►41. Wielka przygoda Billa i Teda.txt

(35 KB) Pobierz
{3300}{3400}T�umaczenie : szopinho
{3438}{3526}Cze��!Witamy w przysz�o�ci.San Dimas, California,
{3537}{3633}2688. I powiem wam,jest tutaj wspaniale.
{3644}{3701}Powierze jest czyste. Woda jest czysta.
{3712}{3764}Nawet b�oto...jest czyste!
{3780}{3867}Wyniki w kr�glach s� wysokie , liczba pr�b w Minigolfa jest niskia.
{3878}{3967}I mamy znakomite wodne zje�d�alnie, lepsze ni� ka�da inna planeta!
{4003}{4062}To miejsce jest wspania�e!
{4073}{4158}Ale to mo�e min�� . Widzicie, 700 lat temu...
{4169}{4251}Dw�ch wspania�ych go�ci ... wpada�o w tarapaty.
{4262}{4328}Musz� wr�ci� do przesz�o�ci by pom�c im .
{4357}{4466}Je�eli nie wyprowadz� ich na w�a�ciw� drog� ,nasze spo�ecze�stwo b�dzie w niebezpiecze�stwie.
{4477}{4549}Nie martwcie si�.To ma sens. Jestem zawodowcem.
{4575}{4634}Jestem Bill Preston Esquire!
{4645}{4714}A ja jestem Ted ... Kurcze czekaj... Bill?
{4725}{4784}Bill we� to.- Ok.
{4890}{4930}A ja jestem "Ted" Theodore Logan.
{5076}{5175}I my jeste�my..."Wyld Stallyns"!
{5702}{5752}Wysadzili�my  to!
{5763}{5815}Chyba dali�my za du�o mocy.
{5826}{5877}Lubi� to!
{5888}{6024}Zgadzam si� teraz z tob� . B�dziemy triumfowa� !!!
{6035}{6157}"Wyld Stallyns" nigdy nie b�dzie super band� dop�ki nie mamy Eddie Van Halena.
{6170}{6308}Nie zd�b�dziemy go dop�ki nie mamy zwyci�skiego wideo.
{6322}{6421}Jak mamy mie� super wideo ,nie maj�c lepszego sprz�tu!
{6433}{6524}Jak mamy mie� lepsze instrumenty ,je�eli my nie wiemy jak gra� ?
{6537}{6590}Dlatego w�a�nie potrzebujemy Eddie Van Halena!
{6601}{6660}Dlatego w�a�nie potrzebujemy zwyci�skiego wideo!
{6710}{6748}Ekstra !
{6860}{6896}O kurcze... Jeste�my sp�nieni !- Na co ?
{6907}{6954}Szko�a , mieszczuchu!|- Jasne ...
{7188}{7239}Bill,... czekam.
{7296}{7348}On jest martwy?
{7368}{7448}M�wisz mi �e Napoleon
{7479}{7550}By� ma�ym , martwym mieszczuchem ?
{7637}{7674}Ty ca�kowicie nic nie umiesz!
{7685}{7728}Ted, wsta�!|- Wsta�?
{7739}{7773}Tak synu, wsta�.
{7835}{7859}Teraz...?
{7896}{8013}Kto to jest Joanna d'Arc ? - Noah'a  �ona?
{8111}{8176}S�uchajcie, ch�opcy ,nie zapomnijcie,jutro ko�cowe sprawozdanie.
{8187}{8248}Od 1:30 do 3:30. W porz�dku?
{8367}{8408}Hej, ch�opcy?
{8481}{8575}Panie Ryan, zanim co� pan powie:
{8586}{8696}M�j kolega Ted i ja chcieli�my wyrazi� nasze wdzi�czno�ci,
{8707}{8811}Za wszystko czego si� tutaj nauczyli�my. -Czego si� nauczyli�cie ?
{8879}{8924}My na...
{8935}{9022}My nauczyli�my si� �e �wiat ma wspania�� histori�.
{9033}{9118}I tego �e wielkie osobisto�ci jak ...
{9148}{9234}Genghis Khan, Joanna z Arc ,Socrates,
{9245}{9323}�wiat jest pe�ny historii!
{9415}{9526}My�l� �e nauczyli�cie si� �e Cesar...
{9551}{9603}jest tanio ubranym mieszczuchem .
{9656}{9747}Oblali�cie ka�dy rozdzia� w tej klasie.
{9778}{9884}Teraz, je�eli nie otrzymacie oceny A+ na waszym ustnym sprawozdaniu ,jutro ,
{9895}{9970}nie b�de mia� wyboru i usadz� was.
{9994}{10109}Znacie sw�j temat.Co najwy�ej mog� zaw�y� zakres kt�ry macie zaliczy�
{10120}{10182}Je�eli chcecie zda�.
{10196}{10261}Rozumiecie?- Tak jest ,prosz� pana.
{10349}{10375}W porz�dku. Ch�opcy?
{10386}{10499}Wasze sprawozdanie musi by� bardzo dobre , jak co� bardzo specjalnego.
{10659}{10754}Jak przypuszczasz co powinni�my zrobi� ? - Nie jestem pewnien.
{10762}{10833}Ale wiem �e Joanna d'Arc nie jest Noah'a �on�.
{10844}{10957}Wi�c kto jest Noah'a �on� ? - Ja nie wiem.
{10968}{11072}Wiem za to �e mamy powa�ne problemy . S�uchaj mnie.
{11083}{11191}"Poka� jaka istotna historyczna posta� ,
{11202}{11308}z ka�dej ery,powinna zosta� pokazana ludziom w San Dimas w 1988 roku."
{11335}{11423}Jeste�my w niebezpiecze�stwie oblania , wszystko wyja�ni si� jutro ,Ted.
{11461}{11536}Cze�� Bill .Chcesz si� przejecha� ? - Jasne , Missy.
{11547}{11596}Chcia�em powiedzie� ... Mamo.
{11646}{11691}Wasza opiekunka zosta�a twoj� mam�!- Zamknij si� Ted.
{11702}{11787}Pami�tasz kiedy ona by�a w szkole z nami? - Zamknij si� Ted!
{11946}{12023}Zaraz wr�c� ,jak tylko wezm� swoje ksi��ki.
{12333}{12403}Co robisz w domu , Tato ?- szukam moich kluczy .
{12430}{12478}Masz je?
{12505}{12598}Nie . -Rozmawia�em dzisiaj z twoim nauczycielem .
{12611}{12684}On powiedzia� �e oblejesz histori� oraz , �e niezaliczaj�c
{12695}{12762}wylecisz ze szko�y.
{12794}{12858}Rozumiesz co to oznacza ?
{12869}{12966}To,�e p�jd� do Akademii wojskowej Oatsa .
{12981}{13073}Rozmawia�em z pu�kownikiem Oatsem dzi� rano .
{13094}{13173}On chcia�by ciebie spotka� , Ted.
{13525}{13565}Cz�owieku... My zdamy ,
{13577}{13647}albo nie b�dzie d�u�ej zespo�u!- Dlaczego?
{13658}{13726}M�j ojciec chce mnie wys�a� do szko�y wojskowej.
{13737}{13773}Gdzie?
{13803}{13837}Na Alasce.
{14071}{14182}To ten czas. Nasze rozdzielenie jest bliskie.
{14884}{14928}Jest dobrze by� osobno !
{14963}{15021}Zabawa si� zaczyna , mieszczuchu!
{15699}{15799}W porz�dku Ted , George Waszyngton .Jeden z ojc�w naszego kraju.
{15810}{15869}Dwa, urodzony na dniu Prezydent�w.
{15880}{16012}Trzy, Go�� na dolarze .- Zrobili grzyba na jego g�owie ?
{16023}{16054}Ted , Alaska.
{16221}{16271}Mia� czarne z�by, �ciga� Moby Dicka.
{16301}{16349}To kapitan Ahab , mieszczuchu.
{16385}{16477}Pami�tasz �wiat Disneya ,"Sala Prezydent�w" ?
{16488}{16530}Dobrze. Co on m�wi� ?
{16562}{16641}"Witamy w Sali Prezydent�w ".
{16679}{16743}Cze��, kupi�am wam ch�opcy �o� do jedzenia.
{16997}{17049}To jest twoja mama, mieszczuchu!
{17074}{17102}Jak wam idzie?
{17138}{17166}�le...
{17183}{17257}Najprawdopodobnie wydal� nas ze szko�y jutro.
{17268}{17384}Moim przeznaczeniem jest sko�czy� w Akademii Wojskowej Oatsa.
{17395}{17449}I nigdy nie za�o�ymy w�asnego zespo�u.
{17492}{17553}Dobrze... Dobrze...
{17695}{17762}Czego si� uczycie?|- Historii.
{17773}{17813}Panie Ryan?
{17824}{17914}Powiedz im ... - Ch�opcy zr�bcie sobie przerw� na obiad.
{17964}{17998}Tak, Tato.
{18342}{18415}Teraz tw�j tata idzie do ciebie , do twojego pokoju!
{18426}{18507}Zamknij si�  Ted!- Ona jest milutka
{18518}{18576}Zamknij si�  Ted|- Pyta�em si� jej o wierno�� , pami�tasz?
{18587}{18636}Zamknij si�  Ted!
{18713}{18748}1275,1275.
{18863}{18983}Ok, pani w samochodzie pawiedzia�a ,�e Marco Polo �y� w 1275.
{18994}{19058}To nie jest po prostu wodny sport. - Wiem to!
{19069}{19150}Przepraszam.Kiedy Mongolia podbi�a Chiny?
{19183}{19236}Nie wiem . Ja poprostu tutaj pracuj�.
{19343}{19430}Pr�bowa�e� kiedy� (Thriftymarkt)? - Pewnie.
{19967}{20006}Nie�le
{20111}{20173}Witam, moi znakomici przyjaciele.
{20209}{20265}Wiesz kiedy w�adca Mongolii rz�dzi� Chinami?
{20343}{20389}Mo�e zapytamy go o to ?
{20458}{20514}Bill Preston Esquire.
{20551}{20603}I Ted Theodore Logan.
{20614}{20716}Panowie, Jestem tutaj aby pom�c wam z waszym sprawozdaniem z historii.
{20739}{20803}Co? - Jak?
{20889}{20917}Ch�opcze! Nienawidz� tej cz�ci!
{20978}{21092}Co? - Dziwne rzeczy dziej� si� przy przy Kole *K*.
{21231}{21311}Mieszczuchy,Przenios� was do przesz�o�ci!
{21322}{21408}Prze�yjecie wspania�� przygod� przemierzaj�c histori�.
{21439}{21498}Kim jeste�cie ?- My jeste�my wami, mieszczuchy!
{21571}{21596}Niemo�liwe!
{21607}{21665}Mo�liwe Ted!- Wiemy jak si� czujecie .
{21676}{21734}Nie wierzyli�my mu wcze�niej.
{21745}{21804}Kiedy m�wi� o czym my m�wili�my.
{21815}{21841}W porz�dku, czekajcie.
{21852}{21923}Je�eli naprawd� jeste�cie nami,
{21964}{22009}o jakiej liczbie mu�limy ?
{22040}{22088}69, mieszczuchy!
{22245}{22340}Musimy ucieka� .- Wracajcie do sprawozdania.
{22362}{22388}Rufus!
{22419}{22500}S�uchajcie go mieszczuchy.On wie co m�wi !
{22517}{22592}W�a�nie Ted,zakochaj si� w ksi�niczce !
{22607}{22684}Co? - Zobaczysz !
{22703}{22756}Panowie wszystko wporz�dku?
{22862}{22963}Ted! Nie zapomij nakr�ci� zegarek!
{22974}{23011}Dzi�ki, Rufus.
{23060}{23112}Z�api� was p�niej ,Bill i Ted!
{23391}{23459}Powinni�my to zrobi� ?
{23508}{23561}Mamy za du�o �wiadk�w,
{23572}{23653}ale nigdy nie zna�em tego go�cia .
{23664}{23747}Poza tym , powiedzieli�my sobie �eby go s�ucha�.
{23758}{23813}Co je�eli nas ok�amali ?
{23857}{23897}Dlaczego mieliby�my sami siebie ok�amywa� ?
{24042}{24134}Jak zamierzasz nam pomoc? - Chcesz gdzie� zadzwoni�?
{24145}{24223}Zamierzam zrobi� o wiele wi�cej!
{24299}{24324}Znakomicie!
{24401}{24448}Uwa�ajcie na siebie , amigos!
{24664}{24698}Panowie...
{24741}{24789}My jeste�my histori�!
{24978}{25053}Rufus, gdzie jeste�my, mieszczuchu?
{25070}{25180}To s� ko�a historii.One id� do ka�dego miejsca w czasie.
{25191}{25280}Jak? - Wsp�czesna technologia, William.
{25728}{25798}To jest bezprecedensowe, Rufus!
{25863}{25913}Ale gdzie my jeste�my , Rufus?
{25948}{26059}Austria, 1805. Dopiero co wkroczyli Francuzi.
{26160}{26264}Sprawd� to !Jeste�my w samym �rodku wojny!
{26594}{26641}Amigos, czas odej�� .
{26687}{26735}Jak leci , mieszczuchu?
{27570}{27602}Teraz gdzie jeste�my, mieszczychu ?
{27641}{27678}O,to m�j dom.
{27728}{27782}Rufus, mo�emy uda� si� gdziekolwiek tylko chcemy ?
{27793}{27854}Wy mo�ecie robi� co chcecie .Ale bez wzgl�du co si� stanie ,
{27865}{27962}dostarczycie sprawozdanie , OK ?
{27973}{28024}Dobrze , Amigos. Ta ksi��ka
{28035}{28123}da wam numer do ka�dego miejsca gdzie tylko b�dziecie chcieli si� uda� .
{28134}{28260}Wa�ne: Cokolwiek robicie, gdziekolwiek  udajecie si� ,zegar
{28281}{28376}w San Dimas zawsze biegnie . Rozumiecie ?
{28400}{28457}Dobrze. Czas na mnie.
{28470}{28542}Co masz na my�li? - Nie udasz si� z nami ?
{28555}{28634}Panowie , teraz musicie sobie sami poradzi�.
{28996}{29095}Ted ?- To by� najbardziej niezwyk�y dzie� w moim �yciu.
{29339}{29396}To jest Napoleon.- Kto ?
{29407}{29479}Kr�tki, martwy mieszczuch od historii.
{29503}{29557}Mam pomys�.
{29568}{29645}Z�ap go za nogi.Bierzemy go do �rodka.
{29666}{29747}Wydaje mi si� �e mo�emy zaliczyy� nasze sprawozdanie.- Jak?
{29758}{29862}Mamy tutaj jedn� historyczn� posta� .By� mo�e uda si� nam zdoby� ich wi�cej.
{29913}{29992}Deacon, uwa�aj na tego go�cia. On nazywa ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin