wywrota-tlumaczenia.pdf

(691 KB) Pobierz
Wywrotowy Spiewnik (www.Wywrota.pl/spiewnik)
Wywrotowy
zestaw ten zawiera:
wszystkie tłumaczenia z naszej bazy
Wywrotowy ƒpiewnik to najprawdopodobniej najwiŒkszy otwarty zbiór piosenek w
polskim Internecie. Jest on tworzony przez internautów zwi–zanych z serwisem
Wywrota.pl. Ka¿dy mo¿e przysła æ własn– interpretacjŒ piosenki, a redaktorzy serwisu
w miarŒ mo¿liwo¶ci sprawdzaj– poprawno¶ æ nadesłanych danych. Baza piosenek
rozrasta siŒ z ka¿dym dniem i coraz trudniej jest nam zapanowa æ nad cało¶ci–, wiŒc
czasami mog– pojawi æ siŒ drobne błŒdy, które staramy siŒ na bie¿–co usuwa æ .
To, co masz w tej chwili przed oczyma to plik, który zawiera zebrane tematycznie
utwory. Mamy nadziejŒ, ¿e pomo¿e on Ci w nauce gry na gitarze i bŒdzie Ci
towarzyszył w niezapomnianych chwilach. ¯ yczymy miłej lektury :-)
redakcja Wywroty
wygenerowano:
9 kwietnia 2004, 02:19:48
Wywrotowy ƒpiewnik
Calista
Acid Drinkers
ChcŒ by æ taki chudy jak ty
Chudy jak moja miesiŒczna wypłata
Mógłbym ubiera æ twoje kiecki mała
W poniedziałkow– noc, w bladym ¶wietle ksiŒ¿yca
Bawiłbym siŒ nosz–c twoje szpilki
Twoje pi¿amy byłyby dla mnie idealne
Przeryłbym twoj– szafŒ kochanie
W poniedziałkow– noc, w bladym ¶wietle ksiŒ¿yca
ChcŒ kopa æ w twojej norze!!!
ChcŒ kopa æ w twojej norze!!!
ChcŒ kopa æ w twojej norze!!!
ChcŒ kopa æ w twojej norze!!!
ChcŒ by æ tancerzem
Tak dobrym jak ty
Móglbym CiŒ szczypa æ w tyłek
Obejmuj–c CiŒ w bladym ¶wietle ksiŒ¿yca
Uwielbiam ten gigantyczny bajzel
Który w główce masz, wyspałbym siŒ w twoim mózgu
ChcŒ kopa æ w twojej norze
Obejmuj–c CiŒ w bladym ¶wietle ksiŒ¿yca
Skóra i ko¶ci!!!
ChcŒ kopa æ w twojej norze!!!
Krokodylowe rŒkawiczki!!!
ChcŒ kopa æ w twojej norze!!!
Zakochana w jazzie!!!
ChcŒ kopa æ w twojej norze!!!
Moim go¶ciem b–d…!!!
ChcŒ kopa æ w twojej norze!!!
http://www.Wywrota.pl/spiewnik
Wywrotowy ƒpiewnik
3
Czerwony i Szary
Acid Drinkers
TracŒ moj– w–tpliw– kontrolŒ nad sob–
Nie mogŒ złapa æ ju¿ oddechu
Ty wci–¿ mnie zabijasz
Ja krzyczŒ gło¶no nie wydaj–c ¿adnego d…wiŒku
Jeden spokojny dzieæ uratowałby mi ¿ycie
A mo¿e powininem odci– æ tŒ ostatni– linŒ
CzujŒ jakby¶ wyrywał mi krŒgosłup
I dlaczego wci–¿ siŒ potykam
Dlaczego jest mi tak za**bi¶cie zimno?
Dlaczego nigdy Ci siŒ nie nudzŒ?
Dlaczego wci–¿ CiŒ potrzebujŒ?
Dlaczego wci–¿ CiŒ nienawidzŒ?
Spadam i duszŒ siŒ
Moje ciało płonie, moja dusza umiera
PotrzebujΠciszy i spokoju
Zabieraj swoje łapy ode mnie!!!
Odwracam siŒ, a ty odwracasz mnie z powrotem
Patrzysz na moje załzawione oczy
Mrozisz mi krew w ¿yłach, gryziesz mnie po szyi
Zabieraj swoje łapy od mojego ¿ycia!!!
Dlaczego jest mi tak za**bi¶cie zimno?
Dlaczego nigdy Ci siŒ nie nudzŒ?
Dlaczego wci–¿ CiŒ potrzebujŒ?
Dlaczego wci–¿ CiŒ nienawidzŒ?
http://www.Wywrota.pl/spiewnik
Wywrotowy ƒpiewnik
4
El pecado
Acid Drinkers
Przychodzi bez bólu
Rozpuszcza wszystko wewn–trz
Kurczy i naprŒ¿a mój mózg
Wyrzuca ¶wiadomo¶ æ moj–
Rozmna¿a siŒ jak szczury
Smakuje jak cukierek, pali jak słoæce
Paj–k buduje swoje lepkie sieci
Przyczepia siŒ do ka¿dego
Płonie czerwieni–!!!
Kłamc– staje siŒ!!!
Po¿era mnie... po¿–danie!!!
ChwycΠbyka za rogi
Zrzygam siŒ i oczyszczŒ norŒ przebiegłego
Wyka¿Œ siŒ
Dokonam zakoæczenia
Pół człowiek, pół ksiŒ¿yc
Na koæcu korytarza
Li¿Œ swoje rany
SzczŒ¶liwy, ¿e tego dokonałem...
Płonie czerwieni–!!!
Kłamc– staje siŒ!!!
Po¿era mnie... po¿–danie!!!
Płonie czerwieni–!!!
Kłamc– staje siŒ!!!
Po¿era mnie... po¿–danie!!!
http://www.Wywrota.pl/spiewnik
Wywrotowy ƒpiewnik
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin