►38. Różowa Pantera Strzał w ciemności.txt

(42 KB) Pobierz
{7634}{7708}STRZA� W CIEMNO�CI
{12716}{12784}Komisarz Dreyfus.
{12788}{12856}Tak, kochanie.
{12860}{12928}W�a�nie zamierza�em dzwoni�|Nied�ugo wychodz�.
{12932}{13007}Kupi�em ser i wino.
{13052}{13133}Uca�uj dzieci ode mnie.
{13220}{13288}Pa�ska �ona na drugiej linii.
{13292}{13389}Powiedz, �e mnie nie ma w mie�cie.
{13412}{13497}B�d� u ciebie za 20 minut.
{13699}{13767}Panie Dreyfus.
{13795}{13839}Katastrofa.
{13843}{13911}W�a�nie dowiedzia�em si� o |strzelaninie na Pierre Blouche.
{13915}{13959}U pana Ballone'a.
{13963}{14007}Tego milionera?
{14011}{14079}To istotnie katastrofa.
{14083}{14151}To nie strzelanina jest katastrof�.
{14155}{14223}Na pocz�tku nie zna�em zbyt wielu szczeg��w.
{14227}{14295}Dowiedzia�em si� tylko o| zastrzelonym i podano mi adres.
{14299}{14415}Dopiero przed chwil� zorientowa�em si�, | �e chodzi o dom milionera Ballone'a.
{14419}{14487}Pope�ni�em straszny b��d.
{14490}{14580}Komu przydzieli�e� t� spraw�?
{14586}{14631}Clouseau.
{14634}{14698}O m�j Bo�e!
{15306}{15380}Inspektor Clouseau.
{15497}{15586}- Nazwisko?|- Henri Lafarge.
{15641}{15685}Jest pan lokajem?
{15689}{15733}G��wnym lokajem.
{15737}{15840}Skre�l "lokaj" i wpisz "g��wny lokaj".
{15953}{16021}To pan Ballone.
{16025}{16100}To wielki zaszczyt.
{16145}{16237}Jestem inspektor Clouseau z Surete.
{16241}{16357}Przepraszam za m�j wygl�d, | mia�em ma�y wypadek.
{16360}{16429}Chce pan szlafrok?
{16432}{16536}Ale� nie, jestem tylko troch� wilgotny.
{16552}{16596}Pan zg�asza� strzelanin�?
{16600}{16668}Nie ja, zg�asza� to Maurice.
{16672}{16740}Pilnuje teraz Marii.
{16744}{16836}W czasie strzelaniny by�em na lotnisku, | przed chwil� wr�ci�em.
{16840}{16951}Niewa�ne, t� spraw� rozwi��� w kilka sekund.
{16960}{17004}Chcia�by pan obejrze� cia�o?
{17008}{17079}Z przyjemno�ci�.
{17631}{17712}Pan nazywa si� Maurice?
{18015}{18120}Pan Ballone m�wi�, �e pan kogo� pilnuje.
{18542}{18633}Ten d�ugopis niedawno wypali�.
{18662}{18768}- A pani nazywa si�...|- Maria Gambrelli.
{18782}{18871}Ja jestem inspektor Clouseau.
{18998}{19066}- Co robisz?|- Chc� sprawdzi� pistolet.
{19070}{19178}Ale to m�j pistoletowy d�ugopis, we� sw�j.
{19333}{19427}Nie szukaj tu tylko na zewn�trz.
{19477}{19545}- Co pan m�wi�?|- Nic, prosz� pana.
{19549}{19615}Pan mo�e i��.
{20100}{20206}- Pan znalaz� cia�o?|- Tak, prosz� pana.
{20220}{20288}To pani przyjaciel?
{20292}{20378}Nie wie pani kto go zabi�?
{20388}{20432}- Nie mam poj�cia|- Ona go zabi�a.
{20436}{20480}To nieprawda.
{20484}{20528}- M�wi, �e to nieprawda|- K�amie.
{20532}{20600}- Licz si� ze s�owami.|- S�ysza�em cztery strza�y.
{20604}{20684}Ale nie widzia� pan...
{20724}{20768}Ale nie widzia� pan tych czterech strza��w?
{20772}{20816}Nie, prosz� pana.
{20820}{20888}Wi�c nie wie pan kto strzela�.
{20892}{20984}- Drzwi by�y zamkni�te od wewn�trz.|- I czego to dowodzi?
{20988}{21104}Gdy je wy�ama�em zobaczy�em le��cego| Miguela i Mari� z pistoletem w d�oni.
{21107}{21175}- Mia�a pistolet?|- Wci�� dymi�cy...
{21179}{21268}Mia�a pani pistolet w d�oni?
{21299}{21390}- Wci�� dymi�cy?|- Tak, ale...
{21395}{21415}Nie wiem sk�d si� wzi��.
{21419}{21511}- Ja tego nie zrobi�am|- �a�osne.
{21515}{21583}- To ja decyduj� co jest �a�osne|- Jak mo�e jej pan wierzy�...
{21587}{21673}Wierz� we wszystko i w nic.
{21683}{21777}Podejrzewam wszystkich i nikogo.
{21827}{21916}Kojarz� fakty, badam �lady...
{21923}{22039}...i zanim kto� si� zorientuje rozwi�zuj� spraw�.
{22042}{22157}Wyczuwam tu co� wi�cej |ni� wida� go�ym okiem.
{22258}{22350}- Co pan powiedzia�?|- Nic, prosz� pana.
{22354}{22443}W porz�dku, mo�e pan ju� i��.
{22498}{22636}Prosz� nigdzie nie wyje�d�a�.|Ka�dy w tym domu jest podejrzany.
{22977}{23022}Prosz� mi powiedzie� co si� sta�o.
{23025}{23093}Mia� k�opoty z guzikami.
{23097}{23189}...z guzikami od mojej sukienki.
{23193}{23261}To dziwne, ale nie widz� tu �adnych guzik�w.
{23265}{23333}Bo mia� z nimi k�opoty.
{23337}{23405}wi�c zerwa� ze mnie sukienk�.
{23409}{23477}- Zaatakowa� pani�?|- Ale� nie.
{23481}{23549}Pomog�abym mu, ale nie chcia� czeka�.
{23553}{23645}Guziki rozsypa�y si� po ca�ym pokoju.
{23649}{23757}By� taki niecierpliwy...|Nami�tny Hiszpan.
{23864}{23954}A wi�c zdar� z pani sukienk�?
{23984}{24100}A wtedy nagle otworzy�y si� drzwi...|Miguel podskoczy�...
{24104}{24257}Potem nic nie pami�tam do momentu|gdy Maurice zobaczy� mnie z pistoletem.
{24272}{24364}Prosz� wybaczy�, |ale czego� tu jednak nie rozumiem.
{24368}{24448}Czego pan nie rozumie?
{24536}{24628}Gdy m�wi pani, �e pani nic nie pami�ta.
{24632}{24721}Musia�am straci� przytomno��.
{24728}{24816}- Dosta�am w g�ow�.|- Gdzie?
{24895}{24963}Nie wiem jak to si� sta�o, ale bardzo boli.
{24967}{25011}Pi�kne perfumy.
{25015}{25083}To olejek k�pielowy.
{25087}{25179}Nie rozumiem tego|Kto� musia� mnie uderzy�.
{25183}{25251}Mo�e pani mie� wstrz�s m�zgu.
{25255}{25333}Ma pan krem na nosie.
{25375}{25460}Jest pan ca�y mokry.|Pada?
{25471}{25563}Nie, to tylko g�upi kierowca| zaparkowa� za blisko fontanny.
{25567}{25659}Musi pan to natychmiast zdj��|Dostanie pan zapalenia p�uc.
{25663}{25731}Prawdopodobnie to zrobi�.
{25734}{25803}Widzi pani, to nieod��czna cz�� mojej pracy.
{25806}{25874}My policjanci musimy si� boryka�...
{25878}{25964}z wieloma przeciwno�ciami.
{25998}{26066}Mo�e zapalimy?
{26070}{26170}To uspokaja nerwy i rozja�nia umys�.
{26262}{26378}- Pi�kne perfumy|- To nie perfumy tylko olejek k�pielowy.
{26382}{26456}I tak jest pi�kny.
{26526}{26618}- Na czym stan�li�my?|- Na moim guzie.
{26621}{26710}A tak, kto� nabi� pani guza.
{26717}{26762}Przynajmniej zak�adamy, |�e kto� pani� uderzy�.
{26765}{26845}Jak to si� mog�o sta�?
{26861}{26929}My w policji najpierw robimy za�o�enia, | zawsze tak pracujemy.
{26933}{26977}Bo gdyby�my pracowali inaczej...
{26981}{27049}Troch� tu duszno.
{27053}{27121}- Pa�ski p�aszcz!|- Tak, to m�j p�aszcz.
{27125}{27185}Pali si�?
{27197}{27275}M�j p�aszcz si� pali!
{27365}{27409}Clouseau!
{27413}{27481}Wypad� przez okno!
{27485}{27545}Clouseau?
{27676}{27757}Nic si� panu nie sta�o?
{27796}{27840}Wszystko w porz�dku, dzi�kuj�.
{27844}{27936}W takim razie mo�esz jecha� do domu.
{27940}{28025}- Do domu?|- Zwalniam ci�.
{28036}{28142}Przejmuj� dochodzenie.|Dobranoc Clouseau.
{28468}{28539}Idioto! |G�upcze!
{28587}{28742}Masz szcz�cie, �e mam �wietny refleks.|Zabi�bym ci� jednym ciosem karate.
{28851}{28960}Co za g�upiec!|I jeszcze zabrali mi spraw�.
{29187}{29264}Z powrotem do miasta.
{29618}{29710}Pan Ballone?|Jestem komisarz Dreyfus.
{29714}{29782}A gdzie inspektor Clouseau?
{29786}{29854}Osobi�cie zajm� si� tym �ledztwem.
{29858}{29926}Zapewniam, �e pan i madam Ballone |nie odczujecie �adnych niedogodno�ci.
{29930}{30056}A nazwisko Ballone |nie ucierpi w zwi�zku z t� spraw�.
{30074}{30118}To dziwny cz�owiek, ale nawet go polubi�em.
{30122}{30190}Mam na my�li Clouseau.
{30194}{30280}Tak, to niezwyk�y cz�owiek.
{32303}{32371}Rezydencja inspektora Clouseau.
{32375}{32465}Chwileczk�.|Komisarz Dreyfus.
{32591}{32659}Inspektor Clouseau.
{32663}{32731}Chc� ci� tu natychmiast widzie�.|Wracasz do sprawy Gambrelli.
{32735}{32797}Gambrelli?
{32807}{32899}Tej pokoj�wki, kt�ra zabi�a szofera.
{32903}{32998}Znakomicie, zaraz b�d�.|Dzi�kuj�.
{33023}{33095}Wracam do sprawy.
{33119}{33228}Ta Maria Gambrelli jest pi�kna.|I niewinna.
{33238}{33330}Bardzo dobrze, Kato.|Wida� post�py.
{33334}{33423}Jeste� lepszy z ka�dym dniem.
{33574}{33663}Fakty, licz� si� tylko fakty.
{33694}{33809}Bez nich sztuka dochodzenia| by�aby zgadywank�.
{33862}{33954}S�uchaj mnie to si� czego� nauczysz.
{33958}{34026}A fakty w tej sprawie s� nast�puj�ce:
{34030}{34144}Cia�o szofera znaleziono w sypialni pokoj�wki.
{34149}{34241}Pow�d zgonu: cztery kule w klatce piersiowej.
{34245}{34403}Kule wystrzelono z bliskiej odleg�o�ci |z automatycznej Beretty kaliber 0.25
{34413}{34553}Maria Gambrelli zosta�a znaleziona| z narz�dziem zbrodni w r�ku.
{34557}{34673}Bro� by�a zarejestrowana na nazwisko| zastrzelonego Miguela Ostosa.
{34677}{34841}...i przechowywana w schowku na r�kawiczki |Rolls-Royce'a nale��cego do Ballone'a.
{34845}{34968}S�u�ba w rezydencji zezna�a, | �e Miguel Ostos bi�...
{34989}{35127}Uwa�aj durniu, zniszczy�e� m�j patyk. | Nie mam czym wskazywa�.
{35156}{35283}...zeznali, �e Miguel Ostos cz�sto bi� Mari� Gambrelli.
{35300}{35368}Natomiast zar�wno pa�stwo Ballone, |jak i reszta s�u�by...
{35372}{35456}maj� niepodwa�alne alibi.
{35540}{35638}Tak wi�c czego to wszystko dowodzi?
{35660}{35728}Szofera zabi�a Maria Gambrelli.
{35732}{35800}Co? To niemo�liwe, idioto!|Ona kogo� os�ania.
{35804}{35848}- Sk�d pan to wie?|- Instynkt!
{35852}{35896}Ale fakty...
{35900}{35944}Zapominasz o najwa�niejszym fakcie. |O motywie.
{35947}{36016}- Bi� j�.|- By� Hiszpanem.
{36019}{36088}Zerwa� z niej sukienk�.
{36091}{36183}Nie b�d� g�upi.|Zabi�by� kogo� za zerwanie sukienki?
{36187}{36284}- Chyba nie.|- Oczywi�cie, �e nie.
{36403}{36495}Dla mnie nie ulega w�tpliwo�ci, |�e Maria Gambrelli kogo� os�ania.
{36499}{36591}Dowiedz si� kogo, a znajdziesz morderc�.
{36595}{36663}Znajd� morderc� zanim ten dzie� dobiegnie ko�ca.
{36667}{36776}Maria Gambrelli sama mi powie kto nim jest.
{36811}{36887}- Co m�wi�e�?|- Nic.
{36930}{37011}W porz�dku, mo�esz i��.
{37650}{37790}Nie rozumiem. |Dlaczego przywr�ci� pan Clouseau do sprawy Gambrelli?
{37794}{37886}To dobre pytanie i zas�uguje na odpowied�.
{37889}{38005}Ale pami�taj, �e wszystko| co us�yszysz jest �ci�le tajne.
{38009}{38136}Dzi� rano, dok�adnie o 6:00 |otrzyma�em telefon z g�ry.
{38153}{38245}Poinformowano mnie, |�e pewne bardzo wp�ywowe czynniki...
{38249}{38341}by�y bardzo zainteresowane ponownym| w��czeniem Clouseau do sprawy.
{38345}{38445}- Nie mia�em wyboru.|- Zdumiewaj�ce.
{38465}{38557}Gdybym ci powiedzia� kto dzwoni�, |by�o by to jeszcze bardziej zdumiewaj�ce.
{38561}{38605}Ale czemu?
{38609}{38701}To kol...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin