AIDS - dziełem człowieka [nieszczep się].pdf

(332 KB) Pobierz
AIDS - dziełem człowieka [nieszczep się]
AIDS: Dzieło ludzi?
19.08.2008.
Od pocz ą tków epidemii AIDS
pojawiaj ą si ę głosy mówi ą ce, Ŝ e
choroba ta (jak i wirus HIV) jest
dziełem człowieka, które w sposób
zamierzony lub wskutek wypadku,
wydostało si ę z laboratoriów. Czy jest to jednak
prawd ą ? Z drugiej strony, o pocz ą tkach AIDS
wiadomo niewiele, wielu niejasno ś ci nie sposób
wytłumaczy ć , a naukowcy wci ąŜ przystaj ą do
wersji o Afryce, jako inkubatorze HIV, cho ć
epidemie tej choroby zacz ę ły si ę tam pó ź no…
Czy HIV stworzyli ludzie?
__________________________________________
____
dr Alan Cantwell Jr
Od początków epidemii AIDS istnieją utrzymujące się
pogłoski, Ŝe choroba ta stworzona została przez człowieka, zaś
wirus HIV został celowo „ wprowadzony ” w środowiska amerykańskich homoseksualistów oraz
Afroamerykanów w ramach eksperymentu. Na ową konspiracyjną teorię szybko odpowiedzieli wirusolodzy oraz
biolodzy molekularni, według których źródłem choroby miały być afrykańskie ssaki naczelne a ludzka
seksualność odpowiadać miała za jej rozprzestrzenianie się.
Pod koniec roku 1986, Sowieci zszokowali świat twierdzeniem mówiącym, Ŝe wirus HIV „ wynaleziony ” został
w tajemnicy w Fort Detrick przez jednostkę zajmującą się bronią biologiczną. Choć twierdzenia te odrzucone
zostały z miejsca jako „ propaganda ”, rosyjscy naukowcy pracowali ręka w rękę ze specjalistami od broni
biologicznej, przekazując sobie próbki wirusów oraz zakaŜonych tkanek u wielu naczelnych w latach 70-tych.
Choć amerykańskie media nigdy nie zajmowały się dowodami mówiącymi o sztucznym pochodzeniu AIDS,
teoria ta wciąŜ jest wyszydzana. Dla przykładu w artykule z „ San Francisco Chronicle ” („ Quest for the Origin
of AIDS ”, 14/01/01), William Carlsen pisał: „ We wczesnych latach epidemii AIDS pojawiały si ę Ŝ ne dziwaczne
teorie maj ą ce wyja ś ni ć jej pochodzenie. Wchodziły w to m.in. twierdzenia o ucieczce wirusa z sekretnego
laboratorium, boska kara na gejów i narkomanów czy nawet kosmiczny rodowód HIV, które miało przyby ć z
ę bi wszech ś wiata gdzie ś na ogonie komety .”
AIDS z pewnością nie zesłał Bóg, ani teŜ nie spadło ono z kosmosu. Istnieją jednak dowody pozwalające
domniemywać o udziale ludzi w wybuchu epidemii AIDS, której historia rozpoczęła się w późnych latach 70-
tych w Nowym Jorku.
AIDS U ZWIERZ Ą T
66083355.004.png 66083355.005.png
W historii AIDS zagubił się dowód wskazujący na to, Ŝe
HIV jest wirusem, który wywodzi się z eksperymentów na
kancerogennych retrowirusach w latach 60-tych i 70-tych
ub. wieku. Teoria mówiąca o zakaŜaniu gejów i Afro-
amerykanów wskutek eksperymentów ze szczepionkami i
innymi programami z lat 70-tych została zupełnie
zignorowana na korzyść poprawnej polityczne teorii
mówiącej, iŜ HIV wywodzi się od szympansów
zamieszkujących afrykański las deszczowy i „ przeskoczyło
ono na populacje ludzi zamieszkujących Czarny Kontynent
około roku 1930 lub jeszcze wcześniej.
Przemilcza się tutaj serię wybuchów epidemii choroby
przypominającej AIDS, które miały miejsce w centrach dla
naczelnych w 1969 roku. Na dziesięć lat wcześniej, pierwsza
z pięciu zarejestrowanych epidemii „ małpiego AIDS
wybuchła w kolonii makaków przetrzymywanych w
laboratorium w Davis w Kalifornii. Większość z nich zdechła. Jako ich przyczynę podano dwa wirusy. Kilka
zakaŜonych małp przetransportowano do kolonii w Yerkes w Atlancie, gdzie równieŜ padły z powodu małpiego
AIDS pod koniec lat 80-tych. Weterynarze twierdzili, iŜ nie znają skutków wybuchu tej epidemii, choć jedną z
moŜliwości moŜe być eksperymentalny transfer wirusów między róŜnymi gatunkami naczelnych, co jest
powszechną praktyką w laboratoriach.
W 1974 roku weterynarzom udało się stworzyć podobną do AIDS chorobę. Nowonarodzone szympansy
odbierano ich matkom i karmiono zainfekowanym mlekiem od krów, nosicielek „ bydl ę cego wirusa typu C ”. W
ciągu roku owe szympansy zdechły z powodu białaczki lub pneumocystozy (częstej wśród ofiar AIDS). Obie
choroby nie były przed eksperymentem odnotowywane u szympansów.
Mówi się równieŜ o stworzeniu w laboratorium kociej odmiany białaczki oraz AIDS poprzez transfer kocich
retrowirusów przypominających AIDS, do czego doszło w latach 70-tych. Eksperymenty te przeprowadził na
Harvardzie Myron (Max) Essex, który potem stał się znanym badaczem AIDS. Wszystkie twory z laboratoriów,
gdzie pracowano nad zwierzętami poprzedzały „ tajemnicze ” wprowadzenie AIDS do środowiska amerykańskich
homoseksualistów, jednej z najmniej popularnych mniejszości w USA.
Dziś naukowcy starają się „ upolowa ć” przodków wirusa HIV u szympansów Ŝyjących na wolności, ignorując
wszelkie immunosupresyjne wirusy, które stworzono na niewiele wcześniej w amerykańskich laboratoriach. Nie
zwraca się uwagi na Ŝadne z laboratoryjnych wirusów, które mogą stanowić „ przodków ” wielu „ odgał ę zie ń”
HIV (i HIV-2), które przenosiły się z gatunku na gatunek, wywołując u ludzi AIDS.
EKSPERYMENTY W OKRESIE 1978 - 1981
Naukowcy nie zauwaŜają takŜe związku między oficjalnym wybuchem epidemii AIDS w 1981 roku a
eksperymentalnym programem szczepień przeciwko Ŝółtaczce typu B (1978-1981) w New York Blood Center
na Mannhattanie, gdzie ochotnicy werbowali się spośród homoseksualistów. Co ciekawe, dokładna przyczyna
pojawienia się AIDS w USA pozostaje niezbadana. Władze obwiniają o nią ludzką rozwiązłość, jednak nie
potrafią odpowiedzieć, w jaki sposób choroba afrykańska dostała się w gejowskie środowisko.
Badacze twierdzą, iŜ przez ponad pół wieku za inkubator HIV słuŜyła Afryka. JednakŜe co z Ameryką? Wkrótce
po tym, jak homoseksualiści godzili się na finansowane przez rząd eksperymentalne szczepionki przeciwko
Ŝółtaczce, zaczęli umierać z powodu dziwnego wirusa o nieznanym pochodzeniu. Eksperyment na Mannhattanie
zaczął się wraz z drugą połową 1978 roku. Pierwsze przypadki AIDS zgłoszono w 1979.
66083355.006.png
Dorośli z HIV (w 20012). Ciemnoczerwona i czerwona barwa kraju oznacza
krytyczną sytuację (za: UNAIDS/WHO)
Przez długi czas naukowcy nie potrafili wyjaśnić w jaki
sposób nowe wirusy opryszki dostały się wraz z HIV do
środowisk homoseksualnych w latach 70-tych. Wirus
opryszczki według dzisiejszego stanu wiedzy wiąŜe się z
mięsakiem Kaposiego, nowotworem często występującym
przy AIDS. Przed jego pojawieniem nigdy nie obserwowano
go u młodych zdrowych męŜczyzn. Zidentyfikowany na
dekadę po HIV (w 1994), wirus mięsaka Kaposiego blisko
wiązał się z wywołującymi raka u naczelnych wirusami
opryszczki, dobrze zbadanymi w laboratoriach na dekadę
przed AIDS.
Kolejnym mało znanym mikrobem jest Mycoplasma
penetrans, równieŜ o nieznanym pochodzeniu, pojawiający się
u homoseksualistów wraz z HIV i nowym wirusem
opryszczki. Dlatego teŜ nie jeden a trzy czynniki zostały
najprawdopodobniej w tajemniczy sposób wprowadzone do
populacji gejów na początku epidemii (HIV, wirusa
opryszczki wywołującego mięsaka Kaposiego oraz
M.penetrans ).
Francuski wirusolog, Luc Montagnier (współodkrywca HIV),
oskarŜa rozpustnych amerykańskich turystów o zawleczenie
mykoplazmy do Afryki i przywiezienie z powrotem HIV. Nie
dostarcza jednak dowodów na swą nieco homofoniczną teorię, ani teŜ nie wspomina o innych mykoplazmach,
które pojawiały się w latach 70-tych w laboratoriach naukowych, czy teŜ faktu, Ŝe często zanieczyszczały one
kultury bakterii oraz szczepionki.
Dlaczego zatem ignoruje się wprowadzenie nowych czynników zakaźnych do organizmów homoseksualistów?
Z pewnością wiarygodne wyjaśnienie byłoby waŜne w określanych genezy HIV i AIDS.
Dlaczego naukowcy opierają się teorii o ludzkich źródłach AIDS i dlaczego tak zaciekle propaguję teorię o
szympansach? Jedno z wyjaśnień mówi, Ŝe naukowcy nie chcą, aby opinia publiczna dowiedziała się, co stało
się z dziesiątkami tysięcy przywiezionych naczelnych, które trzymano w laboratoriach na całym świecie przed
wybuchem epidemii AIDS.
ZAPOMNIANY PROGRAM (1964 – 1977)
66083355.007.png 66083355.001.png
Naukowcy zajmujący się AIDS i reporterzy rzadko wspominają o fakcie, Ŝe od wielu lat ludziom wszczepiano
organy szympansów (i ich wirusy). W czerwcu 2000 roku w wieku 74 lat zmarł Keith Reemtsma, pionier
ksenotransplantacji, czyli przeszczepiania organów lub tkanek między osobnikami naleŜącymi do róŜnych
gatunków. Do 1964 roku wszczepił on 6 nerek szympansów ludzkim pacjentom. Wszyscy z nich zmarli, jednak
ostatecznie Reemtsmie udało się dokonać wiele przeszczepów organów ludzkich.
Keith Reemtsma
Jednak znacznie bardziej prawdopodobne jest, Ŝe wirusy z małp przeniosły się na ludzi w wyniku w duŜej części
zapomnianego programu SVCP (Special Virus Cancer Program, pol. Specjalny Program Badania
Kancerogennych Wirusów). Program ten odpowiadał za rozwój zwierzęcych nowotworów róŜnego typu oraz
immunosupresyjnych przypominających AIDS wirusów i retrowirusów. Owe stworzone w laboratorium wirusy
były zdolne do powodowania chorób kiedy przenoszono je między róŜnymi gatunkami zwierząt a takŜe w
ludzkich komórkach i tkankach.
SVCP rozpoczął się w 1964 toku jako finansowany ze źródeł rządowych program Narodowego Instytutu
Onkologicznego (NCI) w Bethesda w Maryland. Początkowe stadia zakładały badanie białaczki, jednak potem
rozszerzono je na inne typy nowotworów. Program miał charakter międzynarodowy i brali w nim udział
naukowcy z Japonii, Szwecji, Włoszech, Holandii, Izraela i Afryki. Jego misją było badanie róŜnego rodzaju
nowotworów ludzkich i zwierzęcych i tworzenie duŜej liczby powodujących je wirusów. W wyniku tego
znaczna liczba niebezpiecznych wirusów stworzonych przez człowieka była przewoŜona między róŜnymi
laboratoriami. Roczny raport SVCP zawiera dowód na to, Ŝe przenoszenie się wirusów z gatunku na gatunek
było powszechną obserwacją laboratoryjną na dziesięć lat przed pojawieniem się AIDS.
SVCP zgromadziło czołowych badaczy, w tym wirusologów, biochemików, immunologów, biologów
molekularnych i epidemiologów, aby określić rolę wirusów w wywoływaniu raka u człowieka. W programie
brało teŜ udział wiele renomowanych ośrodków badawczych.
Związani byli z nim takŜe tacy naukowcy zajmujący się potem AIDS, jak Robert Gallo (współodkrywca AIDS),
Max Essex czy Peter Duesberg (który twierdził, Ŝe HIV nie powoduje AIDS).
BRO Ń BIOLOGICZNA, BADANIA NAD NACZELNYMI I SVCP
Z SVCP oraz NCI połączyli się takŜe badacze zajmujący się bronią biologiczną. 18 października 1971 roku
prezydent Nixon ogłosił, Ŝe laboratoria z Fort Detrick zajmujące się bronią biologiczną, poświęcą się walce z
rakiem. Na potrzeby tzw. wojny z rakiem, placówkę przekształcono w Frederick Cancer Research Center
(FCRC). Zgodnie z raportem SVPC z 1971 roku, głównym celem połączonego NCI oraz FCRC była „produ kcja
na du Ŝą skal ę rakotwórczych i rzekomo rakotwórczych wirusów ”. Specjalną uwagę poświęcono wirusom
atakującym naczelne (rzekome afrykańskie źródła HIV) oraz „ propagacji znacznej ilo ś ci ludzkich wirusów-
kandydatów ”. Chodziło wirusy ludzkie lub zwierzęce, które mogły wywoływać nowotwory u ludzi.
Dla przeprowadzania tych eksperymentów potrzeba było ciągłych dostaw zwierząt (małp, szympansów, myszy i
kotów), zaś SVCP załoŜyło wiele koloni hodowlanych. Małpy przywoŜono z Zachodniej Afryki oraz Azji, zaś
zainfekowane zwierzęta przetransportowywano do innych laboratoriów. Do 1971 roku zaszczepiono w sumie
2274 małpy w Bionetics Research Laboratories na skutek kontraktu z Fort Detrick. Ponad 1000 z tych małp
zmarło lub zostało wysłanych do innych centrów hodowli naczelnych (inne zaś, z powrotem wypuszczono na
wolność). Do początku lat 70-tych eksperymentatorzy przetransferowali powodujące nowotwory wirusy na kilka
gatunków małp oraz wyizolowali małpi wirus ( Herpesvirus sajmiri ), który mógł mieć bliskie genetyczne
związki z mięsakiem Kaposiego.
Naukowcy badający AIDS zajmują się małym szympansem z Gabonu (za: National Geographic)
Aby wywołać u laboratoryjnych zwierząt raka, ich system odpornościowy był specjalnie osłabiany przez leki,
promieniowanie lub teŜ kancerogenne substancje. Usuwano im grasicę oraz śledzionę, zaś wirusami infekowano
nowonarodzone zwierzęta lub teŜ wprowadzano je cięŜarnym samicom. Niektóre ze zwierząt zaraŜono malarią,
aby utrzymać u nich chroniczny stan chorobowy.
USA są największym „ konsumentem ” naczelnych, „ zu Ŝ ywaj ą cym ” 55.000 sztuk na badaniach medycznych.
Naczelne (głównie noworodki oraz szympansiątka) są uwaŜane za najlepsze zwierzęta laboratoryjne z racji ich
biochemicznego i immunologicznego podobieństwa do ludzi. Ich DNA przypomina DNA człowieka w 98.4%.
SVCP bazowało głównie na szympansach, poniewaŜ oficjalnie wirusów nie testowano na ludziach.
Na dekadę przed pojawieniem się AIDS Gallo brał udział w badaniu, w czasie którego makaki wystawiane były
na działalnie ludzkich tkanek zaatakowanych przez nowotwór, a takŜe innych ptasich i małpich wirusów.
W raporcie SVCP z 1971, Gallo zauwaŜa, Ŝe z racji odejścia od testów na ludziach naleŜy dokonać wyboru
odpowiedniego ich zamiennika, uznając, iŜ „ zwi ą zki człowieka z ni Ŝ szymi naczelnymi usprawiedliwiaj ą ich
u Ŝ ycie do tych celów .”
Badacze w Bionetics przenieśli ludzkie i zwierzęce nowotwory na róŜne gatunki małp, aby określić ich efekty.
Nowonarodzone i napromieniowane małpy otrzymywały krew występującą przy róŜnych formach ludzkiej
białaczki. W innych wszczepiano im rozmaite tkanki ze zwierzęcymi wirusami. Nie wiadomo, jak wiele
nowych ” i „ pojawiaj ą cych si ę” wirusów stworzono i zaadoptowano do ludzkiej tkanki i róŜnych gatunków
naczelnych.
Niektóre z małp znalazły się na wolności, nosząc w sobie laboratoryjne wirusy. MoŜliwość ich
rozprzestrzeniania się na wolności była ignorowana przez naukowców szukających początków HIV i jego
krewnych występujących u afrykańskich ssaków.
Do celów badań nad białaczką i opryszczką hodowano takŜe koty. Zakładano takŜe hodowle myszy i róŜne
szczepy wirusów powodujące nowotwory u myszy, które wykorzystywano potem w eksperymentach
genetycznych.
KONIEC SVCP. POCZ Ą TEK AIDS
Nadszedł czas końca niesławnego SVCP. Według Gallo,
naukowo problemem było to, Ŝ e nikt nie potrafił dostarczy ć
66083355.002.png 66083355.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin