Berlin Calling.txt

(31 KB) Pobierz
{7874}{7913}To jest mega.
{7920}{7995}To jest uff.|W�a�ciwie to album jest gotowy.
{8101}{8178}No nie wiem.
{8198}{8248}Chodzi Ci o ten kawa�ek, czy jak?
{8248}{8323}Przes�ucha�am ju� wszystkie Twoje nowe rzeczy,|Daj sobie czasu.
{8323}{8373}Uwa�am, �e jest w nich co� wi�cej.
{8378}{8453}Twoje ostatnie rzeczy s� takie �agodne.|Half Baked, rozumiesz?
{8515}{8597}Zejd� wreszcie na ziemi� i zajmij si� tym na spokojnie,|skoncentruj si�.
{8610}{8693}Zrelaksuj si�.|- Zrelaksuj. Jak niby mam to zrobi�? Przecie� gram ca�y czas.
{8714}{8789}Nie wiem czego chcesz od moich utwor�w.|Pewnie s�ucha�a� jaki� innych.
{8843}{8893}M�j stuff rz�dzi do ko�ca.
{8920}{8970}I m�j album wychodzi.
{10234}{10309}Numer osi�galny.|- Hej Ickar, to ja.
{10370}{10430}Erbse, co tam?|- Mog� wej�� na g�r�?
{10436}{10488}Jasne, wchod�.
{10510}{10606}Tak, ale finanse wykazuj� co innego,|czy oni s� normalni?
{10635}{10710}Teraz jeste�my na zero.|Wszystko ju� zap�acone.
{11132}{11231}Weekend z 15 na 16 by�by...|Tak, by�oby super.
{11239}{11314}Nie, 14, 15 i 16 niestety mnie nie ma.|- Hej Matylda, co u Ciebie?
{11446}{11521}To zale�y|teraz od tego kiedy wyjdzie nowy album.
{11608}{11683}Ok, zadzwoni� do Ciebie kiedy si� uporam|z tymi wszystkimi terminami a Ty nie zapomnij,
{11718}{11793}Za�atwi� tego wniosku z Moskwy|on jest dla nas wa�ny.
{11793}{11828}Dobra, wi�c pa .
{11994}{12045}Dobra Alice, pogadam z nim.
{12261}{12336}Nie chc�, �eby Erbse pokazywa� si� w naszym mieszkaniu.
{12576}{12651}Co to? Ketamina?|Musisz sobie ci�gle to robi�?
{12771}{12821}Przecie� tylko si� relaxuje.
{13011}{13047}Masz.
{13690}{13765}To tylko pi�a Ickar,|oni tylko co� tam robi�.
{14953}{15011}I jak? Lepiej Ci?
{15039}{15135}Znowu pe�en �ycia, kurwa co to by� za odlot.
{15185}{15263}Hey, idziemy si� troch� zabawi�.|Idziesz z nami?
{17405}{17489}Kolejn� kreche?|- Nie, ju� mam do��.
{17556}{17645}S�ysza�am, �e by�e� w Erfuhrcie?|Na festivalu.
{17682}{17757}Sk�d o tym wiesz?|- By�o na Twojej stronce.
{17802}{17852}Ta, by�o super|Dopiero co wr�ci�em.
{17925}{18000}I? Twoja dziewczyna?|- Jak to w �yciu, a u Ciebie?
{18110}{18168}Leci.|- Uczysz si� jeszcze czy co?
{18175}{18219}Tak, ale to nuda.
{18227}{18327}A ty nie chcia�a� czasem �piewa�?|- Sama nie wiem.
{18350}{18406}Jak tam Tw�j album?|Kiedy wychodzi?
{18425}{18504}Album? Jeszcze nie wiem.|Jeszcze troch� pracy.
{18510}{18570}Dok�d idziesz?|- Jestem um�wiony.
{18589}{18645}Wa�ne.|- Bardzo wa�ne.
{18818}{18872}Przesta�.|- Gdzie idziesz?
{18880}{18955}Uciekasz przede mn� czy co?|- Nie, m�j ojciec ma urodziny.
{19225}{19300}Praca nale�y do ludzi,|jak do ptak�w latanie,
{19341}{19394}Tak twierdzi� Martin Luther.
{19415}{19490}Ka�dy cz�owiek jest stworzony|do danej pracy przez Boga.
{19585}{19660}I przez swoj� prac�,|ofiaruj� swoj� pomoc innym.
{19768}{19867}Pomoc innym,|dotyczy tak�e innych rzeczy.
{19876}{19951}Na przyk�ad, umiej�tno��|wsp�ycia z natur�.
{20005}{20080}To jest skandal w jaki wsp�czesny cz�owiek|jest uzale�niony od samolot�w.
{20146}{20221}Zmiany klimatu, globalne ocieplenie,|to wszystko zale�y od ludzi.
{20307}{20382}Ludzko��|stoi przed najwi�kszym wyzwaniem.
{20439}{20499}Musimy zmieni� nasze post�powanie,
{20505}{20580}Inaczej zniszczymy mo�liwo�� istnienia|na ziemi przysz�ym pokoleni�.
{20668}{20743}Ludzie musz� zrozumie�,|�e s� odpowiedzialni za swoje czyny.
{20871}{20959}Atmosfera pracy jest �wietnia.|Ch�tnie bym tam zosta�.
{20965}{21040}Agencja robi �wietne projekty|i musz� si� dowiedzie� czy
{21043}{21128}Dadz� mi jaki� kontrakt.|- Halo, kt�ra to ju� jest Twoja praktyka?
{21137}{21232}Nie s�uchaj tego Stefan.|- Robisz praktyk� za praktyk�,
{21238}{21329}I tak naprawd� g�wno zarabiasz.|Przecie� to prawda.
{21335}{21417}Studiujesz do trzydziestki|potem masz praktyki do|czterdziestki i co?
{21428}{21503}P�niej jeste� za stary, �eby dosta�|kontrakt. Zajebisty system.
{21503}{21578}Ale on przynajmniej pr�buje|i ju� daleko zaszed�.
{21578}{21653}Zda� matur� i sko�czy� studia.|- Co to ma znowu kurwa znaczy�?
{21654}{21729}Odk�d mam osiemna�cie|lat zarabiam w�asne pieni�dze.
{21729}{21779}Macie z tym jaki� problem?
{21779}{21854}Pytanie jak d�ugo to jeszcze potrwa,|nie wygl�dasz zbyt dobrze.
{21854}{21880}Przesta�cie ju�.
{21901}{21976}Ickar ma racj�, nie�le nas wykorzystuj�.
{21995}{22082}Twoje zdrowie tato.|- Wasze zdrowie.
{22101}{22176}Wszystkiego najlepszego tato.|- Dzi�kuj�.
{22355}{22430}Nie dzi�ki, musz� jeszcze dzi� popracowa�.
{22514}{22572}Co u Matyldy? Jak si� czuj�?
{22625}{22665}Jako� leci.
{22701}{22761}A Tw�j nowy album?|- Jest super.
{22789}{22839}Ju� si� nie mog� doczeka�.
{22856}{22931}Ostatnie poprawki.|Potem jad� z Matyld� na wakacj�.
{22970}{23020}Do po�udniowej Francji czy co�.
{24764}{24839}Chcecie tutaj zrobi� premier� albumu?|W takim razie musz� zrobi� rezerwacj�.
{24884}{24933}Na kiedy to chcecie?
{24966}{25022}Musia�abym jeszcze|pogada� z Alice.
{25078}{25176}Wi�c, zapisz� sobie, �e,|teoretycznie co� tu b�dzie.
{25185}{25260}B�dzie super,|je�li zrobimi tutaj premier�.
{25260}{25298}Te� tak my�l�.
{26780}{26834}Widzia�a� gdzie� Ickarusa?
{26874}{26933}Przedtem na scenie, p�niej ju� nie.
{27072}{27123}No to szukaj dalej.
{27201}{27276}Hej, je�li b�dziesz mnie szuka�,|to jestem z przodu przy drzwiach.
{27589}{27677}Widzia�e� Ickarusa?|- Przedtem, chwil�.
{27683}{27764}Da�e� mu co�?|Zapyta�am si� o co�.
{27771}{27821}Co jest znowu z Tob�?
{27866}{27941}Co mu da�e�?|- Pigu�y, nic wielkiego, chcesz jak��?
{28194}{28243}Albo daj.
{28325}{28400}Prezent ode mnie, dobry towar.|Lepiej we� �wiartk�, maj� zajebi�cie robi�.
{28551}{28626}Nie chc�, �eby� Ickarusowi dawa� ketaminy,|crystal, czy czego� tam, rozumiesz?
{28691}{28771}�adna keta ani crys,|zrozumia�e� mnie?
{32110}{32159}Znalaz�a� Ickara?
{32226}{32301}Co robisz p�niej?|- Czemu? Dzisiaj mam wolne.
{32467}{32508}Co jest grane?
{32541}{32589}Ahh nic.
{33954}{34044}Przepraszam.|Czy jest pan naszym go�ciem?
{34150}{34249}Musz� powiedzie�,|�e �niadanie macie przepyszne.
{34255}{34330}Ale strasznie gor�cu tu u was|Rozumie pan, ten upa� tutaj?
{34586}{34631}O kurwa, ja krwawi�.
{34758}{34807}Bez kitu, krwawi�.
{35465}{35515}Pani znajomemu jest ju� lepiej.
{35518}{35593}Na razie jest na oddziale zamkni�tym,|ale chcia�abym go zabra� p�niej na otwarty,
{35599}{35674}Ma szcze�cie, �e jest tam wolne miejsce.
{35674}{35749}By�o by dobrze, gdyby przynios�a mu pani ciuchy|i jakie� kosmetyki.
{35749}{35829}Jego ciuchy by�y od jogurty|i dali�my je do naszej pralni.
{35852}{35927}Jak d�ugo b�dzie musia� tutaj zosta�?
{35927}{36002}Najpierw musimy ustali�|czy jego napady s� pod wp�ywem narkotyk�w
{36002}{36077}I znikn�|czy zale�y od psychiki i zostan�.
{36077}{36173}Przy zwyk�ych zatruciach toksycznych
{36180}{36255}P�niej zobaczymy.|Musimy si� jeszcze dowiedzie�,
{36255}{36313}Co za pigu�k� wzi�� pani znajomy.
{36613}{36676}Mo�ecie sprawdzi� te pigu�ki.
{36706}{36763}Prawdopodobnie tak� wzi�� Ickarus.
{38264}{38339}Siema jestem Alex, zajmuj� si� codziennymi sprawami|potrzebuj� troch� pana w�os�w i pr�bk� moczu.
{38424}{38500}Co do w�os�w,|to i tak mo�emy zapomnie�, co nie?
{38561}{38611}Jeste� DJ Ickarus, co nie.
{38680}{38719}Ta, jestem Ickarus.
{38833}{38908}W zesz�ym roku by�em na open air,|w Erfurcie. Ta�ce i te sprawy.
{39016}{39066}�wietnie, �e jeste�.
{39093}{39175}Jak si� pan czuje?
{39181}{39228}Co pan ma na my�li?
{39262}{39337}Normalne exstacy to nie by�o.|To by�y z�e pigu�y
{39391}{39430}Bardzo lewy stuff.
{39465}{39539}Ca�y czas si� poci�em, jak nigdy.
{39591}{39665}Ca�y czas si� czego� ba�em.|- Czego?
{39742}{39792}Siebie samego.
{39824}{39899}Ca�y czas my�la�em, �e serce mi stanie.
{39944}{39994}Widzia�em swoj� �mier�.
{40105}{40155}I jak wygl�da�a pana �mier�?
{40264}{40339}�mier� by�a szybka. Powiedzia�em tylko "do widzenia".
{40581}{40656}A teraz? Jak si� pan czuj� teraz?|- Serce mi napieprza.
{40794}{40834}Ale ju� dobrze.
{40853}{40903}Za kilka dni|kiedy przyjd� wyniki,
{40903}{40984}Zobaczymy dalej.|Jestem bardzo ciekawa co za pigu�k� pan wzi��.
{40990}{41065}Chc� pana u�wiadomi�,|�e jest pan tu dobrowolnie.
{41147}{41222}Je�li ju� mi si� znudzi,|to sobie p�jd�, ta?
{41222}{41310}Oczywi�cie mo�e pan chodzi� do ogrodu,|ale na noc drzwi s� zamykane
{41316}{41397}A je�li chc� pan opu�ci� teren kliniki|musi pan to u mnie zg�osi�.
{41459}{41551}Mog� zabra� sw�j kalkulator i kontroler?|- Jaki kontroler?
{41558}{41633}Taki komputer, z guziczkami|do robienia muzyki, do pracy.
{41681}{41756}Oczywi�cie mo�e pan tu pracowa�,|dop�ki nie przeszkadza pan innym.
{41847}{41884}No to ok.
{41921}{41996}Zostan� tu dop�ki|nie przyjd� wyniki.
{42000}{42035}Bardzo dobrze.
{42096}{42153}Prof.. Dr. Petra Paul.
{42185}{42237}Drugi, sztuka i rebelia.
{42243}{42318}Andreas Baader by� na speedzie, Aldous Huxley na|LSD, Rainer Werner Fasbinder na Koksie.
{42383}{42458}Berli�ska lekarka, Petra Paul, opisuje|w spos�b neurologiczny
{42550}{42625}�ycie studenckie.|- Mo�e pan to przeczyta�.
{42653}{42694}Nie, dzi�ki.
{43865}{43908}Bardzo �mieszne.
{44201}{44276}Martwisz si� z powodu wyst�p�w?|- Zawsze mo�emy je odwo�a�.
{44319}{44371}Najwy�ej wr�cimy do klubu.
{44443}{44538}Martwi� si� o Ciebie.|- We�, nie zaczynaj przesadza�.
{44579}{44623}We� si� rozejrzyj.
{44680}{44755}Teraz najwa�niejszy jest album.|Wyjdzie super.
{44755}{44805}A potem jedziemy na wakacje, ok?
{44891}{44970}Poczekajmy na te rezultaty|i potem st�d znikam.
{45444}{45521}Co tu robisz?|- Co� tu ustawiam.
{45906}{45958}Czy ta przedtem to Twoja dziewczyna?
{46298}{46334}Dam Ci dobr� rad�.
{46372}{46462}Uwa�aj na t� lekark�,|ona Ci� rozwali.
{47362}{47437}Chcia�abym pana zabra� na terapi� ruchow�.|- Nie ma mowy, musz� sko�czy� m�j album.
{47558}{47619}Mog�abym pos�ucha� pana muzyki?
{49228}{49320}Pewnie nie czuje pani tego|to bardziej na parkiety w klubach.
{49379}{49467}Uwa�am to za mroczne,|prawie depresyjne.
...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin