Terapia doktora Gersona.Filmyprawdy na chomikuj.pl.pdf

(312 KB) Pobierz
152908765 UNPDF
1
TERAPIA GERSONA
HISTORIA
Max Gerson (1881-1959) byþ lekarzem, cierpiĢcym na migrenħ. InspirujĢc siħ pewnym artykuþem z
Wþoch, opracowaþ empirycznie dietħ, przy ktrej nie miaþ wiħcej napadw. Leczyþ niĢ swoich
pacjentw z migrenĢ. Jeden z nich przy okazji wyzdrowiaþ z gruŅlicy skry, po czym nastĢpili dalsi
pacjenci z tĢ chorobĢ. Doszþo to do prof. Sauerbrucha (pierwszy wykonywaþ operacje na klatce
piersiowej, wspomnienia wydane po polsku), ten daþ Gersonowi do leczenia grupħ 450 pacjentw z
gruŅlicĢ skry. 446 zostaþo wyleczonych. Dalej rozszerzono z sukcesem wskazania na gruŅlicħ
narzĢdw wewnħtrznych. [Wyleczono m. in. Ňonħ Alberta Schweitzera z gruŅlicy pþuc z ogniskami
wtrnymi w koĻciach (ponadto jego crkħ z b. rzadkiej postaci czyracznoĻci, a samego Schweitzera w
wieku 75 lat z cukrzycy insulinozaleŇnej, doŇyþ do 91).]
Gerson zauwaŇyþ, Ňe pacjenci z gruŅlicĢ mieli mnstwo chorb towarzyszĢcych, i te siħ teŇ leczyþy!
Doszedþ do wniosku, Ňe organizm posiada wystarczajĢce moŇliwoĻci samoleczenia, naleŇy tylko je
przywrcię. Czyni to wþaĻnie jego dieta.
TEORIA
Nowotwr nie jest chorobĢ miejscowĢ, a ogolnoustrojowĢ. Yamagiwa i Ichigawa w I. 30-tych
smarowali uszy krlikw smoþami rakotwrczymi. Najpierw miaþo miejsce uszkodzenie narzĢdw
wewnħtrznych, dopiero na koıcu rozwijaþ siħ rak.
Warburg stwierdziþ uszkodzenie enzymw utleniajĢcych w nowotworach. Aby przeŇyę, komrki
przechodzĢ na fermentacjħ (energetykħ beztlenowĢ). W warunkach fermentacji potrafiĢ tylko rosnĢę i
dzielię siħ [bez rŇnicowania]. AktywnoĻę enzymw spada teŇ w normalnych tkankach, przede
wszystkim w wĢtrobie (histologicznie bħdĢcej dþugo bez zmian). Z komrek nowotworowych i
niezmienionych ucieka potas i jod, wchodzi chlorek sodu i woda. Leczenie polega czħĻciowo na
odtworzeniu zasobw potasu w komrkach.
Przyczyny moŇna sprowadzię do dwch:
1. Niedobory (deficiency)
2. Zatrucie, autointoksykacja (toxicity)
Ad 1. ņywnoĻę przetworzona, surowce z uprawy i hodowli przemysþowej (choroby roĻlin i zwierzĢt
hodowlanych ĻwiadczĢ o ich niedoborowoĻci)
Ad 2. Nadmiar nieprzetworzonych produktw poĻrednich metabolizmu, chemikalia, produkty
chorych tkanek (np. nowotworowych). Toksyny sĢ inhibitorami enzymw.
Nasza ŇywnoĻę jest" niedoborowa i zarazem toksyczna.
Physiological
Chemistry and Physics 10 (1978), str. 449-464
152908765.002.png
2
LECZENIE ZAAWANSOWANYCH PRZYPADKìW RAKA TERAPIġ DIETETYCZNġ:
PODSUMOWANIE 30 LAT DOĺWIADCZEİ KLINICZNYCH*
The Gerson Institute 1572 Second Avenue, San Diego, CA 92101, USA
http://gerson.org Zob. teŇ http://gerson-research.org
DR MED. MAX GERSON
Streszczenie:
TrzydzieĻci lat doĻwiadczeı klinicznych doprowadziþo do udanej terapii zaawansowanych
przypadkw raka. Terapia ta oparta jest na zaþoŇeniu, iŇ (1) chory na raka ma obniŇonĢ odpornoĻę i
uoglnione uszkodzenie tkanek, szczeglnie wĢtroby, oraz (2) gdy niszczona jest tkanka
nowotworowa, wwczas toksyczne produkty degradacji trafiajĢ do krwi, co prowadzi do ĻpiĢczki i
Ļmierci w wyniku niewydolnoĻci wĢtroby. Terapia skþada siħ z diety bogato potasowej, ubogiej w
sd, nie zawierajĢcej tþuszczw ani olejw, i z minimalnĢ iloĻciĢ biaþek zwierzħcych. Soki z
surowych owocw i warzyw oraz z surowej wĢtroby dostarczajĢ enzymw oksydacyjnych, ktre
uþatwiajĢ przywrcenie wþaĻciwego funkcjonowania wĢtroby. Stosuje siħ uzupeþnianie preparatami
jodu i niacyny. Wlewy doodbytnicze (lewatywy) z kawy powodujĢ poszerzenie przewodw
Ňþciowych, co uþatwia wydalanie toksycznych produktw rozpadu tkanki nowotworowej przez
wĢtrobħ, a takŇe dializħ toksycznych produktw ze krwi przez Ļcianħ okrħŇnicy. Terapia musi byę
stosowana w integralnej caþoĻci. Elementy terapii stosowane w izolacji nie dadzĢ pomyĻlnych
wynikw. TerapiĢ tĢ wyleczono wiele zaawansowanych przypadkw raka.
Jest to zapis wykþadu wygþoszonego przez dra Gersona w Escondido, California, w 1956 r. Dr
Gerson zmarþ w 1959 r. Bardziej kompletnĢ informacjħ o tej terapii moŇna znaleŅę w jego ksiĢŇce
A Cancer Therapy: Max Gerson, 3rd edition, 1977, Totality Books, Del Mar, CA, lub od jego crki
Mrs. Charlotte Gerson Straus w Gerson Institute, Box 535, Imperial Beach, CA 92032 [obecny adres:
Box 430, Bonita, CA 91908, tel. 001-619-585 7600]. Perspektywy spoþeczno-ekonomiczne i
polityczne sĢ omwione w ksiĢŇce Has Dr. Max Gerson a True Cancer Cure? by S. J. Haught, 1976,
Major Books, 21335, Roscoe Blvd., Canoga Park, CA 91304.
Szanowni Paıstwo!
Przyjechaþem
tu na wakacje, nie z wykþadem. Nie przywiozþem Ňadnych materiaþw. Zrobiþem wiħc trochħ
notatek z pamiħci, poniewaŇ poproszono mnie, by najpierw opowiedzieę Paıstwu, jak to siħ staþo,
Ňe zajĢþem siħ leczeniem raka. Jest to zabawna historia.
Gdy byþem lekarzem chorb wewnħtrznych w Bielefeld w Niemczech w 1928 r., pewnego dnia
wezwano mnie do chorej pacjentki. Spytaþem, co jej dolega, ale przez telefon nie chciaþa mi
powiedzieę. Wiħc pojechaþem tam, trochħ poza miasto. Spytaþem jĢ "Co Pani dolega?"
Opowiedziaþa, Ňe byþa operowana w pobliskiej duŇej klinice i stwierdzono raka w przewodzie
Ňþciowym. Zobaczyþem bliznħ pooperacyjnĢ. Byþa w wysokiej gorĢczce, miaþa Ňþtaczkħ.
Powiedziaþem jej "Przykro mi, nic nie mogħ zrobię dla Pani. Nie wiem, jak leczyę raka. Nie
widziaþem pomyĻlnych wynikw, zwþaszcza w tak zaawansowanym przypadku, gdy nie ma juŇ
moŇliwoĻci operacji". Na to ona odparþa "Nie, panie doktorze, poprosiþam pana, bo widziaþam
152908765.003.png
3
wyniki paıskiego leczenia gruŅlicy i zapalenia staww w rŇnych przypadkach.
Proszħ, oto blok listowy i zapisze pan leczenie. Na tamtym stole leŇy ksiĢŇka, a z tej ksiĢŇki, pan
bħdzie taki dobry i przeczyta mi na gþos rozdziaþ pod tytuþem. Leczenie raka.
Byþa to gruba ksiĢŇka, okoþo 1200 stron, o medycynie ludowej, a w Ļrodku byþ ten rozdziaþ.
ZaczĢþem czytaę. KsiĢŇka byþa zredagowana przez trzech nauczycieli i jednego lekarza. Nikt z
nich nie praktykowaþ medycyny. Tak wiħc opracowali tħ ksiĢŇkħ
Przeczytaþem ten rozdziaþ. Byþo w nim coĻ o Hipokratesie, ktry dawaþ takim pacjentom
specjalnĢ zupħ. Muszħ Paıstwu powiedzieę, tħ zupħ stosujemy obecnie! Zupħ z tej ksiĢŇki, z
praktyki Hipokratesa - 550 lat przed Chrystusem! Byþ on najwiħkszym lekarzem tamtych czasw,
sĢdzħ nawet, Ňe najwiħkszym lekarzem wszystkich czasw. Miaþ on ideħ, Ňe pacjent musi zostaę
odtruty za pomocĢ tej zupy i lewatyw i tak dalej.
Czytaþem i czytaþem, lecz wreszcie powiedziaþem tej pani "Proszħ Pani, z powodu mojej
terapii przeciwgruŅliczej lekarze sĢ nastawieni przeciwko mnie. Dlatego nie chciaþbym Pani
leczyę".
Ponownie zaczħþa nalegaę "Dam Panu oĻwiadczenie na piĻmie, Ňe Pan nie jest odpowiedzialny za
wynik tego leczenia i Ňe to ja nalegaþam, by je przeprowadzię". Tak wiħc z tym pisemnym
oĻwiadczeniem, pomyĻlaþem, w porzĢdku, sprbujmy.
Zapisaþem leczenie. Byþo prawie takie samo, jakie stosowaþem u pacjentw z gruŅlicĢ [1-7], ktre
opracowaþem i stosowaþem w klinice uniwersyteckiej w Monachium z prof. Sauerbruchem. Po
okresie pracy w klinice terapia nabraþa ksztaþtu definitywnego, a jej skutecznoĻę zostaþa
potwierdzona [8,9].
PomyĻlaþem, iŇ moŇe bħdzie skuteczna takŇe w przypadku raka. W ksiĢŇkach naukowych
zawsze pisaþo, Ňe zarwno rak, jak i gruŅlica sĢ chorobami zwyrodnieniowymi, gdzie organizm
musi zostaę odtruty. Ale to ostatnie stwierdzenie znajdowaþo siħ wyþĢcznie u Hipokratesa.
Sprbowaþem - i pacjentka zostaþa wyleczona! SzeĻę miesiħcy pŅniej byþa na nogach i w
najlepszym stanie. Nastħpnie przysþaþa mi dwa dalsze przypadki. KtoĻ z jej rodziny miaþ raka
ŇoþĢdka, gdzie podczas operacji stwierdzono przerzuty do wħzþw chþonnych okoþo ŇoþĢdkowych -
teŇ wyleczony!
Trzecim przypadkiem byþ rwnieŇ rak ŇoþĢdka. Zostaþ tak samo wyleczony. Sprbowano leczenia w
trzech przypadkach i wszystkie trzy zostaþy wyleczone!
Muszħ Paıstwu powiedzieę, Ňe do dnia dzisiejszego nie wiem, jak to siħ staþo, jak mi siħ to
przytrafiþo, jakim sposobem zostaþo to osiĢgniħte. W owym czasie zawsze mwiþem, Ňe nie wiem,
dlaczego zostaþy one wyleczone. Nie wiedziaþem wystarczajĢco na temat raka i wejĻę w to, zajĢę
siħ tym, byþo takim trudnym problemem. Ale gdy raz weszþo mi to do gþowy i w rħce i do serca, nie
mogþem juŇ oderwaę siħ od tego problemu.
W jakiĻ czas pŅniej trafiþem do Wiednia. OpuĻciþem Niemcy z powodu zmian politycznych
w czasach Hitlera. W Wiedniu sprbowaþem tej terapii w szeĻciu przypadkach i we wszystkich
szeĻciu
przypadkach Ňadnych wynikw - same niepowodzenia! To byþ szok. Sanatorium, gdzie leczyþem
mych pacjentw, nie byþo zbyt dobrze zorganizowane w zakresie terapii dietĢ. Leczono inne choroby
innymi metodami i nie przywiĢzywano duŇo uwagi do diety. Temu wiħc przypisywaþem
152908765.004.png
4
niepowodzenia.
Potem przyjechaþem do ParyŇa. W ParyŇu leczyþem siedem przypadkw i miaþem trzy pozytywne
wyniki. Jednym z tych przypadkw byþ starszy 70-letni mħŇczyzna. Miaþ on raka jelita Ļlepego,
gdzie zaczyna siħ okrħŇnica. Innym przypadkiem byþa pani z Armenii. Byþ to bardzo ciekawy
przypadek.
Musiaþem dziaþaę wbrew caþej rodzinie. W tej rodzinie byþo wielu lekarzy, i miaþem mnstwo
kþopotw. Tym niemniej w tym przypadku powiodþo mi siħ. Miaþa ona odrastajĢcego raka sutka.
Za kaŇdym razem rodzina nalegaþa, Ňe pacjentka "tak bardzo podupadþa". WaŇyþa tylko 78 funtw
[ok. 35,4 kg]. Zostaþa z niej skra i koĻci i chcieli, bym podawaþ jej Ňþtka. Daþem jej trochħ Ňþtka -
rak odrsþ. Potem nalegali, bym podawaþ jej miħso - surowe siekane miħso. Daþem jej to i rak
odrsþ. Za trzecim razem chcieli, bym jej dawaþ trochħ oleju. Daþem jej tego oleju i rak odrsþ po raz
trzeci. Tym niemniej trzy razy byþem w stanie eliminowaę i leczyę tego raka. A wciĢŇ nie miaþem
pojħcia, czym jest rak. Gdyby ktoĻ mnie zapytaþ na temat teorii, po prostu co ja wþaĻciwie robiħ,
musiaþbym odpowiedzieę "Doprawdy sam nie wiem".
W jakiĻ czas potem przyjechaþem do USA. Problem raka i wyleczenie pierwszych trzech
przypadkw bez przerwy siedziaþy mi w gþowie. WciĢŇ myĻlaþem "To musi byęmoŇliwe, byþoby
zbrodniĢ tego nie robię". Lecz nie byþo to takie proste. Gdy tu przyjechaþem, nie miaþem kliniki. Nie
miaþem nawet prawa wykonywania zawodu lekarza. Gdy zdaþem egzaminy i mogþem
przyjmowaę pacjentw, musiaþem leczyę ich w domach i byþa to praca trudna.
Pacjenci nie chcieli stosowaę siħ do diety, przeprowadzaę jej w domu. Przyzwyczajeni byli
oszczħdzaę na czasie przygotowania posiþkw i nie wysilaę siħ nad robieniem wszystkich sokw
koniecznych do terapii, tak jak zostaþa opracowana.
Leczenie gruŅlicy polegaþo na diecie bezsolnej, gþwnie owocowo - warzywnej, jarzyny
gotowane bez dodatku wody, parowane we wþasnych sokach, w ciħŇkim garnku, nie z aluminium.
Pokrywa musi byę ciħŇka i dobrze dopasowana tak, by para nie uciekaþa. Dalej, wiħkszoĻę potraw
musi byę zjadanych na surowo, drobno utartych. Chorzy majĢ pię sok pomaraıczowy, sok
grejpfrutowy oraz sok jabþkowy i marchwiowy. Soki te muszĢ byę sporzĢdzone w specjalnym
urzĢdzeniu - rozcieracz [grinder] i osobna prasa - poniewaŇ stwierdziþem, Ňe w sokowirwkach
[centrifugal juicers] lub maszynkach do sokw [liquefiers] nie mogþem otrzymaę soku takiego
rodzaju, ktry by leczyþ pacjentw.
Najpierw myĻlaþem, Ňe maszynki do sokw [liquefiers] byþyby idealne. Surowiec
zachowywaþ siħ w caþoĻci, nic nie byþo tracone. Ale to nie dziaþaþo. Potem dowiedziaþem siħ
dziħki pewnemu fizykowi, Ňe w maszynce do sokw [liquefier], w Ļrodku, jest dodatni þadunek
elektryczny, a w cieczy jest þadunek ujemny. Ten þadunek elektryczny niszczy enzymy oksydacyjne.
To samo zachodzi teŇ w przypadku sokowirwki [centrifugal juicer] i innych aparatw. Dlatego
sok musi byę przygotowany w
rozcieraczu [grinder, rozdrabniacz] i osobnej prasie - o ile moŇnoĻci wykonanych ze stali
nierdzewnej. w maszynce do sokw [liquefier], w Ļrodku, jest dodatni þadunek elektryczny, a w
cieczy jest þadunek ujemny. Ten þadunek elektryczny niszczy enzymy oksydacyjne.
Pacjenci muszĢ wypijaę mnstwo tych sokw. MuszĢ zjadaę zupħ Hipokratesa. Nie mogħ
wchodzię we wszystkie szczegþy. Nie wystarczyþoby jednego wieczoru. Ale bardzo waŇne dla
152908765.005.png
5
odtrucia sĢ lewatywy. Czuþem, Ňe odtrucie w postaci sugerowanej przez Hipokratesa, w tej ksiĢŇce,
byþo najwaŇniejszym elementem.
Wreszcie miaþem klinikħ. Pacjenci zobaczyli, Ňe takŇe bardziej zaawansowane przypadki,
a nawet niektre terminalne, bardzo zaawansowane przypadki, mogþy zostaę uratowane. Trafiaþo do
mnie coraz wiħcej i wiħcej przypadkw terminalnych, zostaþem wmuszony w tħ sytuacjħ. Z drugiej
strony, miaþem nŇ Amerykaıskiego Towarzystwa Medycznego na gardle i na plecach. Miaþem
tylko terminalne przypadki. Gdybym ich nie uratowaþ, moja klinika staþaby siħ umieralniĢ. Niektre
przypadki byþy przynoszone na noszach. Nie mogli chodzię. Nie mogli juŇ jeĻę. Byþo bardzo,
bardzo trudno. Tak wiħc naprawdħ musiaþem opracowaę terapiħ, ktra pomagaþaby w tych dalece
zaawansowanych przypadkach [10, 11]. Powtarzam, zostaþem do tego zmuszony.
CzytajĢc caþĢ literaturħ, zobaczyþem, Ňe wszyscy naukowcy leczĢ objawy NiemoŇliwe, Ňeby
byþy objawy w mzgu, inne w pþucach, w koĻciach, w jamie brzusznej i w wĢtrobie.
O potrzebie tego, na czym naleŇy poþoŇyę gþwny nacisk:
czytajĢc caþĢ literaturħ, zobaczyþem, Ňe wszyscy naukowcy leczĢ objawy. PomyĻlaþem, Ňe sĢ one
tylko objawami. Za nimi musi byę coĻ zasadniczego. NiemoŇliwe, Ňeby byþy objawy w mzgu, inne
w pþucach, w koĻciach, w jamie brzusznej i w wĢtrobie. Musi byę coĻ podstawowego, inaczej jest
niemoŇliwe.
JuŇ dziħki mojej pracy nad leczeniem gruŅlicy nauczyþem siħ, Ňe w gruŅlicy i w innych
chorobach zwyrodnieniowych nie wolno leczyę objaww. Organizm - caþy organizm - musi byę
leczony. ýatwo powiedzieę, ale jak to zrobię? Stopniowo doszedþem do wniosku, Ňe najwaŇniejszĢ
czħĻciĢ naszego organizmu jest przewd pokarmowy. By wszystko, co zjadamy, byþo wþaĻciwie
trawione, i by inne narzĢdy przewodu pokarmowego dziaþaþy prawidþowo i pomagaþy w trawieniu
do produktw koıcowych - a jednoczeĻnie usuwaþy wszystkie produkty odpadowe - wszystkie
toksyny i trucizny ktre muszĢ byę usuwane, tak, by nic nie gromadziþo siħ w naszym ustroju, to
wþaĻnie - pomyĻlaþem sobie - jest rzeczĢ najwaŇniejszĢ w leczeniu gruŅlicy. Tak samo musi byę we
wszystkich innych chorobach zwyrodnieniowych. I do dnia dzisiejszego jestem wciĢŇ
przekonany, Ňe rak nie wymaga "swoistego" leczenia.
Rak jest tak zwanĢ chorobĢ zwyrodnieniowĢ, a wszystkie choroby zwyrodnieniowe muszĢ
byę leczone tak, by najpierw caþy organizm zostaþ odtruty. WracajĢc do mej pracy nad leczeniem
gruŅlicy, zobaczyþem, Ňe waŇnĢ rolħ odgrywa wĢtroba. Usuwa ona toksyny z organizmu, tak je
przeksztaþca, by mogþy wejĻę do przewodw Ňþciowych, i w ten sposb zostaę usuniħte z ŇþciĢ - to
nie jest þatwe zadanie.
Ponadto wĢtroba pomaga w wytwarzaniu soku ŇoþĢdkowego za pomocĢ ukþadu nerww
trzewnych. WĢtroba pomaga w wytwarzaniu przez trzustkħ trypsyny, pepsyny, lipazy, enzymw
trawiennych -wszystko to jest regulowane za pomocĢ ukþadu nerww trzewnych. WĢtroba ma o
wiele, wiele wiħcej bardzo waŇnych funkcji. JednĢ z nich jest reaktywacja enzymw
oksydacyjnych, co odkryþ Rudolf Schoenheimer. Jego praca szþa po tej linii.
Zaprowadziþoby nas za daleko, gdybym wchodziþ teraz w szczegþy.
Bardzo waŇne jest zapamiħtaę, Ňe enzymy utleniajĢce u chorych na raka majĢ bardzo niskĢ
aktywnoĻę.
Teraz sprbujmy nakreĻlię teoriħ. Przez te lata uĻwiadomiþem sobie, Ňe w raku sĢ dwa komponenty o
152908765.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin