WH40k 5th [codex] Kosmiczni Marines [PL, 2008].pdf

(28694 KB) Pobierz
WH40K_Space Marines_CODEX.indb
KOSMICZNI MARINES
Matthew Ward
WH40K_Space Marines_CODEX.indb 1
2008-10-20 07:41:46
KOSMICZNI MARINES
178447226.042.png 178447226.043.png 178447226.044.png 178447226.045.png 178447226.001.png 178447226.002.png 178447226.003.png 178447226.004.png
Zbrojmistrz......................................................................... 71
Serwitor ............................................................................. 72
Działo „Thunderfire”.......................................................... 73
Ścigacz............................................................................... 74
Ścigacz „Storm” ................................................................ 75
„Rhino” ............................................................................. 76
„Razorback” ...................................................................... 77
„Predator”......................................................................... 78
„Whirlwind” ...................................................................... 79
„Vindicator” ...................................................................... 80
„Land Raider”.................................................................... 81
„Land Raider Crusader”..................................................... 82
„Land Raider Redeemer” ................................................... 83
Marneus Augustus Calgar.................................................. 84
Cato Sicarius...................................................................... 85
Varro Tigurius .................................................................... 86
Ortan Cassius..................................................................... 87
Torias Telion ....................................................................... 88
Antaro Chronus ................................................................. 89
Pedro Kantor...................................................................... 90
Darnath Lysander ............................................................... 91
Kayvaan Shrike .................................................................. 92
Vulkan He’stan ................................................................... 93
Kor’sarro Khan ................................................................... 94
Legion Przeklętych ............................................................. 95
Ostatnia misja Idaeusa ............................................................. 96
Ekwipunek bojowy................................................................... 97
Tworzenie Zakonu .................................................................. 104
Lista armii Kosmicznych Marines .......................................... 127
Dowództwo ..................................................................... 129
Jednostki Podstawowe..................................................... 134
Transportery przypisane.................................................... 135
Jednostki Elitarne ............................................................. 136
Jednostki Szybkiego Reagowania ..................................... 139
Jednostki Wsparcia........................................................... 142
Zestawienie jednostek i broni ............................................... 144
Autor: Matthew Ward.
Autorzy poprzednich edycji: Rick Priestley, Andy Chambers, Pete Haines, Andy Hoare, Jervis Johnson, Graham McNeill,
Anthony Reynolds oraz Gavin Thorpe.
Ilustracja na okładce: Alex Boyd. Redaktor: Andrew Kenrick.
Ilustracje wewnątrz książki: John Blanche, Dave Gallagher, Alex Boyd, Paul Dainton, Robin Carey.
Oprawa graficzna: Neil Hodgson. Kierownictwo produkcji: Carl Dafforn.
Zdjęcia: Stuart White i Ian Strickland. Produkcja: Kris Jaggers, John Michelbach, Melissa Roberts, Rachel Ryan, Sean Turtle.
Porady hobbystyczne: Dave Andrews, Mark Jones, Chad Mierzwa, Chris Peach.
Projekt i wykonanie figurek: Colin Grayson, Mark Harrison, Martin Footitt, Dave Thomas, Jes Goodwin, Seb Perbert, Neil Langdown,
Dale Stringer, Tom Walton, Chris Catton.
’Eavy Metal: Fil Dunn, Darren Latham, Neil Green, Keith Robertson, Kirsten Williams, Anja Wettergren, Joe Tomaszewski.
Specjalne podziękowania dla: James Karch, Graham Davey, Alan Merrett, Jeremy Vetock.
PRODUKCJA GAMES WORKSHOP
© Games Workshop Limited 2008, Games Workshop, logo Games Workshop, Warhammer, logo Warhammera, GW, 40K, ’Eavy Metal, White Dwarf, Citadel, logo Citadel, znak
dwugłowego orła, Chaos, Kosmiczny Marine, Adeptus Astartes, Adeptus Mechanicus, Kodeks, Herezja Horusa, Terminator, Drednot, Zbrojmistrz, Rhino, Razorback, Ścigacz,
Land Raider, Predator, Whirlwind, Vindicator, Działo Thunderfire, Legion Przeklętych, Cato Sicarius, Ortan Cassius, Varro Tigurius, Kayvaan Shrike, Kor’sarro Khan, Torias
Telion, Antaro Chronus, Darnath Lysander, Marneus Augustus Calgar, Pedro Kantor, Vulkan He’stan, nazwy Zakonów Kosmicznych Marines oraz ich godła, a także wszystkie
związane z nimi oznaczenia, znaki, miejsca, nazwy, stworzenia, rasy, insygnia insygnia/symbole/oznaczenia/znaki ras, pojazdy, miejsca, broń, oddziały, bohaterowie, ilustracje
i wizerunki ze świata Warhammera 40.000 są albo ®,
TM i/lub © Games Workshop Ltd. 2000-2008, zarejestrowane pod różnymi nazwami w Wielkiej Brytanii i innych krajach świata. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niektóre produkty Citadel mogą być niebezpieczne, jeśli będą użyte w niewłaściwy sposób i Games Workshop nie zaleca, by bawiły się nimi dzieci poniżej
16 roku życia, chyba, że będą pod nadzorem dorosłych. Bez względu na wiek, uważaj podczas klejenia, używania ostrych narzędzi i farb w sprayu,
a także czytaj dołączone instrukcje.
© Games Workshop Ltd 2000-2008, zarejestrowane pod różnymi nazwami w Wielkiej Brytanii i innych krajach świata. Wszelkie prawa zastrzeżone.
EDYCJA POLSKA
Copyright© for the Polish edition by Faber i Faber
Robert Faber Witold Piotr Faber Sp. Jawna.
Wydanie I, Warszawa 2008
ISBN 978-83-60766-09-5
www.faberfaber.pl
Strona internetowa Games Workshop:
www.games-workshop.com
Wielki Mistrz Zakonu ......................................................... 52
Gwardia Honorowa............................................................ 53
Kapitan .............................................................................. 54
Drużyna Dowodzenia......................................................... 55
Kronikarz ........................................................................... 56
Moce psioniczne Kronikarzy............................................... 57
Kapelan ............................................................................. 58
Drużyna Taktyczna ............................................................. 59
Drużyna Szturmowa........................................................... 60
Drużyna Ciężkiego Wsparcia .............................................. 61
Drużyna Awangardy Weteranów........................................ 62
Drużyna Ariergardy Weteranów ......................................... 63
Drużyna Terminatorów....................................................... 64
Drednot ............................................................................. 65
Drużyna Zwiadu................................................................. 66
Szwadron Motocykli Zwiadu .............................................. 67
Szwadron Motocykli........................................................... 68
Kapsuła Desantowa ........................................................... 69
Mistrz Kuźni....................................................................... 70
Koordynator projektu: Tomasz Kowalik
Tłumaczenie: Albion Localisations: Tomasz Kowalik, Ryszard Chojnowski, Paweł Kowalik
(www.albion-localisations.com)
Redakcja: Joanna Satora, Tomasz Kowalik
Konsultacja: Emanuel Furmańczyk, Rafał Bartosik
Korekta: Joanna Satora
Skład: Michał Dagajew
Druk: GRAFIS Pruszków
2
Spis Treści
WH40K_Space Marines_CODEX.indb 2
2008-10-20 07:41:47
SPIS TREŚCI
Wstęp ........................................................................................... 3
Kosmiczni Marines...................................................................... 5
Pochodzenie Kosmicznych Marines ...................................... 6
Tworzenie Kosmicznych Marines ........................................ 10
Historia Ultramarines.......................................................... 12
Budowa Zakonu................................................................. 16
Druga Kompania Ultramarines ........................................... 18
Pancerz szturmowy Kosmicznych Marines .......................... 20
Heraldyka Kosmicznych Marines ........................................ 21
Odznaczenia honorowe ..................................................... 22
Chorągwie Ultramarines .................................................... 23
Zakony Kodeksu ................................................................ 24
W obronie Ludzkości.......................................................... 30
Bitwy Ultramarines............................................................. 32
Wojujące Bractwo .............................................................. 41
Ważne bitwy...................................................................... 49
Siły zbrojne Kosmicznych Marines .......................................... 51
178447226.005.png 178447226.006.png 178447226.007.png 178447226.008.png 178447226.009.png 178447226.010.png 178447226.011.png 178447226.012.png 178447226.013.png 178447226.014.png
WSTĘP
Stworzeni dzięki zapomnianej już dzisiaj technologii i oddani wiecznej służbie, nadludzcy Kosmiczni
Marines stanowią pierwszą linię obrony Ludzkości przed ponurym i złowieszczym wszechświatem.
Podstawowy podręcznik Warhammera 40.000 zawiera zasady,
jakich potrzebujesz do rozgrywania bitew w rozdartym wojną
czterdziestym pierwszym tysiącleciu. Każda armia posiada
swój własny kodeks, oparty na tych zasadach i pozwalają-
cy przekształcić Twoją kolekcję figurek firmy Citadel w zorga-
nizowane siły zbrojne. W tej książce znajdziesz wszystko, co
musisz wiedzieć o Kosmicznych Marines.
’Eavy Metal. Tutaj pokazano też schematy kolorystyczne naj-
ważniejszych Zakonów oraz porady dotyczące budowania
i malowania własnych formacji Kosmicznych Marines.
• Lista armii Kosmicznych Marines . Lista armii to zestawie-
nie i podział wszystkich jednostek przedstawionych w roz-
dziale „Siły zbrojne Kosmicznych Marines”, tak aby można
z nich było dobrać armię do gry. Każdy oddział posiada także
swój koszt punktowy, gwarantujący, że zbudujecie z prze-
ciwnikiem armie godne siebie na miniaturowym polu bitwy.
Dlaczego zbierać Kosmicznych Marines?
Kosmiczni Marines są bohaterami Imperium i stanowią jedne
z najlepszych sił zbrojnych 41. tysiąclecia. Kosmiczny Marine
swoimi zdolnościami bojowymi, łączącymi doskonałe umie-
jętności walki wręcz z wyśmienitą celnością, może się śmiało
mierzyć z elitarnymi formacjami innych armii. Oznacza to, że
nawet szeregowy Kosmiczny Marine jest groźnym przeciwni-
kiem, którego nie można lekceważyć!
CO DALEJ
Chociaż Kodeks Kosmicznych Marines zawiera wszystko,
czego potrzebujesz, aby rozgrywać swoją armią bitwy, to prze-
cież istnieje wiele taktyk, różne misje czy pomysły związane
z malowaniem, które warto wypróbować. Miesięcznik „White
Dwarf” zawiera artykuły traktujące o wszystkich aspektach
Warhammera 40.000 i związanego z nim hobby. Dodatkowo
teksty poświęcone Kosmicznym Marines możesz znaleźć na
naszej stronie internetowej:
Zdolności bojowe Kosmicznych Marines wsparte są najlep-
szym uzbrojeniem i wyposażeniem, jakim dysponuje Imperium
– począwszy od legendarnych bolterów i niemal nieznisz-
czalnych pancerzy szturmowych, po działa laserowe, działka
szturmowe czy systemy rakietowe „Whirlwind”. W świecie
Warhammera 40.000 nie znajdziesz armii bardziej mobilnej,
wytrzymałej, ani skutecznej.
www.games-workshop.com
Więcej rad i informacji dotyczących malowania Kosmicznych
Marines znajdziesz także w książkach „How To Paint Citadel
Miniatures” oraz „How To Paint Space Marines”.
JAK KORZYSTAĆ Z TEGO KODEKSU
Kodeks: Kosmiczni Marines podzielony jest na następujące
rozdziały:
• Kosmiczni Marines . Pierwsza część to wprowadzenie trak-
tujące o Kosmicznych Marines i roli, jaką odgrywają w uni-
wersum Warhammera 40.000. Można tu znaleźć informacje
o ich powstaniu, stoczonych bitwach oraz misji, jaką pełnią
w obronie Ludzkości. Tutaj znajduje się też pełna historia,
szczegóły dotyczące organizacji oraz umundurowania naj-
dumniejszych i najszlachetniejszych z Kosmicznych Marines
– Zakonu Ultramarines. Nie zabraknie też informacji i sche-
matów kolorystycznych wielu innych Zakonów.
• Siły zbrojne Kosmicznych Marines . Tutaj przedstawiono
każdego bohatera, każdy oddział oraz pojazd Kosmicznych
Marines. Na początku znajdziesz pełny opis jednostki,
zawierający informację o jej roli w armii i wyjątkowych zdol-
nościach bojowych. Następnie poznasz jej pełne zasady
i szczegóły dotyczące niezwykłych umiejętności oraz specja-
listycznego wyposażenia, którymi dysponuje w walce z wro-
gami Ludzkości.
• Ekwipunek bojowy . Kolejny rozdział to szczegółowe opisy
i zasady artefaktów, pancerzy oraz uzbrojenia, którymi dys-
ponują Kosmiczni Marines, wzbogacone podpisanymi ilu-
stracjami.
• Galeria Kosmicznych Marines . Ta część zawiera koloro-
we fotografie szerokiej gamy figurek firmy Citadel, których
można używać w armii Kosmicznych Marines, pomalowa-
nych przez słynny zespół malarski Games Workshop, zwany
Wstęp
3
WH40K_Space Marines_CODEX.indb 3
2008-10-20 07:41:48
178447226.015.png 178447226.016.png 178447226.017.png 178447226.018.png 178447226.019.png 178447226.020.png 178447226.021.png 178447226.022.png 178447226.023.png
WH40K_Space Marines_CODEX.indb 4
2008-10-20 07:41:50
178447226.024.png 178447226.025.png 178447226.026.png 178447226.027.png 178447226.028.png 178447226.029.png 178447226.030.png 178447226.031.png 178447226.032.png
KOSMICZNI MARINES
Czterdzieste pierwsze tysiąclecie to czas wojen, ale także
era bohaterów. Jedna tylko siła skutecznie chroni Ludzkość
przed unicestwieniem, bractwo wojowników, których
męstwo jest ostoją cywilizacji. Poznali co to zdrada.
Posmakowali goryczy tragedii. Toczyli najokrutniejsze
wojny przeciwko najbardziej przerażającym przeciwnikom,
odnosili niemożliwe zwycięstwa, kiedy wszyscy sojusznicy
byli już martwi. Stanowią główną obronę Ludzkości przed
mroczną i złowieszczą galaktyką. Są największym darem
Imperatora dla jego ludu. To Kosmiczni Marines, Anioły
Śmierci, które nie znają strachu.
Nieczęsto zdarza się, że w jednym miejscu do walki
staje cały Zakon, ponieważ jedynie dzieląc swoją
potęgę, Kosmiczni Marines mogą stawiać czoła wielu
niebezpieczeństwom grożącym Ludzkości. Większość
zagrożeń może zostać wyeliminowana przez niewielkie
siły Kosmicznych Marines, ale zagrożeń tych jest wiele,
a Aniołów Śmierci mało. Kiedy jednak Zakon stanie
do walki w całej swej sile bohaterów zjednoczonych we
wspólnym celu, wtedy zgromadzona potęga wystarczy do
wyzwalania albo niszczenia całych systemów gwiezdnych.
Kosmiczni Marines uderzają z dokładnością i siłą piorunu.
Kapsuły Desantowe opadają z orbity z nieprawdopodobną
prędkością i z impetem uderzają w pole bitwy, by dostarczyć
Kosmicznych Marines w sam środek wrogich sił. Weterani
w pancerzach Termintorów teleportują się w najsilniej
bronione miejsca, a następnie skąpani we wrogim ogniu,
który niewiele im może zrobić, uwalniają furię bolterów
szturmowych i rękawic energetycznych. Promy szturmowe
„Thunderhawk”, ostrzeliwując nieprzyjaciela, przecinają
niebo i w strategiczne miejsca dowożą niezwyciężone czołgi
„Predator” oraz transportery szturmowe „Land Raider”.
Kosmiczny Marine nie jest już jednak człowiekiem. To
nadludzka istota, zrodzona dzięki naukowym zabiegom
i genetycznym modyfikacjom, tak inna, jak stal jest inna
od żelaza. Lata wyczerpujących i rygorystycznych szkoleń
stworzyły Kosmicznego Marine, doskonałego wojownika,
którego umiejętności bojowe i zdolności umysłowe
dalece przewyższają możliwości zwykłego człowieka. W
ten sposób, Anioł Śmierci na zawsze został oddzielony
od tych, których chroni. Nie jest już śmiertelnikiem
w tradycyjnym znaczeniu tego słowa, wszak część jego
cielesnego dziedzictwa pochodzi od samego Imperatora,
a iskra tego samego majestatu płynie w jego żyłach.
Nie dla Kosmicznych Marines jednostajna ofensywa
czy obrona fortyfikacji. Im powierza się najcięższe
i najniebezpieczniejsze obowiązki: spowalniające uderzenia
w samo serce wrogich sił, śmiałe przechwycenia silnie
ufortyfikowanych pozycji i niemal beznadziejne bitwy
przeciwko dalece liczniejszym przeciwnikom. Niewielu
z nich może przetrzymać ten szturm. Druzgocąc
wroga tam, gdzie jest silny, Kosmiczni Marines niosą
przerażenie i wprowadzają chaos w jego szeregi. Nieliczni
przeciwnicy mogą zdzierżyć przerażającą nawałnicę szturmu
Kosmicznych Marines, większość kampanii kończy się
więc rychłym zwycięstwem. W tych nielicznych sytuacjach,
kiedy wróg przetrwa pierwsze uderzenie, Anioły Śmierci
rozwijają atak. Bolterami i mieczami energetycznymi,
z oddaniem tak silnym, jak trudnym do zatrzymania,
oczyszczają broniące się twierdze, często stawiając czoła
znacznie liczniejszym zastępom.
Ojcowski pierwiastek, choć nieprawdopodobnie słaby, na
zawsze odmienił Kosmicznych Marines. Tam gdzie dla
zwykłego człowieka Imperator jest bóstwem i zbawcą, tam
jest też uznawany za przodka Kosmicznych Marines. Tam
gdzie człowiek wielbi dobroczynnego boga, tam Kosmiczni
Marines czczą starożytnego przodka.
Nawet kiedy walczy w pojedynkę, Kosmiczny Marine
jest straszliwym przeciwnikiem, zdolnym położyć trupem
wielu oponentów. Przyodziany jest w pancerz szturmowy
i wyposażony w święty bolter, ekwipunek dziedziczony przez
kolejne pokolenia wojowników – szlachetne brzemię, które
nieustannie przypomina o obowiązku względem Ludzkości.
Ale Kosmiczny Marine rzadko walczy samotnie. Każdy jest
bratem w Zakonie składającym się z tysiąca wojowników.
Tam gdzie staje jeden, tam będą i jego bracia – dwudziestu,
stu lub nawet tysiąc. W galaktyce stacjonuje zaledwie tysiąc
takich Zakonów, w setkach ufortyfikowanych klasztorów
zbudowanych na rozrzuconych po gwiezdnej przestrzeni
planetach. Jest więc jeden Kosmiczny Marine na każdy
milion planet Imperium. Liczba niewielka, to pewne, ale
nadal wystarczająca do roli, jaką ma pełnić.
Kosmiczni Marines odkładają broń tylko, kiedy przeciwnik
zostanie pokonany. Ale nawet wtedy nie odpoczywają ani
nie świętują swoich wspaniałych zwycięstw. Bo po każdej
wygranej bitwie czeka ich już następna. Kosmiczni Marines
są bohaterami Imperium i żyją w czasach, kiedy Ludzkość
potrzebuje herosów, jak nigdy dotąd. Tacy ludzie nie
znajdą chwili wytchnienia – tylko wieczną walkę w imię
Imperatora.
Kosmiczni Marines
5
WH40K_Space Marines_CODEX.indb 5
2008-10-20 07:41:53
178447226.033.png 178447226.034.png 178447226.035.png 178447226.036.png 178447226.037.png 178447226.038.png 178447226.039.png 178447226.040.png 178447226.041.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin