Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.pdf

(189 KB) Pobierz
Microsoft Word - D20021204Lj.doc
©Kancelaria Sejmu
s. 1/12
USTAWA
z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1)
Opracowano na pod-
stawie: Dz.U. z 2002
r. Nr 144, poz. 1204,
z 2004 r. Nr 96, poz.
959, Nr 173, poz.
1808, z 2007 r. Nr 50,
poz. 331.
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1.
Ustawa określa:
1) obowiązki usługodawcy związane ze świadczeniem usług drogą elektro-
niczną,
2) zasady wyłączania odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia
usług drogą elektroniczną,
3) zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług
świadczonych drogą elektroniczną.
Art. 2.
Określenia użyte w ustawie oznaczają:
1) adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiają-
ce porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w
szczególności poczty elektronicznej,
2) informacja handlowa - każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub po-
średnio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub
osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uza-
leżnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wy-
łączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towa-
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2000/31/WE z dnia 8
czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w
szczególności handlu elektronicznego na rynku wewnętrznym (dyrektywa o handlu elektronicz-
nym) (Dz.Urz. WE L 178 z 17.07.2000).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z
dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłosze-
nia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
2007-04-16
11844335.001.png
©Kancelaria Sejmu
s. 2/12
rach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego
przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wy-
nagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczą-
cych usługi,
3) system teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń in-
formatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przecho-
wywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomuni-
kacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końco-
wego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunika-
cyjne (Dz.U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz.
1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 676),
4) świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje
przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycz-
nych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności
stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicz-
nych w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt 3,
5) środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządze-
nia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe,
umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wyko-
rzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w
szczególności pocztę elektroniczną,
6) usługodawca - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadząc, chociażby ubocz-
nie, działalność zarobkową lub zawodową świadczy usługi drogą elektro-
niczną,
7) usługobiorca - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej
drogą
elektroniczną.
Art. 3.
Przepisów ustawy nie stosuje się do:
1) rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiowych lub progra-
mów telewizyjnych i związanych z nimi przekazów tekstowych w rozumie-
niu ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2001
Nr 101, poz. 1114 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 56, poz. 517),
2) używania poczty elektronicznej lub innego równorzędnego środka komuni-
kacji elektronicznej między osobami fizycznymi, w celach osobistych nie-
związanych z prowadzoną przez te osoby, chociażby ubocznie, działalno-
ścią zarobkową lub wykonywanym przez nie zawodem,
3) świadczenia przez operatora usług telekomunikacyjnych polegających na
przekazywaniu danych lub sygnałów między zakończeniami sieci teleko-
munikacyjnej, jeżeli przekaz ten dokonywany jest w oparciu o zasady okre-
ślone w art. 12,
4) przeprowadzania rozliczeń i rozrachunków międzybankowych za pomocą
elektronicznych nośników informacji,
2007-04-16
©Kancelaria Sejmu
s. 3/12
5) wydawania i wykorzystywania kart płatniczych oraz pieniądza elektronicz-
nego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe
(Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178),
6) świadczenia usług drogą elektroniczną, jeżeli odbywa się ono w ramach
struktury organizacyjnej usługodawcy, przy czym usługa świadczona drogą
elektroniczną służy wyłącznie do kierowania pracą lub procesami gospodar-
czymi tego podmiotu.
Art. 4.
1. Jeżeli ustawa wymaga uzyskania zgody usługobiorcy to zgoda ta:
1) nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej tre-
ści,
2) może być odwołana w każdym czasie.
2. Usługodawca wykazuje uzyskanie zgody, o której mowa w ust. 1, dla celów do-
wodowych.
Rozdział 2
Obowiązki usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną
Art. 5.
1. Usługodawca podaje, w sposób wyraźny, jednoznaczny i bezpośrednio dostępny
poprzez system teleinformatyczny, którym posługuje się usługobiorca, informa-
cje podstawowe określone w ust. 2-5.
2. Usługodawca podaje:
1) adresy elektroniczne,
2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę lub firmę oraz sie-
dzibę i adres.
3. Jeżeli usługodawcą jest przedsiębiorca, podaje on również informacje dotyczące
właściwego zezwolenia i organu zezwalającego, w razie gdy świadczenie usługi
wymaga, na podstawie odrębnych przepisów, takiego zezwolenia.
4. Przepis ust. 3 nie narusza obowiązku określonego w art. 21 pkt 2 ustawy z dnia 2
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807).
5. Jeżeli usługodawcą jest osoba fizyczna, której prawo do wykonywania zawodu
jest uzależnione od spełnienia określonych w odrębnych ustawach wymagań,
podaje również:
1) w przypadku ustanowienia pełnomocnika, jego imię, nazwisko, miejsce za-
mieszkania i adres albo jego nazwę lub firmę oraz siedzibę i adres,
2) samorząd zawodowy, do którego należy,
3) tytuł zawodowy, którego używa oraz państwo, w którym został on przyzna-
ny,
2007-04-16
©Kancelaria Sejmu
s. 4/12
4) numer w rejestrze publicznym, do którego jest wpisany wraz ze wskazaniem
nazwy rejestru i organu prowadzącego rejestr,
5) informację o istnieniu właściwych dla danego zawodu zasad etyki zawodo-
wej oraz o sposobie dostępu do tych zasad.
Art. 6.
Usługodawca jest obowiązany zapewnić usługobiorcy dostęp do aktualnej informacji
o:
1) szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej
drogą elektroniczną,
2) funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści
usługi, wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatyczne-
go, którym posługuje się usługobiorca.
Art. 7.
Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługu-
je, umożliwiając nieodpłatnie usługobiorcy:
1) w razie, gdy wymaga tego właściwość usługi:
a) korzystanie przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w
sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu
składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik
kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi,
b) jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną
oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych
do zawarcia drogą elektroniczną umowy o świadczenie tej usługi,
w szczególności przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego
w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
(Dz.U. Nr 130, poz. 1450),
2) zakończenie, w każdej chwili, korzystania z usługi świadczonej drogą elektro-
niczną.
Art. 8.
1. Usługodawca:
1) określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „re-
gulaminem”,
2) nieodpłatnie udostępnia usługobiorcy regulamin przed zawarciem umowy o
świadczenie takich usług, a także - na jego żądanie - w taki sposób, który
umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za po-
mocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.
2. Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami regulaminu, które nie zo-
stały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
3. Regulamin określa w szczególności:
2007-04-16
©Kancelaria Sejmu
s. 5/12
1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinfor-
matycznym, którym posługuje się usługodawca,
b) zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezpraw-
nym,
3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług dro-
gą elektroniczną,
4) tryb postępowania reklamacyjnego.
4. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem.
Art. 9.
1. Informacja handlowa jest wyraźnie wyodrębniana i oznaczana w sposób niebu-
dzący wątpliwości, że jest to informacja handlowa.
2. Informacja handlowa zawiera:
1) oznaczenie podmiotu, na którego zlecenie jest ona rozpowszechniana, oraz
jego adresy elektroniczne,
2) wyraźny opis form działalności promocyjnej, w szczególności obniżek cen,
nieodpłatnych świadczeń pieniężnych lub rzeczowych i innych korzyści
związanych z promowanym towarem, usługą lub wizerunkiem, a także jed-
noznaczne określenie warunków niezbędnych do skorzystania z tych korzy-
ści, o ile są one składnikiem oferty,
3) wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na określenie zakresu odpo-
wiedzialności stron, w szczególności ostrzeżenia i zastrzeżenia.
3. Przepisy ust. 1 i 2 nie naruszają przepisów ustawy:
1) z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr
47, poz. 211, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 29, poz. 356 i Nr 93, poz. 1027 oraz z 2002 r.
Nr 126, poz. 1068 i 1071 i Nr 129, poz. 1102) oraz
2) z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na
automatach (Dz.U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650, Nr 145, poz. 946, Nr 155,
poz. 1014 i Nr 160, poz. 1061, z 2000 r. Nr 9, poz. 117, Nr 70, poz. 816 i Nr
116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 84, poz. 908 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253).
Art. 10.
1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do
oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
w szczególności poczty elektronicznej.
2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na
otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identy-
fikujący go adres elektroniczny.
2007-04-16
Zgłoś jeśli naruszono regulamin