Jan Alfred Reguła - Historia Komunistycznej Partii Polski 1934 - 1994.pdf

(2679 KB) Pobierz
Historia Komunistycznej Partii Polski w świetle faktów i dokumentów
659886451.001.png
Historia Komunistycznej Partii Polski
w świetle faktów i dokumentów
JanlfredReguła
Witold Pronobis
KimbyłJanlfredReguła?
Prekujemycytelnikomkiążknietylkoniewykłą w treciJetonprecieżpierwąi- na
dobrąprw- jedynądotądudokumentownąhitoriąpolkiegoruchukomunitycnegodoroku
1934. Tak liczne wydania powojenne - peerelowskie - prchitorykówkomunitycnychntenm
temtniemjąwikejwrtociponwcejpinebyłybowiem z wyrnymcelemłowania
wytkichkompromitującychcegółówobciążjącychpolkikomunim i jego organizacje.
W reultciediejepolkiegoruchurobotnicegopootjądodiijnjbrdiejkłmnym
fragmentem polskiej historii.
Mmywickiążkpiną z niewielkiej wprwdiehitorycnejperpektywylepinąpre
cłowiekktóryprtyjnetrukturyKomunitycznej Partii Robotniczej Polski (KPRP) - póniejod
1925 r., Komunistycznej Partii Polski (KPP) nłodtwpodewki
Kiążkwydn w Warszawie w 1934 r. otłntychmitwykupion i jeszcze w tym samym roku
docekłidrugiegoroeronegowydniJejutorembyłnikomuniennyniejkiJnlred
Regułpoób w jkikiążknpino a tkżeogromnlicbcegółówdotycącychprtii i jej
diłcywkywdmogłyiżbyłonnietylkodociekliwymbdcemżemuiłtkwid i to na bardzo
wysokim szczeblu, w zakonspirowanych strukturach Komunistycznej Partii Polski. Dla wnikliwego
cytelniknieuległowątpliwociiżpodpeudonimem„Jan AlredReguł” ukrywłiutor
pełniącyodpowiedilneunkcjeprtyjnelubmjącybeporednidotpdociłegokierownictw
tej partii.
Wydanie „Historii KPP”w tkimktłciewywołło w gronie tego kierownictwa, a tkżepewne
w Moskwie i KominternieniełychnąkonterncjprwlredReguły i jegokiążkitł i
mimoiż w dotychczasowej literaturze przedmiotu nigdy o tym nie wspominano, zasadniczym
powodemdlktóregoJóetlintrciłuniedopolkichkomunitówdecydującin
rowiąnieichprtii i wymordowniecołowychdiłcy
OicjlnierowiąnitegodokonnodecyjąKomitetuWykonwcegoKominternuwioną 1938 r.
podrutempreniknicidokierownictwKPPgentówpolkiegowywiduTrudnododi
rotrygnąd nilebyłtorutdny Z cłąpewnociąwikodcłonkówtegokierownictw
byłbolutnielojlnwobectlin i dyrektywKominternuprwlredRegułytnowił
jednkdlorecenitejdecyjidowódkoronnylredRegułbył z cłąpewnociąocywiciepod
innymniennymwówcnikomunwikiemjednym z nichRowiąnietejtjemnicyprątło
wicmyli i prowokowłodopoukiwowielupolkichkomunitów w ottnichltchpredwojną
tlinniedłimjednktejnytrcącwytkichbrdiejncących w egzekucjach, po
sfingowanych procesach. Jeszcze w sierpniu 1937 r. ciągnito z Francji do Moskwy i natychmiast
retownoekretrgenerlnegoKPPJulinLeokiego-Lecyokiegoktóregowkrótcepotem
zamordowano. Jego los podzielili Adolf Warszawski-Warski, Maksymilian Horwitz-Walecki, Edward
PróchniktniłwBobiokiWerKoutk-KotrewJóeUnlichtTomDąbl i tyiące
innych.
Nleżyłożydżegdy w ciągu 1938 r. prybylidoPolkilikwidowdkomórkiKPPtjniwyłnnicy
Kominternupóniejyminiterbepieceotwpublicnego w PolcetniłwRdkiewic
i póniejycłonekBiurPolitycnegoPPR-uodpowiedilnyprwybepieceotwJkub
Berman - moglioniżywidprekonnieżektoukrywjącyipodpeudonimemlredReguł
otłjużlikwidownypreplutonyegekucyjne w ZwiąkuowieckimPewnocijednkniemieli
tądteżjużpowojnie i podporądkowniuPolkiMokwietenmtniłwRdkiewic
inspirowany przez BolełwBierutintenywniekontynuowłledtwo w prwielredReguły
i jegokiążki o KPPJejretątkżeintenywniepoukiwnowyłukującpocególneegemplre
z bibliotek i prywtnychbiorówWieleoóbtriłodowiieopolkiejbepieki jedynie z tego
powoduiżpoidlitkiążk w swoim mieszkaniu.
GdypokooceniuIIwojnywitowejkomunicidyponowlipełniąwłdy w Polcerowikłnie
tjemnicylredReguły byłotylkokwetiącu W pocątkch 1948 r. specjalna ekipa
funkcjonriuybepieceotwudłidoWrocłwibyretowdniejkiegotniłw
RożkowkiegoktóryokłibydkolejnymwcieleniemJnlredReguły a wrecywitoci
używjącegojecekilkuinnychnwik- JóeMitenmcherktóryoicjlnienieżyłod 1933 r.
Tymremnieżyłnprwdmrłnkilktygodnipredprybyciemchcącychgoretowd
funkcjonariuszy.
UrądBepieceotwPublicnegopodkierownictwemtniłwRdkiewicpreukiwł
przedwojenne archiwa polskiego kontrwywiadu i policjiPreprowdiłcegółoweledtwo
prełuchującetkioóbktóremiły z nimkiedykolwiektycnodWiele z nich aresztowano, wielu
ginło w tjemnicychokolicnocichJkwpomniłemwytrwleteżpoukiwno i niszczono
poszcególneegemplrekiążkiJnlredReguły
NwikoJóeMitenmcherniknło z oicjlniepublikownychtektówdotycącychhitorii
polskiego ruchu robotniczego i nigdywicejmiłoi w nichniepojwidHitorycyprtyjnipod
okiem cenzury, przestrzegali skrupulatnie tej decyzji i pewnie niewielu ludzi w Polcewiediłoby
o Mitzenmacherze-Regule i jegokiążcegdybyniebiegły w koocu 1953 r. nchódwicedyrektorX
DeprtmentuBepieceotwPublicnegoppłkJóewitło W ntpnym roku przed
mikrofonami Rogłoni PolkiejRdiWolnEurop(wówcGłoWolnejPolki)tenwyoki
unkcjonriubepiekiujwniłwródwieluinnychtjemnicprtii i wegoreortutkżetjemnic
JnlredRegułyvelJóeMitenmcherOtoco JóewitłoenłpredmikroonmiRWE
wioną 1954 r.wrcjąciwobecrełuchcytejRogłonioobiciedoBolełwBierut
„Otojeden najbardiejantatycnychwypadkóww historii KPP i PPR. Sprawa Mitzenmachera-
Regułyi równocenie sprawa Ferszta. Leon Ferszt, stary komunista znany doskonale w szeregach
partyjnych,głównykarbnikKomitetuCentralnegoKPP,otał polecenia Bieruta aresztowany kilka
lat temu i siedzi w wiieniubeądui bez procesu. Aresztowano go jako podejrzanego o prowokacje
i oto,żebyłpowiąany z JanemlredemRegułą,autoremjedynejkiążkidającejprawdiwąhitori
KPP do roku 1934. Fertotawiłżoni syna choregonapadack.Kontaktowałemiżoną
i dotarcałemlekarstw ynowi.lecóż,ynFerszta zawsze mówił,żejednymlekartwemdlaniego
jest zwolnienie ojca i jedynymlekaremmogbydwobec tego - ja.PredtawiłemtoRomkowskiemu,
powiediałem,żeniemogi nimi dalej kontaktowad,boniemogdadtegolekartwa,tojet
wolnociojca. I wobectegoFejginotałodtądprydielonydotegokontaktu.
Mitenmacherbyłideowym i wybitnymkomunitą,używającympeudonimuRedyko.Peudonim
prybrałobieodkrótułów,rewolucja,dyktatura,komunim.Byłjednym najczynniejszych
cłonkówKPPnadługielatapredwojną. A w latach trzydziestych, rozpracowany i dokładnie
przepatrzany przez KPP, wydelegowanyotałjakojeden najwybitniejszych i najinteligentniejszych
cłonków,mimożeamouk,nakołkonminternowkąpodMokwą.Tamretążyłpredługie
mieiące obecnążonąJóeaRóżaokiego,dyrektoradepartamentuledcegoMinitertwa
Bepieceotwa.Byłonwtedyraem z MitenmacheremnakolekominternowkiejpodMokwą.
Po powrocie do Polski z Rosji Mitzenmacher-Redykobyłw kontakcie z Alfredem Lampe, starym
komunitąi razem z nimachodiłdoKomitetuCentralnegokrajowej KPP. I tutajaedłtajemnicy
wypadek.Idącnapotkanie z Alfredem Lampe, Mitzenmacher-Redykoaginął. W jakicapotem
w Warszawie, w gliniance, znaleziono trupa zamordowanegodiałacakomunitycnego.Jegoojciec
go zidentyfikowałi polska policja przedwojennaogłoiła,żetojetwłanieMitenmacher-Redyko.
Nielegalna gazeta komunistyczna w Polceogłoiłanekrolog, w którymKominternwychwalałgo jako
bohatera i oiarpolkiejpolicji.
tymcaemokaałoi,żeMitenmacher-Redykonietylkonieginął,ależyłdoroku1947.Okaało
i,żebyłpoprotuagentempolkiejdwójki.Prypatryłi bliska komunizmowi,ponałgo,
preedłna wiarchrecijaoką i wedłdołużbypredwojennegooddiałudrugiego.Policja
polkarobiłamupoprotuikcyjnąmierd i Mitenmacher,jużjakoKwiatkowski, pracował
w polskim przedwojennym Ministerstwie Spraw Wewntrnych.Pracował naczelnikiem Wydziału
Społecno-Politycznego, Bachem i wiceminitremKaweckim.Mitenmacher,jużteraKwiatkowki,
byłniewątpliwie najlepszym i najwikymnawcąkomunimu w Polsce. I wtedy to włanie,pred
wojną, w Ponaniu,napiałpodpeudonimemJanlredRegułanajlepąi jedynąprawdiwą
hitoriKPP,preło300-tronicową,pt.„HitoriaKomunitycnejPartiiPolki w wietleaktów
i dokumentów”.
Kiążkatawywołałaenacji jej pierwsze wydanieotałowycerpanew ciągukilkutygodni.
Wkrótceukaałoi wydanie drugie - rozszerzone i uupełnione.utoratregałi,żepiąc
o ruchu w Polsce zakonspirowanym i poiadającymwącentralpoajejgranicami- napotykałna
wielkietrudnoci w zebraniumateriałów.Mimotopodałon w swejpracyogromnąilod nieznanych
dotądcegółów,arówno o organiacjipartyjnej,jakteżo jejdiałacachi wzajemnych stosunkach
midynimi.Kiążkawykaywaładokonałąorientacjautora w scegółachruchukomunitycnego
w Polsce. W predmowieautorpodkrelał,żechcewypełnidpewnąluk.Skicujewicprawdiwą
hitoriruchu,któryrowijai w Polcepodiemią,a któregohitoriajetcelowoałowana przez
jego kierownictwo.
Kiążkaprenaconabyła- jaktopiałautorw przedmowie - dla tych robotników,chłopów
i inteligentów,któryiuważająakomunitówi wyługująiichcelom.Prenaconabyładla
tychrobotników,chłopówi inteligentów,któryw gruncierecyniemająpojciacymjetKPP,jaką
mahitorii którycałąwąwiedo komunizmie czerpią reklamowych, propagandowych
reportażyeZwiąkuSowieckiego.Podtymwgldemkiążkapełniławeadanie.Byłaeroko
czytana przez sympatykówkomunitycnych,który z niejtylkodowiadywaliio cegółach
ukrywanych przed nimi i o sprawach kompromitującychkomunitów.letudiowalijąteżludie
ajmującyikomunimemteoretycniei badającytoagadnienienapodtawiewytkich
dotpnych w Polcemateriałów.KiążkaRegułytałaiybkoródłowym i klasycznym niemal
materiałemdonauki o komunizmie w Polce.Dodimówiimidytowaryami,żejettojedyna
prawdziwa kiążka o KomunitycnejPartiiPolkidoroku1934.Dikiążkatajetocywicie
Zgłoś jeśli naruszono regulamin