Bionic Woman 2007 Sezon 1 DVD-RIP XviD Napisy PL S01E07.txt

(27 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{25}{67}{y:i}W poprzednich odcinkach...
{71}{122}Kolacja, jutro wiecz�r.
{139}{179}Ale ten facet, Tom jest pod obserwacj�.
{196}{262}Ma papiery tylko na 6 lat wstecz.|Wcze�niej nie ma nic.
{271}{314}Musimy za�o�y�,|�e jest wrogiem, Jaime.
{334}{354}Nie wierz� w to.
{368}{420}Moje przeczucie m�wi mi,|�e on nie ma z tym nic wsp�lnego.
{435}{520}Ostatnim razem, gdy pos�ucha�a�|przeczucia, wymieniono ci ko�czyny.
{533}{605}- Kto mi pomo�e?|- B�dziemy z tob� przez ca�y czas.
{648}{667}Jeste� dobry.
{673}{710}C�, CIA.
{714}{758}Mo�na r�nie interpretowa�.
{762}{803}Tym razem wyszli�my na swoje,|ale mog�o by� lepiej.
{807}{856}My�la�am o Tomie.
{860}{914}Ja my�la�em o tobie.
{918}{975}Bo�e, jeste� pi�kna.
{1661}{1695}Cze��, agencie Hastings.
{1699}{1739}Cze��, agentko Sommers.
{1743}{1834}Dzwoni� tylko po to, by si� upewni� czy|rodzinna kolacja jutro wieczorem wci�� aktualna.
{1838}{1863}{y:i}Nie mo�esz si� doczeka�.
{1867}{1916}My�la�am, �e to tylko kolacja|przyrz�dzona przez moj� siostr�.
{1920}{1935}A co przygotuje?
{1939}{1983}Past� carbonara,|kt�rej nie znosz�.
{1987}{2010}Ale nie m�w jej.
{2014}{2048}A co robisz w tej chwili?
{2052}{2077}Pracuj�.
{2081}{2153}{y:i}Co masz na sobie?
{2157}{2232}To nieodpowiedni moment.
{2335}{2386}{y:i}W porz�dku, rozumiem, kontynuuj.
{2390}{2417}{y:i}Tylko b�d� ostro�na.
{2421}{2436}Dobra?
{2440}{2458}Nie szalej.
{2462}{2565}�adnego bohaterstwa.
{2884}{2913}Oddzwoni� do ciebie.
{4898}{4939}To na czym sko�czyli�my?
{4943}{4959}A tak.
{4963}{4997}Nie szalej.
{5259}{5316}{C:$aaccff}.:: Grupa Hatak - Hatak.pl::.|.:: Napisy24.pl::.
{5320}{5419}{C:$aaccff}T�umaczenie: Highlander|Korekta: Tanith
{5423}{5501}{C:$aaccff}Bionic Woman [01x07]|Trust Issues
{5564}{5633}Jaime, nie mamy t�ustej �mietany|lub bekonu, prawda?
{5637}{5663}Przyrz�dzasz potraw� maj�c�|wywo�a� atak serca?
{5667}{5714}To chcesz, �ebym przygotowa�a kolacj�|dla twojego ch�opaka czy nie?
{5718}{5750}Chc�, �eby� co� ugotowa�a.
{5754}{5783}A nie go zabi�a.
{5787}{5836}I on nie jest moim ch�opakiem.
{5840}{5886}Tw�j wyraz twarzy m�wi co innego.
{5890}{5930}To naprawd� mi�o widzie� ci�|szcz�liw�, Jaime.
{5934}{6011}Cz�ciej �artujesz|i kupujesz mi wi�cej rzeczy.
{6015}{6064}A jako, �e jestem z natury samolubna|i chc�, by to trwa�o,
{6068}{6126}pomog� ci wywrze� dobre wra�enie|na tym kolesiu, dobra?
{6130}{6145}Dobrze.
{6149}{6165}Zatem zostaw wszystko mnie.
{6169}{6184}Zajm� si� tym.
{6188}{6221}�wietnie. W porz�dku.
{6257}{6356}Dasz mi 50 dolc�w|na sk�adniki?
{6463}{6486}Dobry, gadu�o.
{6490}{6534}Gadu�o?
{6538}{6603}Taa, sprawdzi�em wykaz twoich rozm�w.
{6607}{6647}Rozmawia�a� z Tomem w czasie|zasadzki. To nie dobrze.
{6651}{6702}Sprawdzanie moich rozm�w|to nie twoja sprawa.
{6706}{6759}M�wi� tylko...
{6763}{6848}�e gdyby� nie by�a rozproszona, mog�aby�|zdj�� tego faceta z mniejszym ryzykiem.
{6852}{6889}Jakim ryzykiem?
{6893}{6927}Jestem bioniczna.
{6931}{6987}Bioniczna, ale nie nie�miertelna.
{6991}{7080}A ryzyko nie dotyczy ciebie.
{7084}{7143}Tylko Berkut.
{7147}{7181}Narazi�a� nas.
{7185}{7210}Wiesz?|Nie martw si�.
{7214}{7234}Uczysz si�.
{7238}{7330}Podstawowa zasada:|nie miesza� zwi�zk�w z kontrwywiadem.
{7334}{7390}To dlatego James Bond|nie mia� dziewczyny na sta�e?
{7394}{7447}Posiadanie sta�ej dziewczyny|jest przeceniane.
{7451}{7482}Typowy z ciebie facet.
{7533}{7572}Ko�c�wka z zubo�onego uranu,|kaliber 50.
{7576}{7613}To rozwali ci flaki.
{7617}{7759}- Stworzone specjalnie dla...|- Optycznego systemu namierzania Chamblissa,
{7763}{7910}co nadaje temu karabinowi|zasi�g zwi�kszony do...
{7914}{7999}4 kilometr�w.
{8003}{8085}�miertelno��?
{8089}{8119}100%.
{8123}{8135}4 kilometry.
{8139}{8164}To dalej ni� ja widz�.
{8168}{8246}C�, co najmniej 2.4 kilometra|dalej ni� jakikolwiek inny karabin.
{8250}{8289}Co�, czego �wiat naprawd� potrzebuje.
{8293}{8313}Opracowali�my go.
{8317}{8330}Berkut?
{8334}{8397}Nie, Stany Zjednoczone.
{8401}{8500}Na szcz�cie, odzyskali�my 4 tuziny|tych pocisk�w od wczorajszego faceta.
{8504}{8601}Jednak�e armia straci�a|ich 6 tuzin�w wraz z karabinem.
{8605}{8622}Straci�a?
{8626}{8656}Zosta�y skradzione z pancernego skarbca.
{8660}{8747}Wyl�dowa�y u prezydenta Rudhana,|dyktatora Imary, dwa tygodnie temu.
{8751}{8838}Zatem je�li amunicja jest tutaj,|to karabin te� musi tu by�.
{8842}{8905}A prezydent Rudhan|b�dzie tu za 3 dni.
{8909}{8967}Przyjedzie na wy�cig koni|o puchar Bay Maiden.
{8971}{9023}Rzekomo sam wytrenowa� jednego z koni.
{9027}{9082}Dlaczego kto� pr�buje go zabi�?
{9106}{9181}Pomimo bycia dobrym dla koni,|rz�dzi za pomoc� politycznego terroru,
{9185}{9236}porwa�, zamach�w i tortur.
{9240}{9298}I nie chodzi tu tylko o ludzi,|kt�rym nie mo�e ufa�.
{9303}{9363}Ale o ich rodziny, wioski, starc�w.|Co� o tym wiem.
{9367}{9404}Sp�dzi�em tam troch� czasu.
{9408}{9445}I b�dziemy go chroni�?
{9450}{9507}Mogli go zabi� w Imarze,
{9512}{9591}ale je�li to stanie si� tutaj, to tylko|wzmocni antyameryka�skich nacjonalist�w.
{9596}{9646}Pozostawiaj�c pr�ni� w�adzy w Imarze.
{9650}{9735}Kt�r� wype�ni zaraz nowa generacja|wojownik�w d�ihadu.
{9739}{9768}Talibowie przyb�d� do Afryki.
{9772}{9826}Zatem chronimy z�ego typa.
{9916}{9960}Taa.
{10312}{10406}Ka�dy ruch, jaki wykona jego ekscelencja|w tym kraju, jest tu opisany.
{10410}{10478}Ufamy, �e wy, wraz z CIA|i Secret Service,
{10483}{10533}zapewnicie mu mi�� wizyt�.
{10579}{10615}Bezpiecze�stwo nie b�dzie problemem.
{10619}{10682}Osobi�cie, nie widz� potrzeby|ameryka�skich ochroniarzy.
{10687}{10730}Ufam swoim ludziom bezgranicznie.
{10734}{10826}Si�y bezpiecze�stwa Imaru to|najbardziej powa�ani �o�nierze w Afryce.
{10831}{10869}Budz�cy strach to odpowiedniejsze s�owo.
{10873}{10909}Nie lubisz naszego kraju.
{10914}{10948}Nie, kocham wasz kraj.
{10953}{11053}Ale waszego dyktatora-ludob�jc�|to ju� nie za bardzo.
{11057}{11080}Ju� czas.
{11084}{11132}Powinni�my sprawdzi�|teren, zanim si� �ciemni.
{11137}{11176}�atwo os�dza�.
{11180}{11274}Ale pr�bujemy zbudowa� kraj|z ruin kolonialnego wyzysku.
{11278}{11375}Nasz kraj by�by rozdarty bez|silnego przyw�dcy utrzymuj�cego pok�j.
{11380}{11389}Pok�j?
{11393}{11427}O jakim pokoju m�wisz?
{11432}{11536}By�em tam i widzia�em, jak wasz prezydent|zabija tysi�ce w�asnych ludzi.
{11670}{11707}Czego szukamy?
{11755}{11849}Miejsc, gdzie �atwo si� schowa�|i odda� strza�.
{11854}{11909}Je�li apartament prezydenta jest tutaj...
{11913}{12020}Nie b�dzie tam, bo na dachu s�siedniego|budynku jest l�dowisko helikopter�w.
{12057}{12099}Nie b�dzie tam,
{12103}{12164}bo ten budynek jest wy�szy od tamtego.
{12176}{12276}Gdybym mia� przyjemno�� wyko�czenia|tego potwora, to by�bym sam na dachu...
{12306}{12344}Dok�adnie tam.
{12494}{12536}Ju� to robi�e�, prawda?
{12566}{12607}Zabija�e� ludzi z dach�w.
{12664}{12724}"Ludzie �pi� spokojnie w nocy
{12728}{12830}dlatego, �e s� ludzie gotowi|do przemocy w ich imieniu".
{12834}{12859}Churchill?
{12863}{12894}Nie, George Orwell.
{12974}{13007}Kurde, musz� i��.
{13012}{13091}Mam sesj� terapeutyczn� z Ruth|oraz kolacj� z Tomem i Becc�.
{13096}{13158}Masz jaja,|to ci musz� przyzna�.
{13163}{13204}Godzina z Ruth mo�e by� m�k�.
{13208}{13231}Nie o tym m�wi�.
{13255}{13293}Zwi�zek z agentem CIA?
{13297}{13375}Po tym wszystkim co przesz�a�|w poprzednim zwi�zku?
{13385}{13425}Nie potrafisz nie w�cibia� nosa, prawda?
{13429}{13475}Pracujemy w zbyt intensywnym �wiecie.
{13479}{13523}Ten zwi�zek si� nie uda.
{13528}{13544}Kim ona jest?
{13548}{13583}Kto?
{13587}{13624}Kobieta, kt�ra z�ama�a ci serce.
{13816}{13856}Daj spok�j.
{13860}{13928}Dlaczego kobiety zawsze my�l�,|�e chodzi o kobiet�?
{13962}{14008}Wyci�gn� to z ciebie.
{14161}{14199}Kupi�a� nowe buty, Ruth?
{14203}{14293}Jaime, mo�e powinny�my porozmawia�|o tym, dlaczego opierasz si� tym sesjom.
{14298}{14323}Opieram?
{14347}{14429}C�, mo�e dlatego, �e mnie do nich|zmuszacie i s� nudne.
{14437}{14472}Czuj� si� jak eksperyment naukowy.
{14477}{14527}Te sesje maj� ci pom�c.
{14532}{14575}Wiesz co by mi pomog�o, Ruth?
{14580}{14647}Gdyby� opowiedzia�a mi o tym,|jak ci min�� dzie� i jak si� czujesz.
{14652}{14698}Jestem psychiatr�.|My tego nie robimy.
{14702}{14722}Dalej, Ruth.
{14729}{14748}Z�am zasady.
{14757}{14779}Wyrzu� to z siebie.
{14815}{14914}To miejsce nie pomaga w otwieraniu si�|i czuciu wygodnie.
{14918}{14945}Chodzi ci o moje biuro.
{14950}{14964}Berkut.
{14968}{15031}To miejsce jest tak|przytulne jak szpitalna �azienka.
{15035}{15081}Czy a� tak ci�ko by�oby wam|pomalowa� �ciany?
{15085}{15115}Postawi� ro�liny?
{15119}{15145}Zmieni� je troch�?
{15263}{15331}Czas min��. Dzi�ki, doktorku.
{15335}{15366}To by�a przyjemno��.
{15699}{15729}Jaime, zostaw, nie.
{15733}{15769}Ustawi�am wszystko tak, jak ma by�.
{15773}{15796}Nie dotykaj niczego, dobra?
{15799}{15835}Uspok�j si�. To tylko kolacja.
{15879}{15894}Hej, spokojnie.
{15898}{15967}- To tylko kolacja, dobra?|- Poczekaj tu, dobra?
{16138}{16187}Chyba w�a�nie wygra�am randk� w ciemno.
{16203}{16225}Masz, s� dla ciebie.
{16229}{16307}- Dzi�ki.|- I to.
{16311}{16354}Dzi�kuj�.
{16380}{16426}Tom, poznaj moj� siostr�, Becc�.
{16430}{16448}- Cze��.|- Cze��.
{16452}{16494}- Wspaniale w ko�cu ci� pozna�.|- Taa, ciebie te�.
{16498}{16547}Tyle o tobie s�ysza�am.
{16572}{16592}Wejd�.
{16596}{16642}Kolacja nie b�dzie na korytarzu.
{16646}{16685}Ul�y�o mi.
{16689}{16738}Wezm� to.
{16776}{16809}Cze��.
{16838}{16872}Jest urocza.
{16876}{16900}Wiem.
{16939}{17062}Tom, jak d�ugo zajmujesz si�|wytwarzaniem kalkulator�w?
{17066}{17124}Do��czy�em do firmy 5 lat temu.
{17128}{17184}Czekaj, zatem jak|kierownik firmy produkuj�cej
{17188}{17256}kalkulatory i dziewczyna sprzedaj�ca|domki wakacyjne, jak �e�cie si� poznali?
{17260}{17308}- Kupi� domek wakacyjny.|- Kupi�em dome...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin