Buffy - 2x06 - Halloween.txt

(23 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{3791}{3876}Nie w Bronzie?
{3881}{3925}- O... cze��.| - Cze��.
{3971}{4068}- Czekam na Buffy.| - A ja um�wi�am si� z  Devonem...
{4076}{4150}...ale si� nie pojawi�, chyba my�li �e jak| gra w zespole to mu wszystko wolno.
{4166}{4222}Jego strata, twoje szcz�cie.
{4451}{4581}Wi�c m�wi� �to nazywasz sk�rzan� tapicerk�?�| �Moja Barbie ma lepsz�!�
{4691}{4740}Buffy?
{4766}{4810}Buffy!
{4841}{4898}- Cze��, jestem...| - Sp�ni�a� si�.
{4916}{4977}Ruch w interesie.
{4976}{5021}Widz�.
{5036}{5118}Hej, to taka moda.| Sezonowa.
{5126}{5227}Ekstra fryzura.| Taka �urwisowska�.
{5276}{5374}Wiesz co, musz� lecie�...| ...na�o�y� sobie worek na g�ow�.
{5381}{5444}Nie s�uchaj jej.| �wietnie wygl�dasz.
{5486}{5575}Jeste� s�odki.| Straszny k�amca... ale s�odki.
{5591}{5640}- My�la�em, �e to...| - Randka.
{5636}{5748}Ja te�.| Ale randki s� dla zwyk�ych dziewczyn.
{5771}{5851}Dla takich, kt�re maj� czas na| malowanie paznokci i makija�...
{5861}{5938}...a ja musz� my�le� o technikach walk| i odcinaniu g��w.
{5996}{6071}Zero romantyzmu.
{6176}{6220}Cappuccino?
{6427}{6471}- Hej!| - Zg�aszasz si� na ochotnika.
{6472}{6516}Mam lekcje.
{6532}{6619}Snyder werbuje ochotnik�w do opieki| nad dzie�mi w Halloween.
{6637}{6725}- Ma ciekaw� definicj� terminu �ochotnik�.| - Co jest?
{6742}{6801}Dzieci szukaj� opiekun�w.
{6817}{6891}Maj� ich chroni�, kiedy b�d� zbiera� s�odycze.
{6892}{6946}Wol� wampiry.
{6967}{7048}Panna Summers.| W�a�nie kogo� takiego mi trzeba.
{7057}{7132}- Dyrektor Snyder.| - Halloween to pewnie twoje ulubione �wi�to.
{7147}{7211}Obrzucanie si� jajkami, malowanie samochod�w...
{7222}{7278}To takie �a�osne.
{7282}{7332}Nie tym razem, moja panno.
{7402}{7445}Ch�tnie bym w to wesz�a, ale...
{7462}{7568}...zwichn�am sobie nadgarstek| i nie utrzymam latarki w d�oni.
{7582}{7667}Zaczyna si� o czwartej.| O sz�stej dzieci musz� by� z powrotem.
{7912}{7999}Nie do wiary| Mamy si� przebra�?
{8017}{8112}- Snyder powiedzia�, �e kostiumy s� obowi�zkowe.| - Zamierza�am odpocz��.
{8122}{8179}Jedna spokojna noc w roku.
{8197}{8294}Halloween spokojny?| My�la�em, �e wampiry urz�dz� sobie festiwal.
{8302}{8425}Wed�ug Gilesa tej nocy wszystkie| �pi� jak zabite.
{8437}{8542}Spryciarze, za to ich kocham.| Nigdy nic pewnego.
{8872}{8950}- Harris.| - Larry... jak widz� w formie.
{8977}{9073}- Czego chcesz?| - Ty i Buffy jeste�cie tylko przyjaci�mi?
{9082}{9164}Lubi� my�le�, �e to co� wi�cej.
{9172}{9253}- Wi�c ona nie jest twoj� dziewczyn�?| - Niestety nie.
{9292}{9336}My�lisz, �e na mnie poleci?
{9352}{9422}Trudne pytanie.| Nie masz szans.
{9427}{9496}Dlaczego nie?| S�ysza�em, �e jest szybka.
{9532}{9595}- Chcia�e� powiedzie� �szybka w reakcjach�.| - Wiesz co chcia�em powiedzie�.
{9622}{9728}- M�wisz o mojej przyjaci�ce.| - Tak... i co mi zrobisz?
{9742}{9806}To co ka�dy facet.
{9817}{9861}Co� bardzo m�skiego.
{9982}{10026}Spadaj.
{10027}{10093}- O... dietetyczna.| - Wiesz co zrobi�a�?
{10132}{10192}- Oszcz�dzi�am dolara?| - Larry chcia� mi przy�o�y�.
{10207}{10279}- Och, daj spok�j.| - Daj spok�j!!
{10282}{10373}Mo�e za 15 lub 20 lat pozb�d� si�| reputacji mi�czaka.
{10387}{10472}Podbite oko boli, ale tch�rzostwo pali.
{10492}{10539}Wielkie dzi�ki.
{10582}{10673}Chyba sprofanowa�am m�ski uk�ad.
{10702}{10762}Biedny Xander.| Ch�opcy s� tacy wra�liwi.
{10792}{10867}- Jak tam twoja randka?| - Niewypa�.
{10882}{10959}Sp�ni�am si�, bo po drodze mia�am robot�.| Na dodatek wygl�da�am okropnie.
{10972}{11037}- By� z�y?| - W�a�ciwie, to by� dosy� mi�y.
{11047}{11161}Prawdopodobnie dlatego, �e Cordelia| prawie siedzia�a w jego cappuccino.
{11182}{11228}Anio� si� nie nabiera na jej numery.
{11227}{11315}Na rewelacyjne ciuchy i �wietny makija�?
{11332}{11401}Nie jest w jego typie.
{11407}{11486}Jeste� pewna?| Nie wiem jaki jest jego typ.
{11512}{11600}Kr�tko go znam, ale on nie jest| �atwy do przejrzenia.
{11617}{11725}Za to dobrze by�oby przejrze� pami�tniki| Gilesa i przeczyta� co� o Aniele.
{11752}{11799}Jestem pewna, �e s� pe�ne zabawnych fakt�w.
{11797}{11898}Tak... tylko, �e to prywatne zapiski.
{11917}{12023}I Giles trzyma je w swoich prywatnych szufladach.
{12037}{12116}To by by�o niew�a�ciwe.
{12667}{12736}- Buffy, doskonale.| - Cze��!
{12757}{12822}W�a�nie mia�em z tob� porozmawia�| o jutrzejszym wieczorze.
{12832}{12946}B�dzie spokojnie, wi�c mog�aby�| wypr�bowa� nowe techniki.
{12967}{13047}Przera�asz mnie, Giles.| Potrzebujesz relaksu.
{13147}{13196}Wiesz, jest takie miejsce, gdzie mo�esz p�j��.
{13207}{13313}Siedzi si� w ciemno�ci, na ekranie pokazuj�| obrazki kt�re uk�adaj� si� w opowie��.
{13327}{13432}Bardzo zabawne.| Mam wiele relaksuj�cych zainteresowa�.
{13447}{13494}Tak?| Podaj przyk�ad.
{13507}{13580}C�... wertowanie przypis�w.
{13612}{13665}To ciekawe?
{13672}{13734}Jak my�lisz, dlaczego w Halloween| nic si� nie dzieje?
{13747}{13810}Czy�by demonom nie podoba� si�| komercyjny wymiar �wi�ta?
{13822}{13917}Jako� w�tpi�, czy ci� to interesuje.
{13927}{14006}Jak najbardziej.| Jestem Pogromczyni�, to wiedzie�.
{14017}{14122}Patrz na mnie, kiedy do ciebie m�wi�!
{14137}{14216}- Nie mam czasu na twoje gierki.| - Panna Calendar powiedzia�a, �e jeste� s�odki.
{14227}{14296}- Tak powiedzia�a?| - Powiedzia�a, �e by�e�...
{14317}{14395}...jak gor�cy kawa�ek wyj�tkowego...| ...kogo� tam.
{14407}{14502}- Co o tym s�dzisz?| - Ja nie...
{14527}{14599}- Gor�cy kawa�ek kogo?| � Wiesz przecie� co czuj�, jak o tym my�l�.
{14617}{14670}Nie mog� sobie nawet wyobrazi� was| doros�ych jak flirtujecie.
{14671}{14720}To dla mnie obrzydliwe.
{14737}{14850}- Buffy, doceniam twoj� trosk�, ale...| - To przekracza wszelkie granice.
{14872}{14922}O czym to ja m�wi�am?| M�j Bo�e!
{14932}{14984}Ale wstyd.| Musz� lecie�.
{15097}{15141}�S�odki�?
{15187}{15235}Jako� to prze�yj�.
{15247}{15313}- Sp�jrz na ni�.| - Kim ona jest?
{15337}{15420}Nie wiem, ale notatka pochodzi z 1775.
{15427}{15491}Anio� mia� wtedy 18 lat i by� cz�owiekiem.
{15532}{15629}Takie dziewczyny mu si� podoba�y?| Nie�le odstrzelone.
{15637}{15694}To jaka� szlachcianka.
{15712}{15790}Jedynym jej zadaniem by�o pi�knie wygl�da�.
{15802}{15857}Musia�a by� pracoholiczk�.
{15862}{15906}Nigdy jej nie dor�wnam.
{15922}{15982}Wcale nie jest �adna.
{15982}{16044}Sp�jrz, jak ona wygl�da.
{16072}{16148}- Ma �mieszn� tali�, troch� za szczup��.| - Od razu mi lepiej.
{16177}{16226}Naprawd�, wygl�da jak dziwad�o.
{16237}{16290}Jak dziwad�o z cyrku!
{16312}{16391}To musia�o by� niesamowite prze�ycie| w�o�y� tak� fantastyczn� sukni�...
{16402}{16453}...i�� w niej na bal jak ksi�niczka...
{16462}{16529}...mie� do dyspozycji konie, s�ugi| i jeszcze wi�cej innych sukni.
{16537}{16669}Ja wol� prawo g�osu...| ...jak ju� b�d� je mia�a.
{16747}{16845}Zostawi�a� wczoraj biednego Anio�a| zupe�nie samego.
{16852}{16911}Zrobi�am co w mojej mocy, aby go pocieszy�.
{16927}{16982}- Nie w�tpi�.| � Powiedz... o co chodzi?
{16987}{17072}- Co z nim, rzadko tu bywa?| - Nigdy za dnia.
{17092}{17148}Tylko mi nie m�w, �e mieszka z rodzicami...
{17152}{17216}...i musi czeka� na ojca, �eby| poprosi� go o kluczyki do samochodu?
{17227}{17297}Jego rodzice nie �yj� od dobrych kilkuset lat.
{17317}{17361}O jejku...
{17392}{17485}- Co?| -  Anio� jest wampirem, nie wiedzia�a�?
{17542}{17601}On... jest wampirem?
{17617}{17717}Oczywi�cie... ale milutkim.| To co� jak pluszowy mi� z k�ami?
{17737}{17823}- To prawda.| - Wiesz co sobie my�l�?
{17842}{17923}Pr�bujesz mnie wystraszy�,| bo obawiasz si� konkurencji.
{17932}{17999}Je�li chodzi o demony,| to jeste� kr�low�, Buffy...
{18007}{18078}...ale to ja jestem pogromczyni�| m�skich serc.
{18459}{18516}- Co wybra�a�?| - Klasyk�.
{18564}{18643}- Mog� ci da� przyjacielsk� rad�?| - Jeszcze nie jest do�� straszne?
{18654}{18725}Je�li b�dziesz si� ukrywa�,| nikt ci� nie zauwa�y,
{18744}{18813}- Tracisz okazj� jak� jest Halloween.| - Darmowe s�odycze?
{18849}{18893}To jedyna noc...
{18894}{18966}...kiedy mo�esz by� szalon�, seksown�| dziewczyn� bez �adnych zobowi�za�.
{18984}{19059}Nie jestem szalona.| To nie w moim stylu.
{19074}{19144}ka�dy nosi w sobie odrobin� szale�stwa.
{19179}{19234}Hej, Xander.| Co wybra�e�?
{19284}{19337}To ma by� przebranie?
{19344}{19464}W domu mam ciuchy z demobilu.| Kostium za $2.
{19479}{19575}Xander... przepraszam za t� akcj� rano.
{19599}{19656}Daj spok�j, Buffy.| Chc� o tym zapomnie�.
{19659}{19745}Daj� s�owo, �e od teraz nie b�d� si� wtr�ca�.
{19839}{19922}Dzi�ki.| W�a�ciwie, chyba m�g�bym...
{19929}{20009}Przepraszam bardzo.| W�a�nie mieli�my si� pogodzi�.
{20124}{20190}Przepraszam.| Patrzcie na to.
{20229}{20309}- Cudowne.| - Niepraktyczne, wol� kobiety w czym� nowoczesnym.
{20349}{20403}Prosz�... pozw�l.
{20439}{20503}- Och... to jest...| - Tak, wiem, jest wspania�e.
{20529}{20573}Prosz�.
{20604}{20652}Wygl�dasz w tym jak ksi�niczka.
{20694}{20743}W sam raz, prawda?
{20754}{20824}Przepraszam, ale nie mog� sobie pozwoli�| na tak kosztowny kostium.
{20844}{20945}Nonsens.| Pasuje do ciebie, ch�tnie obni�� cen�.
{21208}{21259}Jest.
{21298}{21346}Cofnij, chc� to jeszcze raz zobaczy�.
{21448}{21492}Szybka jest.
{21508}{21560}Lubi to.
{21568}{21670}Widzisz?| Umie zada� celny cios.
{21703}{21747}Pu�� to jeszcze raz.
{21793}{21840}Panna Edytka chce herbatki.
{21853}{21897}Chod� tu.
{21943}{22041}Lubisz we mnie to czego nie wida�?
{22078}{22146}Lubi� ci� ca��.
{22153}{22238}Dlatego musz� rozpracowa� Pogromczyni�,| �eby j� zabi�.
{22258}{22340}Wtedy b�dziesz mog�a wykorzysta� moc| tego miejsca i nabra� si�y.
{22363}{22434}Nie martw si�, wszystko idzie dobrze.
{22438}{22482}Ogromna si�a przenika z innego �wiata| do naszego.
{22513}{22580}Ona czyni j� s�ab�.
{22603}{22659}Naprawd�?| Widzisz co�?
{22663}{22707}Wiesz, za czym t�skni�?
{22738}{22822}- Pijawki.| - M�w do tatusia.
{22858}{22912...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin