Wzory dokumentacji zespołu ppp.pdf

(103 KB) Pobierz
685008187 UNPDF
Wzory dokumentów
IPET
......................................................
(pieczątka przedszkola)
Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny
Dane dziecka
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Miejsce zamieszkania
Dane przedszkola
Nazwa i adres
Oznaczenie grupy
Dane kontaktowe
rodziców/opiekunów
prawnych
(imię i nazwisko,
miejsce zamieszkania,
telefon, e-mail)
Matka/prawny opiekun
Ojciec/prawny opiekun
Podstawa
opracowania
programu
nr i data wydania orzeczenia
z uwagi na
(zaznaczyć właściwe)
Niepełnosprawność (jaka?)
........................................................................
Zagrożenie niedostosowaniem
Dane dotyczące
programu
Data opracowania
Czas realizacji programu
Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania dziecka
Informacje zebrane
od rodziców
Diagnoza
psychologiczna
Diagnoza
pedagogiczna
Diagnoza
logopedyczna
7
685008187.051.png 685008187.062.png 685008187.072.png 685008187.073.png 685008187.001.png 685008187.002.png 685008187.003.png 685008187.004.png 685008187.005.png 685008187.006.png 685008187.007.png 685008187.008.png 685008187.009.png 685008187.010.png 685008187.011.png 685008187.012.png 685008187.013.png 685008187.014.png
Wzory dokumentów
IPET
Obserwacje
nauczycieli
Informacje o stanie
zdrowia (przykładowe
źródła: dokumentacja
medyczna, lekarz,
pielęgniarka, rehabilitant)
Informacje
od doradcy
zawodowego
Inne źródła
informacji
Podsumowanie
(ocena
funkcjonowania
dziecka
w różnych
obszarach)
Mocne strony
Słabe strony
Rozwój fizyczny
(w tym motoryka
duża i mała, funkcjo-
nowanie zmysłów,
stan zdrowia)
Funkcjonowanie
poznawcze
Emocje
i motywacja
Funkcjonowanie
społeczne
Komunikacja
Samodzielność
Szczególne
uzdolnienia
Cele
Edukacyjne
Terapeutyczne
Ogólne
Szczegółowe
(operacyjne)
8
685008187.015.png 685008187.016.png 685008187.017.png 685008187.018.png 685008187.019.png 685008187.020.png 685008187.021.png 685008187.022.png 685008187.023.png 685008187.024.png 685008187.025.png 685008187.026.png 685008187.027.png 685008187.028.png 685008187.029.png 685008187.030.png 685008187.031.png 685008187.032.png 685008187.033.png 685008187.034.png
Wzory dokumentów
IPET
Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku
Data
Powód
(zaznaczyć właściwe)
Zakończenie udzielania określonej formy pomocy
Podsumowanie pomocy udzielanej w ciągu roku
Na wniosek (czyj?) ...............................................................................................
Analiza
udzielonej
pomocy
Które z realizowanych
form i sposobów po-
mocy były skuteczne?
W jakim zakresie?
Które z realizowanych
form i sposobów
pomocy były niesku-
teczne? Dlaczego?
Których form lub
sposobów pomocy
nie realizowano?
Jaka był przyczyna
zaniechania?
Które spośród
założonych celów
udało się zrealizować?
Których celów nie
udało się osiągnąć?
Co było przyczyną?
Jakie metody
pracy z dzieckiem
zespół ocenia jako
najskuteczniejsze?
W jakim zakresie
nastąpił progres
w rozwoju dziecka?
W jakim zakresie
nastąpił regres?
Dlaczego?
Zajęcia w zależności od stwierdzonej dysfunkcji:
dziecka niepełnosprawnego – zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,
dziecka niedostosowanego społecznie – zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,
dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym – zakres działań o charakterze
socjoterapeutycznym.
9
685008187.035.png 685008187.036.png 685008187.037.png 685008187.038.png 685008187.039.png 685008187.040.png 685008187.041.png 685008187.042.png 685008187.043.png 685008187.044.png 685008187.045.png 685008187.046.png 685008187.047.png
Wzory dokumentów
IPET
Zalecenia do pracy
Zakres
dostosowania
wymagań
edukacyjnych
Osoba odpowiedzialna
za realizację
Zintegrowane działania
W zakresie przygo-
towania środowiska
zewnętrznego
(budynek, sala
– miejsce zabaw, nauki
i spożywania posiłków
przez dziecko, łazienka
i inne)
W zakresie przeka-
zywanych treści
nauczania na poszcze-
gólnych zajęciach
W zakresie sposobów
przekazywania treści
(wiedza i umiejęt-
ności)
W zakresie
sprawdzania wiedzy
i umiejętności
W zakresie moty-
wowania dziecka
do zdobywania
wiedzy i umiejętności
Warunki i formy
dostosowań na spraw-
dzianach/egzami-
nach wewnętrznych
i zewnętrznych
Formy i metody
Zalecane formy
udzielania pomocy
psychologiczno-
-pedagogicznej
(zaznaczyć właściwe)
zajęcia:
korekcyjno-kompensacyjne
logopedyczne
socjoterapeutyczne
rewalidacyjne
inne zajęcia o charakterze terapeutycznym (jakie?)
......................................................................................,
porady i konsultacje
Metody pracy
z dzieckiem podczas
obowiązkowych
i dodatkowych zajęć
10
685008187.048.png 685008187.049.png 685008187.050.png 685008187.052.png 685008187.053.png 685008187.054.png 685008187.055.png 685008187.056.png 685008187.057.png 685008187.058.png 685008187.059.png 685008187.060.png
Wzory dokumentów
IPET
Ustalenia
dyrektora
związane
z udzielaniem
dziecku pomocy
psychologiczno-
-pedagogicznej
Formy pomocy
(zaznaczyć właściwe)
Okres
Wymiar godzin
zajęcia:
korekcyjno-kompensacyjne
logopedyczne
socjoterapeutyczne
rewalidacyjne
inne zajęć o charakterze
terapeutycznym (jakie?)
...................................................
porady i konsultacje
Sposoby:
Zakres
współpracy
nauczycieli
i specjalistów
z rodzicami
dziecka
w realizacji
zadań
Działania
wspierające
rodziców
dziecka
Zakres
współdziałania
z poradniami
psychologiczno-
-pedagogicznymi,
placówkami
doskonalenia
nauczycieli
i innymi
instytucjami
Nazwa instytucji
Dane kontaktowe
Zakres współpracy
Podpisy
(osób obecnych na spotkaniu zespołu)
(dyrektora)
11
685008187.061.png 685008187.063.png 685008187.064.png 685008187.065.png 685008187.066.png 685008187.067.png 685008187.068.png 685008187.069.png 685008187.070.png 685008187.071.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin