►46. Narzeczony księżniczki cd 1.txt

(26 KB) Pobierz
{1}{1}23.976
{48}{108}T�umaczenie i tekst:|CEDRON
{144}{204}synchro i poprawki czasowe :Wento
{240}{300}do rel:The.Princess.Bride.1987.AC3.INTERNAL.DVDRip.XviD-SChiZO
{1103}{1163}- Cze�� kochanie.|- Cze�� mamo.
{1223}{1283}Lepiej si� czujesz?
{1295}{1338}Troch� lepiej.
{1343}{1362}Wiesz co.
{1367}{1410}Co?
{1415}{1434}Dziadek przyjecha�.
{1439}{1498}Mamo, nie mog�a� mu powiedzie�,|�e jestem chory?
{1510}{1570}Dlatego, �e jeste� chory,|dziadek przyjecha�.
{1606}{1666}B�dzie mnie szczypa� w policzek.|Nienawidz� tego.
{1702}{1745}Mo�e nie b�dzie.
{1750}{1810}Hej! Jak si� czuje chory? Co?
{1918}{1978}My�l�, �e zostawi� was samych.
{1990}{2050}- Kupi�em ci specjalny prezent.|- Co to jest?
{2062}{2122}Otw�rz.
{2206}{2249}Ksi��ka?!
{2254}{2314}Kiedy by�em w twoim wieku,|ksi��ki by�y telewizj�.
{2350}{2410}A to jest wyj�tkowa ksi��ka.
{2422}{2465}T� ksi��k� m�j ojciec|czyta� mi gdy chorowa�em,
{2470}{2529}a ja czyta�em j�|twojemu ojcu.
{2541}{2601}A dzisiaj,|mam zamiar przeczyta� tobie.
{2613}{2657}Jest chocia� troch� o sporcie?
{2661}{2721}�artujesz?|Szermierka. Walka. Tortury. Zemsta.
{2781}{2841}Olbrzymy. Potwory. Po�cigi. Ucieczki.
{2853}{2913}Prawdziwa mi�o��.|Cuda.
{2949}{3009}Brzmi nie�le.|Spr�buj� nie zasn��.
{3021}{3081}Bardzo ci dzi�kuje.|To uprzejme z twojej strony.
{3117}{3177}Twoje zaufanie jest obezw�adniaj�ce.
{3261}{3321}"Narzeczony ksi�niczki",|autorem jest S. Morgenstern.
{3381}{3441}Rozdzia� pierwszy.
{3453}{3512}Buttercup wychowa�a si� na ma�ej farmie|le��cej w kraju Florin.
{3572}{3632}Jej ulubionym zaj�ciem by�a jazda konna
{3644}{3688}i dr�czenie parobka, kt�ry tam pracowa�.
{3692}{3752}Nazywa� si� Westley,|ale nigdy go tak nie nazywa�a.
{3812}{3855}Prawda, �e wspania�y pocz�tek?
{3860}{3920}Tak. W porz�dku.
{3932}{3992}Nic nie dawa�o Buttercup takiej przyjemno�ci|jak rozkazywanie Westleyowi.
{4052}{4112}Parobku.|Wypoleruj siod�o.
{4148}{4208}Chc� zobaczy� w nim swoj� twarz.
{4220}{4280}Wed�ug �yczenia.
{4316}{4376}"Wed�ug �yczenia"|to by�y jedyne s�owa kt�re do niej m�wi�.
{4460}{4519}Parobku. Nape�nij je wod�...
{4555}{4599}prosz�.
{4603}{4663}Wed�ug �yczenia.
{4771}{4831}Tego dnia, odkry�a ze zdumieniem|�e kiedy m�wi�, "Wed�ug �yczenia,"
{4843}{4903}mia� na my�li,|"Kocham ciebie."
{4987}{5047}A jeszcze bardziej zdumia�o j�,|�e odkry�a, �e te� go kocha.
{5131}{5191}Parobku,
{5275}{5335}podaj mi ten dzban.
{5706}{5766}Wed�ug �yczenia.
{5994}{6037}Zaczekaj, zaczekaj.
{6042}{6102}Co to jest? Pr�bujesz oszuka� mnie?|Gzie tu jest sport?
{6186}{6229}Czy to ksi��ka o ca�owaniu?
{6234}{6294}- Zaczekaj, cierpliwo�ci.|- Kiedy naprawd� si� zacznie?
{6306}{6366}Uspok�j si�.|Pozw�l mi czyta�.
{6402}{6445}Westley nie mia� pieni�dzy na ma��e�stwo.
{6450}{6493}Wi�c spakowa� sw�j skromny dobytek|i opu�ci� farm�
{6497}{6557}aby poszuka� swojej fortumy za morzem.
{6569}{6629}Buttercup prze�ywa�a to bardzo emocjonalnie.
{6641}{6701}Nie wierz� w to.
{6713}{6773}Boj� si�, �e nigdy ju� cie nie zobacz�.
{6785}{6845}Nie mart si�, wr�c�.
{6857}{6917}Ale jak ci si� co� stanie?
{6953}{7013}Pos�uchaj mnie:
{7049}{7109}Zawsze wr�c� do ciebie.
{7121}{7181}Jak mo�esz by� tak pewny?
{7217}{7277}Bo to jest prawdziwa mi�o��.
{7289}{7349}My�lisz, �e to si� zdarza ka�dego dnia?
{7624}{7668}Westley nie dotar� na miejsce.
{7672}{7732}Jego statek zosta� zaatakawany|przez pirata Dreada Robertsa,
{7792}{7835}kt�ry nigdy nie zostawia� je�c�w �ywych.
{7840}{7883}Kiedy Buttercup dosta�a wiadomo��,|�e Westley zgin��,
{7888}{7931}By� zabitym przez pirat�w to OK.
{7936}{7996}zamkne�a si� w swoim pokoju.
{8008}{8068}Przez ca�e dni,|nie spa�a i nie jad�a.
{8080}{8140}Nigdy wi�cej ju� si� nie zakocham.
{8248}{8291}Pi�� lat p�niej,
{8296}{8356}g��wny plac w Florin City|by� zat�oczony jak nigdy przedtem
{8392}{8452}wszyscy chcieli us�ysze� o�wiadczenie|wielkiego ksi�cia Humperdincka.
{8727}{8770}Moi poddani!
{8775}{8835}Za miesi�c, nasz kraj|b�dzie obchodzi� 500 rocznic�.
{8919}{8979}W ten dzie� wieczorem, po�lubi� kobiet�
{9015}{9075}kt�ra pochodzi z ludu, tak jak wy,
{9111}{9171}ale dzisiaj zobaczycie j� inn�.
{9231}{9291}- Chcieliby�cie j� pozna�?|- Tak!
{9351}{9411}Moi poddani -|ksi�niczka Buttercup!
{9974}{10034}Buttercup dr�czy�a samotno��.
{10046}{10106}Prawo dawa�o Humperdinckowi|mo�liwo�� wyboru narzeczonej.
{10190}{10250}Nie pokocha�a go,
{10334}{10394}wbrew zapewnieniom Humperdincka|�e to si� stanie.
{10430}{10490}Jedyn� jej rado�ci�|by�y codzienne przeja�d�ki konne.
{10813}{10873}Jedno s�owo, pani?
{10885}{10945}Opr�cz �e jeste�my biedni,|jeste�my cyrkowcami.
{10981}{11024}Czy jest w pobli�u jaka� wioska?
{11029}{11089}Nie ma �adnej.
{11125}{11185}Wi�c nikt nie us�yszy|twojego krzyku.
{11389}{11408}Co tam wypruwasz?
{11413}{11473}To cz�� munduru|oficera armii Guilder.
{11485}{11528}Co za Guilder?
{11532}{11592}Pa�stwo za morzem.|Zaprzysi�g�y wr�g Florin. Naprz�d!
{11652}{11712}Kiedy ko� dotrze z tym na zamek,|skieruje podejrzenia ksi�cia
{11724}{11784}�e to Guilderianie porwali jego ukochan�.
{11796}{11839}Kiedy znajdzie cia�o na granicy Guilder,
{11844}{11904}jego podejrzenia utwierdz� si�.
{11916}{11976}Nigdy nie m�wi�e�|o zabijaniu kogokolwiek.
{11988}{12048}Wynaj��em ci�|do pomocy w wywo�aniu wojny.
{12060}{12120}To jest presti�owa forma pracy|z d�ug� i wspania�� tradycj�.
{12156}{12216}My�l�, �e to nie jest w porz�dku,|zabijanie niewinnych dziewcz�t.
{12252}{12312}Czy zwariowa�em, czy us�ysza�em|z twoich ust s�owo "my�l�"?
{12372}{12432}Nie zosta�e� zatrudniony dla swojego m�zgu.
{12468}{12527}- Zgadzam si� z Fezzikiem.|- O, pijaczyna si� odezwa�a.
{12587}{12631}Co si� z ni� stanie|to nie tw�j interes.
{12635}{12679}Ja j� zabij�.
{12683}{12726}Zapami�taj to -|nigdy nie zapominaj -
{12731}{12750}kiedy ci� znalaz�em,
{12755}{12815}by�e� �mierdz�cym pijakiem|bez grosza przy duszy.
{12851}{12911}A ty -|bez przyjaci�, bez rozumu, beznadziejny, obdartusie.
{12971}{13031}Chcesz �ebym ci� odes�a�|z powrotem tam, gdzie by�e�,
{13067}{13127}bezrobotnym na Greenland?
{13451}{13510}Ten Vizzini, robi du�o ha�asu.
{13570}{13630}Ha�asu... ha�asu...|Uwa�am, �e lubi na nas krzycze�.
{13690}{13750}Prawdopodobnie my�li, �e to nieszkodliwe.
{13810}{13870}Jest naprawd� pozbawiony uroku.
{13906}{13966}Masz wielki talent do rymowania.
{13978}{14021}Tak, co jaki� czas.
{14026}{14069}Dosy� tego!
{14074}{14117}Fezzik, s� jakie� ska�y przed nami?
{14122}{14182}Je�eli s�, wszyscy b�dziemy martwi.
{14194}{14254}�adnych wi�cej rym�w.
{14266}{14326}Kto� chce orzeszk�w ziemnych?
{14529}{14589}Dotrzemy do Cliffs �witem.
{14601}{14645}Dlaczego to robisz?
{14649}{14709}- Upewniam si�, �e nikt za nami nie p�ynie.|- To niemo�liwe.
{14793}{14836}Nie wa�ne co my�licie, i tak was z�api�.
{14841}{14901}A wtedy ksi��e karze was powiesi�.
{14937}{14997}Ze wszystkich g��w na tym statku,|Wasza Wysoko��,
{15009}{15069}jedyna o kt�r�|musisz si� martwi� to swoja w�asna.
{15225}{15285}Przesta�.|Mo�emy wszyscy si� odpr�y�, prawie po wszystkim.
{15297}{15340}Pewny jeste�, �e nikt za nami nie p�ynie?
{15345}{15405}Jak powiedzia�em, to jest absolutnie,|ca�kowicie, w �aden spos�b, niemo�liwe.
{15441}{15484}Nikt w Guilder|nie wie co robimy.
{15488}{15548}I nikt z Florin|nie dotar�by tutaj tak szybko.
{15632}{15692}A tak z ciekawo�ci,|dlaczego pytasz?
{15704}{15764}Tylko dlatego, �e co� tam za nami p�ynie.
{15776}{15836}Co?!
{15992}{16052}Chyba jaki� rybak|chce sobie po�owi� w nocy dla przyjemno�ci,
{16088}{16148}w�gorze w tych wodach...
{16232}{16251}Skacz, za ni�!
{16256}{16299}Nie umiem p�ywa�.
{16304}{16364}Ja tylko pieskiem.
{16424}{16484}Skr�t w lewo.
{16495}{16555}Lewo. Lewo!
{16735}{16795}Czy wiesz co to za d�wi�k, Wasza Wysoko��?|To s� Piszcz�ce W�gorze.
{16879}{16939}Je�eli w�tpisz w moje s�owa, to poczekaj.
{16951}{17011}Zawsze staj� si� g�o�niejsze|kiedy maj� zamiar po�ywi� si� ludzkim cia�em.
{17143}{17203}Je�li wr�cisz,|obiecuj�, �e nie stanie ci si� krzywda.
{17263}{17323}Nie s�dz�, �eby�|dosta�a korzystniejsz� ofert� od w�gorzy.
{17550}{17610}Nie zostanie zjedzona przez w�gorze.
{17670}{17713}- Co?|- Nie dopadn� jej.
{17718}{17778}M�wi� to|poniewa� denerwujesz si�.
{17790}{17850}Nie denerwuje si�.
{17886}{17946}Mo�e troch� martwi� si�.|Ale to nie to samo.
{18006}{18049}Je�eli chcesz to przerwiemy.
{18054}{18114}Nie. Czytaj dalej...|je�li mo�esz.
{18174}{18234}Czy wiesz co to za d�wi�k, Wasza Wysoko��?|To s� Piszcz�ce W�gorze.
{18294}{18354}Jeste�my dalej, dziadku.|Ju� to czyta�e�.
{18390}{18450}Aaa, rzeczywi�cie.|Przepraszam. Wybacz prosz�.
{18509}{18569}W porz�dku. Ona jest w wodzie,|w�gorze na oko�o.
{18581}{18641}Jest przera�ona.|W�gorze zaczynaj� atakowa�. I wtedy -
{18749}{18809}Po�� j�.|Po�� j�.
{18917}{18977}My�l�, �e si� zbli�a.
{19013}{19056}Nie jest nami zainteresowany.|P�y� dalej!
{19061}{19104}Przypuszczam, �e uwa�asz si�|za odwa�n�, prawda?
{19109}{19169}Tylko w por�wnaniu z wami.
{19301}{19361}Patrzcie! Jest tu� za nami.
{19373}{19433}P�ynie tym samym kursem co my.
{19445}{19504}Kimkolwiek jest,|sp�ni� si�...
{19516}{19576}Widzicie?
{19588}{19632}Cliffs of Insanity.
{19636}{19696}Po�piesz si�. Rusz si�...
{19804}{19864}Ruszaj si�!
{19972}{20015}Jeste�my bezpieczni.
{20020}{20063}Tylko Fezzik jest wystarczaj�co silny|aby pokona� t� drog�,
{20068}{20128}B�dzie kr��y� godzinami|za nim nas znajdzie.
{21243}{21303}Wspina si� za nami.|I dogania nas.
{21315}{21375}Niesamowite!
{21411}{21471}- Szybciej!|- S�dzi�em, �e ju� wspinam si� szybciej.
{21506}{21566}I ty nazywasz siebie tytanem.|To ty jeste� tym wielkim, legendarnym mocarzem.
{21626}{21686}D�wigam trzy osoby.|A on jest sam.
{21698}{21758}Nie przyjmuj� wym�wek,
{21770}{21830}zamierzem znale��|nowego olbrzyma, to wszystko.
{21842}{21902}Nie m�w tego, Vizzini.|Prosz�.
{22034}{22094}Wyra�� si� jasno,|twoja robota wisi na w�osku.
{23568}{23628}Ma bardzo mocne ramiona.
{23664}{23724}Nie spad�?|Niesamo...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin