Naruto_Shippuuden_Movie_2_Bonds_-_[DB][1A36E311].pl.txt

(36 KB) Pobierz
{2519}{2570}SHIPPUUDEN: Wi�zi
{2688}{2760}T�umaczenie: Rose.
{2760}{2832}Korekta: Asmena.
{3554}{3578}Ostro w lewo.
{3591}{3617}Ostro w lewo.
{4111}{4147}Piloci- przygotowa� si� do startu.
{4152}{4171}Przygotowa� si� do startu.
{9431}{9486}Og�o� trzeci stopie� zagro�enia!
{9516}{9532}Tak!
{9986}{10049}Czy oni u�ywaj� �ywio�u wiatru?
{10207}{10279}To czakra! Czakra przep�ywa przez te skrzyd�a.
{10283}{10333}To sprawia, �e powietrze przep�ywa o wiele szybciej i pozwala im lata�.
{10504}{10561}Podniebni Ninja? Czy oni ju� kiedy� istnieli?
{10726}{10805}Nigdy nie przypuszcza�abym, �e powietrzny atak mo�e by� tak pot�ny.
{10809}{10851}Kim s� ci go�cie?
{10877}{10922}Podczas Drugiej Wielkiej Wojny Ninja,
{10939}{11040}istnia�a grupa shinobi, kt�ra u�ywa�a czakry tak, aby ta pomaga�a im lata�.
{11058}{11120}Nazywali siebie Podniebnym Krajem,
{11124}{11208}I zostali zniszczeni przez Konoh�, gdy rzucili wyzwanie Pi�ciu Wielkim Krajom Ninja.
{11227}{11321}My�lisz, �e to s� ich potomkowie?
{11441}{11592}Je�li tak si� sprawy maj�, to jest bardzo du�e prawdopodobie�stwo, �e przybyli si� zem�ci� na Konoha i Kraju Ognia.
{12677}{12708}Co si� tutaj dzieje?
{12735}{12755}Dzieciaku!
{12787}{12823}Pom� mi!
{12997}{13039}Daj mi pom�c, panie.
{13057}{13092}D�wiga�!
{13279}{13301}Musi by� zabrany do szpitala.
{13336}{13376}Jedno z jego p�uc zosta�o przebite.
{13410}{13455}W takim tempie nie zd��y do szpitala.
{13467}{13512}Jest pan lekarzem?
{13569}{13595}To jest odma p�ucna.
{13599}{13704}Powietrze zostaje uwi�zione w jego klatce piersiowej i wypychane poza jego p�uca.
{13761}{13787}Co to?
{13960}{14045}Idealnie. Teraz mo�esz zabra� go do szpitala.
{14049}{14075}Ja? Zabra� go?
{14079}{14140}Ale ja musz� powstrzyma� tych go�ci!
{14155}{14178}A ja nie.
{14201}{14291}To tak, jakby dziki kot pr�bowa� skoczy� po wron�, kt�ra jest w powietrzu.
{14307}{14370}Kot... Dziki kot?
{14374}{14440}Tak. Dziki kot zginie, gdy uderzy o ziemi�.
{14470}{14548}Teraz powiniene� ratowa� tylu ludzi, ilu tylko zdo�asz.
{14560}{14592}Zaraz potem mo�esz walczy�.
{14617}{14635}Chyba si� zgadzasz?
{14661}{14705}Nie� go tak, aby klatka piersiowa by�a skierowana ku g�rze.
{14721}{14741}Naruto.
{14773}{14798}Hej, prosz� pana.
{14851}{14918}Sk�d on zna moje imi�?
{15314}{15358}Nareszcie zacz�li si� wycofywa�.
{15379}{15409}Mo�esz dostrzec co� na zewn�trz Neji?
{15432}{15499}To proste. Wyczerpali zasoby czakry.
{15503}{15553}Rozumiem. To oznacza...
{15557}{15658}�e je�li policzymy ile czakry ju� zu�yli i ile im zosta�o
{15662}{15728}b�dziemy mogli skalkulowa�, jak daleko st�d jest ich baza.
{15745}{15771}Racja.
{15918}{15944}Tsunade.
{15961}{15981}Nic ci nie jest?
{16078}{16151}Chcia�abym by� jedyn� rann�.
{16209}{16370}Musi by� co� jeszcze, skoro zostawili nas po tym, jak zniszczyli tak Konoh�.
{16407}{16452}Czy to shinobi z Podniebnego Kraju?
{16532}{16564}Doktorze, prosz� si� ni� zaopiekowa�.
{16575}{16591}Przynie� j� tu.
{16720}{16743}Ona jest...
{16753}{16800}B�dzie dobrze. Mo�emy go uratowa�.
{16814}{16836}To samo tu.
{16885}{16935}To by�a ta sama metoda, jak u ch�opca, kt�rego przyni�s� Naruto.
{16939}{16964}Zostali ju� uleczeni.
{16996}{17071}Kto m�g� to zrobi�?
{17104}{17126}To by� kole�, kt�rego widzia�em.
{17130}{17154}Shinou.
{17205}{17299}Oni te�! Shinou uleczy� ich wszystkich.
{17314}{17344}Shinou?
{17367}{17428}Ju� o nim s�ysza�em.
{17443}{17507}Wiesz kim jest ten kole�?
{17511}{17603}Widzia�e� Senseia? Gdzie? Gdzie on jest?
{17627}{17642}Ty.
{17646}{17713}Moja wioska... Moja wioska ma k�opoty.
{17717}{17742}Musimy.
{17757}{17771}Hej!
{17799}{17838}Kto to jest?
{17880}{17928}Dzi�ki, �e jej dogl�dasz, Naruto.
{17932}{18014}To nie tak, �e m�g�bym zwr�ci� �lepe oko na twojego ucznia.
{18033}{18059}Ucznia?
{18063}{18134}Tak! Prosz� pana, jak on... znasz go...
{18138}{18151}Amaru.
{18165}{18233}Dobra. Jeste� mistrzem Amaru, tak?
{18237}{18347}Chcia�bym, ale nie jestem wystarczaj�co dobry, �eby by� zwanym mistrzem kogokolwiek.
{18351}{18394}Ta, jasne.
{18398}{18491}By�a masa rannych ludzi, kt�rzy  mogli zgina�, gdyby� ich nie uleczy�.
{18495}{18537}To w�a�nie powiedzia�a mi Sakura.
{18614}{18681}Wioska Amaru by�a po za granicami Kraju Ognia.
{18708}{18792}Jej wioska zosta�a zaatakowana ostatniej nocy przez jakich� tajemniczych ninja.
{18803}{18856}I ca�a masa ludzi zosta�a ranna.
{18876}{18927}Przysz�a tu, aby mi o tym powiedzie�.
{18959}{19007}Nie rozpozna�e� ich?
{19065}{19096}Obudzi�e� si� ju�, maluchu?
{19296}{19379}Jeste� pewny, �e czujesz si� na tyle dobrze, aby odej��?
{19420}{19487}Shinou zamierza odwiedzi� moj� wiosk�.
{19503}{19544}Jakbym m�g� spa�.
{19559}{19579}Rozumiem.
{19601}{19681}To dlatego do trzech ogniw, na wszelki wypadek, do��cz� medyczni nijna.
{19746}{19785}Sakura! Hinata!
{19797}{19848}Trzy ogniwa?
{19853}{19944}Wliczaj�c ciebie s� trzy ogniwa.
{19983}{20043}Ul�y�o mi, skoro s�ysz�, �e b�dziecie z nami.
{20047}{20086}Nie czekajcie! No niemo�liwe.
{20093}{20102}Trzymaj!
{20147}{20194}To amulet szcz�cia od Jiraiya-sensei.
{20337}{20371}Wi�c skoro wszystko ustalone...
{20402}{20426}Naruto?
{20485}{20502}Dajmy z siebie wszystko.
{20575}{20625}Nie jestem na karnej misji?
{21349}{21415}Sztuka Ninja. Malowanie Wielkiej Bestii.|Ninpou. Choujuu Giga.
{21854}{21871}Widz� wroga.
{21884}{21901}Ilu?
{21912}{21933}Jednego.
{22037}{22104}Niech ci� szlag, Konoha! Atakujecie szybciej, ni� si� tego spodziewali�my.
{22114}{22195}Ale wygl�da na to, �e nie macie zbyt du�o czasu, aby dobrze si� do tego przygotowa�.
{22213}{22287}Dobra, dru�yna pierwsza, ruszajcie si� z nim pobawi�.
{22291}{22352}Tak jest! Dru�yna Pierwsza, Druga Jednostka, przygotowa� si� do startu.
{22356}{22376}Opu�ci� katapulty.
{22507}{22553}Jeden, dw�ch, trzech, czterech...
{22575}{22647}Wygl�da na to, �e tylko oni mnie zauwa�yli.
{22715}{22773}Mo�esz walczy� z podniebnymi ninja, jak r�wny z r�wnym.
{22777}{22808}To cenna zdolno��.
{22821}{22884}Ale nie musisz dawa� z siebie wszystkiego.
{22888}{22975}Dopilnuj tylko, aby nie zauwa�yli, �e my te� tam jeste�my.
{23023}{23084}To palant! Robi to zbyt �atwym.
{23105}{23156}�mierdz� mi tak ma�e wyst�pienia jak te.
{23160}{23233}Ok, my�l�, �e lepiej kawa�ek si� wycofa�.
{23968}{24032}Ciekawe, co jak wyko�cz� ich zbyt szybko...
{24070}{24098}Jest tak, jak powiedzia�a Tsunade.
{24116}{24209}Maj� kolejn� grup�, ju� gotow� do zaatakowania nast�pnego celu.
{24230}{24325}Ale pomy�le�, �e zakotwiczyli tu swoj� matczyn� flot�...
{24347}{24385}Doskonale okre�li�e� ich po�o�enie.
{24403}{24481}To tak samo, jak stara� si� znale�� ul.
{24513}{24628}Wykorzysta�em wskazany przez Nejiego poziom czakry, kt�ry im zosta�, aby okre�li�, jak daleko mog� odlecie�.
{24632}{24784}Ale to podobne do ciebie, �e przybyli�my tu jako cztery ogniwa.
{24795}{24880}Widzisz, mog� uciec na otwarte morze, gdy tylko b�d� chcieli.
{24899}{25077}Wi�c najlepiej sprawi�, aby my�leli, �e Konoha nie ma wystarczaj�cej ilo�ci ludzi, �eby si� z nimi zaj��.
{25398}{25456}Wi�c wr�ci�e�, Sasuke.
{25463}{25500}Czego chcesz?
{25504}{25608}Dzisiejszego ranka otrzyma�em widomo��, �e Konoha zosta�a zbombardowana.
{25634}{25740}Dokonali tego shinobi z dawno wymar�ego Podniebnego Kraju.
{25747}{25849}Nie zdawa�em sobie sprawy, �e ci�gle interesujesz si� Konoh�.
{25881}{25992}Nie obchodzi mnie ju�, co stanie si� z Konoh�.
{25996}{26098}Nie pos�a�em po ciebie, aby o tym rozmawia�.
{26193}{26212}Orochimaru.
{26233}{26367}Sasuke jest m�czyzn�, kt�rego chc�, aby� do mnie przyprowadzi�.
{26378}{26395}M�czyzna?
{26409}{26429}Doktor.
{26447}{26562}To doktor, kt�ry nauczy� mnie zakazanej techniki odrodzenia.
{26589}{26723}Jestem pewien. �e posiada jak�� now� technik� odrodzenia.
{26729}{26781}Masz na my�li jego?
{26799}{26820}Sprowad� go tu.
{26845}{26932}Potrzebuj� teraz jego techniki.
{27142}{27225}Wioska Amaru jest w g�rze rzeki, w odwrotnym kierunku ni� d�ungla.
{27245}{27284}Jest w pobli�u jakich� starych ruin.
{27303}{27385}Czemu musimy p�yn�c tymi �odziami w g�r� rzeki?
{27413}{27473}B�dzie szybciej, jak pobiegniemy.
{27477}{27598}Poniewa� w d�ungli, takiej jak ta, jest pe�no jadowitych robali, w�y i dzikich zwierz�t.
{27638}{27770}W tej rzece s� nawet sumy ludojady, aligatory i jadowite ryby.
{27981}{28120}Odpr� si�! Na obu naszych �odziach s� lekarze, kt�rzy s� bardziej rzetelni ni� shinobi.
{28151}{28192}Ocal� ci� tym skalpelem.
{28242}{28302}To my, shinobi, chronimy was, lekarzy.
{28306}{28445}Poza tym, robi mi si� niedobrze na my�l o tym, �e tw�j skalpel zrobi wi�cej krzywdy twoim pacjentom ni� pomo�e.
{28449}{28482}Zamknij ryja!
{28486}{28558}Mo�e i nie wygl�dam, ale jestem uczniem Shinou numer jeden.
{28562}{28644}Ty i tw�j nieczu�y �wiat shinobi nigdy nie zrozumiecie wi�zi mi�dzy mistrzem i uczniem.
{28648}{28715}I obietnic� przewy�szy� si� w technikach.
{28722}{28779}Co, do diab�a? Nie puszcz� ci tego p�azem.
{28794}{28857}Posiadam wi�zi mi�dzy uczniem a mistrzem z Iruk�.
{28861}{28881}Kakashim.
{28885}{28920}I z Ero-senninem.
{28924}{28951}Nasze wi�zi s�...
{28955}{29054}Bardziej...
{29106}{29151}silniejsze ni� te twoje ma�e wi�zi!
{29201}{29295}To boli! Za co to, Sakura?
{29310}{29346}B�d� przez chwile cicho.
{29700}{29850}Samolot w g�rze u�ywa tego samego typu czakry, jak te, kt�re napad�y na Konoh�.
{29854}{29896}To �le...
{29928}{29959}Ukryjmy si� pod drzewami.
{30120}{30132}Cholera!
{30155}{30188}Co ty wyprawiasz?
{30911}{30939}Nie zauwa�y� nas...
{31090}{31154}Amaru? Amaru!
{31887}{31923}Amaru... Amaru!
{31942}{31963}Mo�esz to zrobi�, Amaru!
{31989}{32015}Uratuje ci�.
{32047}{32117}Bardzo dobrze, Amaru. Naprawd� przez to przechodzisz!
{32188}{32250}Shinou, chc� by� ninja.
{32266}{32372}Kiedy stan� si� silny, b�d� m�g� wr�ci� do wiosek, kt�re drwi�y ze mnie za to, �e by�em sierot�.
{32397}{32493}Amaru, porzuci�em �cie�k� walki i wojny.
{32509}{32638}Wa�ne jest mie� sil� do w...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin