Galileo – aspekty naukowe, strategiczne i techniczne.pdf

(216 KB) Pobierz
Microsoft Word - 5_Anna_Bazylewicz_Galileo.doc
Anna Bazylewicz
Galileo – aspekty naukowe, strategiczne i techniczne
Wstęp
Nawigacja satelitarna to rodzaj radionawigacji, w której do
określenia współrzędnych uŜytkownika – zarówno przemieszczają
cego się jak i stacjonarnego wykorzystuje się sygnały radiowe emi
towane przez sztuczne satelity Ziemi.
Wystrzelenie przez ZSRR w dniu 4 października 1957 roku
pierwszego satelity sputnika zapoczątkowało nową erę – erę podboju
kosmosu przez człowieka. Oprócz satelitów naturalnych na przykład
KsięŜyca, pojawiło się pojęcie sztucznego satelity, zwanego dalej
satelitą. Ten pierwszy w historii satelita o wadze 84 kilogramów
okrąŜył ziemię w 1958 roku a następnie spłoną w jonosferze. W
styczniu 1958 roku na orbicie znalazł się pierwszy satelita amery
kański Explorer 1, a w październiku tego samego roku została powo
łana organizacja NASA (National Aeoronautics and Space Admini
stration), która odegrała i wciąŜ odgrywa wielką rolę w wykorzysta
niu i zagospodarowaniu przestrzeni kosmicznej. Pod koniec lat
sześćdziesiątych i w latach siedemdziesiątych XX wieku roczna
liczba startów rakiet wynoszących satelity w USA sięgała kilkudzie
sięciu, a w ZSRR przekraczała 100. W późniejszych latach wzrosła
liczba startów w takich krajach ja Francja, Chiny i Japonia. Niektóre
rakiety wynosiły po kilka satelitów jednocześnie.
ZNZE WSIiZ 3/2008 (8), ISSN 16899229, s. 104134
W ciągu blisko 50 lat, które upłynęły od tych wydarzeń, kilku
nastu ludzi chodziło po KsięŜycu i szczęśliwie wróciło na Ziemię, a
na orbitę okołoziemską wystrzelono przeszło 3 tysiące obiektów, z
których kilkaset nadal krąŜy wokół Ziemi. Kilka z nich to sztuczne
satelity systemów nawigacyjnych będących tematem tej pracy.
Niniejsza praca poświęcona jest obecnie działającym i przyszło
ściowym nawigacyjnym systemom satelitarnym oraz ich zastosowa
niom w roŜnych dziedzinach gospodarki. W pierwszym rozdziale
omówiona jest historia astronomii oraz badania kosmiczne które
stają się sprawa międzynarodową. Kolejny rozdział poświęcony jest
opisowi systemu Galileo jak i wprowadzeniu do nawigacji satelitar
nej. Zawarta jest w nim budowa systemu, opisane są usługi jakie
świadczy ten system oraz chronologiczny przegląd wydarzeń. Trzeci
rozdział poświęcony absolutnemu bezpieczeństwu systemu. Gwa
rancje na bezpieczeństwo maja zasadnicze znacznie dla Europejczy
ków, ale są równieŜ waŜne dla upewnienia USA, Ŝe Galileo nie po
gorszy bezpieczeństwa NATO. Opisana w tym rozdziale jest rów
nieŜ przewidywana liczba uŜytkowników oraz wykorzystanie Gali
leo w róŜnych dziedzinach gospodarki takich jak sektor drogowy,
kolejowy, lotniczy morski czy tez publiczny. Zawarte są tutaj rów
nieŜ podstawowe skale czasu, zastosowania geodezji kosmicznej,
odbiorniki systemu Galileo czy teŜ analiza porównawcza systemów
Galileo, GPS i GLONASS. Ostatni rozdział poświęcony jest partne
rom zagranicznym i krajowym oraz dniu współpracy.
Wspólnota Europejska oraz Europejska Agencja Kosmiczna
prowadziły wieloletnie badania i dyskusje na temat moŜliwości
utworzenia globalnego systemu nawigacji satelitarnej. Prace koncep
105
cyjne i projektowe nad systemem rozpoczęły się juŜ na początku lat
dziewięćdziesiątych. W 1999 roku Rada Unii Europejskiej podkreśli
ła strategiczne znaczenie programu nawigacji satelitarnej i poprosiła
Komisję Europejską o powzięcie kroków dla jego realizacji – i wte
dy właśnie powstała nazwa Galileo.
Szczególnie argumentacja dotycząca motywów podjęcia decyzji
o budowie europejskiego systemu nawigacji satelitarnej jest warta
przedstawienia. Powinniśmy być takŜe świadomi faktu, Ŝe system
ten powstaje przy finansowym udziale Unii Europejskiej, czyli rów
nieŜ naszym. Stwarza to moŜliwość współpracy w jego tworzeniu,
uczestniczenia w organach decyzyjnych oraz rozwijaniu zastosowań.
Jest to zupełnie odmienna sytuacja do korzystania z systemu GPS,
który działa w sposób zupełnie niezaleŜny, i nie ma się na niego
najmniejszego wpływu.
Wcześniej moŜliwości naszego zaangaŜowania się w europejski
projekt Galileo były ograniczone. W czasie kiedy polska nie była
jeszcze członkiem Unii Europejskiej ani taŜ członkiem Europejskiej
Agencji Kosmicznej, której nadal nie jest, nie było podstaw praw
nych by uczestniczyć w pracach na tym systemem. A jednak dzięki
kontaktom naukowym oraz profesjonalnej współpracy z jednostkami
naukowymi z róŜnych krajów, stało się to moŜliwe. MoŜna odnoto
wać co najmniej dwa przykłady tego uczestnictwa. Pierwszym jest
zorganizowanie stacji kontrolnej podsystemu ENGOS w Centrum
Badań Kosmicznych PAN w Warszawie natomiast drugim jest to, Ŝe
Laboratorium Czasu CBK Pan weszło w skład konsorcjum zapew
niającego skalę czasu atomowego dla Galileo. Powinno to być punk
tem wyjścia i zachętą do jeszcze szerszego udziału polskiego w Gali
106
leo, tak aby korzyści z jego powstania i działania uzasadniały nakła
dy poniesione przez nasz kraj.
1. Wiadomości wstępne oraz opis techniczny systemu Galileo
1.1 Ogólny opis systemu
Galileo jest systemem nawigacyjnym, którego działanie jest nie
zwykle proste i pokrywa całą kulę ziemską. W rzeczywistości wy
gląda to tak, Ŝe uŜytkownicy odbierają sygnały z wielu satelitów
(oczywiście połoŜenie satelitów jest dokładnie znane), porównuje je
ze sobą i na tej podstawie jest w stanie obliczyć swoje połoŜenie
geograficzne. Jeśli chodzi o amerykański system GPS i rosyjski
Glonass a w przyszłości równieŜ europejski system Galileo ta zasada
działa następująco: kaŜdy z satelitów ciągle wysyła sygnał z danymi
(swoje połoŜenie i dokładny czas transmisji). UŜytkownik, który
odbiera sygnał posiada odbiornik – terminal. Poprzez to urządzenie
określa odległość jaka dzieli go od poszczególnych satelitów poprzez
prosty pomiar czasu propagacji 1 . Wtedy to uŜytkownik wykonuje
obliczenia podobne do trilateracji 2 , które pozwalają mu określić
swoje połoŜenia z dokładnością do około 10 metrów. Metoda ta ma
bardzo duŜą zaletę, a mianowicie nie wymaga ona wysyłania sygna
łów przez uŜytkownika, co dla operatora nie stanowi Ŝadnego obcią
Ŝenia. Nie ma niebezpieczeństwa, Ŝe w systemie nagromadzi się
1 Czas upływający od chwili zmiany stanu wejścia układu logicznego lub elementu
logicznego do chwili zmiany stanu wyjść, będącej reakcją na tę zmianę wejścia. Czas
propagacji jest podstawowym parametrem charakteryzującym szybkość działania
elementów i układów logicznych.
2 Trilateracja metoda wyznaczania współrzędnych punktów geodezyjnych w terenie
za pomocą układu trójkątów lub czworoboków (tworzących tzw. łańcuchy lub sieć
powierzchniową), których wierzchołkami są punkty poziomej osnowy geodezyjnej.
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3989152, z dnia 24.02.2008 roku.
107
717312615.001.png
duŜo niezbędnych informacji poniewaŜ sygnał jest tylko wysyłany w
jedna stronę: od satelity do uŜytkownika, który je odbiera. Taki sys
tem nawigacji satelitarnej moŜe stać się doskonałym usługodawcą
dystrybucji czasu. W przypadku terminali, które są zainstalowane na
pokładach pojazdów moŜna łatwo obliczyć prędkość i kurs 3 .
Aby ta metoda mogła być stosowana na całej kuli ziemskiej bez
Ŝadnych zakłóceń, na orbicie musi się znajdować wystarczająca ilość
satelitów, których rozmieszczenie nie będzie stanowiło Ŝadnych
przeszkód w odbieraniu sygnału, który to pozwoli mu określić swoje
połoŜnie. Taki warunek jest moŜliwy do spełnienia jeśli na orbicie
umieści się konstelację satelitów od 24 do 30, które będą rozmiesz
czone na orbitach kołowych w grupach po 8 lub 10 w trzech płasz
czyznach na wysokości 20 tysięcy kilometrów. Dzięki takiej konfi
guracji satelitów, kaŜdy uŜytkownik dzięki 4 satelitom moŜe określić
swoje połoŜenie. Takie podejście jest stosowane w trzech systemach:
GPS, Glonass i Galileo 4 .
1.2 Opis systemu Galileo
Inicjatywa utworzenia systemu Galileo zrodziła się z przekona
nia, Ŝe ma on bardzo duŜe znaczenie dla Europy. Aby sobie uświa
domić jak bardzo jest istotny, musimy na niego spojrzeć z dwóch
perspektyw. Nawigacja satelitarna jest ukierunkowaniem dąŜeń,
które datuje się na początek cywilizacji jeśli chodzi o historyczny
punkt widzenia. Ludzkość od bardzo dawna usiłowała poznać Zie
mię oraz jej strukturę i kształt. Próbowali nawet określić na Ziemi
3 http://lokalizacja.info/gps/galileo/galileoopissystemu.html, z dnia 25.02.2008 roku.
4 http://www.grandsoft.pl/download/skladka.pdf, z dnia 24.02.2008 roku.
108
717312615.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin