Sefer Elijahu. Żydowska apokalipsa Eliasza.pdf

(262 KB) Pobierz
SJ_13-2004.p65
Studia Judaica 7: 2004 nr 1(13) s. 123-137
123
Anna Kuśmirek
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
SEFER ELIJAHU – ŻYDOWSKA APOKALIPSA ELIASZA
WPROWADZENIE I PRZEKŁAD
1. TRADYCJE APOKALIPTYCZNE
ZWIĄZANE Z PROROKIEM ELIASZEM
Postać Eliasza odgrywała specyficzną rolę w starożytnej literaturze
żydowskiej, szczególnie w: Księgach Machabejskich i Księdze Mądrości
Syracha . Z czasem stała się jedną z głównych postaci, obok Mojżesza
i Henocha, której ponowne przyjście jest oczekiwane. Z jego imieniem łą-
czone są też księgi apokaliptyczne, zarówno żydowskie, jak i chrześcijań-
skie. Prorok Eliasz w kontekście końca świata pojawia się później wielo-
krotnie w folklorze i sztuce żydowskiej.
Prorok Eliasz z Tiszbe w Gileadzie to postać, która działała za czasów
izraelskiego króla Achaba (IX p.n.e.) i jego żony Jezabel. Opisy jego dzia-
łalności tradycja przekazała w 1 i 2 Księdze Królewskiej. Księgi te zawie-
rają opisy cudów Eliasza w Sarepcie Sydońskiej (rozmnożenie zapasów
oliwy i mąki, wskrzeszenie syna wdowy – 1 Krl 17,1), wystąpienie w obro-
nie własności prywatnej (epizod związany z winnicą Nabota) a przede
wszystkim walkę proroka z kapłanami kultu Baala i Asztarte (ofiara na
Karmelu, gdzie Eliasz odnosi zwycięstwo nad kapłanami fenickimi – 1 Krl
18,1n). Ścigany następnie przez Jezabel posila się cudownym pokarmem
i doznaje teofanii na górze Horeb (1 Krl 19,1n). W przekazie tym Eliasz
jest ukazany jako naśladujący gesty Mojżesza, wracającego na Synaj, np.
sprowadza ogień z nieba (2 Krl 1,9-10), wyznacza swego zastępcę i znika
w tajemniczy sposób (1 Krl 17,1 – 2 Krl 2,11). Właśnie w tych opisach
 
124
ANNA KUŚMIREK
należy szukać korzeni późniejszych tradycji żydowskich związanych
z Eliaszem, który uratował naród izraelski od utraty wiary w jednego Boga.
Jest on przedstawiany jako wzór proroka ludowego i przyrównywany do
Mojżesza. Podobnie jest, jeśli chodzi o śmierć Eliasza. Otacza ją podob-
na tajemnica, jak śmierć Mojżesza na górze Nebo. Relacja o wzięciu pro-
roka Eliasza do nieba na wozie ognistym (2 Krl 2,11) jest motywem, który
szczególnie zaważył na późniejszym rozwoju tradycji żydowskich mi-
stycznych, a także apokaliptycznych. Powstało m.in. przekonanie, że po-
wróci on kiedyś, aby ogłosić „Dzień Pański”, które wyraźnie widać w tek-
ście proroka Malachiasza: „Oto Ja poślę wam proroka Eliasza, zanim
przyjdzie wielki i straszny dzień Pana. I zwróci serca ojców ku synom,
a serca synów ku ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą”
(Ml 3,23–24, por. teksty nowotestamentowe Mt 11,14; Mk 9,11n; Łk
1,16n).
W Księgach Machabejskich (powstałych ok. 120 p.n.e.), przekazują-
cych opis powstania Machabeuszy, prorok Eliasz zostaje opisany przez
przywódcę Matatiasza, jako ten, kto „w nagrodę za swoją wielką gorliwość
o Prawo został zabrany do nieba” (1 Mch 2,58). Następnie spotykamy in-
formacje o pojawieniu się proroka w momencie, kiedy świątynia, po zde-
wastowaniu przez Syryjczyków, została odrestaurowana „a kamienie zło-
żyli na oznaczonym miejscu na świątynnej górze, na tak długo, aż się ukaże
prorok i nimi rozporządzi” (1 Mch 4,46). Podobnie wymieniona jest po-
stać proroka, kiedy Mattatiasz syn Szymona jest wyznaczony na jego spad-
kobiercę: „...Żydzi i kapłani postanowili, iż Szymon będzie ich władcą
i arcykapłanem na wieki, tak długo, aż powstanie wiarogodny prorok” (1
Mch 14,41). W tradycji żydowskiej fragmenty te odnoszą się do powrotu
Eliasza, który będzie oczekiwany przed zbawieniem narodów. Postać
i działalność proroka Eliasza została przedstawiona szeroko w swego ro-
dzaju poetycznej wizji historii Izraela napisanej przez autora Księgi Mą-
drości Syracha (ok. 150 przed Chr.). Pojawiają się w niej motywy i obra-
zy, które weszły na stale do opisów literatury apokaliptycznej.
2. APOKALIPSA ELIASZA
Rozwój tradycji związanych z prorokiem Eliaszem wpłynął także na
powstanie literatury apokaliptycznej przypisywanej Eliaszowi. Na temat
istnienia Apokalipsy Eliasza dowiadujemy się z Stichometrii Nikifora,
chrześcijańskiej listy ksiąg biblijnych i apokryfów, datowanej na połowę
SEFER ELIJAHU – ŻYDOWSKA APOKALIPSA ELIASZA
125
VI w., która podaje taką informację: „proroka Eliasza, 316 stichoi”. 1 Po-
dobne referencje można odnaleźć w innej wczesnochrześcijańskiej liście
zwanej Listą 60 ksiąg , która wymienia także Apokalipsę Eliasza .
Zachowały się dwie wersje Apokalipsy Eliasza : chrześcijańska, zna-
na z fragmentów koptyjskich i cytatów greckich, oraz żydowska zwana
Sefer Elijahu ( Księga Eliasza ) w języku hebrajskim. 2 Między obiema apo-
kalipsami zachodzą pewne paralele, zarówno co do treści, jak i czasu po-
wstania. 3 Prawdopodobnie obie apokalipsy, zachowana w wersji koptyj-
skiej i ta w języku hebrajskim, wywodzą się ze wspólnego żydowskiego
źródła. Uczeni przyjmują jednak, że żadne z tych pism nie reprezentuje
wiernie pierwotnej żydowskiej księgi związanej z imieniem Eliasza. 4
Koptyjska Apokalipsa Eliasza jest dłuższa i zawiera bogatszy mate-
riał. Głównym jej przesłaniem jest zachęta do postu i modlitwy oraz opi-
sy wydarzeń związanych z przyjściem Antychrysta oraz Mesjasza. Autor
przedstawia w swym dziele kolejno takie sceny, jak: pojawienie się Anty-
chrysta, męczeństwo Tabity, Eliasza, Henocha i 60 sprawiedliwych, upa-
dek Antychrysta, tysiącletnie królestwo Mesjasza.
Ważnym elementem w koptyjskiej Apokalipsie Eliasza jest wzmian-
ka o powtórnym przyjściu Eliasza i Henocha, którzy zostaną zabici, ich
ciała będą pochowane, ale po trzech i pół dnia zmartwychwstaną i pojawią
się bezpośrednio przed paruzją Mesjasza, by zabić syna grzechu. W aktual-
1 Dwa łacińskie dokumenty powołują się również na Apokalipsę Eliasza , jeden z nich
ukazuje opis tortur w piekle (zob. D. d e Bruyne, „Revue Benedictine” 1908, s. 149–160.
Podobne objawienie ukazuje Elijah R. Joszua b. Lewi w: Chronicles of Jerahmeel (red.
M. Gaster, 1899, s. 34nn). Por. Encyclopaedia Judaica , Jerusalem 1972, vol. 3, kol. 179.
2 Według starożytnych świadectw z Apokalipsy Eliasza pochodzi cytat z 1 Kor 2,9
(Orygenes, Komentarz do Mateusza 27,9 ) . Podobne uwagi czynią inni Ojcowie Kościoła,
poza Hieronimem, który był wiekim przeciwnikiem wszystkich ksiąg apokryficznych ( Epi-
stula LVII [ad Pammachium], 9). Ten sam wiersz jest cytowany we Wniebowstąpieniu Iza-
jasza 11,34, określany jako z 1 Koryntian i prawdopodobnie niezależnie u P s e u d o - F i -
lona ( Antiquitatum biblicarum liber 26,13), Klemensa Aleksandryjskiego ( Pro-
trepticus 10:94) i innych. W podobny sposób niektóre starożytne świadectwa przypisują po-
chodzenie z tego źródła cytatowi w Ef 5,14. Por. E. Schürer, Geschichte des jüdischen
Volkes im Zeitalter Jesu Christi , Leipzig 1909, Bd. 3, s. 361nn.
3 Koptyjska wersja doczekała się kilku edycji, po raz pierwszy została opublikowana
przez G. Seindorffa w 1899 r. Zob. G. Steindorff, Die Apokalypse des Elias, eine unbe-
kannte Apokalypse und Bruchstücke der Sophonias-Apokalypse, Leipzig 1899, niemieckie
tłumaczenie Apokalipsy Eliasza dokonane przez P. Riesslera, Apocalypse des Elias , w:
Altjüdisches Schrifttum außerhalb der Bibel , Heidelberg 1928, 6. Ausg. 1988, s. 114-125.
4 S. Mędala, Wprowadzenie do literatury międzytestamentalnej , Kraków 1994,
s. 143.
126
ANNA KUŚMIREK
nej formie wersja koptyjska składa się z materiału żydowskiego i chrześci-
jańskiego, który odwołuje się do motywów biblijnych, np. z Księgi Wyjścia.
Hebrajska Sefer Elijahu przekazuje treść objawienia, którego archa-
nioł Michał udzielił Eliaszowi na górze Karmel – dotyczy ona końca świata.
Ona będzie przedmiotem dalszych analiz oraz przekładu.
3. PRZEKŁAD I ANALIZA
Przekładu księgi dokonano, korzystając z edycji tekstu sporządzonej
i opatrzonej przypisami przez M. Buttenwiesera w 1897 r. powstała ona
podstawie rękopisu ze zbioru zw. Münchener Codex No. 222 z XV w. znaj-
dującego się na fol. 65b, wiersz 15 do fol. 68b, wiersz 7. 5 Wykorzystano
równeż wcześniejszą edycję tej księgi zamieszczoną w zbiorze midraszy
pt. Bet ha-Midrasch 6 opublikowanym przez A. Jellinka w latach 1853-
1857. Przedstawiony przez niego tekst pochodzi z 1743 r. i jest określany
jako Saloniker Druck. Pod wpływem edycji A. Jellinka wprowadzono pew-
ne niewielkie poprawki w stosunku do tekstu M. Buttenwiesera, dotyczą-
ce przede wszystkim podziału na akapity, znaków interpunkcyjnych we-
wnątrz tekstu i wyróżnień czcionki.
Według M. Buttenwiesera 7 kodeks ten to zbiór przede wszystkim
małych aggad oraz tekstów o podobnym charakterze. Nosi on podtytuł Sefer
Hamaasim : ({y#(mh rps). Zawiera również teksty apokaliptyczne, prócz
Sefer Elijahu także: Pirke Maszijach (hebr. tytuł występuje w l. pojedyn-
czej na początku: xy#m qrp, zmieniony w podpisie w: xy#m rps) i Nista-
rot rabi Szimoni ben Jochai (hebr. yxy }b }w(m# rl wlgn# twrtsnh), które
w edycji Jellinka następują zaraz po Sefer Elijahu i są prezentowane we
wspólnym bloku od tytułu do zakończenia. 8
Po dokładnej analizie, szczególnie słów rozpoczynających kolejne
fragmenty oraz ich umiejscowieniu w manuskrypcie monachijskim nr 222,
M. Buttenwieser stwierdza, że trzy teksty są tylko zewnętrznie powiązane
i że pierwotnie Sefer Elijahu , była odrębną księgą. 9
5 M. Buttenwieser, Die hebräische Elias-Apokalypse und ihre Stellung in der
apokalyptischen Literatur des rabbinischen Schrifttums und der Kirche, Leipzig 1897, s.
9
.
M. Buttenwieser opublikował z tekstem hebrajskim także tłumaczenie niemieckie.
6 Sefer Elijahu , w: A. Jellinek, Bet ha-midrasz, Bd. III, Leipzig 1853-57, repr. Je-
rusalem 1967, s. 65-68.
7 Zob. M. Buttenwieser, jw., s. 9.
8 Por. tamże, s. 9nn.
SEFER ELIJAHU – ŻYDOWSKA APOKALIPSA ELIASZA
127
W tłumaczeniu zostały wprowadzone niewielkie zmiany w odniesieniu
do hebrajskiego tekstu apokryfu przytoczonego przez M. Buttenwiesera.
Nie stosuje on podziału tekstu na akapity. Natomiast A. Jellinek oprócz ta-
kiego podziału używa również większej i pogrubionej czcionki na począt-
ku niektórych akapitów dotyczących wizji Eliasza, rozpoczynających się
słów: whyl) rm). Z edycji M. Buttenwiesera został zachowany początek
i koniec Księgi Eliasza .
M. Buttenwieser wskazuje, że w kilku miejscach tekst rękopisu jest
niezrozumiały, i niepełny, dlatego uzupełnia go fragmentami z edycji Jel-
linka, zaznaczając to nawiasami kwadratowmi. Ta sama zasada została
zastosowana przy formach czasownika rm ), np. [rm)]n# , ponieważ w ma-
nuskrypcie występuje on często jako skrót. Reguły te zastosowano również
w tłumaczeniu polskim. W kilku miejscach, których tekst pozostaje nadal
niejasny, w przekładzie polskim postawiono wielokropek. Zasadniczym
odstępstwem od oryginału jest zmiana akapitów, które zostały podzielone
zgodnie z logiką tekstu, oraz wprowadzenie znaków interpunkcyjnych.
Słowa, które dodano dla lepszego brzmienia, również umieszczono w na-
wiasach kwadratowych.
Cytaty biblijne występujące w tekście oryginalnym są poprzedzone
zwrotem hebrajskim [rm)]n# tłumaczonym: „jak jest powiedziane” oraz
uzupełnione określeniem „[w Piśmie]”, po czym następuje cytat zaznaczo-
ny w przekładzie cudzysłowem. Użyte cytaty biblijne zostały tutaj przetłu-
maczone z tekstu Sefer Elijahu z zachowaniem specyfiki hebrajskiego tek-
stu; nie pochodzą z polskich tłumaczeń Biblii.
Nazwy geograficzne, które występują w tekście oryginalnym, stara-
no się oddać zgodnie z polską pisownią, podobną zasadę przyjęto przy pi-
sowni imion hebrajskich, które utrwaliły się w języku polskim dzięki prze-
kładom Biblii, np. Daniel, Gabriel, Michał, Abraham, Jakub, lub używa-
nych w tekstach historycznych, jak Artakserkes, czy Cyrus. Inne zostały
oddane w uproszczonej transkrypcji, a w sytuacjach niejasnych przyjęto
wersję M. Buttenwiesera (por. interpretację imienia władcy perskiego
tr#kh – wymowa ha-Kesrat lub Kisrat oraz )rskh – wymowa ha-Kesra
lub Kisra, lub też pozostawiono tylko zapis spółgłoskowy np.: tlmrh
Hrmlt, )lymrt Trmila, czy swl+ryq jqm – Mks Kirtlos).
Sefer Elijahu została napisana w języku hebrajskim misznaickim,
w którym zaznaczają się silne wpływy języka aramejskiego. Widoczne jest
to w odmiennej pisowni, w zmianach morfologicznych oraz leksykalnych.
Przekaz tekstu Sefer Elijahu jest zapisem spółgłoskowym, bez wo-
kalizacji. Dlatego też, aby oddać brzmienie wyrazu, posługiwano się
Zgłoś jeśli naruszono regulamin