Fizjologia%20ukladu%20krazenia.pdf

(772 KB) Pobierz
Microsoft Word - Fizjologia uk.adu kr..enia na www.doc
Fizjologia układu krążenia
Ćwiczenie II.
l. Badanie fizykalne serca
a/ oglądanie klatki piersiowej - punkty i linie orientacyjne, ocena kształtu, budowy klatki
piersiowej /symetria, wysklepienie, ruchomość oddechowa, uwypuklenia, tętnienia/.
b/ oznaczanie stłumienia bezwzględnego i względnego serca
stłumienie bezwzględne odpowiada części serca przylegającej bezpośrednio do przedniej ściany
klatki piersiowej;
- granica górna - górny brzeg 4 żebra
- granica lewa - l ,5 palca domostkowo od lewej linii środkowo-obojczykowej
- granica prawa - lewy brzeg mostka /linia mostkowa lewa/
- granica dolna - przechodzi w bezwzględne stłumienie wątroby
stłumienie względne wyznaczane jest przez rzut brzegów serca na przednią ścianę klatki
piersiowej
- granica górna - górny brzeg 3 żebra
- granica lewa - od 1-3 cm na zewnątrz od lewej granicy stłumienia bezwzględnego
- granica prawa - prawy brzeg mostka /linia mostkowa prawa/
- granica dolna - przechodzi w bezwzględne stłumienie wątroby
173900690.001.png
c/ badanie uderzenia koniuszkowego - uderzenie koniuszkowe to wywołane pracą serca
ograniczone wstrząśnienia klatki piersiowej - w warunkach prawidłowych często widoczne
i/lub wyczuwalne w 5 lewym międzyżebrzu, 1,5 palca w prawo od lewej linii środkowo-
obojczykowej
d/ osłuchiwanie serca - warunkiem właściwego przeprowadzenia auskultacji jest znajomość
rzutów zastawek serca na przednią ścianę klatki piersiowej:
- rzut zastawki dwudzielnej - 3 lewe międzyżebrze przy mostku
- rzut zastawki trójdzielnej - przyczep 5 prawego żebra do mostka
- rzut zastawek aorty - środek mostka na wysokości 3 żebra
- rzut zastawek tętnicy płucnej - 2 lewe międzyżebrze przy mostku
Miejsca osłuchiwania:
- zastawka tętnicy płucnej i zastawka trójdzielna w miejscach rzutów
- zastawka dwudzielna - na koniuszku
- zastawka aorty - 2 prawe międzyżebrze przy mostku
- punkt Erba - miejsce na klatce piersiowej, w którym I i II ton ma jednakowe natężenie -
przyczep 3 lewego żebra do mostka
173900690.002.png
Tony serca
Mechanicznej pracy serca towarzyszą zjawiska akustyczne zwane tonami serca.
Wyróżniamy 4 tony:
TON I - „ skurczowy ". Przypada na początkowy okres skurczu komór. Czas trwania 140 ms.
Częstotliwość 35 - 50 Hz. Widmo akustyczne tonu tworzą:
1. drgania sprężystych elementów zamykanych zastawek przedsionkowo-komorowych.
2. zawirowania krwi wypływającej burzliwie do wielkich pni tętniczych
3. drgania własne i udzielone ścian komór, mięśni beleczkowatych, strun ścięgnistych i ścian
tętnic - ton mieszany. Nakłada się na skurcz izowolumetryczny komór oraz fazę szybkiego
wyrzutu krwi podczas skurczu izotonicznego
Miejsca osłuchiwania :
Zastawka dwudzielna - V międzyżebrze palec przyśrodkowo od lewej linii środkowo-
obojczykowej
Zastawka trójdzielna - V międzyżebrze, prawa linia mostkowa
TON II - „ rozkurczowy " przypada na początkowy okres rozkurczu. Czas trwania 110 ms.
Częstotliwość 50 - 70 Hz. Widmo akustyczne tworzą drgania zatrzaskujących się zastawek
półksiężycowatych - ton zastawkowy. Nakłada się na rozkurcz izowolumetryczny cyklu
sercowego.
Miejsca osłuchiwania:
zastawka aortalna - H międzyżebrze w linii mostkowej prawej zastawka pnia
płucnego - II międzyżebrze w linii mostkowej lewej
TON III - komorowy rzadko słyszalny występuje po tonie drugim najczęściej słyszalny u osób
młodych po wysiłkach fizycznych itp. Wywołany burzliwym przepływem krwi z
przedsionków do komór w fazie rozkurczu izotonicznego serca (w fazie szybkiego
wypełniania komór krwią)
TON IV - przedsionkowy ( przedskurczowy) Ze względu na małą dynamikę zjawisk ton IV
stwierdzany tylko metodami aparaturowymi.
PODSTAWOWE POJĘCIA HEMODYNAMICZNE
Objętość wyrzutowa : ilość krwi wyrzucana przez każdą z komór w czasie jednego skurczu 70-80
ml
Pojemność minutowa : ilość krwi przepompowywana przez każdą komorę w czasie 1 minuty 5-6
l ( częstość pracy serca ok. 70 / min x 70-80 ml = 5 - 6 l)
Powrót żylny : ilość krwi powracająca do prawego przedsionka w czasie jednej minuty ( 5 - 6 l)
Normokardia : 60 -80 / min. Prawidłowa częstość pracy serca zależna od pracy fizjologicznego
rozrusznika serca jakim. jest węzeł zatokowo-przedsionkowy.
173900690.003.png
Bradykardia : rzadkoskurcz — rytm serca poniżej 60 / min. Może być fizjologiczna u sportowca.
Tachykardia : częstoskurcz - częstość pracy serca powyżej 80 / min
Wskaźnik sercowy : (cardiac index) pojemność minutowa wyrażona na 1 m 2 powierzchni ciała
Pojemność całkowita komór : ( u osoby dorosłej, przeciętnie sprawnej fizycznie )
130 - 160 ml . Jest to pojemność późnorozkurczowa . Późny rozkurcz komór to faza przypadająca
na koniec skurczu przedsionków.
Objętość zalegająca : ilość krwi pozostająca w komorach po skurczu ok. 50 - 60 ml. Inaczej
objętość późnoskurczowa .
Ciśniesia panujące w sercu
CIŚNIENIE TĘTNICZE KRWI
173900690.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin