Narcyza Żmichowska - Słowo przedwstępne do dzieł dydaktycznych pani Hoffmanowej (brakujące s.48-49).PDF

(681 KB) Pobierz
132195847 UNPDF
Narcyza michowska
do dziet dydaktycznych Peni Hoffmanowej
sbwo PrzedwstPne
Hoffmanowa kaza
a 1e UCZy
hlstoril,pozw oli| a im za1mow
a
5| taki, ktoremu z ufnoct
przyszoc
swo.1q
' ,,vzzvWZ
l|teraturQ,
nieWfbronia czytania powaznycnksiqzek,
n|e UKL,I
"*
a/ewzbror
na.ovto' alboten. ktoremujq zzawi4zanymioczami
nauk ctsych
i, co waznie.,1sza,
w imi dobrego tonL',za
p'*::];;;.lr.
5We9ohistorii, gramatyki'
oo uszcz|iwienta
.,
,.wdawania
i ze su4qmt',.
Werne priepro*u,.n,. t.go
a czytanie, |iteratur,
o":,l..'"^. muzvk Zaistne plagiswoje uwaa.
iortografii nie potrzebowa,
na5tpUJQCy
da,lo\^iynik'
l|*.i-'.o,".
Zamiastmow :
Kobietynabyy
istotnie wie/u historycznych
wiadomoci
niaost przezswoJe ony po.'1mowanych
zaczo
nazwlskami
i z.chronologi
T.1[.'il.
nawet,
' 'no't*.' anegdot
iur
,,,"||',,^',,./,oisnuc
sie po wiecie
on niemaJqcych
najmniejsze.1
powybleranych, nadzwyczajnie
zajmujqcych;
lecz zaanqr
estarannie
urychowanych,
:']:il;"'i".cr preiens1i,
tylety|ko'
przewodniq nie po.lqCzonych
i zdatyc na dowolno
wasnego wnioskowania. Wpo'1ono
dla mow
swoich
niezrozumiaych
aryliqtka
::^1;;"o;
'"oenie
w nieprcz tego, 1eli
^,:';;;;;;;*zarcza1.
.daleko mniej wadod
ep?czYini
,:'u,dy,toprzynmniej
gwne prawid'la Wasnego
jZyka
piilnoL
,;i;;4;rylu dziwac nie |ubiq 1i tak |Pr|9a.a;.!;
i
enie znajqnirzeej
bzdrolil
dwoch obcych w przydatku: obdarzono.le zarysem
ry::']clg
lite
tak
powszechneJ,
niezbdnymi
szczegoami
o piciu zciach
tak wie|kimi w maych rzeczach,'.
)akie
,nn,'z
nvff]i
na WszystKo,
Pod:T tytuy naukprzyrodzonych
z objanieniem,
o Czym
ilffi; st zachwiac powagacaeg
o diziea,
gdytylezudnych
kazdej znich jest mowa, nauczonoje
,i,
trochrachowac:
one;
,,,g,,u nakartkach
jegosispotykao. '
samepostaray
sio duooczya nia, aw rym oczytaniu
tafly
powagJnie tylkosizachwiaa'
a|e zupenie
duio poez1i
; - ach!po ezjistaroytn
Rzecywicie,
ej,no* irytne1,
i i<roin
anade Wszystko wnioskowa ne1, marzonejbardzoduio.
oce1
nichWarstwach spo.leczestwa
zdolneisumlennemtodekobjepoezu.ly.sjakbyL.myhte
oszukiwane'Caqnlesprawied|iwocwarunkowotaczajqcegoje
ilsij
tylko w g'owach
48
i sercachpomtecic
mgto. Jednoczenie
o
4g
kolebkiprawie czuwaa nad nimi,piinie
icoka i Ucnastr
naswq mistrzyni
zoyy,jak
gdybyto
,i; * znaczne1czci
1...1
'. weduQpierwotnego planu' kiedyje trudnoc
swojq taki porzqdekw wiecie'1pi?3.111i: \
ksikq
na1eanq
jaka
ekobieta nle pow|nnasitego i owego uczyc,choby m|aa \
najwikszq
rozpoznawanlu
prawdy nacisna'
kiedy wqtpiiwo
jaia c
mabyc je.Jpalem, ?p':T:.:T] \
ochot, a mczyzna
szereg
ichprzekona podwrocia;
kiedy ks1akala
ka niezrazumi
chocbymu siniczeg o uczy niechciao.
Byo \
ziercnnirlem,
stawiaa dowodzenie, kiedy pno ich
psychologicznych spostrzee gmatwaio si nied
wyobrazeniem,
paniHoffmanowa wcale
tobardzo niestuszne
uprzedzenie,
rzeczy niewryorzya, nie zyczya
sobiei nie
takiegopo,oenia
a raCZeJ
zupenym
orakiem wyli*iJ
si mimojej woliiwiedzy,
skutkiem
przeczuwaa
\^/yrobio
nawet.
Prawd1ch fizjoiogicznych;
kiedy ni1poczciwve
ctl,ci
iusiowar
ltp.
zewntrznych wojen, wychodstwa
|icznychprzyczyn,
rozbyay
si o niewzruszon
qfaktow zekonornii
spoeczne1
ir
przeiiwaUtorce Panitki podsycano
ciqg|e
Rozo.ranlenie.1e-dnat<
Wtedy miaapra)c
im W pornoc wszechstronna
rnqdroc
brata,przyaciela domu |ubmza i miaa wszystko
Gdzie tylko gosmielsze1
odwoywaniem
si do '1ej
r,rryrokow
i rady
lmobjanir
-bracia
z corkami
skargr
ramzaraz1ej
maksymy
lub wymagania
sIodezwa'
uatwtcTymczasem
WtUmaCZy,
o.1cowie
i
no,a gdybez ogrodki niektore kobiety zaczy
Utrzymywac,
slostrarnlW
Zadne dugiegaw dkiwdawasi
nielubili;przya
eimsiwyzsza nauka
i mo|iwo
UyteCZn|eJsZeJ
domu nicwice.1
od nich nie wjedzieti,a mowie' . dopiero
co
o tej moliwoct,
pracy naley,
biedaczki
istotnie mylay
ktorEprzyszo ma wybiera
lub 1u'yoiun"jo u".iji,
lea|ai
sz'a
zaniedbana
odoglem
przekonywaa
przezw.acirrych
robotnikow
si,-.1ak
zte1srrony
caypro grambyt zawodny
W potroln
gdyostatecznte
strat,
Zamiast
icw zysk1akikolwiek;
Aneta Gornicka.Boratyska
Chcemy caego zycia
,;'";;;
upui u,-u"g In iejtei w red
przyzwoitosc.
formqi treCiQ
przeciwstawia
132195847.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin