plytki_na_balkonie_i_tarasie.pdf

(1180 KB) Pobierz
384457369 UNPDF
$OMIOTOCZENIE
ZACIEKAMIODSPOJONYMIPYTKAMIWY
KWITAMISOLNYMINIESZCAPEWNOyCI
MIEJSCEMGDZIECHÇTNIESPÇDZAMYCZAS7O
DAPENETRUJCWARSTWYBETONUUSZKADZAJE
ZWASZCZAWPRZYPADKUNIEODPOWIEDNIOWY
KONANEJIZOLACJI:MIANYTEPROWADZDOPO
GORSZENIAESTETYKIIWARTOyCIUYTKOWEJORAZ
DOUSZKODZENIASAMEJKONSTRUKCJIAWREZUL
TACIEZMUSZAJDOPRZEPROWADZENIAGRUN
TOWNEGOIKOSZTOWNEGOREMONTU0ONADTO
BALKONYITARASYNARAONESNAWIELKIEZMIA
NYTEMPERATURYsPOWIERZCHNIEROZGRZEWA
JSIÇWLECIEKIEDYNAODKRYTEJPRZESTRZENI
SILNIEOPERUJESOÎCE3TOPIEÎNAGRZEWA
NIAZALEYZARÐWNOODUSYTUOWANIAWZGLÇ
DEMSTRONyWIATAJAKISPOSOBUWYKOÎCZENIA
BALKONULUBTARASU"EZWTPIENIANANA
PRÇENIATERMICZNEZACHODZCEWPODOU
BÇDZIEMIAAWPYWISAMAOKADZINACERA
MICZNA3ZCZEGÐLNIETAOCIEMNEJKOLORYSTY
CEBÇDZIESIÇNAGRZEWAAZDECYDOWANIESZYB
CIEJIMOCNIEJNIPYTKIWJASNYCHKOLORACH
7NOCYLUBPODCZASSILNEGODESZCZUPRZY
CHODZINAGEOCHODZENIEARÐNICATEMPE
RATURMOEWYNOSIÃNAWETKILKADZIESITSTOP
NI0ODOBNIEDZIEJESIÇWZIMIE0OWINNIyMY
WIÇCTAKDOBRAÃMATERIAYDOWYKOÎCZENIA
BALKONUBYBYYWYTRZYMAENAZMIANYTEM
PERATURYMROZOODPORNENIESTAWAYSIÇyLI
SKIEPODESZCZUAJEDNOCZEyNIEBYYATWE
DOCZYSZCZENIAORAZODPORNENAUSZKODZE
NIAMECHANICZNE"ALKONITARASTOELEMEN
TYKONSTRUKCJIBUDYNKUDOKTÐRYCHWYKO
NANIANADALPRZYKADASIÇZBYTMAOUWAGI
:BUDOWANEBEZNALEYTEGOZABEZPIECZENIA
PRZEDWILGOCIMOGULECPOWANYMUSZKO
DZENIOMJUPOPIERWSZEJZIMIE
)NNEGORODZAJUUSZKODZENIAPOWSTAJ
WSKUTEKWNIKANIAWILGOCIPODPOWIERZCH
NIÇPYTEKsZAZWYCZAJPOWODEMJESTZASTO
SOWANIENIEODPOWIEDNIEJSPOINY7ILGOÃ
GROMADZISIÇWWARSTWACHPOOONYCHNI
EJIZAMARZAJCZWIÇKSZASWOJOBJÇTOyÃ
POWODUJCPOWSTAWANIETZWSZKÐDMROZO
WYCHODSPAJANIEOKADZINYODPODOA
.IEZBÇDNEJESTWIÇCWYKONANIESPADKÐWPO
WIERZCHNIZASTOSOWANIEODPOWIEDNIEJHY
DROIZOLACJIORAZOBRÐBEKBLACHARSKICHKTÐ
REPOMOGWOPTYMALNYSPOSÐBPOZBYÃSIÇ
ZALEGAJCEJWODYZPOWIERZCHNI7TYMJED
NAKMOMENCIEPOJAWIASIÇKOLEJNYPROBLEM
4RADYCYJNIEWYKONANYBALKONLUBTARASMA
ZWYKLEWARSTWÇIZOLACJIZPAPYNALEPIKUKTÐ
RAJESTPRZYKRYTADODATKOWWARSTWBETONU
7PRZYPADKUBALKONUWARSTWATAJESTNIE
PODANAGDYZNACZNIEOBCIAKONSTRUK
CJÇ0OZATYMIZOLACJAJESTUMIEJSCOWIONA
DOyÃGÇBOKOINADALPOWODUJEMOLIWOyÃ
ZWILANIAWARSTWYDOCISKOWEJBETONU0RZY
KLEJANIEPYTEKBEZPOyREDNIONAPAPÇLUBNA
WETFOLIÇHYDROIZOLACYJNNIEMAWIÇKSZEGO
SENSUGDYNATAKIMPODOUADENKLEJNIE
BÇDZIESIÇDUGOTRZYMA
"!,+/.)4!2!3
WPYTKACH
3KUTKIDZIAANIAWILGOCI
.IEPRAWIDOWEWYKONANIEIZOLACJIPRZE
CIWWILGOCIOWEJLUBNAWETJEJBRAKWNAJ
GORSZYMPRZYPADKUMOEPROWADZIÃNAWET
DOZNACZNEGOUSZKODZENIASAMEJKONSTRUK
CJI7ILGOÃPRZYSPIESZAKOROZJÇKTÐREJSKUTKI
TONAJCZÇyCIEJZAWILGOCENIAIWYKWITYSOLNE
ZARYSOWANIAIPÇKNIÇCIAZMIANYSTRUKTU
RYIWASNOyCIMECHANICZNYCHMATERIAÐW
$WUTLENEKWÇGLAZAWARTYWPOWIETRZUORAZ
WILGOÃPOWODUJNISZCZENIESTRUKTURYBETO
NUAWEFEKCIEDALSZEZMNIEJSZENIEOCHRO
NYZBROJENIAPYTYNOyNEJBALKONU3TALOWE
ZBROJENIEULEGAWÐWCZASKOROZJISTOPNIO
WOZMNIEJSZAJCSWOJWYTRZYMAOyÃ0O
WSTAJCANAPOWIERZCHNISTALIKOROZJADO
DATKOWOZWIÇKSZAOBJÇTOyÃSTALIICZÇSTO
POWODUJEROZSADZANIEBETONU.ASZCZÇ
yCIETAKDUEUSZKODZENIAZDARZAJSIÇDOyÃ
RZADKOITOGÐWNIEWPRZYPADKACHKIEDY
POWIERZCHNIÇBALKONUSTANOWIJEDYNIESA
MABETONOWAPYTABALKONOWABEZJAKIEJ
KOLWIEKOKADZINY
3ZYBKAHYDROIZOLACJA
$ONIEDAWNAWYKONANIENAIZOLACJIDO
CISKOWEJWARSTWYBETONUBYOKONIECZNE
.AJNOWSZEOSIGNIÇCIAZDZIEDZINYCHEMII
4OMASZ7OJTYNEK
"ALKONYITARASYTOSZCZEGÐLNEMIEJSCAsSCZNIKIEMMIÇDZYWNÇTRZEM
AOTWARTPRZESTRZENI#ZÇSTOSTRAKTOWANEPRZEZGOSPODARZYJAKO
DODATKOWYCHÇTNIEWYKORZYSTYWANYLATEMPOKÐJ$OBRYBALKONPOWINIEN
BYÃLEKKIESTETYCZNIEWYKOÎCZONYIPRAWIDOWOZAIZOLOWANY
"YDUGOCIESZYÃSIÇPIÇKNYMTARASEMNALEYZASTOSOWAÃWAyCIWEMATERIAY
5OONEPYTKIPOWINNYBYÃWYTRZYMAENADUEZMIANYTEMPERATURY
MROZOODPORNEANTYPOyLIZGOWEATWEDOCZYSZCZENIA.AZDJÇCIUSZLACHETNE
PYTY0ASTELLAFIRMY3EMMELROCK3TEIN$ESIGN
# IEKNCETARASYIBALKONYZWIDOCZNYMI
384457369.022.png 384457369.023.png 384457369.024.png
 
$OMIOTOCZENIE
LISTWAALUMINIOWA
FOLIAWPYNIE
ZZESTAWEMTAyM
USZCZELNIAJCYCH
WARSTWASZCZEPNA
WARSTWAWYRÐWNUJCA
WYKONANIESPADKU
ELASTYCZNAZAPRAWA
KLEJOWA
OKADZINACERAMICZNA
WRAZZELASTYCZNSPOIN
CZOOBALKONU
LUBTARASU
ODyCIANYTYMWARSTWAPOWINNABYÃCIEÎ
SZA7PRZYPADKUJASNEJOKADZINYMOGCEJ
ULEGAÃPRZEBARWIENIOMWKONTAKCIEZTRADY
CYJNYMSZARYMCEMENTEMWARTOUYÃKLEJU
NABAZIECEMENTUBIAEGO5NIKNIEMYWTEN
SPOSÐBMAOESTETYCZNYCHCIEMNIEJSZYCHPLAM
IPRZEBARWIEÎ
5WAGA .IEWOLNOZBYTWCZEyNIEKAyÃPY
TEKNANOWOWYKONANYMPODOUNPNAyWIE
YMBETONIE.AJLEPIEJODCZEKAÃOKMIESICE
DOTZWWYSEZONOWANIAPODOA
0YTYTARASOWE"RADSTONE
KOLORTERAKOTA3EMMELROCK
3TEIN$ESIGN
%LASTYCZNASPOINA
.IEKADEJZAPRAWYDOSPOINOWANIAMONA
UYÃNAZEWNTRZ.APEWNODOBRZESPRAWDZ
SIÇSPOINYTRWALEELASTYCZNENPSILIKONYORAZ
FUGIEPOKSYDOWEUWAANEZAJEDNEZBARDZIEJ
ODPORNYCHISZCZELNYCH7ARUNKIZEWNÇTRZNE
NIEWYKLUCZAJJEDNAKSTOSOWANIATRADYCYJ
NYCHSPOINCEMENTOWYCHALEKONIECZNIEELA
STYCZNYCH3POINYNAZEWNTRZPOMIESZCZEÎ
POWINNYBYÃSZERSZENISTOSOWANEWEWNTRZ
7IESIÇTOZFUNKCJSPOINYsKOMPENSACJ
NAPRÇEÎWYWOANYCHROZSZERZALNOyCITER
MICZNZASTOSOWANEJOKADZINY:EWZGLÇDU
NASZEROKOyÃSPOINYNAWETDOMMPO
WINNAONABYÃODPORNANAPOWSTAWANIESPÇ
KAÎOCHARAKTERZESKURCZOWYM7SKAZANEJEST
TAKEBYMIAAZWIÇKSZONODPORNOyÃNAZA
BRUDZENIAPRZEDUONTRWAOyÃKOLORUORAZ
BYAODPORNANAPROMIENIOWANIE560OWIN
NAMIEÃPODWYSZONEPARAMETRYUYTKOWE
WYSOKODPORNOyÃNAyCIERANIEIZMNIEJSZO
NABSORPCJÇPOCHANIANIEWODYIBYÃOD
PORNANAPRZEBARWIENIAWYKWITYORAZPORA
STANIEGRZYBAMIIGLONAMI
0LANUJCPRACENABALKONIEALBOTARASIE
NIENALEYSKUPIAÃSIÇTYLKOIWYCZNIENAWY
BORZEPYTEKICHKOLORYSTYCEWYGLDZIECENIE
ALEPRZEDEWSZYSTKIMZADBAÃOODPOWIEDNIE
MATERIAYDOUKADANIA0OPRAWNIEWYKONA
NAOKADZINAZAGWARANTUJEESTETYCZNYWYGLD
BALKONULUBTARASUPRZEZWIELELAT
2YS3YSTEMFIRMY!TLAS(YDROIZOLACJABALKONU
LUBTARASUZUYCIEMTZWFOLIIWPYNIE
2YS3YSTEMFIRMY-UREXIN
BUDOWLANEJZNACZNIEUPRASZCZAJSPRAWÇ
IWYKONYWANIECIÇKIEJBETONOWEJPYTYPOD
KADOWEJMONAPOMINÃ$OBIERAJCODPO
WIEDNIPRODUKTOSIGNIEMYZAMIERZONYEFEKT
MNIEJSZYMNAKADEMPRACYIWZNACZNIEKRÐT
SZYMCZASIE0REPARATYTETOTZWFOLIEWPYNIE
NP"LUMASFIRMY3"33)-!TLAS7ODER%
#ERESIT#,DZIÇKIKTÐRYMOKADZINÇCERA
MICZNMOEMYUOYÃBEZPOyREDNIONAIZO
LACJIPRZECIWWILGOCIOWEJBEZKONIECZNOyCI
WYKONANIADODATKOWEJDOCISKOWEJWARSTWY
BETONU RYS 3FORMUOWANIEaWPYNIEq
MOEBYÃMYLCEPONIEWASTOZWYKLEMA
SYOKONSYSTENCJIBARDZOGÇSTEJFARBYBD|PA
STY0REPARATMONAUKADAÃNAIZOLOWANEJ
POWIERZCHNIBEZPOyREDNIOPODZAPRAWKLE
JOWDOPYTEK.ALEYJEDNAKPAMIÇTAÃE
CZÇyÃPRODUKTÐWHYDROIZOLACYJNYCHMASILNIE
ALKALICZNYCHARAKTERDLATEGONIEKIEDYTRZE
BAZABEZPIECZYÃFARBAMIMINIOWYMIMETA
LOWEELEMENTYSUPKIBARIERKILUBOBRÐBKI
BLACHARSKIE!BYBYÃPEWNYMEHYDROIZO
LACJABÇDZIESKUTECZNAFOLIÇWPYNIENAKA
DAMYDWUKROTNIE$RUGWARSTWÇUKADAMY
PROSTOPADLEDOKIERUNKUUKADANIAPIERW
SZEJ0OCZENIEIZOLACJITARASULUBBALKONU
ZEyCIANWARTODODATKOWOUSZCZELNIÃSTO
SUJCODPOWIEDNIETAyMY7TYCHMIEJSCACH
ZWYKLEPOWSTAJNAJWIÇKSZENAPRÇENIAITAM
NAJCZÇyCIEJWNIKAWODA
.ARYNKUDOSTÇPNESTAKECEMENTO
WEZAPRAWYUSZCZELNIAJCEALETRZEBAJESA
MODZIELNIEPRZYGOTOWAÃPRZEZWYMIESZANIE
ZODMIERZONWCZEyNIEJILOyCIWODY3IZO
LACJAMIBARDZIEJaSZTYWNYMIqSTDZALECANE
SCZÇyCIEJDOIZOLOWANIABASENÐWZBIORNI
KÐWNAWODÇFUNDAMENTÐWNIIZOLOWANIA
KONSTRUKCJIKTÐREMOGULEGAÃPEWNYMOD
KSZTACENIOM RYS
$ROSZYMROZWIZANIEMALENAJBARDZIEJ
PROFESJONALNYMJESTSTOSOWANIETZWSYSTE
MÐWTARASOWYCHLUBBALKONOWYCHZWARSTW
HYDROIZOLACJI RYS 7TYCHSYSTEMACHHY
DROIZOLACJATOCZÇSTOSPECJALNEMATYMEM
BRANYKTÐREWRAZZESPECJALNYMIPROFILAMI
USPRAWNIAJODPROWADZENIEWODYIWILGOCI
SPODPYTEKJEDNOCZEyNIENIEDOPUSZCZAJC
DOWNIKNIÇCIAJEJWGBPODOA4AKIEIZO
LACJECZÇSTOMAJZDOLNOyÃDOPRZEPUSZCZANIA
PARYWODNEJZNAJDUJCEJSIÇWGÇBIPODOA
POZOSTAOyCIPOWODZIEUYTEJDOWYKONA
NIAPOSZCZEGÐLNYCHWARSTWORAZWPRZYPAD
KUTARASÐWPARAWODNAPRZENIKAJCAZPO
MIESZCZENIAPONIEJ2OZWIZANIATAKIES
STOSOWANEGÐWNIEWPRZYPADKUNOWYCHBAL
KONÐWITARASÐWPONIEWAMONTAPOSZCZE
GÐLNYCHELEMENTÐWSYSTEMUTRZEBAUWZGLÇD
NIÃJUPODCZASPROJEKTOWANIA
ZMIANTEMPERATURYPOSZCZEGÐLNEWARSTWYNIE
PÇKAJ*EyLITARASJESTNIEWIELKIDYLATACJENIE
SKONIECZNE.IENALEYJEDNAKREZYGNOWAÃ
ZNICHWMIEJSCACHSTYKUZEyCIANAMIsTAMNAJ
LEPIEJZAIZOLOWAÃJETAyMUSZCZELNIAJC
0RZECIWPOyLIZGOWOyà sPARAMETRTENJEST
SZCZEGÐLNIEWANYWPRZYPADKUPYTEKKTÐRE
BÇDUKADANEWPOMIESZCZENIACHWILGOTNYCH
INAZEWNTRZ7ARTOWIÇCZAMIASTPOLEROWA
NYCHPYTEKCERAMICZNYCHUOYÃPYTKIANTY
POyLIZGOWEMATOWECHROPOWATE
.IEMNIEJWANEPYTKI
/KADZINACERAMICZNAPRZEZNACZONA
DOSTOSOWANIANAZEWNTRZPOWINNASPENIAÃ
ODPOWIEDNIEKRYTERIA$LATEGONIEKADAPYT
KACERAMICZNASTOSOWANAWAZIENCELUBKUCH
NINADAJESIÇDOUYCIANABALKONIELUBTYM
BARDZIEJNADUYMTARASIE'ÐWNEPARAME
TRYWANEPODCZASWYBIERANIARODZAJUPYTEK
TONASIKLIWOyÃMROZOODPORNOyÃPRZECIW
POyLIZGOWOyÃ4RZEBATEUWZGLÇDNIÃICHWY
TRZYMAOyÃNAZGINANIEATAKEODPORNOyÃ
NAPLAMIENIEORAZNAyRODKICZYSZCZCE
+LEJENIEPYTEK
0OPRZYGOTOWANIUPODOAMOEMY
PRZYSTPIÃDOPRZYKLEJANIAPYTEK$OGRE
SUKLINKIERULUBTERAKOTYNAJLEPIEJZASTO
SOWAÃSPECJALISTYCZNEZAPRAWYKTÐREZA
PEWNIAJOPTYMALNPRZYCZEPNOyÃZARÐWNO
DOPODOAJAKIPRZYKLEJANEJPYTKI-O
NARÐWNIEUYÃBARDZIEJUNIWERSALNYCH
ZAPRAWPODWARUNKIEMEBÇDMROZO
IWODOODPORNE.IENALEYPRZYTYMMY
LIÃDWÐCHPOJÇÃWODOODPORNAIWODO
SZCZELNA:APRAWYKLEJOWEDOSTOSOWANIA
NAZEWNTRZMUSZBYÃWODOODPORNECZY
LIODPORNENADZIAANIEWILGOCIIWODY.IE
SJEDNAKWODOSZCZELNEDLATEGOMOGPRZE
PUSZCZAÃTROCHÇWILGOCIWGBPODOA
.IEBEZZNACZENIAJESTTAKESAMSPO
SÐBUKADANIAPYTEKNATARASIELUBBALKO
NIE0YTKITRZEBAKLEIÃCIGWARSTWTAK
BYPRZESTRZEÎPODPYTKBYAWYPENIO
NAWsWWOLNEPRZESTRZENIEMOGA
BYWNIKAÃWODA0ENEPRZYLEGANIEPYTEK
DOPODOANAJLEPIEJUZYSKAÃSTOSUJCDWU
STRONNMETODÇKLEJENIAsKLEJNANOSISIÇ
ZARÐWNONAPODOENAJLEPIEJPACZÇBA
TJAKICIENKWARSTWNASPODNISTRO
NÇPYTKIANASTÇPNIEDOBRZEDOCISKA$UE
PYTKITRUDNIEJDOKADNIEDOCISNÃDOKLE
JUDLATEGOWARTOSTOSOWAÃZAPRAWYKLEJO
WEOWAyCIWOyCIACHTIKSOTROPOWYCHUPYN
NIAJSIÇPODNACISKIEM4EGOTYPUKLEJETO
NAJCZÇyCIEJTZWyREDNIOWARSTWOWEKTÐRE
MONANAKADAÃGRUBSZWARSTWNIZAPRAWY
TRADYCYJNE:APRAWYKLEJOWEUKADANEWAR
STWGRUBOyCINPsMMOPRÐCZSAMEGO
PRZYKLEJENIAOKADZINYUMOLIWIAJRÐWNIE
WYKONANIESPADKUNIEZBÇDNEGODOODPROWA
DZENIAWODYOPADOWEJZPOWIERZCHNIBALKO
NULUBTARASUOKCZYLIOKCMNAMETR
DUGOyCI!BYGOUZYSKAÃBLISKOyCIANYKA
DZIEMYGRUBSZWARSTWÇKLEJUZAyIMDALEJ
.ASIKLIWOyà sNAJLEPSZEPARAMETRY
TECHNICZNEMAJPYTKICERAMICZNEONI
SKIEJNASIKLIWOyCICZYLINIEWCHANIAJ
CELUBWCHANIAJCEBARDZOMAEILOyCIWO
DY7ODRÐNIENIUODPYTEKPOROWATYCH
OWYSOKIEJNASIKLIWOyCISBARDZIEJSPO
ISTEIDOBRZESPIECZONE%LEMENTYCERAMICZ
NEONISKIEJNASIKLIWOyCIMONASTOSOWAÃ
WMIEJSCACHDUEGONATÇENIARUCHUATAK
ETAMGDZIEBÇDNARAONENADZIAANIE
NISKIEJTEMPERATURY0RZYJMUJESIÇINATA
RASYODPOWIEDNIESPYTKICHARAKTERYZU
JCESIÇNASIKLIWOyCIWODYPONIEJ
7ANEDYLATACJE
.ATARASACHIBALKONACHSZERSZYCHNIM
TRZEBAWYKONAÃDYLATACJEPOyREDNIEORAZPO
WTÐRZYÃDYLATACJEJUISTNIEJCEWPODOU
3ZCZELINYDYLATACYJNEUMOLIWIAJNATURALNE
ROZSZERZANIESIÇIKURCZENIEMATERIAÐWZKTÐ
RYCHSZBUDOWANE$ZIÇKITEMUPODWPYWEM
5KADANIEPYTEKNABALKONIE
0IERWSZERZÇDYPYTEKISPOINÇDYLATACYJN
OSZEROKOyCICMZAZNACZAMYPODKTEM
PROSTYMPRZYDUGIEJIKRÐTKIEJyCIANIE5KADAMY
PYTKILUZEMAWRAZIEODCHYLENIAyCIAN
NABIECOWPROWADZAMYPOPRAWKIABY
UNIKNÃNIEPOTRZEBNEGODOCINANIACERAMIKI
:BIERAMYPYTKIMIESZAMYELASTYCZNYKLEJ
DOPYTEKIPRZYKLEJAMYPIERWSZERZÇDY2ÐWNE
SPOINYUZYSKAMYSTOSUJCKRZYYKIZTWORZYWA
0RACÇNALEYWYKONYWAÃETAPAMI
PRZESUWAJCSIÇWSTRONÇDRZWIDOMIESZKANIA
7PRZYPADKUCIÇTYCHPYTEKBRZEGOWYCHKLEJ
NANOSISIÇNAICHGRZBIETY
'DYKLEJWYSCHNIESZCZELINYWYPENIAMY
MASSPOINUJC
4YLKOSZCZELINAKRAWÇDZIOWAPOZOSTAJENIE
WYPENIONA*EyLIJESTGÇBOKAUMIESZCZAMY
WNIEJNAJPIERWSPECJALNYSZNURAPOTEM
WYPENIAJCWARSTWÇODPORNEGONAWPYWY
ATMOSFERYCZNESILIKONU
2YS3YSTEMFIRMY3OPRO
!QUA$RAINs'UTJAHR
-ROZOODPORNOyà sOKREyLAZDOLNOyÃ
PYTKICERAMICZNEJDOWYTRZYMANIAWDA
NYCHWARUNKACHOKREyLONEJLICZBYCYKLIZA
MRAANIAIODMRAANIABEZPOWSTAWANIA
WADNASZKLIWIEPYTKI$OUSZKODZENIAPYT
KIONISKIEJMROZOODPORNOyCINAJCZÇyCIEJDO
CHODZIGDYWODAPOWNIKNIÇCIUWPORYZA
MARZAIZWIÇKSZAJCSWOBJÇTOyÃPOWODUJE
NAPRÇENIAMECHANICZNENISZCZCESTRUKTURÇ
PYTKI.AJCZÇSTSZEWADYPOWSTAEPODWPY
WEMMROZUTOODPRYSKIWANIEUSZCZENIE
ATAKECAKOWITEROZWARSTWIENIESIÇPYTEK
-ROZOODPORNOyÃPYTEKJESTyCIyLEZWIZA
NAZNASIKLIWOyCIsIMSMNIEJNASIKLI
WETYMBARDZIEJMROZOODPORNE
MATADRENAOWA
KRATKAODPROWADZAJCA
WODÇ
PROFILBRZEGOWY
ODPROWADZAJCYWODÇ
WARSTWAWYRÐWNUJCA
JASTRYCHCEMENTOWY
ELASTYCZNAZAPRAWA
KLEJOWA
ELASTYCZNASPOINA
384457369.001.png 384457369.002.png 384457369.003.png 384457369.004.png 384457369.005.png
 
*%$9.9-!*34%2
+4°2%-5-/.!:!5&!£
.!2:§$:)!
)!+#%3/2)!
PODPOWIADAMYJAKIENARZÇDZIABÇDDLANASNAJLEPSZE
PODAJEMYNAJWANIEJSZEKRYTERIAWYBORUELEKTRONARZÇDZI
RADZIMYJAKUYWAÃNARZÇDZI
52:$:!.)%
)$%+/2/7!.)%
PODPOWIADAMYJAKEFEKTOWNIEURZDZIÃWNÇTRZE
POMAGAMYWDOBORZEMATERIAÐWOKUÃINARZÇDZI
DORADZAMYJAKKROKPOKROKUZBUDOWAÃMEBLE
2%-/.4
)-/$%2.):!#*!
PODPOWIADAMYJAKZAPLANOWAÃREMONT
DORADZAMYJAKNAJLEPIEJWYKONAÃPRACEWYKOÎCZENIOWE
OCENIAMYMATERIAYIPREPARATYNIEZBÇDNEPRZYREMONCIE
3ZUKAJWKIOSKACH
PODKONIECKADEGOMIESICA
$/-
)/4/#:%.)%
ARCHIWUMINFORMACJE
NAJCIEKAWSZEARTYKUY
WPLIKACHPDFZADARMONA
WWWDIYMAJSTERPL
POMAGAMYZBUDOWAÃALTANKÇIOGRODOWEyCIEKI
DORADZAMYJAKWYBRAÃNAJLEPSZKOSIARKÇ
PODPOWIADAMYJAKURZDZIÃPLACYKZABAWDLADZIECI
384457369.006.png 384457369.007.png 384457369.008.png 384457369.009.png 384457369.010.png 384457369.011.png 384457369.012.png 384457369.013.png 384457369.014.png 384457369.015.png 384457369.016.png 384457369.017.png 384457369.018.png 384457369.019.png 384457369.020.png 384457369.021.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin