Drawn_Together_-_305_-_N.R.A.y_RAY.txt

(15 KB) Pobierz
{97}{200}Sp�dzyli�my razem z Wooldusiem|kolejny wspania�y dzie� w Muzeum Tolerancji.
{203}{285}Za ka�dym razem gdy tam jeste�my|przypominamy sobie,�e �wiat jest pe�en tolerancji.
{285}{322}Gdzie wszystko uk�ada si� wspaniale.
{350}{380}O m�j bo�e!
{380}{414}Okradli nas!
{625}{650}Okradli nas!
{650}{704}To na bank czarni albo meksole.
{765}{813}Napisy do wersji:Drawn.Together.S03E05.DSR.XviD-NoTV.avi
{813}{896}Napisy by Piroman
{896}{996}Sporo wolnego t�umaczenia, kt�re|mam nadzieje nie psuje klimatu serialu.
{1154}{1180}To wszystko moja wina.
{1180}{1249}Wygl�dam jak w��cz�ga w tych obcis�ych ciuszkach
{1272}{1354}Spokojnie, wed�ug naszego raportu z�odzieja ju� tu nie ma.
{1354}{1419}Nie mog� mie� z nim dziecka!!|Wy�a� st�d !
{1438}{1480}Uspok�j si� dziwko!
{1480}{1522}Mamy tutaj wi�kszy problem.
{1522}{1611}Kto� ukrad� nasze magiczne okno do podgl�dania Ophry.
{1656}{1683}Nie martwie ci�.
{1683}{1729}Foxxy zajmi� si� t� spraw�.
{1729}{1847}Tak wi�c detektyw Foxxy zdecydowa�a,|�e u�yje podw�jnego szk�a powi�kszaj�cego.
{1858}{1929}I rozwi�za� spraw� sytuacji kt�ra ju� si� zdarzy�a.
{2208}{2277}St�j z�odzieju!|Z�apa�am ci� na gor�cym uczynku!
{2317}{2340}Ray-Ray?
{2340}{2374}To ty synku?
{2374}{2408}To ja babciu.
{2424}{2461}Nie wiedzia�em, �e tu mieszkasz.
{2461}{2550}Nie wychowywa�am twojego ojca|na to aby wychowa� ciebie na kryminalist�.
{2598}{2648}Babciu, musisz mi pom�c.
{2648}{2681}W porz�dku Ray-Ray.
{2681}{2729}Schowamy Ci� w �cianie.
{2771}{2820}Tu jest idealne babciu.
{2820}{2897}Jedynie czego potrzebuj� to zardzewia�a|para kajdanek przyczepionych do grzejnika.
{2897}{2947}I poczuj� si� jak w domu.
{2961}{3000}/Otwiera�!|/Policja!
{3000}{3038}Znale�li Ci� Ray-Ray.
{3058}{3103}Jest i telewizor.
{3103}{3213}Foxxy jeste� zaaresztowana pod zarzutami:|kradzie�y i gwa�tu na Kapitanie Bohaterskim.
{3213}{3242}Jak mog�a�?!
{3253}{3289}Nic nie ukrad�am!
{3289}{3335}Po za tym to nasz telewizor!
{3335}{3395}Ale nale�y do tamtego miejsca!
{3395}{3423}Zabierz j� stad.
{3423}{3479}Nie!|W�adza dla ludzi!
{3479}{3541}Nie musz� tego...
{3695}{3784}Co je�li wr�ci?|Zabij� nas!
{3793}{3813}Przytrzymaj mnie!
{3827}{3898}Spieprzaj!|Przecie� masz supermoce.
{3918}{4014}To �wietny pomys�, przyjacielu geju.
{4014}{4103}Kapitan Bohaterski sprawi sobi� spluw�.
{4125}{4204}I po co w og�le z tob� rozmawia�?
{4204}{4237}Nie powinniene� kupowa� pistoletu!
{4251}{4323}-Nie powinniene� kupowa� pistoletu!|-Kup pistolet!
{4323}{4345}Jestem ciot�.
{4345}{4375}Kup Pistolet.
{4388}{4428}Ta laska leci na ciebie.
{4446}{4490}Postanowi�em pos�ucha� si� cioty
{4490}{4518}i kupi� sobi� spluw�.
{4518}{4575}Musz� wam powiedzie�,�e kupowanie spluwy
{4575}{4638}jest tak �atw� jak|zmanipulowanie was za pomoc� medi�w.
{4792}{4817}Do jasnej cholery!
{5104}{5181}Ju� samo trzymanie tego pistoletu|sprawi�o, �e poczu�em si� bezpiecznie.
{5181}{5254}I doda�o mi na tyle pewno�ci|siebie �ebym m�g� pokona� swoje kompleksy.
{5257}{5326}Takich jak doproszenie si� o podwy�k� na kt�r� zas�uguj�.
{5326}{5396}Pracuj� tu 3 lata d�u�ej ni� Swanson,
{5396}{5421}jestem w pe�ni oddany firmie.
{5421}{5467}Prosz� jedynie o to co wg. mnie jest uczciwe.
{5467}{5527}Jak m�g� pan omin�� ten reporta� o Cleavland?
{5527}{5599}Bierz samoch�d!|Tylko nie krzywd� dziecka!
{5599}{5726}A co najwa�niejsze ten|pistolet broni mnie i moich wsp�mieszkanc�w.
{5791}{5821}Co ci odbi�o?
{5821}{5865}Codziennie przynosz� ci chi�szczyzn�,
{5865}{5894}prosz� nie zabijaj mnie.
{5894}{5950}Uciekaj je�li cenisz swoje �ycie Ninja!
{5950}{5987}Dobrze, ale nie strzelaj.
{6062}{6131}Dzi�ki Bogu za to,�e mam ciebie.
{6360}{6391}Bez babci,
{6391}{6470}by�em zmuszony do radzenia|sobie samemu za tymi �cianiami.
{6470}{6525}Samotno�� mnie zniszczy�a.
{6525}{6595}Zmieni�a mnie w potwora.
{6611}{6668}Zacz��em szuka� towarzystwa.
{7031}{7074}Cholera, sp�jrzcie na ten ty�ek!
{7074}{7149}Ma �wietny zadek.
{7233}{7350}Czy kiedykolwiek zastanawiali�cie si�|dlaczego czarni afro-amerykanie reflektuj� du�e zadki?
{7350}{7424}Witam was, tu profesor Wooldoor Sockbat.
{7424}{7490}A teraz wyja�nie mam ten wyj�tkowo rasistowski fenomen.
{7535}{7642}Od wiek�w tubylcy upatrywali schronienia w du�ych po�ladkach.
{7642}{7713}Schronienia przed niebezpiecze�stwami natury.
{7912}{8016}Uwielbienie do wielkich ty�k�w|zosta�o wpojon� do ich kodu genetycznego.
{8016}{8055}Nawet oni sami, nie wiedz� dlaczego.
{8055}{8108}Po prostu to wiedz�...
{8108}{8196}Do zobaczenia nast�pnym razem, kiedy|b�dziemy wyja�niali dlaczego �ydzi maj� wielkie nosy.
{8196}{8245}Czy to dlatego, �e powietrze jest za darmo?
{8426}{8481}Wiew�r!|Zatrzymaj si� albo b�de strzela�!
{8568}{8618}Kurwa! Co ty �e� zrobi�?
{8618}{8651}/Jeste� Szalony?
{8651}{8763}Przyjaciele w�a�nie zabi�em|najbardziej niewinne Boskie stworzenie.
{8783}{8815}I spodoba�o mi si� to.
{9166}{9199}W porz�dku...
{9242}{9286}/Jak to ci si� podoba?
{9286}{9345}/Gdy �piewam piosenk� o naszej mi�o�ci.
{9345}{9433}/Odk�d kochasz m�czyzn.
{9484}{9541}/Uwielbiam spacerowa�,
{9541}{9613}/po ulicach gdy p�noc ju� nasta�a.
{9613}{9663}/Pragn� ciebi�.
{9796}{9838}/Drogi pami�tniczku,
{9838}{9878}/po raz kolejny jestem sama.
{9878}{9932}/Nikt mnie nie kocha.
{9932}{10011}/Tak bardzo pragn�,
{10011}{10039}/sera.
{10039}{10074}/Pe�na mi�o�ci Tooth.
{10074}{10104}/Sera...
{10104}{10202}Wszystko, czego pragniesz moja wielka.
{10217}{10301}Zupe�nie jak tampon, gdy|poczu�em troch� krwi chcia�em jej wi�cej.
{10301}{10370}Postanowi�em wej�� we wspania�y �wiat polowa�.
{10429}{10503}Wooldoor, czas na polowanie na kaczki.
{10553}{10593}Pierdol si� Kaczko! (;))
{10748}{10808}Kr�l D�ungli, te� mi co�.
{10998}{11020}/Odlecia�y
{11093}{11125}/Odlecia�y
{11138}{11185}Do jasnej cholery tak si� nie da polowa�.
{11185}{11251}Z pewno�ci� musi by�|bardziej skuteczna metoda aby zabi�.
{11271}{11317}/Karabiny Maszynowe
{11494}{11599}B�de mia� wi�cej r�k ni� ten g�upawy bo�ek z Indii.
{11680}{11716}/Gmach s�du
{11716}{11743}Wasza wysko��.
{11743}{11842}Foxxy jest oskar�ona tylko dlatego, �e jest czarna.
{11842}{11916}Apeluj� o uniewa�nienie tej rasitowskiej rozprawy.
{11916}{11956}Co pan na to panie S�dzio Karmelku?
{11956}{12025}Nie mam czasu na twoje bzdety.
{12025}{12076}Jestem zbyt zaj�ty...
{12089}{12133}{C:$ccfa}/byciem przepysznym.
{12228}{12270}On jest przepyszny.
{12550}{12572}Co jest?
{12591}{12630}S�odki jezu,
{12630}{12734}ten pok�j jest bardziej dziurawy|od listy nazistowskich wojennych kolaborant�w.
{12734}{12791}Jak to w og�le mo�liwe?
{12807}{12868}Pami�tniczku, to by�e� ty.
{12868}{12926}Wys�ucha�e� moich modlitw.
{12926}{12982}Dzi�kuje ci pami�tniczku.
{12982}{13070}Dzi�kuje tobie s�odziutka.
{13087}{13197}/Czy uwielbiasz to jak �piewam dla ciebie?
{13197}{13234}Czemu jeste� taka szcz�liwa?
{13234}{13281}Widzia�a� jaka jeste� gruba?
{13281}{13375}Klaro m�wisz, tak bo jeste�|zazdrosna o to, �e moje marzenia si� spe�ni�y.
{13375}{13508}Nigdy nie b�dziesz szcz�liwa nie maj�c|czego� co wygl�da pi�knie co� jak moje pi�kne w�osy.
{13578}{13604}/Drogi pami�tniczku,
{13604}{13626}/Klara ma racj�.
{13626}{13696}/�a�uj�, �e nie mam tak pi�knych w�os�w.
{13698}{13748}/Pe�na mi�o�ci Tooth.
{13778}{13795}/PS:
{13795}{13877}/Je�li rodzic� pozwol� jej i��|/na imprez� a mi nie to chyba si� pochlastam.
{13909}{13983}Z moim nowym arena�em i z|decydowanie za du�� ilo�ci� grant�w.
{13983}{14037}Polowanie sta�o si� zupe�nie now� gr�.
{14150}{14218}Tia cichy drape�nik, jasne.
{14833}{14862}Magiczny Pami�tniczek!
{14862}{14919}Uda�o ci si� po raz kolejny.
{14934}{15070}-Hej, Spanky i co o tym my�lisz?|-Tooth wygl�dasz bosko, schud�a�?
{15070}{15112}Nieee...
{15112}{15237}To nie wiem co zrobi�a�|ale uwaga kurczaki w kurniku jest lis.
{15248}{15302}Co ty mi zrobi�a�?
{15302}{15341}Klara nie wygl�dasz dobrze.
{15341}{15370}Przyty�a�?
{15370}{15459}Tooth ukrad�a mi moje przepi�kne w�osy.
{15459}{15572}Wcale nie, obudzi�am si� z twoimi|w�osami uroczo pasuj�cymi do mojej czaszki.
{15639}{15711}Dzowni� aby �ydowscy|producenci wywalili Ci� z programu!
{15711}{15735}Na zawsze!
{15840}{15886}/Drogi pami�tniczku,
{15886}{15938}/w ko�cu jestem pi�kna.
{15938}{16010}/A Klara chce si� mnie pozby� z domu.
{16010}{16073}/Je�li kogo� nie powinno tu by� to w�a�nie jej.
{16073}{16120}/Chcia�a bym �eby zgin�a!
{16163}{16182}/PS:
{16182}{16229}/Pani Rudolf to straszna suka.
{16229}{16306}/Kto zadaj� tyle pracy domowej na �wi�ta?
{16454}{16529}Przyjaciele, wr�ci�em z wyprawy.
{16740}{16830}Bohaterski kupi�e� karabiny maszynowe|i pociski przeciwpancerne do polowania?
{16830}{16901}Nie s�dzisz, �e to ma�a przesada?
{16901}{17038}Pieprze ci� !|Mam prawo u�ywa� ich jak chce i nic nie zmieni mojego zdania.
{17082}{17143}Zabi�e� moj� matk�!
{17179}{17214}Chujow� by� tob�.
{17276}{17339}Jestem taki smutny i uroczy.
{17339}{17421}T�sknie za mamusi�.
{17421}{17492}Przykro mi, ale ja tylko polowa�em.
{17492}{17564}Nie m�wie �eby� przesta� polowa�.
{17564}{17585}Mam Ci�!
{17585}{17713}Ale u�ywanie karabin�w|maszynowych i pocisk�w Dum-Dum jest nie fair.
{17758}{17842}Daj nam chocia� ma�� szans� Panie Bohaterski,
{17842}{17919}by� mo�e moja mamusia by teraz �y�a.
{17957}{18107}Doskonale wiedzia�em, �e nie|mog�em sam rozwi�za� tego skomplikowanego dylematu
{18107}{18215}dlatego zebra�em grup�|najm�drzejszych superbohater�w jakich znam.
{18215}{18270}Zgromadzenie Sprawiedliwo�ci.
{18270}{18342}Dzi�kuje za mo�liwo�� przem�wienia.
{18342}{18399}Nie jeste�my Zgromadzeniem sprawiedliwo�ci,
{18399}{18446}Przynios�e� nam tym razem chocia� jakie� �arcie?
{18446}{18517}Ciebie te� dobrze widzie� Poszerzaj�ca Si� Amnezja-menie.
{18517}{18577}Teraz potrzebuj� twojej m�drej rady.
{18577}{18635}Possam Ci fiuta za dolca!
{18635}{18684}�wietnie powiedziane Cz�owieku Meduza.
{18684}{18775}My �owcy mamy ju� wystarczaj�c�|przewag� nawet bez karabin�w maszynowych.
{18775}{...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin