Cw.kształtujące ze współćwiczącym.pdf

(88 KB) Pobierz
Microsoft Word - zc_konadkszt2.doc
¨ by Konrad Kulbacki & Adam Michalski
Ęwiczenia ksztaþtujĢce ze wsp–þęwiczĢcym
Opracowanie: mgr Konrad Kulbacki i mgr Adam Michalski
1. ĘwiczĢcy ustawieni twarzĢ do siebie, rr w bok podane partnerowi: obaj ęwiczĢcy poruszajĢ siħ w
jednym kierunku cwaþem bocznym ze wznosem rr w g–rħ i opuszczaniem ich w d–þ.
2. ĘwiczĢcy ustawieni jeden za drugim, nn w wykroku, 2-ka rr na barkach 1-ki: ęwiczĢcy poruszajĢ
siħ w prz–d lub w tyþ podskokami ze zmianĢ nogi wykrocznej.
3. ĘwiczĢcy ustawieni twarzĢ do siebie trzymajĢ siħ za rr: jednoczesne rytmiczne wspiħcia i przysiady
bez zwalniania chwytu.
4. ĘwiczĢcy ustawieni jeden za drugim, 2-ka stojĢca z tyþu trzyma 1-kħ rr na wysokoĻci bioder:
podskoki obun–Ň po obwodzie koþa ze wsp–þęwiczĢcym.
5. ĘwiczĢcy ustawieni tyþem do siebie, chwyt po þokcie: podskoki obun–Ň w miejscu.
6. Ustawienie twarzĢ do siebie, rr podane wsp–þęwiczĢcemu, nn w duŇym rozkroku: obaj ęwiczĢcy
poruszajĢ siħ podskokami w jednym kierunku.
7. Ustawienie jeden za drugim, 1-ka podaje rr w tyþ 2-ce: obaj ęwiczĢcy poruszajĢ siħ w truchcie w
prz–d z wyrzucaniem st–p na zewnĢtrz.
8. W 2-ce ustawienie bokiem obok siebie twarzĢ w jednym kierunku, rr wewnħtrznie podane
wsp–þęwiczĢcemu: trucht w prz–d poþĢczony z podciĢganiem, co kilka krok–w, na zewnĢtrz kolana
nogi zewnħtrznej.
9. W 2-ce ustawienie obok siebie twarzĢ w jednym kierunku, na odlegþoĻę wyciĢgniħtych rr podanych
hakiem: ęwiczĢcy poruszajĢ siħ w truchcie w prz–d lub w tyþ z podwijaniem zewnħtrznych st–p w
kierunku poĻladk–w, rr zewnħtrzne odprowadzone w bok wykonujĢ skrħt do wewnĢtrz i na
zewnĢtrz.
10. W 2-ce ustawienie obok siebie twarzĢ w jednĢ stronħ, rħka wewnħtrzna podana wsp–þęwiczĢcemu:
wsp–þęwiczĢcemu truchcie krĢŇenie wewnħtrznych rr w prz–d lub w tyþ z jednoczesnym
podciĢganiem zewnħtrznej stopy w kierunku poĻladka.
11. W 2-ce ustawienie twarzĢ do siebie, rr podane wsp–þęwiczĢcemu: obaj poruszajĢ siħ w lewo lub w
prawo z wysokim prowadzeniem kolan na zewnĢtrz.
12. Ustawienie jeden za drugim, 1-ka podaje obie rr stojĢcej z tyþu 2-ce: w truchcie 1-ka porusza siħ w
prz–d z wysokim prowadzeniem kolan na zewnĢtrz, a 2-ka lekko przytrzymuje ęwiczĢcego za rr.
13. W 2-ce w ustawieniu tyþem do siebie, 1-ka podaje rr w tyþ 2-ce: obaj poruszajĢ siħ w lewo lub w
prawo z wysokim prowadzeniem kolan na zewnĢtrz.
14. W ustawieniu twarzĢ do siebie, rr wysuniħte w prz–d podane wsp–þęwiczĢcemu: obaj ęwiczĢcy
poruszajĢ siħ w lewo lub w prawo krokiem skrzyŇnym z wysokim prowadzeniem kolan.
15. Ustawienie jeden za drugim, 1-ka podaje pr w tyþ 2-ce, prawe rħce ęwiczĢcych naciĢgniħte: obaj
posuwajĢ siħ podskokami w prz–d z wymachem lr w prz–d i w tyþ.
16. W 2-ce w ustawieniu jeden obok drugiego, twarzĢ w jednĢ stronħ, rr wewnħtrzne podane
wsp–þęwiczĢcemu, nn w wykroku: podskokami zmiana nn poþĢczona z krĢŇeniem rħkĢ zewnħtrznĢ
w prz–d lub w tyþ.
17. W ustawieniu naprzeciw siebie w wykroku, rr podane wsp–þęwiczĢcemu: podskokami rytmiczna
zmiana nogi wykrocznej.
18. Ustawienie w rozkroku twarzĢ do siebie, rr w dole podane wsp–þęwiczĢcemu: obaj ęwiczĢcy
wykonujĢ skrħt w lewo i w prawo z dotkniħciem kolanem do podþoŇa.
19. Ustawienie obok siebie, twarzĢ w jednĢ stronħ, rr w dole podane wsp–þęwiczĢcemu, rr zewnħtrzne
w g–rze, nn w rozkroku: obaj ęwiczĢcy wykonujĢ jednoczeĻnie skþon t w prz–d z przeniesieniem
rħki zewnħtrznej miħdzy nn, a nastħpnie skþon w tyþ z przeniesieniem rħki zewnħtrznej w g–rħ.
20. Ustawienie w rozkroku obok siebie, twarzĢ w jednĢ stronħ, rr wewnħtrzne podane w dole, rr
zewnħtrzne uþoŇone nad gþowĢ: obaj ęwiczĢcy wykonujĢ rytmiczny skþon t w prz–d i w tyþ
poþĢczony z przenoszeniem rr wewnħtrznych w g–rħ i w tyþ.
21. Ustawienie jeden za drugim, 1-ka ugiħtĢ ln podaje w tyþ 2-ce : 1-ka wykonuje skþon t w lewo i w
prawo trzymajĢc rr splecione na karku.
22. Ustawienie w rozkroku twarzĢ do siebie, chwyt hakiem za dþonie wsp–þęwiczĢcego: obaj ęwiczĢcy
obracajĢ siħ na zewnĢtrz (1-ka przenosi pn w lewo, a 2-ka ln w prawo) pod naciĢgniħtymi rr.
wychowaniefizyczne.pl
¨ by Konrad Kulbacki & Adam Michalski
23. Ustawienie tyþem do siebie, nn w rozkroku, rr w dole podane hakiem: jednoczesne wypchniħcie
bioder w prz–d poþĢczone z naciĢgniħciem rr.
24. Ustawienie tyþem do siebie, nn w wykroku, stopy zakrocznych nn zaczepione o siebie: przeciĢganie
stopĢ wsp–þęwiczĢcego w swoim kierunku.
25. Ustawienie tyþem do siebie w wykroku na ln, pr podana wsp–þęwiczĢcemu wsp–þęwiczĢcemu tyþ
ponad barkiem, chwyt za dþonie hakiem: przeciĢganie w prz–d pr partnera.
26. Ustawienie tyþem do siebie w wykroku na ln, prawe stopy zaczepione o siebie, rr w tyle (ponad
barkami) podane partnerowi: przeciĢganie w prz–d obu rr i prawej stopy partnera.
27. Ustawienie tyþem do siebie, rr podane bokiem: podskoki jednon–Ň w miejscu ze skrħtem do
wewnĢtrz i na zewnĢtrz kolana ugiħtej nogi.
28. Ustawienie twarzĢ do siebie, rr w dole podane wsp–þęwiczĢcemu: ęwiczĢcy poruszajĢ siħ w lewo
lub w prawo podskokami na pn, lewa stopa umieszczona pod kolanem pn.
29. Ustawienie twarzĢ do siebie, rr w dole podane wsp–þęwiczĢcemu: ęwiczĢcy poruszajĢ siħ
podskokami w lewo lub w prawo w rytmie Î podskokiem rozkrok Î podskokiem zeskok, przenoszĢc
rr w g–rħ i w d–þ.
30. Ustawienie tyþem do siebie, rr podane skoĻnie wsp–þęwiczĢcemu: obaj ęwiczĢcy poruszajĢ siħ
bokiem w lewo lub w prawo krokiem skrzyŇnym.
31. Ustawienie twarzĢ do siebie, rr w przodzie podane wsp–þęwiczĢcemu: 1-ka wykonuje marsz w tyþ,
2-ka posuwa siħ w kierunku 1-ki podskokami na ln z podciĢganiem w prz–d pn ugiħtej w kolanie.
32. Ustawienie jeden za drugim w odlegþoĻci 4-5 m.: 1-ka wykonuje przeskok kuczny lub rozkroczny
przez 2-kħ i szybko wraca na swoje miejsce pod nogami 2-ki stojĢcej w rozkroku (2-ka Î gþowa
opuszczona w d–þ rr na udach.
33. Ustawienie jeden obok drugiego twarzĢ w jednym kierunku: obaj ęwiczĢcy podnoszĢ wewnħtrzne
nn, podajĢ sobie dþonie pod ugiħtymi nn i poruszajĢ siħ podskokami w prz–d.
34. Ustawienie obok siebie twarzĢ w przeciwnych kierunkach, rħka wewnħtrzna podana
wsp–þęwiczĢcemu: obaj ęwiczĢcy wykonujĢ podskok na nodze wewnħtrznej poruszajĢc siħ w lewo
lub w prawo.
35. Ustawienie twarzĢ do siebie, rr w dole podane skrzyŇnie: obaj ęwiczĢcy wykonujĢ rytmiczne
przysiady z odchyleniem t w tyþ.
36. Ustawienie twarzĢ do siebie, 1-ka w rozkroku, 2-ka w wypadzie w prz–d z dþoımi uþoŇonymi na
udach 1-ki: 2-ka podskokami rytmicznie zmienia nogħ wykrocznĢ, a 1-ka caþy czas trzyma dþonie
na barkach 2-ki odpychajĢc jĢ lekko w tyþ.
37. 1-ka w wypadzie z pn na skarpie, rr w g–rze podane 2-ce stojĢcej z tyþu: 1-ka podskokiem
wykonuje zmianħ nogi wykrocznej.
38. Ustawienie twarzĢ do siebie w wykroku na pn, rr w dole podane wsp–þęwiczĢcemu: 1-ka pociĢga w
swoim kierunku za rr 2-kħ Î 1-ka przechodzi w ten spos–b do klħku na nodze zakrocznej, a 2-ka w
tym czasie wykonuje p–þprzysiad na nodze zakrocznej.
39. Ustawienie jeden za drugim, 1-ka rr splecione na karku, nn wysuniħte daleko do przodu, 2-ka
stojĢca z tyþu przytrzymuje 1-kħ za þokcie: 1-ka w tej pozycji w marszu porusza siħ w prz–d.
40. W 2-ce obok siebie, twarzĢ w jednĢ stronħ, ciħŇar ciaþa na nodze zewnħtrznej, rħka wewnħtrzna z
tyþu trzyma za stopħ wolnej nogi wsp–þęwiczĢcego: obaj ęwiczĢcy podskokami jednon–Ň posuwajĢ
siħ w prz–d.
41. Ustawienie twarzĢ do siebie, 1-ka rr splecione na karku pn podana stojĢcej z przodu 2-ce: 2-ka cofa
siħ w tyþ, a 1-ka posuwa siħ podskokami w prz–d na ln.
42. Ustawienie jeden za drugim, 1-ka podaje ln stojĢcej z tyþu 2-ce: 1-ka porusza siħ podskokami na pn
z wypchaniem bioder w prz–d i wymachem rr w g–rħ oraz opuszczaniem w d–þ.
43. Ustawienie twarzĢ do siebie, 1-ka ustawiona na ln, pn podana 2-ce, rr w dole: 1-ka wykonuje
podskoki w miejscu na ln poþĢczone ze skrħtem t w lewo i w prawo z jednoczesnym przenoszeniem
rr w kierunku skrħtu.
44. Ustawienie jeden za drugim, 2-ka stojĢca z tyþu trzyma rr na barkach 1-ki: obaj ęwiczĢcy wykonujĢ
przysiad na pn z wysuniħciem ln skoĻnie w prz–d.
45. Ustawienie jeden obok drugiego, rr wewnħtrzne podane wsp–þęwiczĢcemu: obaj wykonujĢ
jednoczeĻnie przysiad na nn wewnħtrznych, nn zewnħtrzne lekko uniesione nad podþoŇe.
46. Ustawienie twarzĢ do siebie, pn podana wsp–þęwiczĢcemu: obaj wykonujĢ przysiad na ln.
wychowaniefizyczne.pl
¨ by Konrad Kulbacki & Adam Michalski
47. Ustawienie twarzĢ do siebie z uþoŇeniem lr na lewym barku wsp–þęwiczĢcego, nn w wykroku,
ciħŇar ciaþa na ln, rr zewnħtrzne w g–rze: obaj wykonujĢ przysiad na nodze wykrocznej z
przeniesieniem nogi zakrocznej i wolnej rħki w prz–d, a nastħpnie wyprost t poþĢczony z
wypchniħciem bioder w prz–d z przeniesieniem pn w tyþ i rħki zewnħtrznej w tyþ poza gþowħ.
48. Ustawienie tyþem do siebie, 1-ka na skarpie, rr w g–rze: 2-ka podchodzi pod 1-kħ, chwyta jĢ za rr,
wykonuje z niĢ skþon w prz–d i pomaga 1-ce wykonaę przerzut w tyþ (2-ka caþy czas trzyma 1-kħ za
rr)
49. W przysiadzie twarzĢ do siebie, chwyt hakiem rr wsp–þęwiczĢcego: obaj ęwiczĢcy jednoczeĻnie rr
wykonujĢ ruchy pronacji i supinacji.
50. W przysiadzie twarzĢ do siebie, rr w bok podane wsp–þęwiczĢcemu: obaj ęwiczĢcy jednoczeĻnie
wykonujĢ podskoki w miejscu z przenoszeniem rr w g–rħ i w d–þ.
51. W przysiadzie podpartym twarzĢ do siebie: z odbicia obun–Ň jednoczesny wyskok w g–rħ wraz z
dotkniħciem w g–rze prawĢ dþoniĢ do lewej dþoni wsp–þęwiczĢcego.
52. Przysiad twarzĢ do siebie, rr podane wsp–þęwiczĢcemu: jednoczesny wyprost nn w kolanach, a
nastħpnie podciĢgniħcie pn w kierunku klatki piersiowej.
53. Przysiad twarzĢ do siebie, chwyt hakiem za rr wsp–þęwiczĢcego: przeciĢganie w przysiadzie.
54. Przysiad tyþem do siebie, rr podane wsp–þęwiczĢcemu bokiem: wyprost nn w kolanach poþĢczony z
wypchniħciem bioder bioder prz–d i przeniesieniem rr w g–rħ.
55. Ustawienie twarzĢ do siebie, rr skrzyŇnie podane wsp–þęwiczĢcemu: ęwiczĢcy wykonujĢ przysiad
na pn z uþoŇeniem lewej stopy pod kolanem pn.
56. Przysiad twarzĢ do siebie, rr podane wsp–þęwiczĢcemu: podskoki w miejscu poþĢczone z
naprzemianstronnĢ pracĢ rr w prz–d i w tyþ.
57. Przysiad twarzĢ do siebie, rr uþoŇone na barkach wsp–þęwiczĢcego: ęwiczĢcy poruszajĢ siħ
podskokami w prz–d, w tyþ, bokiem.
58. 1-ka w przysiadzie z rr splecionymi na karku, 2-ka z tyþu trzyma 1-kħ za þokcie: 1-ka porusza siħ
podskokami w prz–d lub w tyþ.
59. 1-ka w przysiadzie, rr w g–rze podane stojĢcej z tyþu 2-ce: 1-ka podskokami obun–Ň porusza siħ w
prz–d, a 2-ka trzymajĢc 1-kħ za rr posuwa siħ za ęwiczĢcym.
60. Przysiad tyþem do siebie, chwyt wsp–þęwiczĢcego pod þokcie hakiem: obaj ęwiczĢcy wykonujĢ
rytmiczne jednoczesne podskoki obun–Ň w miejscu poþĢczone ze skrħtem kolan do wewnĢtrz na
zewnĢtrz.
61. 1-ka w przysiadzie z rr splecionymi na karku, 2-ka z tyþu podtrzymuje 1-kħ za þokcie: 1-ka posuwa
siħ podskokami w prz–d z 1/2 obrotami w lewo i w prawo.
62. 1-ka w przysiadzie na pn z rr splecionymi na karku, ln wysuniħta w prz–d i podana stojĢcej 2-ce: 1-
ka posuwa siħ podskokami na pn w prz–d lub w tyþ, a 2-ka podtrzymuje jĢ za ln.
63. 1-ka w przysiadzie obun–Ň, rr w g–rze podane stojĢcej z tyþu na skarpie 2-ce: 1-ka z przysiadu
przyjmuje pozycjħ þuku napiħtego.
64. 1-ka w przysiadzie obun–Ň, rr w dole podane hakiem stojĢcej z tyþu 2-ce: 1-ka z przysiadu
przyjmuje pozycje þuku napiħtego.
65. 1-ka w przysiadzie obun–Ň, rr w dole splecione hakiem: 1-ka z przysiadu przyjmuje pozycjħ þuku
napiħtego, a 2-kĢ ĻciĢga þokcie 1-ki do Ļrodka.
66. ĘwiczĢcy w klħku obun–Ň twarzĢ do siebie, rr uþoŇone na barkach wsp–þęwiczĢcego: ęwiczĢcy
uderzajĢ na zmianħ o miħkkie podþoŇe raz prawĢ raz lewĢ stopĢ.
67. ĘwiczĢcy w klħku tyþem do siebie, rr w dole podane partnerowi: ęwiczĢcy wykonujĢ jednoczeĻnie
siad na piħtach poþĢczony z przeniesieniem rr w bok.
68. ĘwiczĢcy w klħku twarzĢ do siebie, rr w bok podane wsp–þęwiczĢcemu: obaj ęwiczĢcy wykonujĢ
skþon t w lewo i w prawo z dostaniem dþoımi do podþoŇa.
69. 1-ka w klħku obun–Ň na materacu, rr skrzyŇnie na karku, 2-ka z tyþu za 1-kĢ w przysiadzie trzyma
klħczĢcego za stopy: 1-ka wykonuje skrħt t w lewo i w prawo.
70. ĘwiczĢcy w klħku tyþem do siebie z rr w bok: obaj ęwiczĢcy wykonujĢ skrħt t w prawo i w lewo.
71. 1-ka w klħku, rr w tyle podane 2-ce (w siadzie klħcznym): 2-ka rytmicznie pociĢga 1-kħ za rr w
swoim kierunku.
72. ĘwiczĢcy w kleku tyþem do siebie z rr w bok podanymi wsp–þęwiczĢcemu: ęwiczĢcy wykonujĢ
skrħtoskþon w lewo i w prawo z dostaniem dþoımi do piħt.
wychowaniefizyczne.pl
¨ by Konrad Kulbacki & Adam Michalski
73. 1-ka w klħku obun–Ň, 2-ka leŇy w poprzek na podudziach 1-ki: 1-ka wykonuje skþon t w tyþ
poþĢczony ze wznosem rr w g–rħ.
74. ĘwiczĢcy jeden za drugim, 1-ka w klħku jednon–Ň z rr podanymi w tyþ (ponad liniĢ bark–w)
bħdĢcej w klħku obun–Ň 2-ce: 1-ka wypycha biodra w prz–d, a 2-ka skrħca w tym czasie rr 1-ki w
lewo i w prawo.
75. Naprzeciwko siebie w klħku jednon–Ň na pn z uþoŇeniem obu rr na barkach wsp–þęwiczĢcego: 1-ka
przechodzi do siadu na piħcie pn z podciĢgniħciem 2-ki w prz–d do siebie, a nastħpnie zmiana.
76. Ustawienie jeden za drugim, 1-ka w klħku jednon–Ň, obie rr podane w tyþ klħczĢcej 2-ce: 1-ka
wypycha biodra w prz–d, a 2-ka przytrzymuje 1-kħ za rr.
77. ĘwiczĢcy w siadzie klħcznym twarzĢ do siebie, rr w dole podane wsp–þęwiczĢcemu: jednoczesne
przejĻcie do klħku poþĢczone ze skþonem t w tyþ i przeniesieniem rr w g–rħ: powr–t do pw.
78. ĘwiczĢcy w siadzie klħcznym twarzĢ do siebie, rr w dole podane wsp–þęwiczĢcemu: jednoczesne
przejĻcie do klħku poþĢczone z przeniesieniem raz pr raz lr w tyþ poza liniħ bark–w.
79. ĘwiczĢcy w siadzie klħcznym tyþem do siebie, rr w dole podane wsp–þęwiczĢcemu: obaj ęwiczĢcy
przechodzĢ do klħku z naciĢgniħciem rr.
80. ĘwiczĢcy w siadzie klħcznym tyþem do siebie, rr w g–rze podane wsp–þęwiczĢcemu: obaj ęwiczĢcy
wykonujĢ naprzemianstronne krĢŇenie rr.
81. ĘwiczĢcy tyþem do siebie w odlegþoĻci 1 m. w siadzie rozkrocznym: 1-ka wykonuje skrħt t w
prawo, a 2-ka w lewo poþĢczony z dotkniħciem dþoımi do dþoni wsp–þęwiczĢcego.
82. ĘwiczĢcy w siadzie rozkrocznym twarzĢ do siebie, rr w bok: obaj ęwiczĢcy wykonujĢ rytmiczny
skrħt t w lewo i w prawo z dotkniħciem dþoniĢ do dþoni wsp–þęwiczĢcego.
83. ĘwiczĢcy w siadzie rozkrocznym tyþem do siebie, rr w bok podane wsp–þęwiczĢcemu: obaj
ęwiczĢcy wykonujĢ jednoczeĻnie skrħt t w lewo, a p–Ņniej w prawo.
84. 1-ka w siadzie rozkrocznym, lr z tyþu uþoŇona na wysokoĻci prawej þopatki, pr podana w tyþ stojĢcej
2-ce: 2-ka rytmicznym ruchem odciĢga pr 1-ki w tyþ, wolna lr 2-ki oparta na lewym barku 1-ki.
85. 1-ka w siadzie rozkrocznym z rr w g–rze podanymi stojĢcej z tyþu 2-ce: 1-ka z pomocĢ 2-ki z siadu
przechodzi do pozycji stojĢc w rozkroku, wykonuje skrħt t w lewo i w prawo, a nastħpnie wraca do
siadu rozkrocznego.
86. ĘwiczĢcy obok siebie w siadzie pþaskim, wewnħtrzna rħka poþoŇona na barkach partnera: obaj
ęwiczĢcy prostujĢ i uginajĢ nn w kolanach. Podczas wykonywania ęwiczenia t jest lekko odchylony
do tyþu.
87. ĘwiczĢcy w siadzie pþaskim twarzĢ do siebie, rr w tyle oparte na podþoŇu, stopy 1-ki oparte o stopy
2-ki: obaj ęwiczĢcy wykonujĢ krĢŇenie wyprostowanymi nn w lewo lub w prawo.
88. 1-ka w siadzie skulonym, chwyt za szyjħ stojĢcej (w skþonie w prz–d) z tyþu w rozkroku 2-ki: z tej
pozycji 1-ka rytmicznie wypycha biodra w prz–d (2-ka swoimi dþoımi wypycha þopatki
ęwiczĢcego) i wraca do siadu skulonego.
89. ĘwiczĢcy w siadzie skrzyŇnym twarzĢ do siebie, rr w dole podane wsp–þęwiczĢcemu: 1-ka
wykonuje skþon t w tyþ i pociĢga w swoim kierunku 2-kħ, kt–ra wykonuje w tym czasie skþon t w
prz–d i odwrotnie.
90. ĘwiczĢcy przodem twarzĢ do siebie, rr oparte na barkach partnera: jednoczesne przeniesienie w bok
raz pn, a p–Ņniej ln.
91. LeŇenie przodem twarzĢ do siebie, rr oparte na barkach wsp–þęwiczĢcego, nn ugiħte w kolanach:
przenoszenie ugiħtych nn w lewo i w prawo.
92. LeŇenie przodem twarzĢ do siebie, rr w g–rze podane wsp–þęwiczĢcemu: przeciĢganie partnera na
swojĢ stronħ.
93. 1-ka w leŇeniu przodem z rr w bok: 2-ka stojĢc nad 1-kĢ chwyta leŇĢcego za rr na wysokoĻci þokci i
podciĢga leŇĢcego za rr w g–rħ w tyþ.
94. 1-ka leŇenie przodem, rr splecione na karku: 2-ka w siadzie klħcznym nad leŇĢcym chwyta go za
þokcie i pociĢga w swoim kierunku.
95. 1-ka leŇenie przodem rr wzdþuŇ t: 2-ka w siadzie klħcznym nad leŇĢcym chwyta hakiem za jego
dþonie i rytmicznym ruchem pociĢga leŇĢcego w swoim kierunku.
96. 1-ka leŇenie przodem, rr w g–rze podane 2-ce stojĢcej nad leŇĢcĢ 1-kĢ: 2-ka unosi 1-kħ za rr i lekko
odchyla t leŇĢcego w tyþ.
wychowaniefizyczne.pl
¨ by Konrad Kulbacki & Adam Michalski
97. 1-ka leŇenie przodem, rr z tyþu podane 2-ce stojĢcej nad leŇĢcym: 2-ka rytmicznym ruchem podnosi
1-kħ za rr do klħku.
98. LeŇenie przodem twarzĢ do siebie, chwyt hakiem za dþonie wsp–þęwiczĢcego: obaj ęwiczĢcy
wykonujĢ 1/2 obrotu w lewo lub w prawo (przechodzĢ do leŇenia tyþem) wraz z podciĢgniħciem
kolana jednej nogi lub kolan obu nn i wracajĢ do pw.
99. LeŇenie przodem twarzĢ do siebie, rr w g–rze skrzyŇnie podane wsp–þęwiczĢcemu: 1-ka poprzez
skrħt prawego biodra, a 2-ka lewego starajĢ siħ dotknĢę stopĢ odpowiedniej nogi do stopy nogi
partnera.
100. 1-ka leŇenie przodem z rr w bok na wysokoĻci bark–w, 2-ka w przysiadzie obun–Ň przed 1-kĢ
trzyma jĢ za rr: 1-ka wykonuje skrħt pn i prawym biodrem starajĢc siħ dostaę prawĢ stopĢ do lr i
odwrotnie.
101. 1-ka leŇenie tyþem, nn ugiħte w kolanach, stopy oparte o podþoŇe, rr w bok, 2-ka w klħku za 1-kĢ
trzyma leŇĢcego za rr na wysokoĻci przedramion: 1-ka rytmicznym ruchem przenosi nn raz w lewo
raz w prawo.
102. 1-ka leŇenie tyþem, nn ugiħte w kolanach, rr w g–rze podane 2-ce znajdujĢcej siħ w kleku: 1-ka
przenosi ugiħte nn w lewo i w prawo.
103. ĘwiczĢcy w leŇeniu tyþem obok siebie, wewnħtrzna rħka uþoŇona na barkach wsp–þęwiczĢcego:
ęwiczĢcy jednoczeĻnie wykonujĢ nn noŇyce pionowe, poziome lub imitujĢ nn ruch jazdy na
rowerze.
104. ĘwiczĢcy w leŇeniu tyþem obok siebie, wewnħtrzna rħka uþoŇona na barkach wsp–þęwiczĢcego:
ęwiczĢcy jednoczeĻnie przechodzĢ do leŇenia przewrotnego i wracajĢ do pw.
105. 1-ka w leŇeniu tyþem chwyta rr 2-kħ (stojĢcĢ za 1-kĢ) za nn na wysokoĻci kostek, swoje stopy
podaje 2-ce: 2-ka rytmicznym ruchem prostuje i ugina nn 1-ki.
106. 1-ka w leŇeniu przodem chwyta 2-kħ (stojĢcĢ przed leŇĢcĢ 1-kĢ) za nn na wysokoĻci kostek, a
swoje stopy podaje 2-ce: 2-ka podciĢga nn 1-ki do siebie.
107. 1-ka w leŇeniu tyþem, rr w g–rze trzymajĢ za stopy 2-kħ stojĢcĢ za gþowĢ 1-ki: 1-ka podaje swoje
stopy 2-ce, kt–ra skrħca nn leŇĢcego w prawo i w lewo.
108. 1-ka w leŇeniu tyþem rr w g–rze podane 2-ce stojĢcej za 1-kĢ: leŇĢcy z pomocĢ wsp–þęwiczĢcego
z leŇenia tyþem przechodzi do leŇenia przodem.
109. ĘwiczĢcy w leŇeniu tyþem, gþowami w przeciwnym kierunku, rr w g–rze podane
wsp–þęwiczĢcemu: obaj ęwiczĢcy wykonujĢ obr–t przez lewy bark wraz z przeciĢgniħciem pn,
ugiħtej w kolanie, w kierunku klatki piersiowej.
110. 1-ka w leŇeniu tyþem, nn w lekkim rozkroku, lr w g–rze, pr podana 2-ce stojĢcej na wysokoĻci
st–p leŇĢcego: 2-ka rytmicznie pociĢga 1-kħ za pr (leŇĢcy wykonuje skþon t w prz–d) w prz–d i
pozwala wr–cię 1-ce do leŇenia tyþem.
111. 1-ka w leŇeniu tyþem, rr w g–rze, nn w rozkroku, 2-ka w przysiadzie trzyma za stopy 1-kħ: 1-ka
rytmicznie wykonuje skþon t w prz–d z dotkniħciem dþoımi do klatki piersiowej 2-ki.
112. 1-ka w leŇeniu tyþem, rr w g–rze, nn w rozkroku podane 2-ce stojĢcej przed leŇĢcym: 1-ka
wykonuje skþon t najpierw w kierunku pn, p–Ņniej ln, a nastħpnie skþon t w prz–d i wraca do pw.
113. 1-ka w leŇeniu tyþem z nn w rozkroku, rr w bok, 2-ka w klħku z tyþu za 1-kĢ trzyma leŇĢcego za
rr na wysokoĻci przedramienia: leŇĢcy dostaje ln do pr i odwrotnie.
114. 1-ka w leŇeniu przewrotnym, nn w lekkim rozkroku, rr w g–rze trzymajĢ 2-kħ za nn na
wysokoĻci kostek st–p (2-ka stoi za leŇĢcĢ 1-kĢ): 2-ka wykonuje skþon t w prz–d i naciska dþoımi
na nn leŇĢcej 1-ki.
115. 1-ka w leŇeniu tyþem, nn w lekkim rozkroku uniesione 40-50 cm. nad podþoŇe, rr w g–rze
trzymajĢ za kostki st–p 2-kħ stojĢcĢ za gþowĢ leŇĢcego: 1-ka wykonuje krĢŇenie nn w lewo, a 2-ka
krĢŇenie t w prawo i odwrotnie.
116. 1-ka leŇenie tyþem, rr wzdþuŇ t: 2-ka podnosi i opuszcza 1-kħ (usztywnionĢ) ukþadajĢc swoje rr
na wysokoĻci þopatek leŇĢcego.
117. 1-ka leŇenie tyþem z nn mocno ugiħtymi w kolanach i stopami opartymi o poĻladki stojĢcej tyþem
2-ki, rr leŇĢcego podane 2-ce: 1-ka prostuje nn w kolanach, a 2-ka wykonuje w tym czasie mocny
skþon t w tyþ.
118. 1-ka w podporze leŇĢc przodem (biodra w g–rze): 2-ka przechodzi w siadzie pþaskim pod 1-kĢ.
wychowaniefizyczne.pl
Zgłoś jeśli naruszono regulamin