setkom ludzi, których miałem zaszczyt poznać w trak­
cie swego życia spędzonego na poszukiwaniach choćby fragmentu pióra
pawiego anioła. To właśnie ci starożytni i współcześni szamani, badają­
cy wcześniej nieznane terytoria, pokazali mi właściwą drogę i stali się
obiektem mego natchnienia.
SPIS TREŚCI
0. WPROWADZENIE: Manifest na rzecz nowego sposobu myślenia o narkotykach
11
• Kłopoty z właściwą oceną sytuacji • Odrodzenie archaiczności • Nowy manifest
• Dziedzictwo dominatorów
I. RAJ
1. Krajobraz szamański
23
• Szamanizm a zwyczajna religia • Techniki ekstazy • Świat złożony z języka • Świat
wyższych wymiarów • Mem szamański • Szamanizm a zagubiony inny świat
2. Magia w pokarmie
35
• Opowieść o naszych włochatych kuzynach • Jesteś tym, co jesz • Symbioza • Nowe
spojrzenie na ewolucję człowieka • Prawdziwe brakujące ogniwo • Trzy duże kroki
w rozwoju gatunku ludzkiego • Z dala od Lamarcka • Wyrabianie smaku
3. W poszukiwaniu pierwotnego drzewa życia
53
• Halucynogeny jako prawdziwe brakujące ogniwo w łańcuchu ewolucji • Szukanie
drzewa życia • Pielenie kandydatów • Roślina Ur • Czym są halucynogeny roślinne
• Transcendentny Inny
4. Rośliny i ssaki naczelne: pocztówki z epoki kamienia
65
• Ludzka wyjątkowość • Umiejętności poznawcze człowieka • Przemiany małp
• Narodziny ludzkiej wyobraźni w czasach prehistorycznych • Wzorce i wglądy
• Katalizowanie świadomości • Ciało stało się słowem • Kobiety i język
5. Nawyk
w
kulturze
i
religii
79
• Ekstaza • Szamanizm jako katalizator społeczny • Monoteizm • Patologiczny
monoteizm • Archaiczna seksualność • Ibogaina u Fangów • Różnice w polityce
seksualnej
6. Płaskowyż Edenu
91
• Płaskowyż Tassili • Cywilizacja okrągłej głowy • Raj odnaleziony? • Kultura
brakującego ogniwa • Afrykańska księga rodzaju • Çatal Hüyük • Istotna różnica
• Umysł roślinny • Holizm Gai
II. RAJ UTRACONY
6. Poszukiwanie Somy, złotej tajemnicy Wed
115
• Nawiązywanie kontaktu z umysłem natury • Soma - co to takiego? • Haoma
i Zaratusztra • Haoma i Harmalina • Muchomorowa teoria Wassonów • Argumenty
przeciwko muchomorom czerwonym • Pomyłki Wassona oraz inne możliwe źródła
Somy • Peganum harmala jako Soma • Soma jako męski bóg księżyca • Soma i bydło
• Wątpliwości Wassona • Bardziej wiarygodny argument • Indoeuropejczycy
Zgłoś jeśli naruszono regulamin