Jet Li -The One (Dvdrip).txt

(28 KB) Pobierz
00:00:00:www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
00:00:43:"Wszech�wiat nie jest jeden...
00:00:46:...Jest ich wiele.
00:00:48:...Multum.
00:00:50:...Posiadamy technologi� |do podr�y mi�dzy wszech�wiatami.
00:00:53:...Ale podr�e s� ca�kowicie zabronione.
00:00:56:...I s� pod nadzorem.
00:00:58:...Ale jednak nie jeste� jeden.
00:01:00:...Takich jak ty jest wielu.
00:01:02:...Istnieje bli�niak ka�dego z nas |w r�wnoleg�ym wszech�wiecie.
00:01:07:...We wszech�wiecie jest okre�lona r�wnowaga.
00:01:10:...Ale pojawi�a si� teraz si�a, |kt�ra chce zniszczy� t� r�wnowag�.
00:01:14:...By on m�g� si� zosta�...
00:01:16:...JEDEN.
00:01:19:TYLKO JEDEN
00:02:14:-"Prezydent Gore zwr�ci� si� dzisiaj do kongresu...
00:02:17:...gdzie om�wi� plany Bia�ego Domu..."
00:02:31:-Koniec z tob�. S�yszysz mnie?!
00:02:33:...Ty kawa�ku g�wna.
00:02:34:...Hej, ty dupku! |Kawa�ku g�wna.
00:02:36:...Umrzesz jak wszyscy pozostali.
00:02:40:...Nie wr�c�.
00:03:02:-Wyko�cz� ci� na granicy stanu.
00:03:05:...B�d� si� temu przygl�da�.
00:03:07:...Nie mog� si� doczeka�.
00:03:09:-Bawi ci� to?
00:03:15:-Wyci�gajcie go!
00:03:21:-Chc� us�ysze� jak krzyczysz, Louis.
00:03:23:...Dalej, krzyknij. Krzyknij co�?
00:03:35:...Ty zasra�cu, mdli mnie od ciebie.
00:03:39:...Czemu nie wzywasz mamusi, co? |Draniu...
00:03:45:-Ruszac si�!| -Ty kawa�ku g�wna!
00:03:47:-Rusza� si�, dalej!| -Jeste� trupem.
00:04:18:-Co� jest nie tak.
00:04:22:-Hej!
00:04:23:...Co takiego?
00:04:37:-Wstrzyma� ogie�!
00:04:38:...Nie strzela�!
00:04:51:...Rou, Scott!
00:04:53:...Za mn�!
00:05:06:...Zobaczmy, czy je�li kto� tam |jest, to rusza si� dostatecznie szybko.
00:05:12:-Nie ma krwi..
00:06:54:-O jasna cholera!
00:06:55:...Biegnie 50 mil/h.
00:07:34:-1-19 zbieg porusza si� na zach�d.
00:07:36:...Sprawd� s�siednie 2 kwarta�y. |Odbi�r.
00:07:40:-Zrozumia�em was. |Zaczynamy poszukiwania.
00:08:47:-Porusza si� w kierunku hali.
00:08:48:...Trzeba od��czy� system zanim |nie dojdzie do przeci��enia.
00:08:51:-To nic. Nie dopu�cimy by |dosta� si� do hali.
00:08:53:-Nic z tego. |Dzia�aj zgodnie z procedurami, jasne?
00:08:56:...Tylko patrz, nie wyko�cz go.
00:08:58:...Nie jeste� zab�jc�. |Zrozumia�e� mnie, czy nie.
00:09:01:...Jako� nie widz� by� zrozumia�. |-Zrozumia�em.
00:09:05:-Ju Law...|...Policja...
00:09:13:...Zrozumia�e� mnie?| -Tak.
00:09:25:KOORDYNATY PRZYJ�TE
00:09:32:OD��CZENIE SYSTEMU| KOORDYNATY SKASOWANE
00:09:34:KOORDYNATY SKASOWANE
00:09:44:-Roodeker...
00:09:45:...Mniej ni� minut�.
00:09:47:...Roodeker.
00:09:52:...Cholera!
00:09:57:...R�ce do g�ry.
00:09:59:...50 sekund, Roodeker.
00:10:02:-Gdzie do cholery, a co to za go��?!
00:10:05:-Musisz by� tym nowym.
00:10:07:...A gdzie jest Roodeker?
00:10:09:-To jest tw�j ostatni raz.
00:10:11:...Podno� r�ce...|tak bym je widzia�.
00:10:14:-Nie rusza� si�!
00:10:15:...Ty!| Rzu� bro�!
00:10:26:-Zabij� ci�.
00:10:28:-A mo�e nie.
00:10:30:...Gdzie Roodeker?
00:10:36:-Tu jestem.
00:10:41:TELEPORT OTWARTY
00:11:49:-Fach...
00:11:51:...Dzia�a�e� zgodnie z procedur�.
00:11:55:...To dobrze.
00:12:01:-Ofiara numer 117. |Wszech�wiat Madasal.
00:12:03:...Ju Fook Aw.
00:12:06:...Ofiara numer 118.| Swen Law.
00:12:09:...Wszech�wiat Tukan.
00:12:11:...Ofiara numer 119. | Ni D'Law.
00:12:14:...Wszech�wiat Kanas.
00:12:16:...Ofiara numer 120. |Ka J'Law.
00:12:19:...Wszech�wiat Sepens.
00:12:21:...Ofiara numer 121.| Seth Law.
00:12:24:...Wszech�wiat Prosaja.
00:12:26:...Ofiara numer 122.
00:12:28:...Frun Law. |Wszech�wiat Chau.
00:12:31:...Ofiara 123.| Law Ess.
00:12:34:...Wszech�wiat Anubis.
00:13:08:-Jaki...kolejny ruch?
00:13:11:-Nic ci si� nie uda, Ju Law.
00:13:18:-Najkr�tsza odleg�o��...
00:13:20:...mi�dzy dwoma punktami...
00:13:23:...to zawsze prosta...|linia.
00:13:27:-Twoja linia si�...sko�czy�a.
00:13:29:...Nie dostrzegasz tego?
00:13:33:-Nikt nie stanie si� takim, |jak ja si� sta�em.
00:13:37:...I ty dobrze o tym wiesz.| By�e� tam.
00:13:39:...Przecie� widzia�e� to po raz pierwszy.
00:13:41:-A ja ju� my�l� o tym, |�eby by� drugi raz.
00:13:43:-I to  by� drugi. |Nie trzeci,
00:13:47:...ale 122 i 123.
00:13:50:...Dlaczego przyszed�e�, Harry?
00:13:53:...St�skni�e� si�?
00:13:57:-T�skni� za tym, kim by�e� kiedy�.
00:14:01:-Ugania�e� si� za mn�, przez ile lat?
00:14:03:-2 lata.
00:14:06:-Po prostu musia�em to zrobi�...| jeszcze jeden raz.
00:14:09:-Nie b�dzie...
00:14:11:...�adnego wi�cej razu,| dla ciebie.
00:15:20:-Miejsce przeznaczenia: Stygia�ska |Kolonia Penitencjarna.
00:15:23:...Wszech�wiat Hadesu.
00:15:39:-Gabrielu...Ju Law...
00:15:42:...Ludzie mi�dzynarodowej |spo�eczno�ci uznali ci�...winnym.
00:15:46:...Oskar�ono ci� o 123 zab�jstw pierwszego stopnia.
00:15:50:...O 123 nielegalne przenikni�cia...
00:15:53:...do r�wnoleg�ych wszech�wiat�w...|przy pomocy nielegalnego kwantowego kwazara.
00:15:58:...Za te przest�pstwa zosta�e� skazany| na do�ywotnie zamkni�cie...
00:16:02:...bez mo�liwo�ci wr�cenia...
00:16:04:...z Kolonii Penitencjarnej, na kt�r� zostaniesz zes�any.
00:16:09:...I niech B�g b�dzie z tob�.
00:16:16:...Mo�esz prawo do ostatniego s�owa.
00:16:22:-Wszystkie wszech�wiaty,
00:16:25:...w kt�rych by�em s� nieracjonalne,
00:16:29:...Dzikie.
00:16:31:...Po prostu stara�em si� doprowadzi� je do porz�dku.
00:16:33:...By na sw�j spos�b sta�y si� unikalne.
00:16:37:...A wy to nazywacie zab�jstwami.
00:16:40:...Jak mog� zabi� sam siebie...
00:16:42:...123 razy?
00:16:45:...Po prostu zabra�em t� energi�,| kt�ra by�a tracona na pr�no.
00:16:48:...I umie�ci�em j� w jednym |cz�owieku,
00:16:51:...w sobie.
00:16:53:...To sprawi�o, �e sta�em si� szybszy,
00:16:55:...m�drzejszy,
00:16:56:...silniejszy.
00:16:59:...Czy to jest co� z�ego?
00:17:01:...Czy to nie jest nasze przeznaczenie...
00:17:03:...po��czy� si� z nami, pozosta�ymi.
00:17:08:...Po��czy� si� raz na zawsze,
00:17:10:...by sta� si� jedynym.
00:17:13:...I ja b�d� tylko jeden.
00:17:24:-Gabrielu Ju Law...
00:17:27:...Jeste� got�w?
00:17:29:-A ty?
00:18:06:-Samozniszczenie w��czone. | Unicestwienie nast�pi za 5...
00:18:09:...4...
00:18:36:-Do jasnej cholery! | Okno by�o czynne 30 sekund.
00:18:39:...Przyjdzie nam czeka�.
00:18:41:...Sukinsyn!
00:18:43:...Prosz� pozwoli� mi co� powiedzie�, sir.
00:18:45:-M�w.
00:18:47:-Czy to jest cz�� procedury?
00:18:53:-Znajdziemy go po drugiej stronie.
00:18:55:...Jest tylko jedno miejsce, |gdzie m�g� si� skierowa�.
00:19:01:OKR�G LOS ANGELES
00:19:20:-Oldrich.|  We� to.
00:19:37:-"Prezydent Bush zwr�ci� si� dzisiaj do Kongresu,
00:19:40:...by opowiedzie� o  planach Bia�ego Domu...
00:19:42:...porz�dku we wszech�wiecie.| Takim, jakim jego widzi w przysz�o�ci."
00:19:51:-Koniec z tob�, ty draniu, szczurze.
00:19:54:-Kawa�ek g�wna.
00:19:56:-Kabel. | -Wyko�cz� ci�.
00:20:14:-Wszystko b�dzie dobrze, Rony.
00:20:17:...Post�pujesz prawid�owo.
00:20:19:-Rony, koniec z tob�...
00:20:41:-Jeste� trup!| -Do cholery!
00:20:43:-Idziemy. Szybko, szybko.| -Jeste� trup!
00:20:45:-Koniec z tob�. Koniec!
00:21:08:-Co� nie tak.
00:21:10:-Szybko, szybko!
00:21:12:-Tutaj go! Tutaj, szybko.
00:21:19:-Ruszamy si�, ruszamy, ruszamy!| -O cholera!
00:21:27:-Dalej!
00:21:34:-Wstrzyma� ogie�!| -Czysto!
00:21:51:-To co, sprawdzimy?
00:21:53:-Nie chcia�oby si� tam i��. |-No dobra, idziemy.
00:22:08:-Nie!
00:22:13:...Pochyl si�!
00:22:18:-Do jakiej cholery, co tam?!
00:22:19:...Wzywaj natychmiast wsparcie |do strefy za�adunku!
00:22:29:-Ruszaj si�!
00:22:44:-Pom� mi z nim.
00:22:59:-Hej.
00:23:11:-Hej, tutaj. Szybko!
00:23:18:-Ucieka!
00:23:20:-Szybko za nim! |Nie dajcie mu uciec.
00:23:53:-Gabe?
00:24:03:...Gabe?
00:24:05:-Widzia�e� to?.
00:24:10:-Dobre nowo�ci s� takie, |�e nie jeste� wariatem.
00:24:14:...Z�e nowo�ci...
00:24:40:-Nie ma zbieg�w okoliczno�ci.
00:24:43:...Nie ma mo�liwo�ci uciec. |Nie ma mo�liwo�ci odej��.
00:24:46:...Trzeba zrozumie�...
00:24:59:-Gabe...
00:25:01:...O m�j Bo�e.
00:25:03:-Jestem w porz�dku.
00:25:05:...Jestem w porz�dku.| -Walter dzwoni�.
00:25:07:...Powiedzia�, �e jeste� w szpitalu.
00:25:08:-Tak. By�em.
00:25:09:-I co, ju� ci� wypisali? |-Sam si� wypisa�em.
00:25:11:...A co tam mia�em leczy�. |Zobacz sama.
00:25:16:...Po prostu musia�em doj�� do siebie.
00:25:18:...Cze�� Orli.| -Jeste� w szoku.
00:25:20:...Trzeba zrobi� ci badania. | -Ty to mo�esz zrobi�.
00:25:23:-Wiesz, mam wiadomo�� dla ciebie.
00:25:27:...Obejrza�am ciebie. Ale mimo to
00:25:29:...powiniene� z kim� si� zobaczy�.
00:25:31:-Pokazuj� si� tylko jednemu cz�owiekowi |i on jest mi potrzebny.
00:25:33:-M�wi� powa�nie.
00:25:39:-No dobrze.
00:25:40:...Pojedziemy do szpitala i wszystko sprawdzimy.
00:25:42:...Z samego rana.
00:25:44:-Jeste� pewny?
00:26:43:UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCZNE
00:26:47:-Wszystko b�dzie w porz�dku.
00:26:49:...Zajmijcie si� nim.| -Tak, sir.
00:26:54:-Gabe?
00:26:55:-Cze��. |-Cze��.
00:26:57:-Jak tam on?
00:26:58:-Krwotok wewn�trzny. |Ale wygl�da na to, �e to nic strasznego.
00:27:01:-Przestraszy�e� nas,| kiedy tak po prostu opu�ci�e� szpital.
00:27:05:-Pos�uchaj, chyba nie by�e� sob�.
00:27:07:...Nie wiem jak dosta�e� si� na t� �cian�.
00:27:10:-Gdyby nie wy ch�opcy,| nie by�oby mnie tu.
00:27:12:...Na pewno nie by�oby mnie w�r�d �ywych.
00:27:16:-Ledwo co przele�li�my przez t� �cian�.
00:27:18:-Gabe rozumiesz, ugrz�li�my na parkingu.
00:27:21:-Dostali�my wiadomo�� o tym, |�e jeste� ranny.
00:27:23:...Kontynuowali�my po�cig, |ale nie uda�o nam si� go dogoni�.
00:27:25:-Chcieli�my dowiedzie� si�, |mo�e ty go widzia�e�.| Mo�esz opiszesz nam go?
00:27:30:...Mo�e to by� kto�, |kto chcia� si� zem�ci� na Ronnym...
00:27:33:...za to, �e zacz�� kablowa�.
00:27:35:-By�o ciemno.| -Mo�e jednak co�, mo�e co� pami�tasz?
00:27:38:-Wybacz.
00:27:40:-Jakby co� trzeba by�o, |to jeste�my tam, w korytarzu.
00:27:45:-S�uchaj stary. Rad jestem,...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin