HEIDENHAIN TNC 124.pdf

(2702 KB) Pobierz
Titel.pm6
Podrcznik obsługi dla
użytkownika
TNC 124
23523763.038.png
TNCsposób działania:
Od rysunku technicznego obrabianego przedmiotu do
sterowanej programowo obróbki
Krok
Zadanie
TNC
od strony
tryb pracy
Przygotowanie
1
Wybór narzdzi
——
——
2
Punkt zerowy obrabianego
przedmiotu dla wprowadzania
współrzdnych określić
——
——
3
Liczby obrótów i posuwy ustalić
dowolny
107, 116
4
Włczenie TNC i maszyny
——
17
5
Przejazd znaczników referencyjnych ——
17
6
Zamocować obrabiany przedmiot ——
——
7
Wyznaczenie punktu odniesienia/
ustawienie wyświetlaczy pozycji ...
7a
... przy pomocy funkcji
próbkowania
33
7b
... bez funkcji próbkowania
31
Wprowadzenie programu i przetestowanie
8
Wprowadzenie programu obróbki
lub wczytanie przez zewntrzny
interfejs danych
59
9
Przebieg próbny: program obróbki
odpracować bez narzdzia
wiersz po wierszu
103
10
Jeśli konieczne: program obróbki
zoptymalizować
59
Obróbka przedmiotu
12
Zastosowanie narzdzia i
odpracowanie programu obróbki
105
23523763.039.png
Ekran
Tryb pracy
lub
Funkcja
Symbole trybów
pracy, aktualny rodzaj
pracy jest wyróżniony
MOD
INFO
HELP
8 9
4 5 6
1 2 3
0
Komunikaty
tekstem otwartym
CE
ENT
GOTO
Y+
Y
Z ´
Softkeypasek
(z 5 Softkeys)
100
I
NC
I
NC
0
50
150
F %
0
HEIDENHAIN
Wiersz
wprowadzania
danych
Softkeys
Numer narzdzia
i oś narzdzia
Wybrany
punkt odniesienia
(baza)
Posuw
Hamulec wrzeciona
Prdkość
obrotowa
wrzeciona
Funkcja
dodatkowa M
Ekran w trybie pracy
PROGRAM WPROWADZIĆ DO
PAMICI/EDYCJA i przy
PRZEBIEG PROGRAMU
Aktualny
blok
Aktualne
położenia
Wiersz stanu
(statusu)
Softkeypaski
Symbol
Sterowanie funkcjami maszyny
Hamulec wrzeciona
MOD
INFO
HELP
8 9
4 5 6
1 2 3
0
Obrót wrzeciona w lewo
Obrót wrzeciona w prawo
CE
ENT
Z ´
Y+
X ´
GOTO
Klawisze
kierunkowe
dla osi maszyny;
Klawisz biegu
szybkiego
Z ´
Y +
X ´
Y
Z ´
100
I
NC
I
NC
0
50
150
F %
0
X ´
X ´
HEIDENHAIN
Y
Z ´
Napicie
zasilajce
100
NOT AUS
50
150
F %
Regulacja
posuwu
(Override)
Chłodziwo
Zwolnienie narzdzia
7
7
23523763.040.png 23523763.041.png 23523763.001.png 23523763.002.png 23523763.003.png 23523763.004.png 23523763.005.png 23523763.006.png 23523763.007.png 23523763.008.png 23523763.009.png 23523763.010.png 23523763.011.png 23523763.012.png 23523763.013.png 23523763.014.png 23523763.015.png 23523763.016.png 23523763.017.png 23523763.018.png 23523763.019.png
Wybór funkcji i wprowadzanie programów do pamici
Parametry i
nastawienia
zmienić
MOD
INFO
HELP
8 9
4 5 6
1 2 3
0
Funkcje INFO
wybrać / odwołać
CE
ENT
Y+
GOTO
MOD
INFO
HELP
Objaśnienia
wybrać / odwołać
Y–
Z ´
100
I
NC
I
NC
0
50
150
F %
0
HEIDENHAIN
5 Softkeys
(Funkcja zależna od
przyporzdkowanego
pola na ekranie)
7 8 9
4 5 6
Wprowadzenie wartości
liczbowych
1 2 3
0
Zmiana znaku liczby
Wprowadzana
wartość lub
Komunikat o błdach
kasować
CE
ENT
Przejć wprowadzenie
Wymiar składowy łańcucha
wymiarowego oznaczyć
Strony ekranu
przekartkowywać
Przeskoczyć o Softkey
pasek do tyłu
Wejść do wiersza programu
w celu zmiany lub
Parametr procesowy
przełczyć
GOTO
Wiersz programu lub
parametr procesowy
wywołać
Wybór programów i
wierszy programu
Wybór trybu pracy; NC i wrzeciono start /stop
MOD
INFO
HELP
8 9
4 5 6
1 2 3
0
POZYCJONOWANIE Z RCZNYM
WPROWADZENIEM DANYCH
PRZEBIEG
PROGRAMU
CE
ENT
GOTO
Z ´
Y+
X ´
X ´
OBSŁUGA
RCZNA
PROGRAM
WPROWADZIĆ DO
PAMICI/EDYCJA
Y
100
I
NC
I
NC
0
0
50
150
F %
HEIDENHAIN
Wrzeciono ON/EIN
NC
I
NC uruchomić (start)
(klawisz NC I )
I
Wrzeciono OFF/AUS
NC
0
NC zatrzymać (stop)
0
7
7
23523763.020.png 23523763.021.png 23523763.022.png 23523763.023.png 23523763.024.png 23523763.025.png 23523763.026.png 23523763.027.png 23523763.028.png 23523763.029.png 23523763.030.png 23523763.031.png 23523763.032.png 23523763.033.png 23523763.034.png 23523763.035.png 23523763.036.png
Spis treści
Zastosowanie tego podrcznika obsługi .................................................... 7
TNC 124 ................................................................................................. 7
Prawidłowe korzystanie z podrcznika obsługi ............................................ 8
Szczególne wskazówki w tym podrczniku obsługi ...................................... 9
TNCosprzt .......................................................................................... 10
1
Podstawowe informacje dla danych dotychczcych
położenia ........................................................... 11
Układ odniesienia i osie współrzdnych ................................................... 11
Punkty odniesienia (bazy) i dane o położeniu ............................................ 12
Przemieszczenia maszynowe i układy pomiaru położenia ............................ 14
Dane o ktach ........................................................................................ 15
2
Praca z TNC 124 – pierwsze kroki ........................... 17
Zanim rozpoczniemy prac ...................................................................... 17
Włcznie TNC 124 .................................................................................. 17
Rodzaje pracy TNC 124 ......................................................................... 18
Funkcje HELP, MOD i INFO ...................................................................... 18
Wybór funkcji Softkey ............................................................................. 19
Symbole na ekranie TNC ......................................................................... 19
Zintegrowana instrukcja obsługi dla użytkownika ....................................... 20
Komunikaty o błdach ............................................................................ 21
Wybrać system miar ............................................................................... 21
Wybór wyświetlacza położenia ................................................................. 22
Ograniczenia obszaru przemieszczania ..................................................... 22
3
Obsługa rczna i ustawienie .................................. 23
Posuw F, prdkość obrotowa wrzeciona S i funkcja dodatkowa M .............. 23
Osie maszyny przesunć ......................................................................... 25
Wprowadzić długość narzdzia i promień narzdzia .................................. 28
Wywołać dane o narzdziu ...................................................................... 29
Wybór punktu odniesienia (bazy) ............................................................. 30
Wyznaczanie punktu odniesienia: najechać pozycje i wprowadzić
wartości rzeczywiste ............................................................................... 31
Funkcje dla wyznaczania punktu odniesienia .............................................. 33
Pomiar średnicy i odstpów .................................................................... 33
4
Ustalenie położenia z rcznym wprowadzeniem danych 38
Zanim rozpoczniemy obróbk przedmiotu ................................................ 38
Uwzgldnienie promienia narzdzia .......................................................... 38
Posuw F, prdkość obrotowa wrzeciona S i funkcja dodatkowa M .............. 39
Wprowadzić i najechać pozycje ................................................................ 41
Wiercenie głbokie i gwintowanie ............................................................. 43
Rysunki odwiertów .................................................................................. 48
Okrg odwiertów .................................................................................... 49
Rzdy odwiertów .................................................................................... 53
Frezowanie kieszeni prostoktnej ............................................................. 57
5
Wprowadzanie programów do pamici ...................... 59
TNC 124 w trybie pracy PROGRAM WPROWADZIĆ DO PAMICI/EDYCJA ... 59
Wprowadzić numer programu .................................................................. 60
23523763.037.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin