METODY WYDZIELANIA I OCZYSZCZANIA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH.pdf

(102 KB) Pobierz
TECHNOLOGIA CHEMICZNA I BIOTECHNOLOGIA
Magdalena Popławska
Przemysław Szczeciński
Zakład Chemii Organicznej
Wydział Chemiczny PW
LABORATORIUM Z CHEMII ORGANICZNEJ
Materiały pomocnicze
METODY WYDZIELANIA I OCZYSZCZANIA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH
EKSTRAKCJA
Ta operacja ma na celu oddzielenie związku organicznego rozpuszczonego lub
zdyspergowanego (zawieszonego) w wodzie za pomocą rozpuszczalnika organicznego.
Dobierając rozpuszczalnik do ekstrakcji należy wziąć pod uwagę jego następujące
właściwości:
-
nie może rozpuszczać się w wodzie,
-
powinien zapewniać odpowiedni współczynnik podziału ekstrahowanej substancji
(równowagowe stężenie substancji w rozpuszczalniku powinno być możliwie jak
największe w stosunku do jej stężenia w wodzie). W przybliżeniu współczynnik
podziału jest równy stosunkowi rozpuszczalności substancji w rozpuszczalniku i w
wodzie,
-
nie może reagować z substancją ekstrahowaną ani z wodą,
-
jego gęstość powinna być dostatecznie różna od gęstości wody, aby rozdział faz był
szybki i wyraźny,
-
powinien mieć niską temperaturę wrzenia, aby można go było oddzielić od
rozpuszczonej w nim substancji przez destylację,
-
jest pożądane, aby był tani natomiast nie był łatwopalny i szkodliwy.
Ekstrakcję najczęściej wykonuje się w rozdzielaczu. Zanim przystąpi się do ekstrakcji należy
sprawdzić szczelność kranu i korka nalewając do rozdzielacza trochę wody lub acetonu i
potrząsając nim energicznie. Jeśli rozdzielacz jest szczelny wlewa się do niego roztwór do
ekstrakcji i rozpuszczalnik. Rozmiar rozdzielacza powinien być taki, aby umieszczone w nim
ciecze zajmowały od 1/3 do 3/4 jego objętości. Po zamknięciu wlotu korkiem rozdzielacz
odwraca się nóżką do góry i przytrzymując kran i korek energicznie się nim potrząsa. Co
pewien czas otwiera się kran (cały czas w pozycji nóżką do góry), aby wyrównać ciśnienie
1
wewnątrz rozdzielacza z ciśnieniem atmosferycznym. Tę czynność należy powtarzać
szczególnie często wtedy, gdy w trakcie ekstrakcji wydziela się gaz lub gdy temperatura
zawartości wzrasta na skutek wydzielania się ciepła mieszania. Następnie rozdzielacz
zawiesza się na statywie za pomocą łapy lub pierścienia metalowego, wyjmuje korek i pod
nóżkę podstawia erlenmajerkę lub zlewkę (w przypadkach awaryjnych, np. samorzutnego
wypadnięcia kranu zawartość rozdzielacza wyleje się do tego naczynia). Rozdzielacz
pozostawia się w tej pozycji tak długo, aż fazy wodna i organiczna dokładnie się rozdzielą.
Oddziela się możliwie jak najstaranniej fazę wodną od organicznej. Jeśli używało się
rozpuszczalnika o mniejszej gęstości niż woda, to należy oczekiwać, że warstwa organiczna
będzie na górze. W razie wątpliwości, fazy identyfikuje się dodając do którejś z nich
niewielką ilość wody – w fazie organicznej dodana woda utworzy odrębną warstwę. Po
oddzieleniu fazy organicznej fazę wodną najczęściej zawraca się do rozdzielacza, dodaje
nową porcję rozpuszczalnika i powtórnie ekstrahuje. Operację tę powtarza się nieraz
wielokrotnie. Zależy to od wielkości współczynnika podziału. Należy pamiętać, że ekstrakcja
jest skuteczniejsza, gdy wykona się ją kilkakrotnie mniejszymi porcjami rozpuszczalnika niż
wtedy, gdy użyje się sumaryczną objętość tych porcji jednorazowo. Połączone warstwy
organiczne z kolejnych ekstrakcji umieszcza się w czystej erlenmajerce (do pracy z cieczami
organicznymi a zwłaszcza lotnymi rozpuszczalnikami nigdy nie należy używać zlewek) i
suszy się odpowiednim środkiem suszącym. Niekiedy – dotyczy to zwłaszcza ekstraktów
eterowych – warstwę organiczną umieszcza się w rozdzielaczu i wytrząsa z nasyconym
roztworem NaCl. Ta operacja ma na celu wstępne usunięcie wody rozpuszczonej w fazie
organicznej; rozpuszczalność wody w 100 g eteru wynosi ok. 8 g. Środek suszący dodaje się
małymi
porcjami
energicznie
mieszając
zawartość
erlenmajerki
ruchem
wirowym.
Początkowo absorbująca się w kryształach woda powoduje ich zbrylanie. Dodawanie
kolejnych porcji środka suszącego kończy się wtedy, kiedy nie obserwuje już sklejania jego
drobin. Erlenmajerkę zamyka się korkiem i pozostawia na ok. pół godziny (co jakiś czas
należy wstrząsnąć erlenmajerką). Roztwór sączy się przez sączek fałdowany do suchej kolby
kulistej (środek suszący nie może się znaleźć w kolbie, ponieważ pod wpływem ciepła
dostarczanego podczas destylacji zaabsorbowana woda mogłaby być z powrotem uwolniona;
roztwór powinien zająć ok. ¾ pojemności kolby). Montuje się odpowiedni zestaw i
przeprowadza destylację frakcyjną. Zaobserwowana temperatura wrzenia jest parametrem
charakterystycznym dla danego związku ciekłego.
2
Skuteczność ekstrakcji można często polepszyć nasycając warstwę wodną chlorkiem sodu.
Powoduje to zmniejszenie rozpuszczalności związku organicznego w wodzie (zob.
oczyszczanie aniliny). Najczęściej stosowane do ekstrakcji rozpuszczalniki to (w nawiasie
podana jest temperatura wrzenia,
°
C, i gęstość, g/ml): eter dietylowy (35, 0,714), chlorek
metylenu (40, 1,325), chloroform (61, 1,48), heksan (69, 0,659), eter naftowy (mieszanina
alkanów; ok. 40, ok. 0,62), benzen (mimo dobrych właściwości obecnie zaniechano jego
używania ze względu na działanie rakotwórcze), toluen (111, 0,867).
Za pomocą ekstrakcji można także wyodrębniać pewne związki z mieszanin organicznych.
Najczęściej wykorzystuje się do tego różne właściwości kwasowo-zasadowe składników
mieszanin. Przykłady: 1) Aby dokładnie oddzielić kwas octowy używany w nadmiarze przy
syntezie octanu butylu surowy produkt reakcji ekstrahuje się wodnym roztworem NaHCO 3 .
Kwas octowy tworzy wtedy sól sodową nierozpuszczalną w warstwie organicznej a
doskonale rozpuszczalną w wodzie. 2) Aminy (np. anilinę) można wydzielić z mieszanin za
pomocą roztworu kwasu solnego; powstają rozpuszczalne w wodzie sole amoniowe. Warto
zwrócić uwagę, że związki rozpuszczone w postaci soli w wodzie mogą być z niej
wyodrębnione przez odpowiednią zmianę pH.
KRYSTALIZACJA
Ta operacja ma na celu oddzielenie substancji będących zanieczyszczeniem interesującego
nas związku stałego. Polega ona na rozpuszczeniu w podwyższonej temperaturze (zwykle w
temperaturze
wrzenia)
zanieczyszczonego
związku
w
odpowiednio
dobranym
rozpuszczalniku, oddzieleniu od gorącego roztworu zanieczyszczeń nierozpuszczonych (jeśli
takie są) i ochłodzeniu roztworu. W niskiej temperaturze roztwór staje się przesycony -
wytrąca się z niego część rozpuszczonych na gorąco kryształów, przede wszystkim związku
głównego a zanieczyszczenia pozostają w roztworze. Otrzymane kryształy oddziela się od
roztworu (ługu pokrystalicznego) przez odsączenie pod zmniejszonym ciśnieniem. Osad
przenosi się z sączka na szkiełko zegarkowe, suszy i mierzy temperaturę topnienia, która jest
parametrem charakterystycznym dla substancji stałych.
Dobierając rozpuszczalnik do krystalizacji należy wziąć pod uwagę jego następujące
właściwości:
-
dobrze rozpuszcza krystalizowaną substancję w temperaturze wrzenia i stosunkowo
słabo w temperaturze pokojowej,
3
-
bardzo
dobrze
rozpuszcza
zanieczyszczenia
(pozostają
wtedy
w
ługu
pokrystalicznym) lub bardzo źle rozpuszcza zanieczyszczenia (wtedy usuwa się je
poprzez sączenie na gorąco - pozostają na sączku),
-
ma stosunkowo niską temperaturę wrzenia aby można go było łatwo usunąć z
powierzchni kryształów,
-
nie może reagować z substancją krystalizowaną,
-
powinien być (jeśli jest to możliwe) mało toksyczny, niepalny i możliwie tani.
Zestaw aparatury używany do krystalizacji zależy od parametrów stosowanego
rozpuszczalnika. Jeżeli rozpuszczalnikiem jest woda można użyć zwykłej kolby stożkowej i
nie jest konieczne zastosowanie chłodnicy zwrotnej. Pary rozpuszczalnika są niepalne i
nietoksyczne. Jeżeli rozpuszczalnikiem jest alkohol etylowy bądź metylowy należy zestawić
aparaturę składającą się z kolby kulistej i chłodnicy zwrotnej. Do ogrzewania należy unikać
stosowania bezpośredniego źródła ognia np. palnika.
Odsyłacze do Internetu
http://video.google.com/videoplay?docid=5617753349611003526 krystalizacja z wody kwasu
benzoesowego, sączenie pod zmniejszonym ciśnieniem.
DESTYLACJA Z PARĄ WODNĄ
Niektóre związki organiczne oczyszcza się poddając je destylacji z parą wodną. Warunkiem
przeprowadzenia takiej destylacji jest to, aby związek nie mieszał się lub mieszał się w
ograniczonym stopniu z wodą i aby prężność jego par była zadowalająco duża (6,5 – 15 hP =
5 – 10 mm Hg w 100
°
C). Prężność par nad dwufazową mieszaniną wody i związku
organicznego jest równa sumie prężności par obu czystych składników. Opisuje to prawo
Daltona P = p H2O + p zw. org. . Z tego wynika, że prężność nad taką mieszaniną równą ciśnieniu
atmosferycznemu, czyli taką prężność przy której następuje wrzenie układu, osiągana jest
przy temperaturze nieco niższej niż temperatura wrzenia czystej wody. Dzięki temu możliwe
jest przedestylowanie substancji, których temperatury wrzenia są tak wysokie, że przy
zwykłej destylacji następowałby ich rozkład. Oprócz tego ta technika pozwala oddzielić
związki organiczne od ubocznych produktów smolistych i innych związków nielotnych z parą
wodną (mających małe prężności par). Można też oddzielić związki, które w odpowiednim
środowisku tworzą rozpuszczalne w wodzie sole od takich, które w tych warunkach pozostają
w wodzie nierozpuszczalne. Przykłady: oddzielanie nieprzereagowanego benzaldehydu od
kwasu cynamonowego (A. Vogel „Preparatyka Organiczna” str. 683 wyd. II, str. 999 wyd.
4
III), powstającego ubocznie fenolu od jodobenzenu (środowisko zasadowe; A. Vogel
„Preparatyka Organiczna” str. 593 wyd. II, str. 893 wyd. III), nieprzereagowanego
nitrobenzenu od aniliny (środowisko kwaśne) a następnie wydzielanie aniliny (środowisko
zasadowe) po redukcji nitrobenzenu (A. Vogel „Preparatyka Organiczna” str. 562 wyd. II, str.
856 wyd. III). Spektakularnym przykładem jest także rozdział orto- i para -nitrofenoli
powstających podczas nitrowania fenolu (A. Vogel „Preparatyka Organiczna” str. 636 wyd.
II, str. 941 wyd. III). W izomerze orto występuje dość silne wewnątrzcząsteczkowe wiązanie
wodorowe. Uniemożliwia ono asocjację cząsteczek jaka dzięki międzycząsteczkowemu
wiązaniu wodorowemu występuje w przypadku izomeru para . Na skutek tego prężność par
izomeru orto jest na tyle większa, że można go wydestylować z parą wodną; izomer para
pozostaje w kolbie destylacyjnej.
Uwagi praktyczne.
Poniżej przedstawiono schematycznie zestaw do destylacji z parą wodną. Proszę
zwrócić uwagę, aby części aparatury mocowane do statywów znajdowały się nad ich
podstawami.
Schemat aparatury do destylacji z parą wodną. Używana w Pracowni Preparatyki aparatura
ma połączenia szlifowe.
5
795630355.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin