!Frederick Forsyth - Czwarty protokół.txt

(1161 KB) Pobierz


    
    
    
    
         Frederick Forsyth
    
    
    
         Czwarty protok�
    
    
    
            Tom 
    
         Ca�o�� w tomach
    
    
    
    
    
    
    
     Polski Zwi�zek Niewidomych
    Zak�ad Wydawnictw i Nagra�
          Warszawa 1992


     Prze�o�y� 
    Robert Kruszy�ski
    
    
    
    
    
    
    
    
     T�oczono drukiem punktowym 
    dla niewidomych 
    w Drukarni P$z$n,
    Warszawa, ul. Konwiktorska 9
    Przedruk z wydawnictwa 
    "Amber",
    Pozna� 1990
    
    
    
    
     Pisa� J. Podstawka
    Korekty dokonali:
     St. Makowski
     i K. Kruky
     Cz�� pierwsza
    
    
     1
    
     Ubrany na szaro m�czyzna 
    spokojnie czeka� i obserwowa� 
    dom naprzeciwko. Zgodnie ze 
    starannie opracowanym wcze�niej 
    planem, zamierza� zagarn�� 
    kolekcj� brylant�w "Glen" 
    dok�adnie o p�nocy. By� 
    przekonany, �e mu si� to uda, 
    je�eli brylanty b�d� w tym 
    czasie nadal w sejfie 
    obserwowanego mieszkania, a 
    w�a�ciciele kolekcji pozostan� 
    przez jaki� czas poza domem. 
    Musia� jednak by� tego 
    absolutnie pewny. Tote� nadal 
    cierpliwie czeka� i obserwowa�. 
    O wp� do �smej jego wytrwa�o�� 
    zosta�a nagrodzona. 
     Wielka, obszerna limuzyna 
    wynurzy�a si� z podziemnego 
    parkingu domu, sun�c z moc� i 
    elegancj� r�wn� sile i zwinno�ci 
    drapie�nego kota, kt�rego nazw� 
    nosz� samochody tej marki. 
    Zatrzyma�a si� na chwil� w 


    ciemnym wylocie podziemia 
    budynku, gdy kierowca sprawdza� 
    czy droga jest wolna, potem 
    skr�ci�a w ulic� i ruszy�a w 
    kierunku Hyde Park Corner. 
     Siedz�cy za kierownic� 
    wynaj�tego volvo combi, 
    zaparkowanego naprzeciw 
    luksusowego domu mieszkalnego, 
    Jim Rawlings, przebrany w 
    wypo�yczony uniform szofera 
    odetchn�� z ulg�. Obserwuj�c 
    dyskretnie drug� stron� ulicy, 
    po�o�onej w wytwornej dzielnicy 
    Belgravia, zobaczy� wreszcie to, 
    na co tak d�ugo i wytrwale 
    czeka�. Interesuj�cy go 
    m�czyzna prowadzi� sam swoj� 
    limuzyn�. Jecha� ni� wraz ze sw� 
    �on�, kt�ra siedzia�a obok 
    niego. Rawlings mia� ju� 
    w��czony silnik. By�o ch�odno i 
    musia� ogrzewa� wn�trze d�ugo 
    stoj�cego samochodu. Teraz, 
    przesuwaj�c tylko d�wigni� 
    automatycznej skrzyni bieg�w na 
    pozycj� "drive", wydosta� si� 
    bez trudu z szeregu 
    zaparkowanych wzd�u� ulicy aut i 
    ruszy� w �lad za daimlerem - 
    jaguarem. 
     By� jasny, rze�li poranek. Nad 
    Green Park, na wschodzie, 
    szarza�y ju� resztki rannego 
    brzasku, ale latarnie uliczne 
    jeszcze si� pali�y. Rawlings by� 
    na swoim punkcie obserwacyjnym 
    od pi�tej rano, ale cho� ulic� 
    przesz�o od tego czasu par� 
    os�b, nikt nie zwr�ci� na niego 
    uwagi. �adnego z mieszka�c�w tej 
    najbogatszej dzielnicy 
    londy�skiego West Endu nie dziwi 
    widok szofera czekaj�cego 
    wcze�nie rano w du�ym 
    samochodzie, w kt�rym le��, 
    widoczne z ty�u cztery walizy i 
    zamykany kosz, a szczeg�lnie 
    je�li ma to miejsce 31 grudnia. 
    W tym dniu bowiem liczni 
    zamo�ni mieszka�cy stolicy 
    przygotowuj� si� do wyjazdu poza 
    miasto, �eby sp�dzi� sylwestrowy 
    wiecz�r w swych wiejskich 
    rezydencjach. 


     Przy Hyde Park Corner by� ju� 
    tylko o pi��dziesi�t jard�w za 
    jaguarem, wpu�ci� wi�c przed 
    siebie jak�� ci�ar�wk�, by 
    rozdzieli�a oba samochody. Na 
    Park Lane prze�y� chwil� 
    zw�tpienia w powodzenie swego 
    planu; mie�ci� si� tam oddzia� 
    Coutts Bank, wi�c obawia� si�, 
    �e jad�ca jaguarem para mo�e 
    zatrzyma� si� przy nim, by 
    zdeponowa� brylanty w nocnym 
    sejfie. 
     Przy Merble Arch, po raz drugi 
    odetchn�� z ulg�. Jad�ca przed 
    nim limuzyna nie zjecha�a na 
    boczny pas, z kt�rego mog�aby 
    jeszcze skr�ci� z powrotem w 
    Park Lane i podjecha� pod bank. 
    Jednak pojecha�a prosto dalej i 
    przemkn�wszy przez Great 
    Cumberland Place wjecha�a potem 
    w Gloucester Place, pod��aj�c 
    ca�y czas na p�noc. Tak wi�c, 
    mieszka�cy luksusowego 
    apartamentu na �smym pi�trze 
    Fontenoy House, nie zamierzali 
    tym razem zdeponowa� swych 
    kosztowno�ci w Coutts Bank; albo 
    mieli je w samochodzie i 
    zabierali ze sob� na wie�, albo 
    te� zostawiali je na okres 
    Nowego Roku w swym mieszkaniu. 
    Rawlings by� pewny, �e w gr� 
    wchodzi ten drugi wariant. 
     Jecha� za jaguarem a� do 
    Hendon, i dopiero kiedy �ledzony 
    przez niego w�z wjecha� na 
    ostatni odcinek drogi przed 
    wjazdem na autostrad� M�1, 
    zawr�ci� w kierunku centrum 
    Londynu. Wszystko wskazywa�o na 
    to, �e w�a�ciciele kolekcji 
    brylant�w, zgodnie z jego 
    oczekiwaniami, wybierali si� do 
    posiad�o�ci brata panny domu, Ksi�cia 
    Sheffield, po�o�onej w p�nocnej 
    cz�ci Yorkshire i oddalonej o 
    dobre sze�� godzin jazdy od 
    Londynu. Mia� wi�c do dyspozycji 
    co najmniej dwadzie�cia cztery 
    godziny. Znacznie wi�cej ni� 
    potrzebowa�. Nie mia� 
    najmniejszych w�tpliwo�ci, �e uda 
    mu si� "obrobi�" mieszkanie w 


    Fontenoy House, by� przecie� 
    jednym z najlepszych w�amywaczy 
    w Londynie. 
     Przed dziesi�t� rano zd��y� 
    odprowadzi� volvo do firmy, w 
    kt�rej je wynaj��, zwr�ci� 
    liberi� w wypo�yczalni stroj�w i 
    odstawi� puste walizki do 
    podr�cznego sk�adziku. By� teraz 
    z powrotem w swoim wygodnym i 
    kosztownie urz�dzonym 
    mieszkaniu, w niczym nie 
    przypominaj�cym przest�pczej 
    meliny i znajduj�cym si� w 
    Wandsworth, gdzie si� urodzi� i 
    wychowa�, na najwy�szym pi�trze, 
    zaadaptowanego na cele 
    mieszkalne, dawnego sk�adu 
    herbaty. Niezale�enie od tego jak 
    mu si� powodzi�o, pozosta� 
    po�udniowym londy�czykiem z krwi 
    i ko�ci. Chocia� w Wandsworth 
    nie by�o tak elegancko jak w 
    Mayfair, czy Belgravii, by� 
    tutaj "na swoich �mieciach". Jak 
    wszyscy ludzie jego pokroju nie 
    lubi� opuszcza� swej dzielnicy. 
    Tutaj czu� si� wzgl�dnie 
    bezpieczny, cho� w�r�d 
    miejscowych przedstawicieli 
    p�wiatka i policjant�w znany 
    by� jako "twarz", co w j�zyku 
    �wiata przest�pczego oznacza�o 
    kryminalist� lub niebieskiego 
    ptaka. 
     Jak wszyscy przest�pcy i 
    kombinatorzy, kt�rym udaje si� 
    bezkarnie prowadzi� nielegaln� 
    dzia�alno�� i osi�ga� z niej 
    du�e zyski, stara� si� nie 
    rzuca� nikomu w oczy na swoim 
    terenie. Je�dzi� niepozornym 
    samochodem, a jedynym 
    odst�pstwem od tej zasady, na 
    jakie sobie pozwoli�, by�o 
    w�a�nie to elegancko urz�dzone 
    mieszkanie. Wobec otaczaj�cych 
    go przedstawicieli ni�szych 
    warstw �wiata przest�pczego 
    stosowa� skuteczny kamufla�. Na 
    ich pytania, czym w�a�ciwie 
    naprawd� si� zajmuje, potrafi� 
    udziela� wymijaj�cych i 
    og�lnikowych odpowiedzi. A cho� 
    policja s�usznie domy�la�a si� 


    jego przest�pczej dzia�alno�ci, 
    mia� dot�d - je�li nie liczy� 
    kr�tkiej, rocznej odsiadki w 
    wieku kilkunastu lat - zupe�nie 
    czyst� kartotek�. Jego wyra�na 
    zamo�no�� i bli�ej nieokre�lone 
    �r�d�a jej pochodzenia, budzi�y 
    szacunek i podziw m�odych 
    adept�w przest�pczej roboty, 
    kt�rzy ch�tnie oddawali mu 
    drobne przys�ugi. Nawet 
    najgro�niejsi bandyci, 
    napadaj�cy w bia�y dzie�, z 
    broni� w r�ku, w celach 
    rabunkowych, trzymali si� od 
    niego z daleka. 
     Oczywi�cie musia� mie� jak�� 
    "fasad�", czyli zaj�cie b�d�ce 
    pozornym �r�d�em dochod�w. 
    Wszystkie licz�ce si� "twarze" 
    prowadzi�y jakie� legalne 
    interesy. Do najlepszych 
    nale�a�o posiadanie taks�wki lub 
    sklepu owocowo_warzywnego, albo 
    firmy skupuj�cej z�om i odpady 
    metali lub prowadzenie 
    wielobran�owego biura 
    po�rednictwa handlowego. 
    Wszystkie tego typu "fasady" 
    zapewnia�y mo�liwo�� operowania 
    licznymi, ukrytymi dochodami i 
    obracania got�wk�; dysponowania 
    wolnym czasem oraz dost�p do 
    ca�ego szeregu melin i podstaw� 
    do zatrudniania od czasu do 
    czasu kilku osobistych "goryli", 
    czy "ochroniarzy" fasadowych 
    firm. S� to na og� twardzi 
    faceci o ograniczonych 
    umys�ach ale o znacznej sile 
    fizycznej, poszukuj�cy pozornie 
    uczciwej, sta�ej pracy, kt�ra 
    pozwoli�aby ukr...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin