Ut sit.pdf

(97 KB) Pobierz
20199425 UNPDF
Jan Paweł II
Konstytucja Apostolska UT SIT
O powołaniu Prałatury Personalnej „Świętego Krzyża i Opus Dei”
Opus Dei zostaje ustanowione prałaturą personalną o zasięgu międzynarodowym.
Jan Paweł II biskup, Sługa Sług Bożych, na wieczną rzeczy pamiątkę.
Kościół z wielką nadzieją kieruje swoją macierzyńską troskę i myśl na Opus Dei (Dzieło Boże), które, pod
wpływem natchnienia Bożego, założył w Madrycie w dniu 2 października 1928 roku Sługa Boży Josemaría
Escrivá de Balaguer, aby się stało mocnym i skutecznym narzędziem zbawczego posłannictwa Kościoła dla
życia świata.
Instytucja ta od swoich początków usilnie stara się o to, aby nie tylko jasno określić powołanie świeckich w
Kościele i w społeczności ludzkiej, lecz również zrealizować je w praktyce oraz, żeby urzeczywistniać naukę
o powszechnym powołaniu do świętości i szerzyć uświęcenie pracy i, poprzez pracę zawodową, w każdym
środowisku społecznym. O to samo zabiega poprzez Stowarzyszenie Kapłańskie Świętego Krzyża w
wypełnianiu świętego posługiwania przez kapłanów diecezjalnych. Ponieważ Dzieło Boże tak się
rozprzestrzeniło, że istnieje już w bardzo wielu diecezjach na całym świecie i działa jako organizacja
apostolska, w której skład wchodzą kapłani i świeccy, zarówno mężczyźni jak i kobiety, będąc równocześnie
organiczną i niepodzielną całością pod względem swej duchowości, celu i kierownictwa, stało się konieczne,
żeby nadać mu odpowiednią formę prawną, w pełni odpowiadającą charakterowi tej instytucji.
Założyciel Dzieła Bożego zwrócił się w 1962 roku z ufną prośbą do Stolicy Apostolskiej, ażeby ta,
zbadawszy charakter i załoźenia instytucji pod względem teologicznym i mając na uwadze większą jej
skuteczność, nadała jej odpowiednią formę organizacyjną. Od czasu bowiem, gdy Sobór Watykański II
dekretem Presbyterorum Ordinis numer 10, wprowadzonym w życie pismem ( motu proprio ) Ecclesiae
Sanctae część I numer 4, wprowadził do struktury Kościoła formę prałatury personalnej, powołanej do
wypełniania specjalnych zadań duszpasterskich, ta właśnie forma wydawał się najbardziej odpowiednia dla
Dzieła Bożego. Dlatego też błogosławionej pamięci Nasz Poprzednik Paweł VI, przychylając się łaskawie do
prośby Sługi Bożego Josemaríi Escrivá de Balaguer, zezwolił mu na zwołanie ogólnego Kongresu, który pod
jego przewodnictwem zatroszczyłby się o pojęcie starań o takie przekształcenie Opus Dei, żeby jak najlepiej
odpowiadało swojemu charakterowi i normom przyjętym przez Sobór Watykański II. My również
zaleciliśmy, żeby te wysiłki były kontynuowane i w 1979 roku daliśmy polecenie Świętej Kongregacji
Biskupów, do której kompetencji sprawa ta ze swej natury należy, ażeby po dokładnym zbadaniu wszystkich
aspektów prawnych i faktycznych poddała osądowi złożoną formalnie prośbę Opus Dei. Kongregacja zajęła
się tą sprawą, zbadała ją starannie pod względem historycznym, prawnym oraz duszpasterskim, tak, że
usunąwszy wszelkie wątpliwości co do podstawy możliwości i słuszności poparcia tej prośby, stworzyła
odpowiednie warunki dla przekształcenia Dzieła Bożego w Prałaturę personalną.
Zatem My, w pełni naszej władzy apostolskiej, przychylając się do opinii Czcigodnego Brata naszego
Kardynała Prefekta Świętej Kongregacji Biskupów Świętego Kościoła Rzymskiego, uzyskując, o ile było to
niezbędne, zgodę tych, do których to należy, lub którzy uznali, że ich to dotyczy postanawiamy, co
następuje:
§ 1
Opus Dei zostaje ustanowione Prałaturą personalną o zasięgu międzynarodowym pod nazwą „Świętego
Krzyża i Opus Dei”, w skrócie „Opus Dei”. Równocześnie powołane zostaje Stowarzyszenie Kapłańskie
Świętego Krzyża jako nierozdzielnie połączone z Prałaturą.
§ 2
Prałatura rządzi się zasadami ogólnego prawa kanonicznego oraz tej Konstytucji, a także własnymi
statutami, które noszą nazwę „Kodeks prawa szczegółowego Opus Dei”.
§ 3
Jurysdykcja Prałatury Personalnej obejmuje należących do niej duchownych oraz świeckich, którzy
poświęcają się dziełom apostolskim Prałatury w zakresie wypełniania zobowiązań, które dobrowolnie
przyjęli, zgodnie z prawem, na podstawie umowy zawartej z Prałaturą. Wszyscy oni w zakresie działalności
duszpasterskiej Prałatury podlegają władzy Prałata, zgodnie z przepisami artykułu poprzedniego.
§ 4
Właściwym ordynariuszem Prałatury Opus Dei jest Prałat, którego wybór wymaga, zgodnie z przepisami
prawa ogólnego, zatwierdzenia przez Biskupa Rzymu.
§ 5
Pratatura podlega Świętej Kongregacji Biskupów, a w zależności od różnych spraw omawiać je będzie z
pozostałymi Dykasteriami Kurii Rzymskiej.
§ 6
Prałat co pięć lat będzie składał Biskupowi Rzymu, za pośrednictwem Świętej Kongregacji Biskupów
sprawozdanie dotyczące stanu Prałatury i sposobu, w jaki spełnia swoją misję apostolską.
§ 7
Siedziba zarządu generalnego Prałatury mieści się w Rzymie. Kościołem prałackim zostaje ustanowione
oratorium-kaplica Najświętszej Marii Panny Królowej Pokoju przy siedzibie generalnej.
Ponadto, Czcigodny Álvaro del Portillo, obrany zgodnie z przepisami w dniu 15 września 1975 roku
Przełożonym Generalnym Opus Dei, zostaje zatwierdzony i mianowany Prałatem ustanowionej Prałatury
Personalnej „Świętego Krzyża i Opus Dei”.
Na koniec, dla wprowadzenia w życie wszystkich tych postanowień, wyznaczamy Czcigodnego Brata R.
Carboni, arcybiskupa tytularnego Sydonu, Nuncjusza Apostolskiego we Włoszech, któremu udzieliliśmy
niezbędnych i odpowiednich pełnomocnictw wraz z obowiązkiem przesłania do Świętej Kongregacji
Biskupów dokumentu o wprowadzeniu w życie tego wszystkiego. Nic bowiem nie stoi temu na
przeszkodzie.
Dane w Rzymie, u Świętego Piotra, dnia 28 listopada 1982 roku, w piątym roku Naszego Pontyfikatu.
Agostino Kardynał Casaroli, Sekretarz Stanu
Sebastiano Kardynał Baggio, Prefekt Świętej Kongregacji Biskupów
Protonariusz Apostolski M. Rosetti
Protonariusz Apostolski J. del Ton
Zgłoś jeśli naruszono regulamin