!Bogusław Wołoszański - II wojna światowa.txt

(1106 KB) Pobierz
----------------------- Page 1-----------------------

                                       1 

Bogusław Wołoszański 

Sensacje XX wieku 

Druga Wojna Światowa 

Rok wydania 1994 

----------------------- Page 2-----------------------

                                       2 

Śmier  Marszałka 

----------------------- Page 3-----------------------

                              3 

     Czas Klęski, Czas Chwały 

     Nadchodził świt. Dowódca Frontu Zachodniego, Michaił Tuchaczewski, wyszedł z pokoju drewnianego 

domku, który od dwóch dni służył mu za kwaterę. Nie spał tej nocy. Oczywiście nadchodzący dzień nie mógł 

przynieś   rozstrzygnięcia. Bitwa miała trwa   długo,  ale podniecenie, które odczuwał  przed rozpoczęciem 

ofensywy, i zmęczenie odpędziły sen. Przeszedł przez wąską sień, gdzie na komodzie skulił się żołnierz. 

     - Nie śpij , bo cię zarżną jak prosię - Tuchaczewski trącił go łokciem. 

     Żołnierz zeskoczył z komody. Zaczął wtyka  bluzę munduru za pasek spodni, a drugą ręką gorączkowo 

usiłował wymaca  karabin, który zsunął się na podłogę. 

     - Tak jest, towarzyszu dowódco. Zmęczony... Ja tylko na chwilę głowę o ścianę oparł... - mamrotał. 

     - Nastaw samowar. Wygasł już całkiem. - Tuchaczewski zdjął z wieszaka skórzaną kurtkę, narzucił na 

ramiona i otworzył drzwi wej ściowe. Żołnierze stojący na warcie wyprężyli się. “Dobrze, że przynajmniej ci nie 

śpią” - pomyślał. Miał pod komendą prawie pół miliona ludzi, ale wiedział, że ich wartoś  bojowa nie jest duża. 

Zbieranina tych, którzy uwierzyli w rewolucję, i jeszcze więcej takich, co uważali, że będą łupi  polskie dwory i 

gwałci  polskie dziedziczki. Nie mieli doświadczenia ani umiejętności żołnierskich, a dyscyplinę trzeba było 

krwawo egzekwowa . 

     Wyszedł na wąską, piaszczystą uliczkę. Sierpniowy świt był zimny i wilgotny. Tuchaczewski zapiął 

guziki skórzanej kurtki. Postanowił pospacerowa  przez kilka minut. 

     Polacy cofali się. Uważał, że ani na moment nie można da  im odetchną , gdyż wówczas mogliby 

zorganizowa  rezerwy, podciągną  zaopatrzenie, wzmocni  obronę i przej ś  do kontrofensywy. Tuchaczewski 

był głęboko przekonany, że cała Europa Zachodnia śle do Polski broń, amunicję, ochotników i prowiant. Dlatego 

siły wojsk polskich szybko się odradzały i każda przerwa w ofensywie, zelżenie nacisku może kosztowa  Rosję 

przegraną. 

     Armie Tuchaczewskiego też rozbudowywały się. W czerwcu Front Zachodni otrzymał pię dziesiąt 

osiem tysięcy ludzi uzupełnienia i tym samym liczebnoś  jego wojsk wzrosła do czterystu czterdziestu siedmiu 

tysięcy żołnierzy. Na początku lipca Tuchaczewski mógł wystawi       w pierwszej  linii dziewię dziesiąt jeden 

tysięcy  żołnierzy  i dzięki  temu  na  kierunku  głównego uderzenia jego wojska  miały  dwukrotną  przewagę 

liczebną  nad wojskami polskimi. Ciągle jednak było to za mało, dlatego też zdecydował rzuci     do boju 

wszystkie odwody, a służby tyłowe ograniczy  do minimum. W ten sposób zyskał dodatkowo ponad pię  tysięcy 

żołnierzy. 

     O świcie 4 lipca 1920 r. wojska Frontu Zachodniego rozpoczęły ofensywę. W ciągu siedmiu dni Armia 

Czerwona przełamała polski front, przekroczyła Berezynę, zajęła Ihumień, Mińsk i Białystok. Polacy ponieśli 

duże straty i mimo zażartej obrony nie zdołali zatrzyma  armii Tuchaczewskiego. Uchodzili z pola, ale w sposób 

zorganizowany; bez panicznej ucieczki wojska, które straciło wszystko i rozbite na niewielkie grupy ratowało się 

przed śmiercią lub niewolą. Odchodząc, wysadzali mosty i minowali drogi. W potyczkach osłonowych oddawali 

niewielu jeńców i zostawiali niewiele sprzętu. Zachowywali siły do ostatecznej rozprawy. Pod Warszawą mogli 

odbudowa  swoje wojska, których potęgę pokazali w kwietniu i maju 1920 r. Tuchaczewski liczył jednak, że 

szybki marsz jego oddziałów uniemożliwi Polakom zorganizowanie obrony i zmobilizowanie rezerw. Przed nim 

była Warszawa i ostateczne zwycięstwo. Wydał odezwę do żołnierzy: 

----------------------- Page 4-----------------------

                                4 

      Czerwonoarmiści! (...) Wielki poj edynek rozstrzygnie losy wojny i narodu rosyj skiego oraz ludności 

polskiej . Wojska spod znaku Czerwonego Sztandaru i wojska łupieżczego  białego  orła oczekuje śmiertelny  

poj edynek. (...) Na Zachodzie rozstrzygają się losy światowej rewolucj i. Ponad trupem białej Polski wiedzie 

droga do ogólnoświatowej pożogi. Poniesiemy na bagnetach szczęście i pokój pracującej ludzkości. 

     Tuchaczewski  planował  wielkie  uderzenie  na  Warszawę  od  północy  i  tam  zdecydował  się 

skoncentrowa  cztery armie, które mogłyby przełama  silną obronę, jakiej  spodziewał się w rejonie stolicy. 

Prawe skrzydło jego wojsk było potężne, ale na pozostałych odcinkach wielkiego frontu sytuacja kształtowała 

się  niekorzystnie  dla  Rosjan.  Na  centralnym  kierunku,  na  obszarze  rozciągniętym  na  sto  sześ dziesiąt 

kilometrów działała słaba grupa mozyrska, licząca zaledwie pię  tysięcy żołnierzy. Lewe skrzydło pozostało 

całkowicie  odsłonięte.  Polskie  uderzenie  w  to  miej sce  groziło  odcięciem  armii  idących  na  Warszawę, 

okrążeniem ich i zniszczeniem. Tuchaczewski musiał więc uzyska  dodatkowe siły. Mógł je przeją  z Frontu 

Południowo-Zachodniego, którego armie podeszły pod Lwów. Naczelny dowódca Armii Czerwonej , Siergiej 

Kamieniew obiecał, podczas narady 22 lipca, że wyda rozkaz przesunięcia 1. Armii Konnej i 14. armii z Frontu 

Południowo-Zachodniego  na  lewe  skrzydło  Frontu  Zachodniego.  Jednakże  dowódca  Frontu  Południowo- 

Zachodniego Aleksander  Jegorow i członek  Rady Rewolucyjnej  Józef Stalin  nie mieli zamiaru  oddawa  

najsilniejszych jednostek do dyspozycji innego dowództwa i umożliwi  mu tym samym odniesienie świetnego 

zwycięstwa. Sami chcieli przejś  do historii jako pogromcy Polski. Stalin pisał do naczelnego dowódcy Armii 

Czerwonej : 

     Na  całej  linii  Frontu  Południowo-Zachodniego  Polacy  stawiają  bardzo  silny  opór, przy  czym 

szczególną zaciętość przej awiają na kierunku lwowskim. Sytuacj a z Rumunią j est niej asna i napięta. W tych 

warunkach uważam za konieczne przenieść punk t ciężkości głównego uderzenia armii i Frontu Południowo- 

Zachodniego  w  granice  Galicj i.  Siergiej  Kamieniew  zatwierdził  tę  propozycję,  chociaż  oznaczała  ona 

rozproszenie sił. Od tej chwili Stalin zaczął lekceważy  polecenia przekazania części wojsk Frontu Południowo- 

Zachodniego do Frontu Zachodniego. 

     Rozkaz w tej sprawie - jaki nadszedł 3 sierpnia - po prostu wyrzucił do kosza. Dyrektywa z 6 sierpnia 

mówiąca o przekazaniu 1. Armii Konnej , 12. armii i dodatkowo 14. armii, również nie została wykonana. 11 

sierpnia Kamieniew ponownie wydał rozkaz przekazania Tuchaczewskiemu 1. Armii Konnej i 12. armii. Pisał w 

telegramie do Stalina i Jegorowa: 

      W celu udzielenia pom ocy Tuchaczewskiemu skierować j ak najwięcej sił do uderzenia mniej więcej w  

kierunku na Lublin, Puławy, aby wszelkimi spos obami wesprzeć lewe skrzydło Tuchaczewskiego. (...) Jest rzeczą 

istotną i konieczną, by j ak najpr ędzej przekazać dowódcy f rontu [tj . Tuchaczewskiemu - B W] najpi erw 12. 

armię, a pot em bezpoś rednio podporządkować mu również Armii Konną, przy czym Tuchaczewski wyznacza 

termin przekazania 12. armii na 13 sierpni a, a Armii Konnej - na 15 bm. 

     - Michaile Nikołajewiczu, telegram z dowództwa. - Tuchaczewski odwrócił się. Stał za nim członek 

Rewolucyjnej Rady Wojennej , Józef Unszlicht. - Już rozszyfrowane! 

     - Co piszą? 

----------------------- Page 5-----------------------

                               5 

     - Towarzysz naczelny dowódca potwierdza wysłanie do dowództwa i Rady Rewolucyjnej  Frontu 

Południowo-Zachodniego rozkazu przekazania nam 12. armii, ale nie precyzuje terminu. Powołuje się jedynie na 

waszą ocenę, iż 12. armia powinna najpóźniej jutro dołączy  do nas, a Konarmia - do 15 sierpnia... 

     - Czy od Jegorowa nadeszła jakaś wiadomoś ? 

     - Nie. Nie sądzę, abyśmy, w ciągu najbliższych dni usłyszeli cokolwiek od Jegorowa i Stalina... 

     - Uważasz, że będą sabotowa  rozkazy dowództwa? 

     - Robią to już od pewnego czasu. - Unszlicht rozpiął płaszcz i z kieszeni munduru wyjął paczkę 

papierosów. - Francuskie, zdobyczne. - Wyciągnął papierosy w stronę Tuchaczewskiego. Ten pokręcił przecząco 

głową. 

     - Wojska Frontu Południowo-Zachodniego są pod Lwowem i mają szansę zdobycia tego miasta - mówił 

dalej Unszlicht. - Stalin pragnie tego bardziej niż Jegorow. W karierze polityka atut w postaci zdobycia miasta 

ma duże znaczenie. Dlatego nie odda nam ani jednego pułku, gdyż jest przekonany, że gdy zdobędzie Lwów, to 

wówczas nikt nie będzie pamiętał o jego niesubordynacji... 

     - Jeżeli tak jest, jak mówisz, to Stalina należałoby odda  pod sąd wojenny i rozstrzela     ! 

     - Może się tłumaczy , że Konarmia i 12. armia są uwikłane w zacięte walki i nie sposób w podanym 

przez nas terminie ich wyco...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin