Bionic Woman 2007 Sezon 1 DVD-RIP XviD Napisy PL S01E01.txt

(22 KB) Pobierz
[1][30]www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
[85][128]PLAC�WKA BADA� BIOTECHNOLOGICZNYCH|WOLF CREEK
[320][348]Ja nie chcia�am.
[413][443]Nie panuj� nad sob�.
[451][474]Wiem.
[485][518]Powiedz, �e mnie kochasz.
[715][741]Kocham ci�.
[911][945]3 LATA PӏNIEJ|SAN FRANCISCO
[975][1005]Stoly si� sko�czy�o!
[1108][1125]/Kuchnie i inne niezapomniane produkty.
[1126][1158]/Popeil Pocket Fisherman.|/Niesamowite bezdymne popielniczki.
[1158][1208]/- Nazywaj� si� Chopomatic.|/- Pionierska imitacja diamentu.
[1497][1520]Becca!
[1552][1565]Czego?
[1565][1593]Przycisz muzyk�.
[1619][1633]A teraz co?
[1634][1644]Dlaczego zamykasz drzwi?
[1644][1669]Co robisz?
[1715][1726]Gdzie jest?
[1727][1745]Gdzie jest co?
[1745][1768]Nie wolno ci korzysta�|z komputera pod��czonego do sieci.
[1768][1787]Czy mo�e musz� ci|pokaza� nakaz s�du?
[1787][1802]A mo�e wy�lesz mi go e-mailem?
[1802][1825]- Becca!|- �mia�o, zr�b przeszukanie.
[1825][1838]Widzisz tu jaki� komputer?
[1838][1848]Nie!
[1848][1892]Wi�c jedyn� rzecz�,|kt�rej nie powinno tu by�, jeste� ty.
[1893][1930]Odwioz� ci� do szko�y za 10 minut.
[2054][2081]To zbyt proste.
[2178][2205]To nie prawdziwe jedzenie.
[2206][2241]A ty nie jeste� prawdziw� matk�.
[2281][2299]Jaki masz problem?
[2300][2322]Tata nie pr�bowa� mnie kontrolowa�.
[2322][2335]Ufa� mi.
[2336][2352]Zostawi� ci� u progu mojego domu.
[2352][2371]Je�li chcesz mieszka� z tat�,|to mieszkaj.
[2371][2401]Je�li potrafisz go odszuka�.|Wiesz, co mo�esz zrobi�?
[2401][2435]Szukaj du�ego zgromadzenia protestant�w,|a potem najbli�szego baru.
[2436][2476]My�lisz, �e pami�tasz,|ale tak nie jest.
[2601][2623]Ofiara ataku bombowego w Bagdadzie.
[2624][2668]Potrzebowa� przeszczep�w|i rekonstrukcji twarzy.
[2671][2730]Temu triatloni�cie powiedziano,|�e nigdy ju� nie wystartuje w zawodach.
[2734][2769]Dla niekt�rych kobiet|wi�ksze jest lepsze.
[2769][2800]To, co ci ludzie maj� wsp�lnego,|to �e wszyscy w pewnym sensie
[2801][2827]zmienili siebie.
[2827][2858]Ale gdzie le�y granica?
[2859][2886]Czy to w porz�dku|ingerowa� w bosk� prac�?
[2886][2916]To pytanie jest podstaw� bioetyki.
[2917][2953]Sp�dzimy reszt� semestru|zajmuj�c si� nim.
[2953][2982]Will, jestem barmank�|i nie mam wykszta�cenia.
[2982][3001]- A ty jeste� profesorem.|- I chirurgiem.
[3001][3015]Jak mo�esz traktowa� mnie powa�nie?
[3016][3036]Dlaczego uwa�asz, �e tak jest?
[3036][3054]A nie jest?
[3055][3073]Czemu ze mn� jeste�?
[3074][3093]Jeste� inna.
[3093][3111]Od kogo?
[3111][3141]Kiedy ca�e twoje �ycie zaplanowano,|kiedy nadal by�e� w �onie matki,
[3142][3163]to psuje ca�� zagadk�.
[3163][3186]I wtedy zjawi�a� si� ty|i by�a�...
[3186][3215]- ... niespodziewana.|- Niespodziewana?
[3215][3261]Jedyny wyb�r, jakiego ojciec|nigdy za mnie dokona�.
[3279][3296]Musz� lecie�.
[3296][3312]- Kolacja aktualna?|- O 20?
[3313][3359]Niech b�dzie o 20:30,|musz� i�� do laboratorium na kilka godzin.
[3359][3388]Skoro nadal jeste�my w temacie,|dlaczego ty ze mn� jeste�?
[3389][3428]Nie jeste� zupe�nie bez uroku.
[3478][3493]To zniewaga.
[3493][3514]Ostatnim razem, kiedy|zostawi�am ci� sam�, wywo�a�a� po�ar.
[3514][3529]Mikrofal�wka by�a zepsuta.
[3529][3545]Nie mamy mikrofal�wki.
[3546][3565]- To dziwaczki.|- To moje przyjaci�ki.
[3565][3584]- Zatem przyja�nisz si� z dziwaczkami.|- Prosz�.
[3584][3606]Zr�b to dla mnie.
[3606][3639]Jutro wieczorem, dwa filmy?
[3639][3665]Umowa stoi.
[3676][3688]Wygl�dasz bombowo.
[3688][3705]Przynios�am feromony.
[3706][3732]Musz� i��, bo si� sp�ni�.
[3732][3771]- B�d� grzeczna.|- Baw si� dobrze.
[3806][3836]My�l�, �e jest spora szansa,|�e uzyskam pozwolenie.
[3837][3866]Instytut twierdzi,|�e wszystko za�atwione.
[3867][3906]I s�ysza�em, �e w Pary�u|jest �wietnie wiosn�.
[3906][3920]Nie cieszysz si�.
[3920][3949]Oczywi�cie, �e si� ciesz�.
[3949][3982]- My�l�, �e powinna� pojecha� ze mn�.|- Nie mog�.
[3983][3996]- Niby dlaczego?|- Mam prac�.
[3997][4006]Jaime!
[4007][4020]I �ycie!
[4020][4044]- M�wimy o Pary�u.|- I mam obowi�zki.
[4045][4093]- Wspomnia�em, �e mowa o Pary�u.|- Jestem w ci��y.
[4095][4121]To w�a�nie powiedzia�am.
[4122][4141]Nie chc�, by�...
[4142][4156]Po prostu...
[4156][4185]Wiem, �e to nie jest co�,|czym si� kogo� zaskakuje
[4186][4211]poza tym, �e w�a�nie to robi� i...
[4212][4236]Wiem, �e jeste� w po�o�eniu,|w kt�rym nie mo�esz nawet o tym my�le�,
[4236][4264]i Bo�e, mam tylko 24 lata,|to nie... Wmawiam sobie,
[4264][4312]- mo�na zrobi� tylko jedno, ale...|- 5 miesi�cy, 14 dni.
[4319][4354]Tyle czasu ju� si� spotykamy.
[4362][4397]Jaime, je�li kto� by mnie zapyta�|5 miesi�cy i 15 dni temu...
[4398][4458]czy wierz� w mi�o�� od pierwszego wejrzenia,|odpowiedzia�bym, �e absolutnie nie.
[4460][4480]A ju� nast�pnego dnia|mia�bym dow�d, �e si� myl�.
[4482][4514]- Will...|- Wyjd� za mnie.
[4516][4546]My�l� o imieniu Coltrane,|je�li to ch�opiec...
[4547][4559]Billie, je�li dziewczynka.
[4561][4577]Wiesz, �e nie musisz tego robi�.
[4579][4610]W�a�ciwie jestem pewien,|�e ty musisz je nazwa�.
[4611][4646]- Mam na my�li, �e nie...|- Wiem, ale nadal pytam.
[4646][4673]Co ci to m�wi?
[4766][4792]Jaime.
[5011][5026]Brak krwotoku wewn�trznego.
[5027][5049]Rozleg�e obra�enia|prawej r�ki i obu n�g.
[5050][5085]- Budzi si�!|- Dajcie jej 5 miligram�w Dazolu.
[5085][5111]Nic ci nie b�dzie, kochanie,|u�pimy ci� ponownie.
[5111][5125]Wszystko b�dzie dobrze.
[5126][5157]Obiecuj�, b�dzie dobrze.
[5263][5305]PLAC�WKA BADA� BIOTECHNOLOGICZNYCH|WOLF CREEK
[5378][5423]UWAGA TEREN WOJSKOWY|ODIZOLOWANA PLAC�WKA NUMER 41
[5442][5473]Wielokrotne otwarte, promieniowe|i �okciowe z�amania prawej r�ki.
[5473][5498]- Zerwana t�tnica ramienna.|- Prawa r�ka zmia�d�ona,
[5498][5517]nale�y wykona�|amputacj� obu n�g.
[5519][5539]Uszkodzenia naczy�.|Katastrofalne.
[5541][5561]- Brak bicia serca p�odu.|- Doktorze Anthros.
[5561][5586]Ci�nienie krwi spada.|Skurczowe 80.
[5588][5609]- Przygotujcie j�.|- Doktorze Anthros!
[5609][5619]Zr�bcie to!
[5621][5650]Dlaczego nikt go nie powstrzyma�?
[5650][5659]Ma wszelkie pozwolenia,
[5660][5699]nie mieli�my w�adzy,|by go powstrzyma�.
[5755][5799]To cena, jak� si� p�aci|za prac� z niby geniuszem.
[5800][5824]Chyba zostawi�|inteligencj� w wozie.
[5826][5853]Odtworzenie nerwu �okciowego.
[5854][5886]Powa�ne uszkodzenia.
[5920][5938]Interweniowa�?
[5939][5983]Nie. Ta operacja oficjalnie|nie mia�a miejsca.
[5985][6007]Mo�emy potem zaprzeczy�,|to na koszt firmy.
[6009][6051]Zawsze mo�emy si� jej pozby�,|je�li zajdzie potrzeba.
[6052][6082]Tymczasem znajd� Jae.
[6104][6145]Musz� zosta� wyci�te|do rozga��zienia.
[6153][6186]Nerwy promieniowe nietkni�te.
[6558][6588]Wybacz mi, ojcze,|bo zgrzeszy�am.
[6590][6608]Zabi�a� doktora?
[6610][6654]To by�o jak przeja�d�ka po Disneylandzie.
[6665][6683]Po kt�rym?
[6684][6700]Nigdy nie by�am.
[6702][6714]Zabior� ci�.
[6715][6744]Spodoba ci si�.
[6745][6764]Jest w nim pe�no grubych ludzi,
[6764][6785]grubych dzieci,|�a��cych bez celu,
[6786][6802]zbyt g�upich, by zrozumie� r�nic�.
[6803][6820]T�sknisz za tym?
[6822][6844]Za tym, jak by�o.
[6845][6882]Gdybym m�g� to pami�ta�,|pewnie tak.
[6931][6963]Czy ja ci j� przypominam?
[6986][7012]Twoja sk�ra.
[7019][7052]Powiedz, �e mnie kochasz.
[7278][7294]Jaime.
[7294][7321]Co si� sta�o?
[7323][7348]Mieli�my wypadek.
[7350][7377]Nic ci nie jest.
[7401][7422]Moje dziecko...
[7424][7450]Co z dzieckiem?
[7455][7467]O Bo�e!
[7468][7493]Nie odnios�a� trwa�ych obra�e�.
[7494][7533]B�dziesz mog�a ponownie zaj�� w ci���.
[7569][7605]Nie czuj� n�g.
[7617][7638]Jamie,|musz� co� ci powiedzie�.
[7638][7645]Co mi si� sta�o?
[7647][7662]Musz� ci powiedzie�,|co musia�em zrobi�.
[7663][7681]- Musisz mnie pos�ucha�.|- Nie czuj� r�ki!
[7682][7710]Pos�uchaj, Jaime.
[7716][7759]Twoje obie nogi|i r�ka musia�y zosta� zast�pione.
[7761][7799]A tak�e twoje prawe ucho|i prawe oko.
[7801][7821]Molekularne maszyny.
[7823][7843]Antrocyty...
[7843][7881]zast�pi�y jedn� �sm�|twoich krwinek.
[7907][7949]Powinna� mie� g��bokie|rany ko�ci policzkowych.
[7954][7986]Ale antrocyty ci� lecz�.
[7986][8002]Bardzo szybko.
[8002][8038]Ca�� ciebie.|Czyni� ci� lepsz�.
[8179][8214]Zostawcie mnie!|Zostawcie mnie!
[8446][8472]To by� sen.
[8592][8633]Bioniczne zwi�kszenie|podstawowej ludzkiej si�y.
[8634][8656]A nawet wi�cej.
[8656][8674]Co mi zrobi�e�?
[8674][8707]- Dlaczego?|- Umar�aby�.
[9076][9088]Sir!
[9088][9119]Jaime Wells Sommers.|Urodzona w Van Horne, w stanie Iowa,
[9119][9149]23 lutego 1983 roku.
[9149][9172]Matka zmar�a na raka.
[9173][9207]Ma czyste konto opr�cz zapiecz�towanego|zapisu s�dowego z 1998 roku.
[9207][9218]Co w nim jest?
[9219][9233]- Jest zapiecz�towany.|- Wi�c go odpiecz�tuj.
[9234][9247]Pracuj� nad tym.
[9252][9267]My�l�, �e jest dobr� kandydatk�.
[9285][9316]Udajmy, �e zabiegam o opini�.|Dlaczego?
[9317][9331]Jest opanowana.
[9331][9373]Wykorzysta�am stary|wielofazowy inwentarz osobowo�ci.
[9373][9388]Spodoba�o mi si� to,|co zobaczy�am.
[9388][9414]Dodatkowo sytuacja z jej|siostr� dowodzi wierno�ci.
[9414][9432]I jest bystra.
[9432][9453]Znalaz�am jej stary|test na inteligencj�.
[9453][9464]I jaki mia�a wynik?
[9465][9489]Troch� lepszy ni� pan.
[9489][9492]Sir.
[9492][9525]Jae, mo�esz j� wyszkoli�?
[9526][9552]C�, ostatni� odsiali�my,|sprawdzili�my,
[9553][9581]ocenili�my psychik�|i by�a �o�nierzem.
[9581][9594]A sp�jrz, dok�d nas|to doprowadzi�o.
[9594][9621]Zawsze rozmawiali�my|o pozawojskowych kandydaturach.
[9622][9644]- To nasza szansa.|- Twoja ocena si� nie liczy,
[9644][9656]jeste� zbyt blisko z kandydatk�.
[9657][9676]I to m�wi facet,|kt�ry bawi� si� w dom z poprzedni�.
[9677][9706]Od�wie�my nasze dane.|Usi�dziesz z ni�.
[9706][9732]W porz�dku.
[9768][9798]Mia�em kiedy� wilka.
[9803][9853]Wilk jest dobry zwierzakiem domowym|tylko wtedy, gdy my�li, �e jest psem.
[9853][9865]Twoja dzie...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin