Hitman.(2007).PROPER.DVDRip.XviD-LARCENY.(osloskop.net).txt

(39 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{926}{999}.:: H I T M A N ::.|AGENT 47
{2376}{2512}T�umaczenie: Sabat1970
{2639}{2744}Korekta i kwestie rosyjskie:|Highlander
{2945}{3065}Korekta: omickal
{3100}{3220}Synchro do Hitman PROPER DVDRip XviD-Larceny: Cypisek2
{4298}{4353}LONDYN|ANGLIA
{5570}{5632}- Kurwa...|- Nie ma go tam.
{5639}{5691}Jest w kuchni.|Tam, gdzie go zostawi�e�.
{5698}{5738}Jak si� wydosta�e�?
{5785}{5839}Masz mi�� rodzin�.
{5898}{5968}Nic im nie jest.|�yj�.
{5975}{6011}�pi�.
{6066}{6096}Zabijesz mnie?
{6103}{6129}Gdybym chcia� ci� zabi�,
{6136}{6189}zrobi�bym to rano,|jak wsiada�e� do samochodu.
{6195}{6268}I znikn��bym, zanim twoje|cia�o upad�oby na chodnik.
{6275}{6349}- Wi�c po co tu jeste�?|- �eby porozmawia�.
{6354}{6440}Ale nie spraw, �ebym ci� zabi�,|bo nie odejdziesz sam.
{6447}{6482}Siadaj.
{6787}{6859}Jest pan dobrym cz�owiekiem, inspektorze?
{6879}{6892}Tak my�l�.
{6898}{6946}Ale zabija� pan ludzi?
{6979}{7004}Tak.
{7010}{7046}Zadam ci pytanie:
{7052}{7158}Od twojej odpowiedzi zale�y,|jak zako�czy si� ta noc.
{7165}{7259}Jak dobry cz�owiek decyduje,|kiedy ma zabi�.
{7300}{7370}Cz�owiek, kt�rego �ciga�e� jest zab�jc�.|TRZY MIESI�CE WCZE�NIEJ
{7375}{7399}Duch.
{7410}{7467}SHANTY TOWN|NIGER
{7471}{7587}/Chodzi�y s�uchy, �e pracuje dla Agencji,|/zwanej po prostu "Organizacj�".
{7595}{7660}/Tak tajnej,�e nikt nie wie|/o jej istnieniu,
{7667}{7746}/maj�cej jednak powi�zania|/z ka�dym rz�dem.
{7753}{7866}/Jedynym jej celem, by�o szkolenie|/i trenowanie zawodowych zab�jc�w.
{7915}{7980}/Ludzie ci byli wybierani|/zaraz po urodzeniu.
{7985}{8090}/Wyrzutki, sieroty...|/Niechciani i porzuceni.
{8095}{8200}/Stawali si� ekspertami|/we wszystkich rodzajach walki.
{8205}{8255}/Zostawali zaprogramowani|/tylko do jednego:
{8265}{8305}/Zabija�.
{8330}{8410}/Cz�owiek, kt�rego �cigasz przez|/ostatnie 3 lata, inspektorze,
{8415}{8475}/jest najlepszym spo�r�d nich.
{8497}{8530}Posad�cie go tam.
{8752}{8814} Nie powiniene� by� mnie okrada�,|bracie.
{8822}{8877}Teraz musisz za to zap�aci�.
{9239}{9271}Przepraszam.
{9311}{9354}Co si� sta�o z jego g�osem?
{9360}{9408}Zmusi� mnie bym po�kn��...
{9416}{9464}Co zrobili�cie z jego g�osem?
{9471}{9544}Nic, Ovie. Przyprowadzili�my go tak,|jak by� dostarczony.
{9552}{9607}Dostarczony?
{9646}{9755}- To nie wy go znale�li�cie?|- Nie. Najemnik. Amerykanin.
{9814}{9862}Po�kn�� co?
{10295}{10357} KWATERA G��WNA POLICJI|NIGER
{10364}{10433}Wszyscy s�yszeli�my|pa�sk� teori�, inspektorze.
{10439}{10512}To nie teoria,|to nasz cz�owiek.
{10519}{10605}�adnego motywu, �adnych �lad�w,|�adnych �wiadk�w. On jest...
{10611}{10640}On jest jak duch.
{10647}{10705}Jak d�ugo �ciga pan tego... ducha?
{10712}{10731}Trzy lata.
{10739}{10822}Dzi�ki Bogu, �e ma pan Interpol,|kt�ry finansuje pa�ski up�r, co?
{10830}{10859}Widzi pan, inspektorze,
{10865}{10913}mimo, �e jeste�my w centrum|Trzeciego �wiata,
{10919}{10961}staramy si� dobrze|wykonywa� swoj� prac�.
{10967}{11058}Wierzymy, �e Bwana Ovie zosta�|zabity przez w�asnego brata.
{11063}{11176}Po�kn�� funt C-4|i poszed� do Oviego?
{11183}{11217}By� mo�e.
{11223}{11253}Generale,
{11264}{11342}ten cz�owiek jest naprawd�|najlepszy w swoim fachu.
{11349}{11441}Prawdopodobnie jest odpowiedzialny|za ponad 100 zab�jstw.
{11448}{11512}Poka�� panu,|co mam na my�li.
{11520}{11592}To jest Ovie.
{11697}{11776}A to s� tylko te,|o kt�rych wiemy.
{11792}{11857}Zaczyna pan ogarnia�|ten obraz?
{11896}{11960}ST. PETERSBURG|ROSJA
{12402}{12449}Mogliby ci� za to zabi�.
{12497}{12583}To, co robisz z t� whisky.|Zabijasz jej smak lodem.
{12658}{12753}Nigdy wi�cej ni� dwie kostki.|Woda rozcie�cza szkock�.
{12794}{12908}Przepraszam.|To efekt arogancji mojego by�ego m�a.
{13005}{13074}Jestem June, a ty?
{13138}{13210}Teraz powiniene�|powiedzie� mi swoje imi�.
{13235}{13269}Przepraszam.
{15835}{15900}POTWIERDZI� PO��CZENIE?|ODKODOWYWANIE
{15963}{16006}/Zadanie zosta�o wykonane.
{16012}{16075}/Pieni�dze zosta�y przelane|/na twoje konto.
{16081}{16101}/Dobra robota.
{16109}{16191}/Niestety data nast�pnego zadania|/zosta�a przesuni�ta,
{16197}{16240}/wed�ug �yczenia klienta.
{16245}{16334}/Klient �yczy sobie r�wnie�,|/by wykona� je publicznie.
{16348}{16422}Mia�em to ju� zaplanowane.|Cz�ciowo.
{16429}{16475}Poczyni�em pewne przygotowania.
{16481}{16582}/Linia polityki rosyjskiego|/prezydenta, Belicoffa,
{16588}{16668}/bezpo�rednio koliduje|/z interesami naszego klienta,
{16673}{16737}/zachowuj�c wi�kszo�� w�adzy|/w r�kach rosyjskiego rz�du.
{16743}{16797}/Klient �yczy sobie,|/by zadanie wykona� publicznie.
{16803}{16866}/Czy akceptujesz nowe warunki?
{16922}{16940}Tak.
{16945}{17028}/Doceniamy, �e zmieniasz|/swoje standardowe procedury.
{17034}{17079}/Przesy�am specyfikacj� i zdj�cia.
{17245}{17309}NOWA POLITYKA BELICOFFA
{17359}{17431}BELICOFF: NOWY PRZYJACIEL ZACHODU
{17439}{17494}Nie dam si� zastraszy�...
{18679}{18719}Panie Belicoff, przepraszam.
{18728}{18780}Czy s�dzi pan, �e w obliczu|nowej linii politycznej,
{18788}{18840}pa�scy sponsorzy nadal b�d�|wspiera� pa�sk� reelekcj�?
{18847}{18862}Musz� tylko...
{19559}{19647}DWORZEC CENTRALNY|ST. PETERSBURG
{19888}{19943}NIEZNANY NUMER|/PROSZ� ZADZWONI� DO BIURA
{20111}{20137}/Mamy problem.
{20145}{20206}/W St. Petersburgu by� �wiadek.
{20214}{20262}Jak wiarygodne s� twoje �r�d�a?
{20269}{20318}/Nieskazitelne.|/Jak zawsze.
{20324}{20422}/Interpol ma przej�� �wiadka.|/Nie mo�esz do tego dopu�ci�.
{20428}{20446}Dobrze.
{20452}{20488}/Przesy�am dane.
{20761}{20793}Dziewczyno.
{20824}{20856}Ile?
{21889}{21977}LOTNISKO PULKOWO|ST. PETERSBURG
{22153}{22199}Nie jestem pewien.
{22206}{22258}Nigdy nie zabija� ponownie|tak szybko.
{22265}{22336}Rosjanie twierdz�, �e Belicoff|zosta� zabity jednym pociskiem
{22343}{22386}z odleg�o�ci ponad 4 kilometr�w.
{22392}{22440}Wygl�da na to,|�e to on.
{22456}{22480}Tak, prosz� pana.
{22496}{22564}C�, niepokoi mnie fakt,|�e spud�owa�.
{22585}{22669}Tak, wiem,|ile to �ledztwo kosztowa�o...
{22716}{22731}Rozumiem.
{22738}{22790}Po prostu potrzebuj� troch�|wi�cej czasu.
{22798}{22874}- Musisz to zobaczy�.|- Przepraszam pana. Oddzwoni�.
{22931}{22955}No dobrze...
{22962}{23034}Zastrzeli� ochroniarza, �eby mie�|czysty strza� do Belicoffa.
{23042}{23090}Mia� zaledwie kilka|centymetr�w prze�witu.
{23098}{23164}Patrz teraz.|Obserwuj Belicoffa.
{23178}{23241}Widzia�e�?|Pu�� jeszcze raz.
{23291}{23355}Za du�o krwi jak na chybienie.
{23362}{23392}Telefon do pana.
{23400}{23430}M�wi Whittier.
{23437}{23489}/- Znale�li strzelca.|- Znale�li?
{23493}{23579}/- Concierge go rozpozna�.|- Concierge? Gdzie?
{23583}{23629}/W Hotelu Grand, ze zdj�cia.
{23634}{23670}Zdj�cia?
{23676}{23757}- Sk�d, do cholery, wzi�li zdj�cie?|/- Nie wiem, sir.
{23762}{23814}Dobra.|Ju� jad�.
{23844}{23874}Znale�li go.
{23892}{23952}Zadzwo� do tajnej policji|w St. Petersburgu
{23960}{24011}i powiedz im, �e Interpol|przejmuje spraw�.
{24018}{24044}Maj� tylko obserwowa�.
{24051}{24128}Niech nikt nic nie robi,|p�ki tam nie przyjedziemy.
{24277}{24331}/Czy cel by� na miejscu?
{24339}{24390}/Dziewczyna tam by�a,|/ale nie by�a �wiadkiem.
{24398}{24418}/Nie widzia�a mnie.
{24425}{24572}/Nie mo�emy zap�aci� za Belicoffa,|/poniewa� zadanie nie zosta�o wykonane.
{24581}{24593}Zosta�o.
{24600}{24674}Otrzyma� bezpo�rednie trafienie.|Widzia�em to.
{24684}{24716}/Prosz� czeka�.
{24723}{24787}/Przesy�am przekaz "na �ywo".
{24835}{24859}BELICOFF �YJE
{25020}{25058}Kto by� klientem?
{25125}{25153}Odpowiadaj!
{25162}{25228}Kto zap�aci� za kontrakt|na Belicoffa?
{25291}{25462}Je�li mnie wrabiacie, odnajd� was|i spal� wszystko do go�ej ziemi.
{25925}{25966}Mike Whittier.|Interpol.
{25973}{26013}Co z moim podejrzanym?
{26019}{26067}Powiedziano mi,|�e pan przyjedzie, inspektorze.
{26073}{26147}Jestem kapitan Gudnayev|z st. petersburskiej milicji.
{26190}{26234}Prosz� si� rozgo�ci�.
{26240}{26307}- Moi ludzie s� prawie gotowi...|- Gotowi do czego?
{26311}{26365}Gdyby podejrzany zamierza� ucieka�.
{26370}{26444}- Moje rozkazy...|- Zaraz, zaraz. Rozkazy od kogo?
{26449}{26485}To sprawa Interpolu.
{26489}{26547}Jeste�my w pe�ni odpowiedzialni|za przechwycenie podejrzanego.
{26551}{26615}Kapitan Gudnayev tutaj nie dowodzi|t� operacj�, inspektorze.
{26621}{26635}Dowodz� ja.
{26640}{26695}Jestem starszy agent|Yuri Markov z FSB.
{26700}{26722}FSB?
{26727}{26803}Dlaczego, do diab�a, rosyjska tajna policja|miesza si� do tego?
{26810}{26822}Chwileczk�...
{26829}{26857}Oddzia� gotowy, kapitanie.
{26865}{26895}Czekam na rozkaz.
{26902}{26958}Kapitanie, niech pan|wycofa swoich ludzi.
{26964}{27006}Nie wiecie,|z kim macie do czynienia.
{27012}{27039}Zapewniam pana, inspektorze,
{27045}{27087}�e moi ludzie poradz� sobie|z t� sytuacj�.
{27093}{27156}Prosz� wyda� rozkaz, kapitanie.|Strzela� bez rozkazu.
{27162}{27264}- Oddzia�, naprz�d!|- Prosz� wstrzyma� ten rozkaz.
{27293}{27349}Naprz�d!|Strzela� bez rozkazu!
{27662}{27720}47...|M�wi Diana.
{27727}{27789}Mog� mnie zwolni� za bezpo�redni|kontakt z tob�.
{27845}{27910}Klientem by�... Belicoff.
{27950}{27999}Wiedz� gdzie jeste�.
{30319}{30436}Zosta� tu i obserwuj wind�.|Zadzwo� do mnie, jak si� zatrzyma.
{31659}{31675} Tak?
{31679}{31756}/W windzie jest 5 trup�w.|Nasz ch�opty� to �aden z nich.
{31774}{31848}Jest na 3 pi�trze.|Musi zmierza� do po�udniowego szybu.
{31957}{31988}Nie ruszaj si�!
{32155}{32184}Padnij!
{32209}{32234}Nie ruszaj si�.
{32239}{32270}Na ziemi�!
{32275}{32310}Nie ruszaj si�...
{32374}{32403}Kurwa...
{32659}{32690}Ja pierdol�...
{32740}{32765}Prosz� pana...!
{32795}{32835}Mieli�my go.
{33223}{33292}- Ilu ludzi pan straci�?|- 16 zabitych.
{33304}{33382}Nie, nie, nie! Zaczekaj!|Nie dotykaj tego!
{33425}{33481}Sk�d wzi��e� jeban� licencj�?
{33488}{33550}Potrzebuj� tego pokoju, kapitanie.
{33615}{33645}Idziemy!
{35029}...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin