2009_Śpiewajmy Jehowie - mały format bez nut.pdf

(1019 KB) Pobierz
´ Spiewajmy
Jehowie
783014335.001.png
´ Spiewajmy
Jehowie
„Chc spiewa c Jehowie przez całe ˙ zycie;
Bogu mojemu chc gra c, dop ´ oki bd istniał”
(P SALM 104:33 ).
IMI I NAZWISKO
ZB ´ OR
˘ 2009
W ATCH T OWER B IBLE AND T RACT S OCIETY OF P ENNSYLVANIA
Sing to Jehovah Lyrics Only
Wszelkie prawa zastrze ˙ zone
˘
2009
Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e.V., Selters/Taunus
Spiewajmy Jehowie (mały format bez nut)
Alle Rechte vorbehalten
Wydrukowano w roku 2009
S TRA ˙ ZNICA —T OWARZYSTWO B IBLIJNE I T RAKTATOWE
Zarejestrowany Zwizek Wyznania ´ Swiadk ´ ow Jehowy w Polsce
ISBN 978-83-61557-07-4
Publikacja ta nie jest na sprzeda ˙ z. Wydano j w ramach
og ´ olno ´ swiatowej biblijnej działalno ´ sci edukacyjnej, wspieranej dobrowolnymi datkami.
Sing to Jehovah Lyrics Only
Polish (sny-P)
Made in Germany
Druck und Verlag: Wachtturm-Gesellschaft, Selters/Taunus
Bd ´ zlojalny 63
Bd ´ zmy łagodni
jak Chrystus 82
Bd ´ zniezłomny,
niewzruszony! 32
Błogosław naszym
zebraniom 20
Bo ˙ za obietnica raju 19
Bo ˙ zy wz ´ or miło ´ sci
Czcij Boga
wmłodo ´ sci 41
Czy widzisz siebie
wraju? 134
Daj mi pozna ´ c
Twe drogi
Kobiety wierne Bogu
86
Ksiga Bo ˙ za
skarbem 114
Lgniemy do Jehowy 51
Lojalna miło ´ s ´ cBo ˙ za 18
Lojalni wobec zasad
teokratycznych
69
Dbajmy o dobre imi
uBoga 4
„Dodaj nam wiary”
125
Miejsce wielbienia
Jehowy 127
Miłujmy ˙ zarliwie,
zserca 73
Miriady braci
81
Do kogo nale ˙ zymy? 62
Duch ´ swity
—darodBoga 71
Dzieci cennym
dziedzictwem
od Jehowy 88
Dziki Ci, Jehowo 2
Gło ´ sSłowo’! 92
Hołd Pierworodnemu
Jehowy! 109
Jakim człowiekiem
powinienem by ´ c 61
Jego głos
usłysz zmarli 111
Jehowa, B ´ og pokoju
50
B ´ og ci utwierdzi
iumocni 60
B ´ og czyni
wszystko nowe 14
B ´ og daje nam rado ´ s ´ c 75
B ´ og Jehowa
—m ´ oj Przyjaciel
im ´ oj Ojciec 91
„B ´ og jest miło ´ sci”
122
Modlitwa
dzikczynna
13
Modlitwa sługi
Bo ˙ zego 6
Modlitwa
udrczonego
68
3
Mo ˙ zesz ˙ zy ´ c
bez ko ´ nca! 55
Musimy mie ´ cwiar 54
Nagroda od Jehowy 85
Naprz ´ od d ˙ z! 45
Naprz ´ od, głosiciele
Kr ´ olestwa!
Ce ´ nmy pok ´ oj
od Boga 39
Chc tego’
84
Chtnie
przebaczajmy 77
Chod ´ zmy
w nieskazitelno ´ sci
76
Jehowa jest Kr ´ olem!
46
„Jehowa jest moim
Pasterzem” 22
Jehowa nasz sił 23
Jehowa naszym
schronieniem
29
97
Chod ´ zzBogiem! 26
Chrystus
naszym wzorem
Naprz ´ od,
´ Swiadkowie!
17
Na ´ sladujmy
miło ´ s ´ cChrystusa 25
Niebiosa oznajmiaj
chwał Boga 105
Nie b ´ ojcie si ich’!
5
Chrze ´ scija ´ nskie
oddanie 7
Co B ´ og wprzgł
wjednojarzmo’ 36
Codziennie chod ´ zmy
zJehow 48
Codziennie m ´ odl si
do Jehowy 67
Coraz ja ´ sniejsze
´ swiatło
49
Jehowa prosi:
„Bd ´ zmdry,
m ´ oj synu” 89
Jehowa zaczł
panowa ´ c 30
Jehowa zapewnia
ocalenie
33
´ swiatło
„Niech wasze
´ swieci” 93
Nowa pie ´ s ´ n 28
Obietnica
˙ zycia wiecznego 12
Oddanie si Bogu
wmodlitwie 58
131
Jeste ´ smy
oddani Bogu 59
Jeste ´ smy
´ Swiadkami
116
˙ zycia 130
Cud
Jehowy!
31
Rado ´ s ´ czJehowy 74
Rozgłaszajmy prawd
oKr ´ olestwie
„Od domu
do domu” 103
Ojcze, usłysz
m ´ oj głos!
Trwajmy
a ˙ zdoko ´ nca 135
Trzymajmy si mocno
naszej nadziei
101
Rozmy ´ slanie
mego serca 57
Rozweselajmy
serce Jehowy
129
56
Upewniajmy si
co do rzeczy
wa ˙ zniejszych’
Okazujmy
go ´ scinno ´ s ´ c 124
„Oto jestem!
Mnie po ´ slij” 10
OtowojskoJehowy!
70
11
Wdziczni
za Bo ˙ z cierpliwo ´ s ´ c 35
Wdziczni
za Słowo Bo ˙ ze 113
Wieczerza Pa ´ nska 8
Wielki B ´ og, Jehowa 112
Wielkoduszna
cierpliwo ´ s ´ c 78
Wprowadzajmy
Bo ˙ ze słowa
wczyn
Siejmy nasienie
Kr ´ olestwa 98
Siwizna
koron pikna
100
Oznajmiajmy
dobr nowin
47
90
Panuj nad sob
„Skosztujcie
izobaczcie, ˙ ze Jehowa
jest dobry”
83
Pasterze
—darywludziach 123
Pielgnujmy dobro ´ c 80
Pielgnujmy
zbo ˙ zn miło ´ s ´ c 72
Pie ´ s ´ nzwycistwa 132
Pismo ´ Swite
—natchnione
przez Boga 37
Pokładaj ufno ´ s ´ c
wKr ´ olestwie
Bo ˙ zym! 16
Pokrzepiani
na zebraniach 119
Połczeni wzłem
mał ˙ ze ´ nskim 87
Pomagajmy słabym
95
Sławcie Jehow,
naszego Boga! 9
Sławmy Jah! 104
Sławmy Jehow
za Jego Kr ´ olestwo
120
Wsp ´ ołpracujmy
wjedno ´ sci
108
53
Sławmy nowego
Kr ´ ola ziemi! 99
Słu ˙ zmy Jehowie
cał dusz 66
Stale szukajmy
najpierw Kr ´ olestwa 40
Sta ´ npostronie
Jehowy!
Wypatruj
rajskiego
´ swiata!
24
Wyszukujmy,
kto jest godzien’
96
Zabiegajmy o przyja ´ z ´ n
Jehowy 106
Zachcajmy si
nawzajem
121
27
St ´ ojcie mocno
iczuwajcie! 43
Strze ˙ zswegoserca! 52
Stworzenie objawia
chwał Jehowy 15
Szcz ´ sliwi miłosierni
Zadowoleni
zdar ´ ow Bo ˙ zych 94
Zapewnijswejdrodze
powodzenie’
42
˙ zyczliwo ´ sci
Potga
79
115
Pouczani
na zebraniach
Zdumiewajce
dzieła Bo ˙ ze 110
Zmienia si scena
tego ´ swiata 128
Zrzu ´ cswebrzemi
na Jehow 38
˙ Zyjmy zgodnie
znaszymimieniem 34
˙ Zyj prawd 64
117
Przyjd ´ zcie
na g ´ or Jehowy!
21
Szukajmy wybawienia
uBoga 133
´ Spiewajmy razem
pie ´ s ´ nKr ´ olestwa! 102
„To jest ta droga” 65
Trud pełen miło ´ sci
107
Przyjmujmy
jedni drugich’ 118
Przymioty Jehowy 1
Radosny udział
w
˙ zniwie
44
126
1
Przymioty Jehowy
(Objawienie 4:11)
1. Jak wielk moc, Jehowo, Ty masz!
Sam dałe ´ snam ˙ zycia skarb, ´ swiatła blask.
Stworzenie głosi potgi Twej cud
´ swiat ujrzy j w Twym wielkim dniu.
2. Ty ´ s sprawiedliwy i dobry B ´ og,
uczysz nas wci ˙ z swoich praw, prostych dr ´ og.
Mdro ´ sci z Biblii o ´ swiecasz dzi ´ snas.
Jasny, promienny jest to blask.
3. Jak niedo ´ scigł Ty miło ´ s ´ cmasz!
Kochasz sw ´ oj lud i nie szczdzisz mu łask.
Przymioty i imi Twe chcemy czci c,
gło ´ sno je sławi ´ c wszdzie dzi ´ s.
(Zob. te ˙ z Ps. 36:9; 145:6-13; Jak. 1:17)
Zgłoś jeśli naruszono regulamin