Maszynoznawstwo_energetyczne_druk.pdf

(22216 KB) Pobierz
Tematy kolejnych wykładów
1. Człowiek a energia
2. Wybrane zagadnienia energetyki cieplnej
3. Zasoby i rezerwy energetyczne, paliwa
4. Konwersja i magazynowanie energii
5. Siłownie i niektóre urządzenia pomocnicze elektrowni
6. Kotły parowe
7. Turbiny parowe
8. Turbiny gazowe i układy kombinowane
9. Spalinowe silniki tłokowe
10. Sprężarki i wentylatory
11. Pompy, urządzenia chłodnicze
12. Elektrownie jądrowe
13. Energetyka niekonwencjonalna
14. Urządzenia do oczyszczania spalin
15. Ogrzewanie i wentylacja
Dr inż.. Tomasz Hardy
Maszynoznawstwo energetyczne
Sierpień 2010r.
1
2
Człowiek a energia
Rozwój maszyn i urządzeń oraz związane z nim formy przetwarzaniaenergii:
Wykaz literatury
siła fizyczna
i umysłowa
człowieka:
wiatr:
woda:
opanowanie ognia  15080 tyś. lat p.n.e.,
żarna  55004250 p.n.e.,
odlewnictwo  42503750 p.n.e.,
żagiel  37503250 p.n.e.,
młyn wiatrowy europejski  w Europie w X w. n.e.,
koło czerpakowe  32502750 p.n.e.,
pompa tłocząca  150 p.n.e.,
młyn wodny  80 n.e.,
turbina wodna  1827 n.e.,
wykorzystanie siły zwierząt  37503250 p.n.e.,
miedź, srebro, ołów  4250-3750 p.n.e., żelazo  1400 p.n.e.,
maszyna parowa Newcomena  1712,
maszyna parowa Watta  ze skraplaczem  1769,
turbina parowa Parsonsa  1884,
silnik spalinowy Otto z zapłonem iskrowym  1876,
silnik spalinowy Diesla z zapłonem samoczynnym  1892,
turbina gazowa  1939,
silnik turboodrzutowy Von Ohaina  1939
ogniwo paliwowe  1959,
silnik elektryczny Faradaya  1825,
prądnica elektryczna Faradaya  1931,
Archimedes zapalił okręty promieniowaniem słonecznym skupionym lustrami 
200 lat p.n.e.,
silnik parowy z kolektorem słonecznym Schumana  1913,
reaktor Fermiego (USA)  1942,
elektrownia jądrowa w Obrinsku (ZSRR)  1955.
Literatura podstawowa
Z. Gnutek, W. Kordylewski: Maszynoznawstwo energetyczne, Oficyna Wyd. PWr,
Wrocław, 2003.
Z. Gnutek, W. Kordylewski: Maszynoznawstwo energetyczne, Oficyna Wyd. PWr,
Wrocław, 1994.
zwierzęta:
wytop metali:
energia cieplna:
Literatura uzupełniająca
W. Biały: Maszynoznawstwo, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004.
D.Laudyn, M.Pawlik, F.Strzelczyk: Elektrownie, WNT, Warszawa, 1997, 2010.
energia chemiczna:
W.R.Gundlach: Podstawy maszyn przepływowych i ich systemów energetycznych,
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007.
R. Szafran: Podstawy Procesów Energetycznych, Oficyna Wyd. PWr., Wrocław, 1997.
energia elektryczna:
Polecane są także inne dostępne publikacje obejmujące treść poszczególnych wykładów, a
przeznaczone dla studentów kierunków: energetyka oraz mechanika i budowa maszyn
wyższych uczelni technicznych.
energia słoneczna:
energia jądrowa:
3
752037641.051.png 752037641.062.png 752037641.073.png 752037641.083.png 752037641.001.png 752037641.002.png 752037641.003.png 752037641.004.png 752037641.005.png 752037641.006.png 752037641.007.png 752037641.008.png 752037641.009.png 752037641.010.png 752037641.011.png 752037641.012.png 752037641.013.png 752037641.014.png 752037641.015.png 752037641.016.png 752037641.017.png 752037641.018.png 752037641.019.png 752037641.020.png 752037641.021.png 752037641.022.png 752037641.023.png 752037641.024.png 752037641.025.png 752037641.026.png 752037641.027.png 752037641.028.png
Człowiek a energia
Wzrost mocy urządzeń napędowych w ostatnich stuleciach
Człowiek a energia
Rys historyczny
Koło wodne nasiębierne
Wiatrak wieżyczkowy
Maszyna parowa Newcomena: 1 –kocioł, 2 –cylinder,
3 -dźwignia, 4 – przeciwwaga
Maszyna parowa Watta z układem korbowym
Człowiek a energia
Człowiek a energia
Porównanie wskaźnika zużycia energii pierwotnej oraz energochłonności
gospodarek wybranych krajów w 1989r.
Korzystanie przez człowieka z różnych nośników energii zależało od
możliwości technicznych, które zdołał stworzyć, dlatego poszczególne
formy energii pojawiły się w użyciu w odpowiednim czasie:
drewno  od opanowania ognia,
praca zwierząt  około 4 tys. lat p.n.e.,
energia wody i wiatru  53 tys. lat p.n.e.,
węgiel  w Europie w 1113 r.,
ropa naftowa  1853 r. (Łukasiewicz),
gaz (oświetlenie)  1792 r. (Murdock),
energia elektryczna  1831 r. (Faraday),
energia geotermalna  1946 r.,
energia jądrowa  1955 r. (pierwszy reaktor).
Wielkość
Kraj
Polska
Austria
Francja
Niemcy
USA
Dzienne zużycie
energii pierwotnej
na mieszkańca, MJ
380
370
460
520
930
Energochłonność
krajowego produktu
brutto, t p.u./10 3 USD
1,07
0,36
0,42
0,46
0,6
752037641.029.png 752037641.030.png 752037641.031.png 752037641.032.png 752037641.033.png 752037641.034.png 752037641.035.png 752037641.036.png 752037641.037.png 752037641.038.png 752037641.039.png 752037641.040.png 752037641.041.png 752037641.042.png 752037641.043.png 752037641.044.png 752037641.045.png 752037641.046.png 752037641.047.png 752037641.048.png 752037641.049.png 752037641.050.png 752037641.052.png
Wybrane zagadnienia
energetyki cieplnej
Wybrane zagadnienia
energetyki cieplnej
Energetyka zajmuje się przetwarzaniem energii pierwotnej ,
zawartej w różnych nośnikach energii, na formy energii
bezpośrednio przydatne użytkownikowi, jak energia elektryczna
lub cieplna.
Maszyna - obiekt, w którym przemiana energii wiąże się z
ruchem obiektu lub jego części.
Maszynoznawstwo jest dziedziną wiedzy technicznej zajmującą
się maszynami i ich elementami, obejmującą zasady budowy i
działania maszyn.
Urządzenie - obiekt, którego elementy podczas pracy się nie
poruszają.
Maszynoznawstwo energetyczne dotyczy obszernego działu
maszyn i urządzeń, które mają zastosowanie w energetyce i w
pokrewnych dziedzinach, gdzie występują procesy przetwarzania
energii.
Wybrane zagadnienia
energetyki cieplnej
Wybrane zagadnienia
energetyki cieplnej
Energia całkowita układu jest sumą energii w różnej postaci.
Najważniejsze składniki energii ciała są następujące:
a) energia kinetyczna ruchu postępowego i obrotowego ciała,
b) energia potencjalna ciała,
c) energia wewnętrzna ciała.
Nośniki energii dzieli się na:
nośniki energii pierwotnej – paliwa kopalne (węgiel, ropa
naftowa i gaz ziemny), biomasa oraz paliwa jądrowe,
nośniki energii wtórnej – prąd elektryczny, para wodna,
gorąca woda, sprężone powietrze.
W energetyce największe znaczenie ma energia wewnętrzna ciała ;
jej składniki są następujące:
a) energia ruchu postępowego i obrotowego cząsteczek,
b) energia ruchu drgającego atomów w cząsteczce,
c) energia potencjalna w polu wzajemnego przyciągania się drobin,
d) energia chemiczna (związana z możliwością przebudowy ciała),
e) energia stanów elektronowych,
f) energia jądrowa.
Nośniki energii pierwotnej zwykło się też nazywać surowcami
energetycznymi, nośniki energii wtórnej są tylko środkami do
przenoszenia energii.
752037641.053.png 752037641.054.png 752037641.055.png 752037641.056.png 752037641.057.png 752037641.058.png 752037641.059.png
Wybrane zagadnienia
energetyki cieplnej
Wybrane zagadnienia
energetyki cieplnej
Ze względu na łatwość wykorzystania energii wyróżnia się:
Energię do układu można doprowadzić lub odprowadzić za
pomocą:
a) energię pierwotną – energia pod jakąkolwiek postacią, która
nie podlega konwersji, ani transformacji (na przykład paliwa
kopalne),
b) energię wtórną – energia pod jakąkolwiek postacią,
pochodząca z przetworzenia energii pierwotnej lub z innej
energii wtórnej,
c) energię bezpośrednią – energia pod jakąkolwiek postacią,
pierwotna lub wtórna, dostarczona do odbiorcy w postaci
właściwej dla jego odbiorników,
d) energię użyteczną – energia pod jakąkolwiek postacią, która
odebrana, po przetworzeniu energii bezpośredniej, zostaje
wykorzystana do właściwych zastosowań.
a) pracy mechanicznej (maszyny tłokowe, wirnikowe),
b) ciepła (przez przewodzenie, promieniowanie lub konwekcję),
c) prądu elektrycznego (silniki, generatory elektryczne,
grzejniki elektryczne),
d) strugi czynnika.
Wybrane zagadnienia
energetyki cieplnej
Podstawową jednostką ilości ciepła, pracy i energii (równą pracy
wykonanej przez siłę 1 N, w kierunku jej działania, na drodze
długości 1 m) jest dżul
1 J  1 N·m
Wybrane zagadnienia
energetyki cieplnej
Do określenia zasobów energetycznych używa się odpowiednich
jednostek.
Za paliwo wzorcowe przyjmuje się wysokokaloryczny węgiel
kamienny o wartości opałowej 7000 kcal/kg
– tpu ( tona paliwa umownego ) lub tce ( ton of coal equivalent )
1 tpu = 1 tce = 7 Gcal  29,3 GJ
(kJ, MJ)
1 cal  4,187 J
(kcal)
1 Btu  1055 J  1,055 kJ
( British thermal unit )
lub ropę naftową o wartości opałowej 42 MJ/kg – toe ( ton of oil
equivalent )
W układzie SI podstawową jednostką mocy, czyli energii
wytwarzanej lub zużywanej w ciągu jednostki czasu, jest wat
1 W = 1 J/s (kW, MW, GW)
Jednostką mocy do dziś stosowaną w motoryzacji
jest koń mechaniczny
1 KM = 735,5 W = 0,7355 kW.
1 toe  42 GJ
Zasoby energetyczne w skali gospodarki krajowej lub światowej
bilansuje się w znacznie większych jednostkach, np.
1 TW·a = 1 TW·h = 31,54·10 18 J.
752037641.060.png 752037641.061.png 752037641.063.png 752037641.064.png 752037641.065.png 752037641.066.png 752037641.067.png
Wybrane zagadnienia
energetyk i cieplnej
Wybrane zagadnienia
energetyki cieplnej
W zapotrzebowaniu krajowym na energię pierwotną
najważniejsza jest energia cieplna , głównie do ogrzewania i
klimatyzacji pomieszczeń oraz na potrzeby technologiczne, które
stanowią ponad 70% całości zapotrzebowania. Energia
elektryczna jest także wytwarzana z użyciem energii cieplnej.
Mno ż nik
Przedrostek
Oznaczenie
Przedrostki oznaczające dziesiętne
wielokrotności podstawowych
jednostek miar
10 18
10 15
10 12
10 9
10 6
10 3
10 2
10 1
1
10 –1
10 –2
10 –3
10 –6
10 –9
10 –12
10 –15
10 –18
eksa
peta
tera
giga
mega
kilo
hekto
deka
decy
centy
mili
mikro
nano
piko
femto
atto
E
P
T
G
M
k
h
da
d
c
m
n
p
f
A
Dział techniki i nauki zajmujący się problemami racjonalnego
pozyskiwania, przetwarzania, przesyłania i użytkowania energii
nosi nazwę gospodarki energetycznej .
Gospodarka cieplna jest jej obszerną częścią, do której zadań
należy przemiana energii zawartej w nośnikach energii
pierwotnej (paliwach) w energię cieplną, zawartą w gorącej
wodzie lub w parze.
Wybrane zagadnienia
energetyki cieplnej
W zapotrzebowaniu krajowym na energię pierwotną
najważniejsza jest energia cieplna , głównie do ogrzewania i
klimatyzacji pomieszczeń oraz na potrzeby technologiczne, które
stanowią ponad 70% całości zapotrzebowania. Energia
elektryczna jest także wytwarzana z użyciem energii cieplnej.
Wybrane zagadnienia
energetyki cieplnej
Najważniejsze zakłady energetyczne , ( w których dokonuje się przemiana
energii pierwotnej w inne formy energii użytecznej ), są następujące:
ciepłownie lub kotłownie dostarczające energii cieplnej
zawartej w gorącej wodzie o temperaturze od 373 do 500 K lub parze
wodnej o ciśnieniu od 0,6 do 2,0 MPa i temperaturze 700 K ,
siłownie , dostarczające za pośrednictwem energii cieplnej
energii mechanicznej; w zależności od nośnika energii pierwotnej wyróżnia
się cieplne siłownie parowe, spalinowe i jądrowe,
Dział techniki i nauki zajmujący się problemami racjonalnego
pozyskiwania, przetwarzania, przesyłania i użytkowania energii
nosi nazwę gospodarki energetycznej .
elektrownie , wytwarzające energię elektryczną,
elektrociepłownie , wytwarzające jednocześnie, w skojarzonym
procesie przemian energetycznych, energię elektryczną i
cieplną.
Gospodarka cieplna jest jej obszerną częścią, do której zadań
należy przemiana energii zawartej w nośnikach energii
pierwotnej (paliwach) w energię cieplną, zawartą w gorącej
wodzie lub w parze.
752037641.068.png 752037641.069.png 752037641.070.png 752037641.071.png 752037641.072.png 752037641.074.png 752037641.075.png 752037641.076.png 752037641.077.png 752037641.078.png 752037641.079.png 752037641.080.png 752037641.081.png 752037641.082.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin