Jak połączyć rozwój osobisty z zarabianiem.txt

(2 KB) Pobierz
Jak zarabia� na rozwoju osobistym?


Niedawon wystartowa� Master Mind System. 
Jest to nowatorskie po��czenie marketingu sieciowego, z programem partnerskim. Skorzysta� z tego, mo�esz w nast�puj�cy spos�b:

Po 1. kupujesz znacznie taniej produkty (nagrania relaksacyjne, motywacyjne, szkolenia, �wiczenia NLP i hipnozy, nauka modelowania mistrz�w, wkr�tce ksi��ki i DVD).
Po 2. polecaj�c innym osobom ten sklep, zarabiasz na wygenerowanym przez nich obrocie .
Po 3. budujesz w�asn� sie� partner�w. Czyli osoby kt�re zapisuj� si� z Twojego polecenia, zarabiaj� na Ciebie. I tu jest element marketingu sieciowego. Ja w ci�gu tygodnia zdoby�em 24 partner�w, a codziennie dochodz� kolejni!

Innowacyjno�� projektu polega te� na sposobie zapraszania nowych partner�w. W standardowym MLM�ie, mo�esz to robi� tylko bezpo�rednio. Tutaj tak�e. Ponadto, mo�esz umieszcza� w internecie specjalne linki partnerskie, przez kt�re osoba wchodz�ca do systemu � jest automatycznie przypisana do Ciebie!

Dzisiaj sklep dopiero ruszy� i jest kilka produkt�w (co do jako�ci, gwarantuje �e doskona�a!). Natomiast jeste�my w trakcie podpisywania um�w z kolejnymi, znanymi Polskimi trenerami rozwoju osobistego i w ci�gu kilku miesi�cy oferta znacznie si� powi�kszy.

Zobacz: http://www.projektsukces.pl/abr/emms/

Dlaczego warto wej�� do systemu ju� teraz?

Po 1. mo�esz to w tym momencie zrobi� zupe�nie za darmo.
Po 2. ju� od dzisiaj budujesz sie� swoich partner�w. Oczywi�cie, pomagamy ka�dej osobie w budowaniu struktury. Do tego s� sponsorzy. Sam po przyj�ciu 6 osoby, ka�d� kolejn� juz umieszczam pod tymi pierwszymi. Czyli rozbudowuje struktur� w pionie. To samo robi ka�dy sponsor. Wi�c je�li uwa�asz, �e masz za ma�o znajomych do budowania sieci � spokojnie, pomo�emy!
Po 3. jeste� informowany o najnowszych produktach i promocjach.
Po 4. nowe produkty kt�re wejd� do sprzeda�y i b�dziesz chcia� je kupi�, dadz� Tobie punkty (wymieniane na rabat lub wyp�at� got�wki). 


Tak wi�c sprawd� ju� teraz!
http://www.projektsukces.pl/abr/emms/

Je�li przeczytasz tego maila p�niej, ni� w trzecim dniu od jego wys�ania, popro� prosz� o aktualny kupon sponsora. Tak jak napisa�em, teraz ja pomagam moim partnerom w budowaniu biznesu.

http://www.projektsukces.pl/abr/emms/
Zgłoś jeśli naruszono regulamin