Leszek A. Dobrzański - 07 - Metale nieżelazne i ich stopy.pdf

(66049 KB) Pobierz
43620243 UNPDF
7 roz 8-11-02 18:17 Page 1
Metale
nieżelazne
iich stopy
43620243.345.png
7 roz 8-11-02 18:17 Page 686
7.1. Aluminium
ijego stopy
7.1.1. Aluminium
GATUNKI ALUMINIUM
Aluminium należy do metali o bardzo dużym znaczeniu technicznym. Wystę-
puje w przyrodzie w bardzo wielu minerałach i jest trzecim (po tlenie i krzemie)
pierwiastkiem pod względem udziału w skorupie ziemskiej. Jego główną rudą jest
boksyt, z którego wytwarza się czysty tlenek Al 2 O 3 , a następnie przez elektrolizę
tlenku rozpuszczonego w stopionym kriolicie (fluoroglinian sodu), otrzymuje się
aluminium hutnicze, które może być poddane dalszej rafinacji. Aluminium wytwa-
rza się w 17 gatunkach o różnym stopniu czystości od 99,99 do 99,0% (tabl. 7.1 ,
Tablica 7.1
Skład chemiczny aluminium do obróbki plastycznej
Znak aluminium
Maksymalne stężenie pierwiastków, %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ga V Ti Cr B inne Al 1)
EN AW–Al99,99 0,006 0,006 0,006 0,002 0,006 0,006 0,005 0,005 0,002 – – 0,002 99,99
EN AW–Al99,98 0,01 0,006 0,003 – – 0,015 – – 0,003 – – 0,003 99,98
EN AW–Al99,98(A) 0,01 0,006 0,006 0,006 – 0,01 0,006 – 0,006 – – 0,003 99,98
EN AW–Al99,90 0,07 0,07 0,02 0,01 0,01 0,03 0,03 0,05 0,01 – – 0,01 99,9
EN AW–Al99,85 0,1 0,12 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,05 0,02 – – 0,01 99,85
EN AW–Al99,8(A) 0,15 0,15 0,03 0,02 0,02 0,06 0,03 – 0,02 – – 0,02 99,8
EN AW–Al99,7 0,2 0,25 0,03 0,03 0,03 0,07 – – 0,03 – – 0,03 99,7
EN AW–EAl99,7 0,1 0,25 0,02 0,01 0,02 0,04 0,03 V + Ti: 0,02 0,01 0,02 0,02 99,7
EN AW–Al99,6 0,25 0,35 0,05 0,03 0,03 0,05 – 0,05 0,03 – – 0,03 99,6
EN AW–Al99,5 0,25 0,4 0,05 0,05 0,05 0,07 – – 0,05 – – 0,03 99,5
EN AW–EAl99,5 0,1 0,4 0,05 0,01 – 0,05 0,03 V + Ti: 0,02 0,01 0,05 0,03 99,5
EN AW–EAl99,5(A) 0,25 0,4 0,02 – 0,05 0,05 – Mn + Cr + V + Ti: 0,03 – 0,03 99,5
EN AW–Al99,5Ti 0,25 0,4 0,05 0,05 0,05 0,07 –
– 0,15 2)
– 0,03 99,5
EN AW–Al99,35 Si + Fe: 0,65 0,05 0,05 0,05 0,1 – 0,05 0,06 –
– 0,03 99,35
EN AW–Al99,0
Si + Fe: 1 0,05 0,05 – 0,1 –
– 0,05 –
– 0,05 99
EN AW–Al99,0(A) Si + Fe: 1 0,1 0,3 0,3 0,1 –
– 0,1 – 0,05 99
EN AW–Al99,0Cu Si + Fe: 0,95 0,13 2)
0,05 – 0,1 –
– 0,05 99
Stężenie: 1) minimalne, 2) średnie.
686
43620243.356.png 43620243.367.png 43620243.378.png 43620243.001.png 43620243.012.png 43620243.023.png 43620243.034.png 43620243.045.png 43620243.056.png 43620243.067.png 43620243.078.png 43620243.089.png 43620243.100.png 43620243.111.png 43620243.121.png 43620243.132.png 43620243.143.png 43620243.154.png 43620243.165.png 43620243.176.png 43620243.187.png 43620243.198.png 43620243.209.png 43620243.220.png 43620243.231.png 43620243.242.png 43620243.253.png 43620243.264.png 43620243.275.png 43620243.286.png 43620243.297.png 43620243.308.png 43620243.319.png 43620243.325.png 43620243.326.png 43620243.327.png 43620243.328.png 43620243.329.png 43620243.330.png 43620243.331.png 43620243.332.png 43620243.333.png 43620243.334.png 43620243.335.png 43620243.336.png 43620243.337.png 43620243.338.png 43620243.339.png 43620243.340.png 43620243.341.png 43620243.342.png 43620243.343.png 43620243.344.png 43620243.346.png 43620243.347.png 43620243.348.png 43620243.349.png 43620243.350.png 43620243.351.png 43620243.352.png 43620243.353.png 43620243.354.png 43620243.355.png 43620243.357.png 43620243.358.png 43620243.359.png 43620243.360.png 43620243.361.png 43620243.362.png 43620243.363.png 43620243.364.png 43620243.365.png 43620243.366.png 43620243.368.png 43620243.369.png 43620243.370.png 43620243.371.png 43620243.372.png 43620243.373.png 43620243.374.png 43620243.375.png 43620243.376.png 43620243.377.png 43620243.379.png 43620243.380.png 43620243.381.png 43620243.382.png 43620243.383.png 43620243.384.png 43620243.385.png 43620243.386.png 43620243.387.png 43620243.388.png 43620243.002.png 43620243.003.png 43620243.004.png 43620243.005.png
7 roz 8-11-02 18:17 Page 687
7.1. Aluminium ijego stopy
według PN-EN 573-3:1997). Oznaczenie z użyciem symboli chemicznych *) składa
się z ciągu znaków: EN AW-Al, liczby wyrażającej czystość aluminium oraz niekie-
dy symbolu pierwiastka stanowiącego niewielką domieszkę, np. EN AW-Al99,0Cu.
Gatunki aluminium do zastosowań elektrycznych są wyróżnione literą E przed
symbolem Al, np. EN AW-EAl99,5. Aluminium jest stosowane zarówno w postaci
czystego metalu, jak i wielu stopów.
WŁASNOŚCI FIZYCZNE I MECHANICZNE
Aluminium ma liczbę atomową równą 13, a jego masa atomowa wynosi 26,9815.
Nie wykazuje ono odmian alotropowych i krystalizuje w sieci regularnej ściennie
centrowanej typu A1 o parametrze 0,40408 nm. Temperatura topnienia aluminium
wynosi 660,37°C, a wrzenia 2494°C. Gęstość aluminium wynosi 2,6989 g/cm 3
w 20°C. Aluminium w stanie wyżarzonym cechuje się wytrzymałością na rozciąga-
nie wynoszącą R m = 70÷120 MPa, granicą plastyczności R e = 20÷40 MPa, wydłuże-
niem A 11,3 = 30÷45% i przewężeniem
Z = 80÷95%.
Aluminium może być obrabiane plastycz-
nie na zimno i na gorąco. W stanie zgniecio-
nym z 60÷80% stopniem gniotu wytrzyma-
łość na rozciąganie osiąga 140÷230 MPa,
granica plastyczności R e = 120÷180 MPa,
twardość 40÷60 HB, przy zmniejszonym wy-
dłużeniu A 11,3 = 1,5÷3%.
Aluminium cechuje wysoka przewodność
elektryczna – 37,74 MS/m, stanowiąca ok.
65% przewodności elektrycznej miedzi, oraz
dobra przewodność cieplna. Przewodność
elektryczna ulega znacznemu zmniejszeniu
wraz ze zwiększeniem stężenia zanieczysz-
czeń i domieszek (rys. 7.1 ), głównie Fe i Si,
a także Cu, Zn i Ti. Pierwiastki te powodują
ponadto obniżenie plastyczności, lecz zwięk-
szają własności wytrzymałościowe. Domiesz-
ka Fe prawie nie rozpuszcza się w alumi-
nium, tworząc kruchą fazę Al 3 Fe. Natomiast
Si wykazuje niewielką rozpuszczalność i nie
tworząc faz, występuje w postaci wolnej.
W przypadku jednoczesnej obecności Fe i Si
występują fazy międzymetaliczne Fe 3 Si 2 Al 12
*)
Oznaczenie aluminium lub stopu aluminium można podać w systemie liczbowym (według
PN-EN 573-1:1997) lub z użyciem symboli chemicznych (według PN-EN 573-2:1997). Ozna-
czeniem z użyciem symboli chemicznych, zawartym w nawiasie kwadratowym, zaleca się uzu-
pełniać oznaczenie liczbowe, np. EN AW-1070A
Al99,7
. W tekście rozdziału o stopach alu-
minium oznaczenie liczbowe jest pomijane.
687
STĘŻENIE DOMIESZEK (%)
Rysunek 7.1
Wpływ stężenia domieszek na przewodność elektryczną właściwą
aluminium typu EN AW–Al99,99 (według W.W. Malcewa)
43620243.006.png 43620243.007.png 43620243.008.png 43620243.009.png 43620243.010.png 43620243.011.png 43620243.013.png 43620243.014.png 43620243.015.png 43620243.016.png 43620243.017.png 43620243.018.png 43620243.019.png 43620243.020.png 43620243.021.png 43620243.022.png 43620243.024.png 43620243.025.png 43620243.026.png 43620243.027.png 43620243.028.png 43620243.029.png 43620243.030.png 43620243.031.png 43620243.032.png 43620243.033.png 43620243.035.png 43620243.036.png 43620243.037.png 43620243.038.png 43620243.039.png 43620243.040.png 43620243.041.png 43620243.042.png 43620243.043.png 43620243.044.png 43620243.046.png 43620243.047.png 43620243.048.png 43620243.049.png 43620243.050.png 43620243.051.png 43620243.052.png 43620243.053.png 43620243.054.png 43620243.055.png 43620243.057.png 43620243.058.png 43620243.059.png 43620243.060.png 43620243.061.png 43620243.062.png 43620243.063.png 43620243.064.png 43620243.065.png 43620243.066.png 43620243.068.png 43620243.069.png 43620243.070.png 43620243.071.png 43620243.072.png 43620243.073.png 43620243.074.png 43620243.075.png 43620243.076.png 43620243.077.png 43620243.079.png 43620243.080.png 43620243.081.png 43620243.082.png 43620243.083.png 43620243.084.png 43620243.085.png 43620243.086.png 43620243.087.png 43620243.088.png 43620243.090.png 43620243.091.png 43620243.092.png 43620243.093.png 43620243.094.png 43620243.095.png 43620243.096.png 43620243.097.png 43620243.098.png 43620243.099.png 43620243.101.png 43620243.102.png 43620243.103.png 43620243.104.png 43620243.105.png 43620243.106.png 43620243.107.png 43620243.108.png 43620243.109.png 43620243.110.png 43620243.112.png 43620243.113.png
 
7 roz 8-11-02 18:17 Page 688
7. Metale nieżelazne iich stopy
lub Fe 3 Si 2 Al 9 (rys. 7.2 ). Ich wydzielenia, szczególnie na granicach ziarn, wpływa-
ją na znaczne zmniejszenie własności plastycznych aluminium.
Aluminium wykazuje dużą odporność na korozję. Na powietrzu pokrywa się
cienką warstwą Al 2 O 3 , chroniącą przed korozją atmosferyczną, działaniem wody,
stężonego kwasu azotowego, licznych kwasów organicznych, a także siarkowodoru.
Natomiast kwasy redukujące HCl i HF, woda morska, pary i jony rtęci powodują
przyspieszenie korozji aluminium.
W celu polepszenia odporności na korozję aluminium może być poddane tzw.
anodowaniu , tj. elektrolitycznemu procesowi wytwarzania powłoki tlenkowej, np.
w roztworze 10% kwasu siarkowego, połączonemu z barwieniem powierzchni me-
talu na różne kolory.
Rysunek 7.2
Fragment przekroju izotermicznego w temperaturze zmiennej rozpuszczalności solvus wykresu równowagi
Al–Si–Fe (według L.A. Willeya)
ZASTOSOWANIE ALUMINIUM
Gatunki aluminium hutniczego (o ograniczonej czystości) są stosowane do pro-
dukcji stopów oraz licznych produktów codziennego użytku, urządzeń dla przemy-
słu spożywczego, na niektóre przewody elektryczne, wymienniki ciepła (PN-EN
683-2:2000), w budownictwie (PN-EN 508-2:2002U), a w postaci folii – na opako-
wania artykułów spożywczych (PN-EN 546-2:2000). Aluminium rafinowane
(o wysokiej czystości) jest stosowane w elektronice i elektrotechnice oraz do budo-
wy specjalnej aparatury chemicznej.
688
43620243.114.png 43620243.115.png 43620243.116.png 43620243.117.png 43620243.118.png 43620243.119.png 43620243.120.png 43620243.122.png 43620243.123.png 43620243.124.png 43620243.125.png 43620243.126.png 43620243.127.png 43620243.128.png 43620243.129.png 43620243.130.png 43620243.131.png 43620243.133.png 43620243.134.png 43620243.135.png 43620243.136.png 43620243.137.png 43620243.138.png 43620243.139.png 43620243.140.png 43620243.141.png 43620243.142.png 43620243.144.png 43620243.145.png 43620243.146.png 43620243.147.png 43620243.148.png 43620243.149.png 43620243.150.png 43620243.151.png 43620243.152.png 43620243.153.png 43620243.155.png 43620243.156.png 43620243.157.png 43620243.158.png 43620243.159.png 43620243.160.png 43620243.161.png 43620243.162.png 43620243.163.png 43620243.164.png 43620243.166.png 43620243.167.png 43620243.168.png 43620243.169.png 43620243.170.png 43620243.171.png 43620243.172.png 43620243.173.png 43620243.174.png 43620243.175.png 43620243.177.png 43620243.178.png 43620243.179.png 43620243.180.png 43620243.181.png 43620243.182.png 43620243.183.png 43620243.184.png 43620243.185.png 43620243.186.png 43620243.188.png 43620243.189.png 43620243.190.png 43620243.191.png 43620243.192.png 43620243.193.png 43620243.194.png 43620243.195.png 43620243.196.png 43620243.197.png 43620243.199.png 43620243.200.png 43620243.201.png 43620243.202.png 43620243.203.png 43620243.204.png 43620243.205.png 43620243.206.png 43620243.207.png 43620243.208.png 43620243.210.png 43620243.211.png 43620243.212.png 43620243.213.png 43620243.214.png 43620243.215.png 43620243.216.png 43620243.217.png 43620243.218.png 43620243.219.png
7 roz 8-11-02 18:17 Page 689
7.1. Aluminium ijego stopy
Aluminium i jego stopy
1
2
3
Struktura
1) czystego aluminium EN AW-Al99,98,
pow. 50x, światło spolaryzowane;
2) stopu typu AlMg0,7Cr0,6TiFe, pow. 200x,
światło spolaryzowane;
3) stopu typu AlMg1Si1Mn w stanie lanym,
pow. 50x;
4) stopu typu AlMg1Si1Mn po walcowaniu
na zimno z 20% gniotem, pow. 50x;
5) stopu typu AlMg1Si1, pow. 600x, kontrast
interferencyjny;
6) stopu Al-Sn odkształconego plastycznie,
pow. 500x, kontrast interferencyjny;
7) stopu typu AlCu4Mg2 w stanie lanym,
pow. 200x, kontrast interferencyjny;
8) stopu Al-Cu w stanie lanym, pow. 50x,
światło spolaryzowane
4
5
6
7
8
689
43620243.221.png 43620243.222.png 43620243.223.png 43620243.224.png 43620243.225.png 43620243.226.png 43620243.227.png 43620243.228.png 43620243.229.png 43620243.230.png 43620243.232.png 43620243.233.png 43620243.234.png 43620243.235.png 43620243.236.png 43620243.237.png 43620243.238.png 43620243.239.png 43620243.240.png 43620243.241.png 43620243.243.png 43620243.244.png 43620243.245.png 43620243.246.png 43620243.247.png 43620243.248.png 43620243.249.png 43620243.250.png 43620243.251.png 43620243.252.png 43620243.254.png 43620243.255.png 43620243.256.png 43620243.257.png 43620243.258.png 43620243.259.png 43620243.260.png 43620243.261.png 43620243.262.png 43620243.263.png 43620243.265.png 43620243.266.png 43620243.267.png 43620243.268.png 43620243.269.png 43620243.270.png 43620243.271.png 43620243.272.png 43620243.273.png 43620243.274.png 43620243.276.png 43620243.277.png 43620243.278.png 43620243.279.png 43620243.280.png 43620243.281.png 43620243.282.png 43620243.283.png 43620243.284.png 43620243.285.png 43620243.287.png 43620243.288.png 43620243.289.png 43620243.290.png 43620243.291.png 43620243.292.png 43620243.293.png 43620243.294.png 43620243.295.png 43620243.296.png 43620243.298.png 43620243.299.png 43620243.300.png 43620243.301.png 43620243.302.png 43620243.303.png 43620243.304.png 43620243.305.png 43620243.306.png 43620243.307.png 43620243.309.png 43620243.310.png 43620243.311.png 43620243.312.png 43620243.313.png 43620243.314.png 43620243.315.png 43620243.316.png 43620243.317.png 43620243.318.png 43620243.320.png 43620243.321.png 43620243.322.png 43620243.323.png 43620243.324.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin