The.Office.(UK).-.S01E06.-.Judgement.txt

(24 KB) Pobierz
{1}{75}/SubEdit b.4066 (http://subedit.com.pl)/
{550}{600}The Office [UK/BBC]|[S1E6-Ocena]
{613}{675}T�umaczenie - Pytanka & Cortzas|pytanka@gmail.com
{712}{776}To najgorsza cz�� mojej pracy
{779}{843}Nie chc� traci� dobrego cz�owieka
{879}{960}Ale to nie zale�y ode mnie
{963}{1065}a gdyby nawet zale�a�o, mam |zwi�zane r�ce. To nic osobistego...
{1068}{1110}Dlaczego mnie zwalniasz?
{1113}{1170}Nie zwalniam ci�. To ci�cia.
{1173}{1292}Takie s� ci�cia, a ty masz pecha
{1295}{1351}Albo szcz�cie, je�li pytasz mnie o zdanie!
{1409}{1511}David, dlaczego, skoro pracuje tu|trzech innych operator�w w�zk�w wid�owych
{1514}{1577}zdecydowa�e� si� zwolni� mnie, |a nie Antona?
{1580}{1637}Czy to pozytywna dyskryminacja?
{1640}{1697}Czy musisz spe�ni� jakie� normy|liczby niepe�nosprawnych?
{1700}{1746}Nie wiem, o czym m�wisz.
{1749}{1812}Zatrzymujesz Antona, bo jest niepe�nosprawny?
{1815}{1874}- Anton nie jest niepe�nosprawny.|- Jest kar�em.
{1877}{1988}Tak, ale karze� to nie osoba niepe�nosprawna. Jest tylko ma�y.
{1991}{2062}Ronnie Corbett nie ma specjalnego traktowania.
{2065}{2132}Ma 152 cm wzrostu. Anton ma 101 cm.
{2135}{2233}Niekt�re dzieci te� tyle maj�, prawda?
{2236}{2286}Dzieci nie pracuj� w magazynach.
{2289}{2381}Pos�uchaj, niezale�nie od tego czy |Anton jest kar�em czy liliputem...
{2384}{2465}- Nie, on jest kar�em.|- A co to za r�nica?
{2486}{2586}Liliput ma nieproporcjonalnie |kr�tkie r�ce i nogi
{2591}{2642}A, wiem jakie.
{2645}{2697}To jest spowodowane problemami hormonalnymi.
{2700}{2747}Taa.. Cholerne hormony.
{2750}{2844}Karze� to te� liliput, |ale jego nogi i r�ce s� proporcjonalne.
{2868}{2926}To czym jest elf?
{2929}{2970}Chcesz na to odpowiedzie�?
{3150}{3213}Elf to ponadnaturalna istota.
{3216}{3286}Czasem s� niewidzialne, jak wr�ki.
{3317}{3396}Ale oni naprawd� nie istniej�, prawda? |W prawdziwym �yciu?
{4020}{4103}My�lisz, �e mnie to bawi?|Narzucili mi to.
{4106}{4163}"Narzucili mi to!"
{4166}{4228}Tak. Co mam ci powiedzie�? Przykro mi?
{4231}{4285}Tak. Chc�, �eby� powiedzia�, �e ci przykro.
{4288}{4339}Przepro� i przesta� zrzuca� odpowiedzialno��!
{4342}{4436}Nie zrzucam odpowiedzialno�ci.|To nie moja decyzja.
{4439}{4505}- Mo�esz i�� z tym wy�ej, je�li chcesz.|- Zrobi� to.
{4508}{4602}- Powodzenia. To twoje prawo.|- W�a�nie. To moje prawo.
{4705}{4785}- A czy chochlik to te� elf?|- Daj spok�j, Gareth.
{4788}{4872}Chcia�em tylko wiedzie�, |sk�d on tyle wie o kar�ach.
{4961}{5010}To si� nazywa wykszta�cenie.
{5072}{5150}- A czym jest goblin?|- D�ugo b�dziesz tam grzeba�?
{5228}{5303}Wiem, �e teraz pewnie wydaj� ci si� imponuj�cy -
{5306}{5367}wiesz, sprytny szef -
{5370}{5439}ale jak mnie poznasz, zobaczysz, |�e jestem szalony.
{5542}{5589}Ja to przynios�em.
{5592}{5624}Wi�c...
{5635}{5681}O, to zacznijmy.
{5699}{5733}Malcolm.
{5736}{5827}To jest Malcolm.|To jest Karen Roper, moja nowa sekretarka.
{5830}{5918}Wszyscy mo�ecie z niej korzysta� - |jak powiedzia�a aktorka do biskupa.
{5927}{5976}- Mi�o mi.|- Witaj.
{5979}{6075}David, mog� spyta� - czemu zatrudni�e� |sobie now� sekretark�
{6078}{6152}je�li musisz zwalnia� ludzi, |tak jak Alexa dzi� rano?
{6155}{6207}R�ni ludzie, r�ne prace.
{6210}{6345}Na pytanie o wyb�r: ludzie, czy zadania
{6348}{6397}m�wi� - ludzie.
{6439}{6492}Jak ten cz�owiek. Kojak.
{6516}{6596}- David, chc� wiedzie�...|- Nazywamy go Kojak.
{6637}{6717}czy b�d� zwolniony? Kiedy b�dziemy wiedzie�?
{6720}{6840}Dobre pytanie. Jennifer wpadnie dzi�|ko�o po�udnia.
{6843}{6945}Ona b�dzie mie� werdykt. OK.|Ja tylko podtrzymywa�em dobry nastr�j pracownik�w.
{6948}{7017}Byliby szcz�liwsi gdyby wiedzieli,|�e maj� prac�.
{7020}{7053}Tak.
{7116}{7199}My�l� o innych, �ysych, |dziwnie wygl�daj�cych ludziach.
{7202}{7251}O tym go�ciu z Bennego Hilla?
{7254}{7289}O, tak.
{7534}{7625}Nie wiem, czy ju� pozna�a� Tima.|My�li o odej�ciu.
{7628}{7678}�le si� ze sob� czuje.
{7681}{7776}Odkr�c� to. Dzi�ki mnie poczuje si� lepiej.
{7779}{7843}Wiesz. Patrz i ucz si�. Wi�c...
{7846}{7883}Timothy!
{7899}{7945}- Cze��.|- Mog� zamieni� z tob� s��wko?
{7948}{8001}W gabinecie. Chod�my.
{8004}{8048}Kwak, kwak, kwak!
{8076}{8125}Zawsze zacznij od dowcipu.
{8254}{8303}Mo�esz robi� notatki.
{8335}{8372}Wejd�.
{8395}{8444}- Jak si� masz?|- Dobrze, dzi�kuj�.
{8447}{8522}Nie masz nic przeciwko, �e Karen |zostanie i b�dzie si� wdra�a�?
{8525}{8577}Nie, absolutnie. Co robimy?
{8580}{8662}Chcia�em wiedzie�, dlaczego my�lisz o odej�ciu, kolego.
{8683}{8752}Ja nie my�l� o odej�ciu, ja odchodz�.
{8755}{8787}Jasne, jasne.
{8790}{8882}Nie chc� nikogo zmusza�, ale chyba |nie chodzi o co�, co powiedzia�em?
{8885}{8969}- Wcale nie, David. Nie.|- Zdecydowanie nie. Nie ma mowy.
{8974}{9046}Nie chc� wk�ada� ci s��w w usta
{9049}{9120}ale jakby� mnie okre�li� jako szefa?
{9123}{9171}- Ja...|- Dobry szef, tak.
{9174}{9237}- Powiedzia� dobry.|- Nie. Jeste� �wietnym szefem.
{9240}{9305}Chodzi o to, �e nie jestem w stanie...
{9308}{9385}Nie chodzi o to, �e zaprosi�e� Dawn|na randk�, a ona odm�wi�a?
{9388}{9445}Nie zaprosi�em j� na randk�. |Zaprosi�em j� jako przyjaciel.
{9448}{9525}Jako przyjaciel. Zanotuj: przyjaciel.
{9528}{9586}Wi�c sk�d ten ruch?
{9634}{9703}- Nie by�o jednego powodu...|- M�w.
{9706}{9755}- Mog�...?|- Pewnie.
{9771}{9894}Ok. Nie cieszy mnie praca, kt�r� tu|wykonuj�. Przykro mi, ale...
{9899}{9973}Mam wra�enie, �e marnuj� sw�j czas.
{9976}{10051}- �e �ycie jest za kr�tkie.|- Dok�adnie. Dzi�kuj�.
{10054}{10113}B�d�my szczerzy David. Mam 30 lat.
{10116}{10215}- Chc� p�j�� na emerytur� i mie� co opowiada� wnukom.|- Nie o papierze.
{10220}{10284}Ja znam historie zwi�zane z papierem, |kt�re zwal� ci� z n�g.
{10287}{10353}- Naprawd�. Ob��dne.|- Zapisz: ob��dne.
{10356}{10403}- Kontynuujemy?|- Ile ich jest?
{10408}{10512}To tak, jakby budzik si� w��czy�|a ja nie mog� od niego uciec.
{10515}{10568}To chyba John Lennon powiedzia�...
{10574}{10653}"Kiedy snujesz plany, |przytrafia ci si� �ycie"
{10656}{10707}Tak w�a�nie si� czuj�.
{10767}{10846}Chocia� powiedzia� te�: "Jestem morsem, |jestem cz�owiekiem - jajkiem"
{10849}{10898}wi�c nie wiem, w co wierzy�!
{10926}{11014}- David, pos�uchaj...|- Nie, to ty mnie pos�uchaj "Tim"
{11017}{11117}Kiedy tu przyszed�e�,|nic nie wiedzia�e� o biznesie papierniczym.
{11120}{11204}Pokaza�em ci co i jak,|opiekowa�em si� tob�, da�em ci dobr� prac�.
{11207}{11267}- Kt�rej on nie chce.|- Nie pyta�em ci� o zdanie.
{11270}{11350}- Pyta�e�, jak si� czuj�...|- Nie chc� ju� wiedzie�.
{11353}{11409}To by�a strata czasu. Tak.
{11412}{11513}Czemu oboje nie p�jdziecie i nie zajmiecie si� prac�, |zamiast marudzi�?
{11516}{11560}- To jest niepowa�ne...|- Nie, no id�cie.
{11563}{11662}Nie m�w na zewn�trz tego, co tu powiedzia�e�,|z wyj�tkiem tego o dobrym szefie.
{11665}{11770}Nie chc�, �eby� roznosi� |z�e fluidy po biurze, ok?
{11775}{11822}Nie b�d� taki na imprezie!
{11882}{11931}Pr�bujesz zrobi� co� dobrego...
{11959}{11998}a tu...
{12249}{12285}W porz�dku?
{12288}{12321}Tak. Cze��.
{12352}{12407}Idziesz na imprez�?
{12410}{12482}Tak, tak. Oczywi�cie. |Nie m�g�bym tego przegapi�.
{12485}{12536}- A ty?|- Yyyy, tak.
{12539}{12572}Dobrze.
{12607}{12640}Hurra.
{12651}{12700}- Do zobaczenia.|- Tak.
{12866}{12919}Mam nadziej�, �e mnie wylej�.
{12924}{12996}Wtedy b�d� mog�a zabra� st�d m�j ty�ek|i zrobi� co�.
{12999}{13107}Nie s�dz�, �eby wiele ma�ych dziewczynek|marzy�o o byciu recepcjonistk�.
{13148}{13241}Nie wiem, co zrobi�, |ale co� w kierunku robienia kariery,
{13244}{13295}a nie wykonywania kolejnej, |przypadkowej pracy.
{13298}{13331}Um...
{13334}{13444}Tim m�wi, �e lepiej by� na dole drabiny,|po kt�rej chcesz si� wspi��
{13447}{13496}ni� by� w po�owie takiej, |po kt�rej nie chcesz si� wspina�.
{13521}{13630}Ale ja nie... Ja po prostu nie chc�|jedynie utrzymywa� si� na powierzchni
{13633}{13720}i obudzi� si� za pi�� lat i stwierdzi�|"Cholera! Zn�w to zrobi�am"
{14079}{14121}My�lisz, �e m�g�by�...?
{14174}{14253}M�g�by� tego tu nie robi�, kolego?|Nie robi� tego tutaj?
{14256}{14305}Musz� to zrobi�. Naprawd�.
{14321}{14378}Jest szansa, �e wrzucisz to do kosza?
{14400}{14498}Tak, zanios� je do konkurencyjnej firmy,|i wr�cz� im.
{14501}{14585}�wietny pomys�, ale czy m�g�by� to wrzuci� do kosza?
{14606}{14683}Gareth, czy mo�esz by� troch� ciszej?
{14686}{14735}- Hmm?|- Mo�esz przesta�?
{14754}{14811}Tak. B�d� to robi� w ten spos�b.
{15117}{15173}- Hej.|- Cze�� David. Gotowy?
{15176}{15208}Tak.
{15227}{15276}- Kto to?|- Nie wiem.
{15481}{15549}Obieca�am ci dzisiaj jak�� odpowied�.
{15552}{15659}Chyba nie takiej odpowiedzi si� |spodziewasz. Po pierwsze, ja id� dalej.
{15662}{15772}- Zwolnili ci�?|- Nie. Zrobili mnie partnerem.
{15803}{15905}Zrobili ci� partnerem? B�dziemy si� teraz nazywa� |Wernham Hogg Taylor Clark.
{15908}{15959}B�d� musieli zmieni� papeteri�.
{15962}{16046}- Mo�e dostaniemy jaki� rabat.|- Czasem 40%.
{16049}{16110}Chodzi o to, �e moje poprzednie stanowisko |jest wolne
{16113}{16200}i zarz�d uwa�a, �e powiniene� obj��|je ty albo Neil.
{16241}{16362}Mog� ci powiedzie�, �e zarz�d g�osowa�|5 do 2 za przyj�ciem ciebie.
{16414}{16500}G�osowali na mnie 5 do 2?|Jest tylko 7 cz�onk�w zarz�du.
{16503}{16569}Pi�� z siedmiu. To jest mia�d��ce zwyci�stwo.
{16572}{16616}- David...|- M�w dalej.
{16619}{16715}Da�e� wyra�nie do zrozumienia, |�e jeste� w 100% oddany swojemu oddzia�owi.
{16718}{16819}Rozumiesz, �e je�li we�miesz moje stanowisko, |Neil zostanie w Swindon,
{16822}{16902}a tw�j oddzia� b�dzie zredukowany|i wch�oni�ty przez jego oddzia�.
{16905}{16937}Niom.
{16940}{17006}Wiem, �e jeste� lojalny |wobec swojej rodziny...
{17009}{17092}B�d� lojalny wobec ca�ej rodziny.|To jedna wielka rodzina.
{17095}{17208}Wiem tylko, �e wi��� ci� silne emocje|z twoim zespo�em.
{17211}{17337}Tak, ale s� te� takie emocje, jak|syndrom "dobry w biznesie"
{17340}{17428}pomimo tego, �e scenariusz b�dzie okrutny...
{17431}...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin