Zeszyt obserwacji małego dziecka.pdf

(171 KB) Pobierz
Za³¹cznik nr 4
Zeszyt Badania Dziecka
Zał cznik Nr 4
Nazwisko,
tłumaczenie z niemieckiego
Imi ,
data urodzenia 21.02.1999
adres dziecka
Prosz zgłosi si na badanie dziecka:
U2 3-10 dnia ycia
Pomi dzy: 23.02.99
A: 02.03.99
U3 4-6 tygodnia ycia
14.03.99
03.04.99
U4 3-4 miesi ca ycia
21.04.99
20.06.99
U5 6-7 miesi ca ycia
21.07.99
20.09.99
U6 10-12 miesi ca ycia
21.11.99
20.02.00
U7 21-24 miesi c ycia
21.10.00
20.02.01
U8 43-48 miesi cy ycia
21.08.02
20.02.03
U9 60-64 miesi cy ycia
21.01.04
20.06.04
W interesie Pa stwa dziecka prosz dotrzyma terminów
Wa ne dla rodziców ( prawnych opiekunów)
Celem tych bada jest wczesne wykrycie chorób, które w niemałym stopniu mog by
zagro eniem dla prawidłowego rozwoju fizycznego i umysłowego Pa stwa dziecka.
Wczesne wykrycie jest niezb dne aby skutecznie móc je leczy . Prosz przemy le to, e
przebieg rozwoju w pierwszych pi ciu latach ycia decyduje o pó niejszym fizycznym
i psychicznym zdrowiu Pa stwa dziecka.
Dlatego
Prosz wzi udział we wszystkich badaniach. Prosz stosowa si do rad lekarza co do
nast pnych kontroli. Nie zapominajcie te zabra ze sob tego zeszytu i ksi eczki szczepie
oraz dokumentacji z ci y a tak e dokumentów ubezpieczenia dziecka na ka d wizyt
lekarsk .
Wskazówka
Ten zeszyt zawiera wyniki bada Pa stwa dziecka. Po ka dym badaniu lekarz odda Pa stwu
ten dokument. Prosz przechowywa go starannie. Sami Pa stwo mo ecie zdecydowa , komu
zechcecie udost pni ten zeszyt.
77639018.004.png 77639018.005.png 77639018.006.png 77639018.007.png
Katalog znaków numerycznych rozpozna klinicznych
Nale y wpisa odpowiedni liczb odpowiadaj c schorzeniu, które w niemałym stopniu
zagra a fizycznemu lub psychicznemu zdrowiu dziecka.
Zaburzenia w okresie noworodkowym
Dotyczy badania U1 lub U2
Wrodzone zaburzenia przemiany materii
05 – mukowiscidoza
06 – fenyloketonuria
07 – inne ci kie zaburzenia metaboliczne (np. galaktozemia)
01 - Powikłania porodu, wcze niactwo, dziecko przenoszone
02 – zamartwica
03 – ci ka ółtaczka
04 – inne ci kie zaburzenia (posocznica, drgawki, infekcje
wewn trzmaciczne)
Zaburzenia endokrynologiczne
i awitaminozy
12 – Choroby krwi
08 – hypo- lub hyperwitaminozy (np. krzywica)
09 – cukrzyca
10 – hypotyreoza
11 – inne ci kie zaburzenia hormonalne (np. AGS)
Zaburzenia rozwoju i zachowania
Układ nerwowy
13 – zaburzenia somatyczne (niskorosło , otyło , dystrofia)
14 – opó nienie funkcji poznawczych
15 – zaburzenia rozwoju emocjonalnego lub społecznego
16 – zaburzenia rozwoju ruchowego inne zaburzenia
funkcjonalne
17 – o rodkowe zaburzenia ruchowe (zaburzenie napi cia i
koordynacji, mózgowe pora enie dzieci ce)
18 – wady o rodkowego układu nerwowego ( przepuklina
oponowo-rdzeniowa i wodoglowie)
19 – Padaczka
20 – inne schorzenia neurologiczne (np. choroby nerwowo-
mi niowe, niedowłady obwodowe)
Organy zmysłów
21 – znaczne niedowidzenie, lepota
22 – zez
23 – inne powa ne schorzenia wzroku i oka
24 – znaczny niedosłuch, głuchota
25 – inne ci kie schorzenia lub wady słuchu i uszu
26 - Zaburzenia mowy
(np. opó nienie rozwoju mowy, j kanie, wada wymowy)
27 - Jama ustna, z by, szczk ka
(wady lub schorzenia)
Serce i układ kr enia
28 – wady serca i naczy głównych
29 - Układ oddechowy
30 - Układ pokarmowy
wady rozwojowe i schorzenia
31 - Układ moczowy i nerki
32 - Organy płciowe
wady rozwojowe lub schorzenia
wady rozwojowe lub schorzenia
Układ kostny i mi niowy
36 – Skóra
33 – anomalie stawów biodrowych
34 – inne schorzenia układu kostnego lub wady zaburzaj ce
prawidłowy rozwój
35 – miopatie (np. postepuj ca dystrofia mi niowa)
wady i schorzenia
77639018.001.png 77639018.002.png 77639018.003.png
Do U –1 (U = Untersuchung = badanie )
Narodowo :
1 niemiecka
2 włoska
3 hiszpa ska
4 turecka
5 jugosłowia ska
6 grecka
7 inne
Katalog numerów czynników ryzyka okołoporodowego
Ryzyko dotycz ce wywiadu
1. rodzinne obci enia (genetyczne lub psychiczne choroby, cukrzyca, nadci nienie,
wady)
2. wcze niejsze ci kie choroby matki ( płuc, serca, w troby, nerek, układu nerwowego,
psychiczne)
3. skłonno ci do krwawie lub zakrzepów
4. alergie
5. wcze niejsze transfuzje krwi
6. szczególne obci enie psychiczne (rodzinne lub zawodowe)
7. szczególne obci enie społeczne (problemy finansowe lub integracyjne)
8. niezgodno czynnika RH we wcze niejszych ci ach
9. cukrzyca
10. otyło
11. niskorosło
12. anomalie szkieletu
13. wiek poni ej 18 lat ci arnej
14. wiek powy ej 35 lat ci rnej
15. wieloródka (wi cej ni 4 dzieci)
16. stan po leczeniu bezpłodno ci
17. stan po porodzie przedwczesnym ( przed zako czeniem 37 tygodni ci y)
18. stan po porodzie powikłanym
19. stan po 2 lub wi cej poronieniach lub przerwaniach ci y
20. w wywiadzie zgon lub niepełnosprawno dziecka
21. komplikacje poprzednich porodów
22. komplikacje poporodowe
23. stan po ci ciu cesarskim
24. stan po innych operacjach macicy
25. poprzednia ci a nie wcze niej ni przed rokiem
26. inne
Ryzyko zwi zane z obecnymi objawami u ci arnej
27. ogólna choroba wymagaj ca leczenia
28. przewlekła farmakoterapia
29. uzale nienia
30. szczególne obci enie psychiczne
31. szczególne obci enie społeczne
32. krwawienia przed 28 tygodniem ci y
33. krwawienie po 28 tygodniu ci y
34. ło ysko przoduj ce
35. ci a mnoga
36. wielowodzie
37. małowodzie
38. niejasno co do terminu porodu
39. niewydolno ło yska
40. niewydolno szyjkowa
41. przedwczesne skurcze
42. niedokrwisto
43. infekcja układu moczowego
44. pozytywny po redni test Coombsa
45. ryzyko z powodu innych serologicznych bada
46. nadci cnienie t tnicz powy ej 140/90
47. wydalanie białka w ilo ci 1000mg/l lub powy ej
48. rednie lub znaczne obrz ki
49. niskie ci nienie
50. cukrzyca ci arnych
51. anomalia poło enia płodu
52. inne
U1
Pierwsze badanie noworodka
1. Ci a
Rok urodzenia matki,
ci a która, poród który,
pierwsze badanie poło nicze w .......tygodniu ci y,
liczba wizyt w porani dla ci arnych
czy przed porodem odwiedziła klinik
pobyt w klinice przed porodem w tygodniach
wa ne czynniki ryzyka wg katalogu numerów ryzyka
2. Poród
Data... uko czone tygodnie ci y.....
Szczególno ci porodu
Poród mnogi
Płe dziecka - m ska
Sposób porodu – poród spontaniczny siłami natury
Poło enie płodu HHL (podłu ne główkowe)
Masa ciała - 2650g
Długo ciała 51cm
Apgar po 5 minutach i po 10 – 10/10
Ph z krwi p powinowej 7,23
Wyra ne wady dziecka
Szczególno ci
Profilaktyka wit K tak/nie
Doustnie/do
Data i stempel oddziału poło niczego / izby porodowej
Zgłoś jeśli naruszono regulamin