002. A czyjeż to imię rozlega się sławą (nuty).pdf

(26 KB) Pobierz
Nuty103-20080512.pdf
A CZYJE¯ TO IMIÊ ROZLEGA SIÊ SŁAW¥
(Samosierra)
Z refrenem piosenki „Wizja szyldwacha”
Marszowo
&4 4
F
F
F
œ
b .
œ
œ œ œ œ .
.
œ
b
œ
œ œ œ œ œ œ
.
œ œ œ œ
.
A czy je¿ to i
-
-
miê
roz le ga siê sła
- -
-
w¹,
kto wal czył za Fran
-
-
cjê
4 .
B
C 7
F
F
F
b œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ .
.
œ
b
œ
œ œ œ œ œ œ
.
z Hisz pa na mi krwa wo?
- - -
-
To kon ni ca pols
- -
-
ka,
sa me szwo le ¿e
-
- -
-
ry,
7
F
œ
B
C 7
F
F
F
œ œ œ œ
.
b .
œ
b œ œ œ œ œ
œ
.
˙
œ œ
˙
Œ
œ œ
.
b
zdo by wa ja sztur mem
-
-
-
w¹ wóz Sa mo sier ry!
-
- -
-
Barw
-
ny ich
strój,
a ma
-
-
11 œ .
F
B
D 7
G m
G m
C
C 7
œ œ œ .
œ œ
˙ œ Œ
b œ œ
˙
˙ Œ .
œ œ
œ .
œ œœ œ œ
ran ty za piê te pod
-
- -
szy
-
j¹.
O,
Bo ¿e
-
mój,
jak ci
pols cy u ła ni siê
-
- -
16 œ œ œ œ
F
C
F
F
F
b œ œ
˙ œ œ
œ œ œ œ œ œ
b
œ œ œ œ .
œ œ
bi
-
j¹, jak bi j¹,
-
zie
-
mia a¿
dr¿y, zie mia dr¿y, sta ry
-
-
szyld wach swe o czy prze
-
-
-
20 ˙
B
D 7
G m
C
F
œ œ œ
C 7
C 7
F
œ Œ
b
˙
œ œ
˙
œ œ
b œ .
œ œ
˙
œ Œ
cie
-
ra,
Wszak on ich
zna,
to s¹ u
-
ła ni spod Sa mo
-
-
-
sier
-
ra!
39053010.003.png 39053010.004.png 39053010.005.png 39053010.006.png 39053010.001.png 39053010.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin