►40. Kacza zupa.txt

(48 KB) Pobierz
{410}{500}KACZA ZUPA
{500}{600}t�umaczenie makbet74@wp.pl
{1518}{1590}FREEDONIA
{1803}{1849}Pani Teasdale|Tak, Wasza Ekscelencjo?
{1850}{1898}Prosz� Pani� o ponowne rozwa�enie.
{1899}{1970}Panowie, po�yczy�am ju� Freedonii|ponad po�ow� fortuny, kt�r� zostawi� mi m�j m��.
{2007}{2110}Uwa�am te pieni�dze za stracone.|A teraz prosicie mnie o nast�pne 20 milion�w dolar�w.
{2151}{2210}To by�oby tylko|na kilka miesi�cy.
{2242}{2285}Z 20 milionami w skarbcu,
{2295}{2350}Mo�emy og�osi� redukcj� podatk�w.|O to chodzi ludno�ci.
{2352}{2405}Wybaczcie mi,|ale jestem sk�onna zgodzi� si� z lud�mi.
{2429}{2466}Rz�d by� �le kierowany.|- Co?
{2467}{2565}Po�ycz� pieni�dze|pod warunkiem, �e wasz ekscelencja wycofa si�...
{2570}{2615}I odda rz�d w nowe r�ce.
{2616}{2700}Prosisz mnie abym zrezygnowa� z mojego stanowiska?|- Tak, Wasza ekscelencjo.
{2704}{2745}Freedonia potrzebuje nowego lidera,
{2756}{2816}Post�puj�cego naprz�d,|nieustraszonego wojownika.
{2817}{2868}Cz�owieka jak Rufus T. Firefly.|- Rufus T. Firefly?
{2923}{3000}Po�ycz� pieni�dze Freedonii|tylko wtedy, gdy Firefly zostanie liderem.
{3054}{3130}**Firefly wybrany nowym liderem Freedoni. **
{3237}{3300}**Mamucie przyj�cie przygotowane|do powitania narodowego lidera**
{3309}{3389}**Wyb�r Rufusa T. Firefly'a powitany z rado�ci� przez Freedonian***
{3596}{3647}Honorowy sekretarz finans�w z go��mi.
{3910}{3961}Jego Ekscelencja, Ambasador|Terntino Sylvania.
{4193}{4234}Ambasadorze.|Pani Teasdale.
{4251}{4292}Bardzo mi�o z Pana strony,|�e Pan przyszed�.
{4301}{4361}Jestem zaniepokojona pa�skim spotkaniem|z nowym liderem naszego kraju.
{4364}{4424}Nie wa�ne, kto rz�dzi,|Pani zawsze b�dzie pierwsz� dam� pa�stwa.
{4512}{4555}Och, pozw�l mi.|To jest Pani Vera Marcal.
{4577}{4632}Ambasador Trentino.|Pani Marcal nie potrzebuje przedstawiania.
{4639}{4687}Widzia�em jej taniec wiele razy.|- Dzi�kuj�.
{4757}{4802}Honorowy Pandooch Mifhtan.
{4822}{4860}Musz� powita� Jego Wysoko��.
{4999}{5060}Czego si� dowiedzia�a�?|- Czeka�am, aby dowiedzie� si� czego� od ciebie.
{5076}{5132}Zrezygnowa�em z pomys�u o rewolucji.|Mam lepszy plan.
{5133}{5225}Mog� uzyska� kontrol� na Freedoni�|poprzez po�lubienie Pani Teasdale
{5275}{5317}To mo�e nie by� takie proste.
{5318}{5411}Z tego, co s�ysza�am,|Pani Teasdale jest zauroczona tym Rufusem T. Fireflay'em.
{5438}{5493}Wtedy ty wkraczasz.|Mam zamiar umie�ci� go w twoich r�kach.
{5526}{5577}I nie musz� m�wi� tobie,|co masz robi�...|Ostro�nie.
{5654}{5708}Chc�, aby� pozna�|sekretarza Jego Ekscelencji.
{5709}{5761}Bob Roland. Ambasador Trentino.|- Jak si� pan miewa?
{5792}{5841}Pani Marcal.|- My si� znamy.
{5860}{5910}Mam nadziej�, �e Jego Ekscelencja,|pojawi si� tu w wkr�tce.
{5924}{5977}Jego Ekscelencja zawsze jest punktualny.
{5992}{6042}Jak d�ugo go znam,|nigdy si� nie sp�ni�.
{6054}{6107}**Jego Wysoko��, z powodu obj�cia nowego stanowiska, **
{6152}{6200}**rozpoczyna swoj� now� administracj�, **
{6236}{6284}**pojawi si�, gdy tylko, **
{6303}{6351}**zegar na �cianie wybije dziesi�t�. **
{6394}{6445}**Gdy zegar na �cianie wybije dziesi�t�. **
{6481}{6533}**Wi�c wszyscy razem|lojalne damy i patriotyczni panowie, **
{6572}{6622}**za�piewajmy hymn pa�stwowy, gdy**
{6682}{6730}**zegar na �cianie wybije dziesi�t�**
{6936}{6987}**Jego Wysoko��, z powodu obj�cia nowego stanowiska, **
{7035}{7080}**rozpoczyna swoj� now� administracj�, **
{7114}{7162}**pojawi si�, gdy tylko, **
{7176}{7224}**zegar na �cianie wybije dziesi�t�. **
{7437}{7477}**Wi�c damy mu porywaj�c� owacj�**
{7478}{7526}**aby pokaza� jak jeste�my zadowoleni,|�e jest on tu. **
{7543}{7584}**Witaj, Witaj Freedonio**
{7783}{7823}**Witaj, Witaj Freedonio**
{7900}{7941}**Ziemio walecznych**
{7991}{8027}**i wolnych**
{9114}{9158}Czekacie na kogo�?|- Tak.
{9447}{9494}Och, Wasza Ekscelencjo,|oczekiwali�my Pana.
{9560}{9587}Jako przewodnicz�ca tego przyj�cia,
{9588}{9672}Sk�adam najlepsze �yczenia|od ka�dego m�czyzny, kobiety i dziecka Freedonii.
{9676}{9716}Zapomnij o tym.|We� kart�.
{9717}{9800}Kart�? Co mam zrobi� z t� kart�?|- Zatrzymaj sobie. Mam ich jeszcze 51.
{9811}{9854}Co m�wi�a�?|- Jako przewodnicz�ca,
{9871}{9933}Witam ci� z otwartymi ramionami.
{9942}{9982}To jest? Jak d�ugo b�dziesz otwarta?
{9988}{10044}Za sponsorowa�am Wasze mianowanie,|poniewa� czuj�, �e jeste�...
{10051}{10110}Najwi�kszym m�em stanu ze wszystkich, w Freedonii.
{10111}{10160}Zajmuj� du�o ziemi.
{10170}{10203}Ty te� zajmujesz du�o ziemi.|Lepiej zmiataj z st�d.
{10204}{10262}S�ysza�em, �e chc� ci� zburzy�|i postawi� biurowiec.
{10276}{10336}Mo�esz jecha� Taks�wk�.|Je�li nie ma taks�wek, mo�esz odej�� wzburzona.
{10353}{10420}Je�li to za wcze�nie, mo�esz odej��|za minut� i p� ((gra s��w)).
{10432}{10480}Nie przestajesz m�wi�, od kiedy tu jestem.
{10511}{10557}Przysz�o�� Freedonii|spoczywa na tobie.
{10581}{10633}Obiecaj mi,|�e b�dziesz pod��a� �ladami mojego m�a.
{10665}{10760}Nie by�em jeszcze w pracy 5 minut,|a ona ju� si� do mnie zaleca.
{10785}{10829}Nie, �eby mnie to interesowa�o,|ale gdzie jest tw�j m��?
{10830}{10870}Dlaczego pytasz?|On...|Nie �yje.
{10880}{10918}Za�o�� si�, �e to jest tylko jego wym�wka.
{10919}{10965}By�am z nim do samego ko�ca.
{10968}{11020}Nie dziwi� si�, �e odszed�.
{11022}{11067}Trzyma�am go w ramionach|i ca�owa�am go.
{11100}{11138}Rozumiem.|Znaczy si�, to by�o morderstwo!
{11139}{11180}O�enisz si� ze mn�?|Czy on zostawi� ci jakie� pieni�dze?
{11181}{11214}Odpowiedz najpierw na to drugie.
{11230}{11278}Pozostawi� mi ca�y sw�j maj�tek.|- O tak?
{11286}{11336}Czy nie widzisz, �e staram si�|powiedzie� tobie, �e ci� kocham!
{11350}{11441}Och, Wasz Wysoko��!|- Ty te� jeste� nie z�a.
{11458}{11550}Chc� Panu przedstawi�|Ambasadora Trentino Sylvania.
{11580}{11632}To wielki zaszczyt dla nas,|�e jest dzi� z nami.
{11633}{11715}Dzi�kuj�, ale nie mog� zosta� zbyt d�ugo.|- To jeszcze wi�ksza przyjemno��.
{11717}{11775}A co z po�yczeniem temu krajowi|20 milion�w ty stary sk�pcze?
{11789}{11894}20 milion�w to du�o pieni�dzy.|Musz� przedyskutowa� to z moim ministrem finans�w.
{11897}{11970}Mo�esz po�yczy� mi 12 dolar�w do wyp�aty?|12 dolar�w?
{11981}{12028}Nie b�j si�,|dostaniesz je z powrotem.
{12029}{12058}Dam ci moj� notatk� na 90 dni.
{12059}{12107}Je�li nie oddam do tego czasu,|zatrzymasz sobie notatk�.
{12110}{12180}Wasza Ekscelencjo,|czy my si� ju� gdzie� nie spotkali�my?
{12186}{12253}Nie wydaje mi si�, Nie jestem pewien|czy widz� Pana teraz. Musia�em co� zje��.
{12273}{12324}Sp�jrz tutaj! Czy pr�bujesz...|- Nie patrz teraz,
{12355}{12432}Ale jest tu o jednego cz�owieka|za du�o w tym pokoju i my�l�, �e o ciebie.
{12448}{12482}Och, bardzo przepraszam.
{12506}{12595}Chc� aby� pozna� bardzo czaruj�c� dam�.|W sam� por�.
{12597}{12650}Chwileczk�.
{12660}{12696}Chc� przedstawi� Pani� Vera Marcal.
{12698}{12750}No dalej. Ja to wytrzymam.|Och, nic nie rozumiesz.
{12796}{12849}To jest Vera Marcal, s�ynna tancerka.|- To jest?
{12894}{12933}Potrafisz to?
{12983}{13024}Ta�czy�em przed Napoleonem.
{13031}{13110}Nie, Napoleon ta�czy� przedemn�.|On ta�czy� 200 lat przedemn�.
{13118}{13172}Tym spikietowa�em sal� taneczn�.
{13230}{13280}A tu inny, kt�ry spikietowa�em sal� taneczn�.
{13299}{13350}By� mo�e kiedy� zata�czymy razem?
{13419}{13474}M�g�bym ta�czy� z tob�,|a� krowy wr�c� do domu.
{13475}{13545}W�a�ciwie to ta�czy�bym z krowami,|a� ty przyjdziesz do domu.
{13549}{13594}Gdzie jest m�j sekretarz?|- Tu jestem.
{13620}{13660}Dobre nieba!
{13669}{13703}Wy�lij list.|- Do kogo?
{13704}{13723}- Do mojego dentysty.
{13724}{13814}"Drogi dentysto, za��czam|znaleziony czek na 500 dolar�w."
{13816}{13860}Wy�lij to natychmiast.
{13863}{13940}Najpierw musz� do��czy� czek.|- Zrobisz to, a ja ci� zwolni�.
{13944}{14040}Wasza Ekscelencjo,|oczy ca�ego �wiata s� zwr�cone na Pana.
{14045}{14098}Dostojnicy ze wszystkich pa�stw|zbieraj� si� w twoim honorze.
{14141}{14176}To jest wielki dzie� dla Pana.
{14177}{14260}Mam ju� do�� wielkiego dnia.|Nie wiem czy znios� co� jeszcze.
{14271}{14314}Je�li nie pytam o zbyt wiele...
{14323}{14374}**Dla naszej wiadomo�ci,|aby zilustrowa�, **
{14438}{14489}**powiedz nam jak zamierzasz|prowadzi� sw�j nar�d. **
{14565}{14616}**To s� prawa mojej administracji: **
{14685}{14738}**Nikt nie ma prawa pali�|lub opowiada� �wi�skich dowcip�w, ***
{14769}{14807}**I gwizdanie jest zakazane, **
{14808}{14858}**Nie mo�emy opowiada� �wi�skich dowcip�w. **
{14894}{14935}Witaj, Witaj Freedonio.
{14956}{15009}**Je�eli guma do �ucia jest �uta,|�uj�cy jest �cigany**
{15031}{15070}**i zamkni�ty w pierdlu**
{15071}{15122}**Je�eli b�dziemy �u�,|b�dziemy �cigani**
{15143}{15194}**Je�li jaki� rodzaj przyjemno�ci jest okazywany**
{15218}{15268}**Zaraportujcie do mnie|i b�dzie on zakazany**
{15282}{15333}**Po�o�� sw� stop�|Jak b�dzie tak b�dzie**
{15361}{15409}**To jest kraj wolno�ci**
{15431}{15499}**Ostatni cz�owiek prawie zrujnowa� to miejsce,|nie wiedzia�, co z tym zrobi�**
{15500}{15570}**Je�li my�licie, �e ten kraj jest teraz z�y.|Poczekajcie tylko jak ja go przerobi�**
{15695}{15758}**Podatki musz� by� zmienione|i ja wiem, co mam z tym zrobi�**
{15759}{15827}**Je�li my�licie, �e p�acicie za du�o.|Poczekajcie tylko jak ja je przerobi�**
{15992}{16050}**Nie b�d� zajmowa� si� niczym, co jest|nieuczciwe lub niesprawiedliwe**
{16076}{16131}**Jestem dok�adnie na g�rze,|wi�c ka�dy niech si� strze�e**
{16145}{16205}**Je�li kto� zostanie przy�apany|na braniu �ap�wki nie i oddaniu mi dzia�ki
{16225}{16284}**Postawimy go pod �ciani�|i bum, nie ma �asicy. **
{16311}{16364}**Wi�c niech si� strze�e ten,|kto nieuczciwy lub niesprawiedliwy jest**
{16380}{16440}**Nikt nie mo�e wzi�� �ap�wki|dop�ki on nie dostanie dzia�ki**
{16539}{16596}**Je�li kto� stanie mi�dzy|m�em a jego �on�**
{16603}{16663}**Dowiemy si�, kt�rego|ona chce, niech sama zadecyduje**
{16680}{16738}**Je�li b�dzie chcia�a tego drugiego,|to m�� odejdzie**
{16752}{16812}**Postawimy go pod...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin