Chelmicka Joanna - Wprowadzenie do EFT, Techniki Emocjonalnej Wolnosci.pdf

(1880 KB) Pobierz
Wprowadzenie do EFTJoanna Chelmicka Instytut EFT
Joanna Chełmicka
Wprowadzenie do EFT
Techniki Emocjonalnej Wolności
Treści prezentowane w podręczniku niekoniecznie odzwierciedlają
sposób myślenia Garego Craiga
Instytut EFT
www.eft.net.pl
© Joanna Chełmicka, 2009
88801262.002.png
Podręcznik stanowi szerokie wprowadzenie do metody EFT. Jest on efektem moich doświadczeń w
stosowaniu metody EFT zarówno na sobie samej, jak równieŜ w codziennej praktyce
psychologicznej i pracy z klientami.
EFT uwiodło mnie swoją prostotą i skutecznością. Z moich osobistych doświadczeń w stosowaniu
EFT mogę powiedzieć, Ŝe zakres oddziaływań i zmian, jakie moŜna osiągnąć tą metodą wydaje mi
się nadal nieograniczony, poniewaŜ za kaŜdym razem, gdy zbliŜam się do jej granic, otwierają się
nowe, nieznane mi do tej pory moŜliwości. Dlatego polecam metodę EFT wszystkim, którzy chcą
poprawić jakość swojego Ŝycia zarówno emocjonalnego, fizycznego, materialnego jak i
duchowego. Metoda ta opiera się na uniwersalnych prawach fizyki organizmu Ŝywego i fizyki
kwantowej, więc nie stoi w opozycji do Ŝadnej nauki, czy systemu religijnego, a wręcz przeciwnie,
otwiera nowe moŜliwości niezbadane i niepoznane jeszcze przez człowieka a niewątpliwie
prowadzące do jego rozwoju i poprawy jakości Ŝycia.
EFT jest przede wszystkim narzędziem do poprawy jakości Ŝycia emocjonalnego, fizycznego,
duchowego, społecznego a nawet ekonomicznego. To, w jakim zakresie z niego skorzystacie zaleŜy
TYLKO i WYŁĄCZNIE od Was samych. Sami decydujecie o sobie i o tym jak wykorzystacie EFT
w swoim Ŝyciu.
Celem tego podręcznika jest wsparcie młodych adeptów tej techniki w pierwszych krokach, jakie
stawiają w tej metodzie, chcąc uwolnić się od róŜnych emocji i dolegliwości, jakie odbierają im
spokój i zadowolenie Ŝycia. Dlatego zawiera w sobie szereg informacji i wskazówek praktycznych,
które mają jeden cel – skuteczność. Szczególnie polecam zapoznanie się z rundkami pozytywnymi,
w rozdziale „Gotowe rundki”. Zawarte są w nich najróŜniejsze rozwiązania, sformułowania i
zwroty, które moŜna wykorzystać, aby zwiększyć skuteczność w pracy ze sobą.
Ze względu na praktyczny charakter podręcznika i duŜą ilość informacji, mam nadzieję, Ŝe będzie
on słuŜył, jako warsztat pracy i wraz praktyką, będzie odpowiadał na część pytań i wątpliwości,
jakie zapewne będą się pojawiać. Nie zawiera on w sobie wszystkiego, co moŜna napisać o
praktycznych zastosowaniach EFT. Prezentacja zaawansowanych technik i rozwiązań, sprawiłaby,
Ŝe metoda, zamiast być prostą i skuteczną, stałaby się skomplikowana, szczególnie dla osób, które
dopiero zapoznają się z metodą EFT. Dlatego na tym etapie, zaawansowane techniki prezentowane
są na szkoleniach trenerskich.
Celem podręcznika i metody NIE JEST zastępowanie profesjonalnej diagnostyki medycznej i
psychologicznej oraz leczenia medycznego, psychiatrycznego i psychologicznego. Metoda EFT od
ponad 15 lat z powodzeniem jest testowana na róŜnych zaburzeniach i dolegliwościach natury
emocjonalnej i fizycznej, ale jest ona nadal w fazie eksperymentalnej, więc korzystając z niej,
ponosisz pełną odpowiedzialność za siebie.
JeŜeli jesteś specjalistą i zajmujesz się opieką i leczeniem ludzi, rozwojem osobistym lub innymi
formami pracy z drugim człowiekiem, to sięgając po EFT sięgasz po narzędzie, które jest nowym
pomostem między dotychczasowym dorobkiem wiedzy i doświadczeń, a nowymi formami
oddziaływania na psychikę i ciało człowieka. Połączenie dotychczasowej wiedzy i praktyki z EFT
otwiera przed Tobą nowe moŜliwości, nie tylko pracy i rozwoju zawodowego, ale przede wszystkim
skuteczności Twoich oddziaływań w relacji z drugim człowiekiem.
Coraz częściej pojawia się pytanie, czy Ŝeby skutecznie stosować EFT lub Ŝeby zostać trenerem
metody, trzeba być psychologiem. Poniekąd pytanie jest zrozumiałe, bo w końcu pracujemy z
emocjami drugiego człowieka lub jego dolegliwościami fizycznymi. To, co jest potrzebne to przede
wszystkim otwarty umysł, gotów do nauki. EFT samo w sobie jest jeszcze na tyle
niekonwencjonalne, Ŝe czasem przed osobami przygotowanymi do konwencjonalnej pracy z drugim
człowiekiem, pojawia się większe wyzwanie w opanowaniu tej metody niŜ przed innymi. Faktem
2
88801262.003.png
jest, Ŝe specjaliści wnoszą duŜy wkład w rozwój metody i w testowanie jej na coraz to nowych
zaburzeniach, ale teŜ dzielą się swoim dorobkiem z innymi, aby dosłownie kaŜdy mógł skorzystać z
ich wiedzy i doświadczenia dla siebie. Metoda jest prosta i z powodzeniem stosują ją na świecie
rzesze nie-psychologów i nie-psychiatrów i ogólnie nie-lekarzy, ale warto pamiętać, Ŝe w
przypadku powaŜniejszych zaburzeń warto korzystać z pomocy wyszkolonych trenerów i pozostać
pod dotychczasową opieką medyczną lub psychologiczną.
Zachęcam wszystkich do dzielenia się swoimi doświadczeniami, szukania odpowiedzi na pytania i
wątpliwości oraz szukania porad. EFT jest dla kaŜdego i przez kaŜdego moŜe być skutecznie
stosowane, niezaleŜnie od wykształcenia, płci, narodowości i wiary. Szczególnym miejscem, które
obecnie zaczyna skupiać wokół siebie ludzi korzystających z EFT jest forum EFT na Golden Line,
na którym po zalogowaniu moŜna znaleźć gotowe ustawienia, doświadczenia innych, odpowiedzi
na pytania, linki do ciekawych stron, ksiąŜki. Polecam śledzić równieŜ stronę Instytutu EFT, gdzie
moŜna więcej dowiedzieć się o naukowych podstawach, aktualnościach, warsztatach i szkoleniach,
ale przede wszystkim, gdzie znajdziecie stale rosnącą listę wykwalifikowanych trenerów EFT w
Polsce.
Osoby, które chcą zamieścić ten podręcznik na swojej stronie internetowej lub wykorzystać cytaty
w swoich pracach lub stronach internetowych, mają na to moją zgodę, pod warunkiem
umieszczenia przy nich informacji o autorze oraz źródle jego pochodzenia, czyli adresu strony
internetowej Instytutu EFT „Wprowadzenie do EFT, Joanna Chełmicka, Instytut EFT,
www.eft.net.pl ”. W przypadku cytowania fragmentów podręcznika, zgodnie z zasadami literatury
cytowanej, po zacytowanym tekście w nawiasie proszę umieścić „Chełmicka Joanna, (2008),
Wprowadzenie do EFT , Instytut EFT, www.eft.net.pl
Chcę podziękować wszystkim, którzy swoim zaangaŜowaniem i otwartością stale przyczyniają się
do propagowania EFT w Polsce. Dziękuję moim klientom, gdyŜ stanowią dla mnie stałe i
niezmienne źródło inspiracji i doświadczeń. Wiele wskazówek w podręczniku pochodzi właśnie z
praktyki klinicznej. Dziękuję trenerom za ich otwartość i gotowość do propagowania metody i chęci
dzielenia się nią z coraz większymi rzeszami ludzi. Dziękuję im równieŜ za to, Ŝe łącząc EFT z
innymi technikami pokazują kolejnym specjalistom, Ŝe EFT jest nie tylko skutecznym narzędziem
samo w sobie, ale równieŜ dobrym pomostem między innymi technikami a oddziaływaniem na
psychikę i energetykę człowieka.
Dziękuję wszystkim, którzy pomagali mi w tworzeniu podręcznika, za ich cenne uwagi
merytoryczne i poprawki.
Dziękuję Kasi Dodd, od której zaczęła się moja przygoda z EFT, za wkład, jaki wniosła w moje
doświadczenia, rozwój i postrzeganie drugiego człowieka. Ale przede wszystkim dziękuje Kasi za
ciekawe towarzystwo w przygodzie zwanej Ŝyciem.
Na końcu dziękuję mojemu Tacie, który cierpliwie pokazywał mi fascynującą złoŜoność i
tajemniczość naszego świata. Tak długo zaraŜał mnie swoją ogromną ciekawością, Ŝe w końcu się
nią zaraziłam
Joanna Chełmicka
3
88801262.004.png
Spis treści
CZĘŚĆ 1 ............................................................................................................................................................ 6
Czym jest EFT? ......................................................................................................................................... 6
Na jakie problemy moŜna stosować EFT .................................................................................................. 6
Jak działa EFT? .......................................................................................................................................... 7
Negatywne emocje lub odczucia w ciele oznaczają, Ŝe układ energetyczny jest zaburzony .................... 8
O czym dobrze jest wiedzieć zaczynając swoją przygodę z EFT .............................................................. 8
Co powinieneś wiedzieć zaczynając pracę z EFT – podstawowe pojęcia i definicje w EFT .................. 10
Problem źródłowy .................................................................................................................................... 10
Aspekty .................................................................................................................................................... 10
Bycie konkretnym .................................................................................................................................... 12
Odwrócenie psychiczne/psychologiczne ................................................................................................. 13
Samo-sabotaŜ ........................................................................................................................................... 18
Podsumowanie: Część I w pigułce .......................................................................................................... 19
Negatywne emocje lub odczucia w ciele oznaczają, Ŝe układ energetyczny jest zaburzony .................. 19
CZĘŚĆ 2 .......................................................................................................................................................... 21
Podstawowe części procedury EFT ......................................................................................................... 21
Zdanie testujące ....................................................................................................................................... 21
Podstawowa procedura EFT .................................................................................................................... 24
Ustawienie ............................................................................................................................................... 24
Sekwencja ................................................................................................................................................ 25
Opukiwane punkty ................................................................................................................................... 25
Procedura 9-gamowa ............................................................................................................................... 26
Warianty opukiwania punktów ................................................................................................................ 29
Oddychanie obojczykowe ........................................................................................................................ 31
Reakcje emocjonalne, poznawcze i fizyczne podczas EFT i wskazówki ................................................ 32
Podsumowanie: Część II w pigułce ......................................................................................................... 34
CZĘŚĆ 3 .......................................................................................................................................................... 35
Jak budować Ustawienie .......................................................................................................................... 35
Praca z konfliktem ................................................................................................................................... 40
Podsumowanie: Część III w pigułce ........................................................................................................ 41
CZĘŚĆ 4 .......................................................................................................................................................... 42
Kiedy nie działa? ..................................................................................................................................... 42
Toksyny energetyczne ............................................................................................................................. 42
Kiedy iść do trenera? ............................................................................................................................... 42
Terapia powaŜniejszych zaburzeń ........................................................................................................... 43
4
88801262.005.png
Najczęstsze pytania i wątpliwości ........................................................................................................... 44
CZĘŚĆ 5 .......................................................................................................................................................... 52
Jak korzystać z gotowych rundek? .......................................................................................................... 52
Gotowe rundki ......................................................................................................................................... 53
Nie wierzę, Ŝe coś moŜe się zmienić w moim Ŝyciu na lepsze ................................................................ 53
Boję się zmian w moim Ŝyciu .................................................................................................................. 54
Zmiany są złe i niebezpieczne ................................................................................................................. 55
Konflikt – chcę coś zmienić, ale boję się zmian ...................................................................................... 56
Boję się, Ŝe sama sobie nie poradzę ......................................................................................................... 57
Nie wierzę w działanie EFT ..................................................................................................................... 58
Boję się, Ŝe EFT działa ............................................................................................................................ 59
Nic mi juŜ nie pomoŜe i musi zostać tak jak jest ..................................................................................... 60
Muszę zrezygnować z tego, co dla mnie dobre ....................................................................................... 61
śycie jest cięŜkie i nic tego nie zmieni .................................................................................................... 62
Zawsze muszę mieć jakieś problemy ....................................................................................................... 63
Nigdy nic mi się nie udaje ....................................................................................................................... 64
Ze wszystkim muszę sobie radzić sama ................................................................................................... 65
Na wszystko muszę sama cięŜko zapracować ......................................................................................... 66
Boję się ludzi ........................................................................................................................................... 67
Nie mogę ufać ludziom, bo są źli i zawistni ............................................................................................ 68
Muszę mieć tak samo cięŜkie Ŝycie jak moi rodzice ............................................................................... 69
Tylko poprzez cierpienie mogę osiągnąć duchową wolność i szczęście ................................................. 70
Trudno mnie kochać taką jaka jestem ...................................................................................................... 72
Muszę być doskonała, aby być kochana .................................................................................................. 73
Boję się bliskości z innymi ...................................................................................................................... 74
UzaleŜnienia - uczucia ............................................................................................................................. 75
UzaleŜnienia – muszę .............................................................................................................................. 75
UzaleŜnienia – tylko … uspokaja mnie i odpręŜa ................................................................................... 76
UzaleŜnienia – presja rodziny i otoczenia ............................................................................................... 77
UzaleŜnienia – konflikt ............................................................................................................................ 78
Boję się osiągnąć sukces .......................................................................................................................... 79
Jestem zmęczona ..................................................................................................................................... 80
Nic mi się nie chce ................................................................................................................................... 81
Zawsze mam jakieś problemy .................................................................................................................. 82
Bibliografia .............................................................................................................................................. 83
5
88801262.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin