Księga Eliasza.pdf

(174 KB) Pobierz
698095458 UNPDF
698095458.001.png
Ksi ę ga Eliasza, b ł ogos ł awionej pami ę ci
I po ł o ż y ł si ę , i zasn ął pod jednym krzewem. A oto anio ł dotkn ął go i powiedzia ł
do niego: Wsta ń i jedz!
Tak ą tajemnic ę objawi ł Micha ł , wielki ksi ążę anio ł ów Izraela, prorokowi
Eliaszowi na górze Karmel: koniec i czas, który nast ą pi w przysz ł o ś ci, na ko ń cu
dni, na koniec czterech królestw w dniach panowania czwartego króla, który nast ą pi
w przysz ł o ś ci.
Duch JHWH uniós ł mnie i poprowadzi ł mnie na po ł udnie ś wiata, i zobaczy ł em
tam miejsce wysokie, p ł on ą ce w ogniu i ż adna istota ludzka nie mog ł a tam
wej ść .
Znowu uniós ł mnie duch i poprowadzi ł na wschód ś wiata, i zobaczy ł em tam
gwiazdy walcz ą ce ze sob ą nawzajem bez odpoczynku.
Znowu uniós ł mnie duch i poprowadzi ł na zachód ś wiata i zobaczy ł em tam
dusze, które s ą s ą dzone w wielkich m ę kach, ka ż da wed ł ug swego czynu.
Wtedy objawi ł mi Michael koniec, który nast ą pi w przysz ł o ś ci na ko ń cu dni,
w dniach panowania króla, który nast ą pi, jego imi ę Hrmlt. A s ą , którzy mówi ą , ż e
jego imi ę Trmila. Rabi Simai mówi: jego imi ę ha-Kesrat. Rabi Eleazar mówi: jego
imi ę Artakserkses. Rabi Juda syn Betira mówi: jego imi ę Cyrus. Rabi Szymon syn
Jochai mówi: jego imi ę Kesra. A tradycja jak rabi Szymon, który mówi: jego imi ę
ha-Kesra.
Ostatni król w Persji powstanie przeciw Rzymowi w trzech nast ę puj ą cych po
sobie latach a ż rozszerzy si ę w 12 miesi ę cy.
I trzech wojennych bohaterów wyst ą pi przeciw niemu z morza, lecz oni b ę d ą
wydani w jego r ę k ę . Uni ż ony mi ę dzy królami, syn niewolnicy, jego imi ę Gigit,
przeciw niemu z morza. A takie b ę d ą jego znaki, które widzia ł w nim Daniel: jego
twarz d ł uga; na jego przodzie g ł owy...; i wzrost bardzo wysoki i jego stopy s ą
wysokie; a jego golenie cienkie. I b ę dzie wyci ą ga ł swoj ą r ę k ę w ka ż dym dniu nad
wiernym ludem i b ę dzie wstrz ą sa ł w ka ż dym dniu trzy wstrz ą sy.
A wszystkie [znaki] 25 zbior ą si ę i pójd ą do jednego miejsca, i zajm ą domy
i zrabuj ą pola, i zabij ą sieroty i wdowy na ulicy. Ale je ś li b ę d ą czyni ć pokut ę , b ę dzie
dla nich przebaczenie.
20 marcheszwana zatrz ę sie si ę ś wiat i niebo i ziemia zadr żą .
20 kislew stanie ca ł y Izrael, modl ą c si ę i wo ł aj ą c przed waszym Ojcem
w niebie. A w tym [dniu] b ę dzie spuszczony miecz i spadnie w ś ród ludzi ś wiata,
wed ł ug tego co powiedziano [w Pi ś mie]: „Raz tego, raz innego po ż era miecz”. 26
20 nisan b ę dzie pierwsze z wyj ś cie wszystkich Babilonu w (liczbie) osiemna ś cie
tysi ę cy m ęż czyzn i kobiet i ż adna z nich nie zginie. 25 Tiszri b ę dzie drugie
wygnanie, które b ę dzie nad rzek ą Sabatjon, wyprowadzonych w (liczbie) siedemna ś cie
tysi ę cy; dwudziestu m ęż czyzn i pi ę tna ś cie kobiet z nich zostanie zabitych.
25 ósmego miesi ą ca nast ą pi trzecie wygnanie, wyjd ą i b ę d ą p ł aka ć i lamentowa ć
nad ich bra ć mi, którzy zostan ą zabici. I b ę d ą krzycze ć na pustyni 25, i nie b ę d ą nic
próbowa ć i prze ż yj ą (dzi ę ki s ł owu), które znajduje si ę w ustach JHWH. Zanim
pierwsze wygnanie z Babilonu wyjdzie, spotka si ę z drugim w Babel; jak powiedziano
[w Pi ś mie]: „Wij si ę i j ę cz, Córko Syjonu” itd. 27
20 nisan b ę dzie powstanie król z morza i zniszczy i wstrz ąś nie ś wiatem
i przyb ę dzie na wzgórze /wspania ł e/szturmem/ ś wi ę te i spali go. Przekl ęta
mię dzy kobietami, która go urodzi! To jest róg, który widzia ł Daniel. 28 A pewnego dnia
b ę dzie cierpienie i wojna przeciw Izraelowi.
Drug ą wojn ę poprowadzi Demetriusz syn Poripusa i Apolipus syn Panpusa
z ich stu tysi ą cami je ź d ź ców i stu tysi ą cami piechurów oraz stu tysi ą cami tych,
którzy s ą na statkach. 20 elul przyjdzie Mesjasz, jego imi ę Winon. A tego dnia
zst ą pi Gabriel, od [dziewi ą tej] godziny do dziesi ą tej i zg ł adzi ze ś wiata dziewi ęć dziesi ą t
dwa tysi ą ce m ęż czyzn. 20 tewet trzeci ą wojn ę poprowadzi Mks.... Kirtlos
i wszystkie prowincje z nimi, bardzo wiele ludzi, na wielkiej równinie do Joppy
i do Aszkelonu. A 20 szewat przyjdzie Mesjasz i zst ą pi ą anio ł y zniszczenia, i zg ł adz ą
wielk ą liczb ę , i nikt nie pozostanie przy ż yciu.
W danym czasie powie Ś wi ę ty, niech b ę dzie b ł ogos ł awiony, do Abrahama:
nast ę pcy, twoi synowie padn ą a ż pod stopnie – poniewa ż powiedziano[w Pi ś mie]:
„Wtedy poni ż ony, z ziemi b ę dziesz mówi ł ”, 29 a potem b ę d ą wyniesieni nad wszystkie
ludy, poniewa ż powiedziano: «JHWH, Bóg twój wywy ż szy ci ę ponad wszystkie
narody ziemi». 30 – A potem przyjd ą wszystkie narody i b ę d ą p ł aszczy ć si ę przed
ka ż dym z Izraela i b ę d ą liza ć proch (spod) ich stóp, poniewa ż jest powiedziane [w
Pi ś mie]: „Królowie b ę d ą twoimi ż ywicielami”. 31
Dwudziestego adar przyjdzie Mesjasz a z nim trzydzie ś ci tysi ę cy sprawiedliwych;
poniewa ż jest powiedziane [w Pi ś mie]: „Sprawiedliwo ść b ę dzie pasem bioder
jego”. 32 A kiedy zobacz ą to ludy ś wiata, wtedy z r ę ki ka ż dego z nich b ę dzie
stracony, on i jego rumaki; poniewa ż jest powiedziane [w Pi ś mie]: „A tak ą plag ą ,
któr ą porazi JHWH wszystkie ludy..” itd. W tej godzinie powie Ś wi ę ty, niech b ę dzie
b ł ogos ł awiony, do ludów ś wiata: Biada wam, bezbo ż nicy, na ko ń cach czterech
 
królestw (b ę dziecie), wszystkich was zmiot ę ze ś wiata.
A stanie si ę , ż e kor 33 pszenicy przyniesie 900 korów i tak b ę dzie z winem i z
oliw ą ; a ka ż de drzewo w drzewo b ę dzie obsypane wy ś mienitymi owocami; poniewa ż
jest powiedziane [w Pi ś mie]: „A wy wzgórza Izraela wypu ś cicie wasze ga łę zie”
itd. A Izrael b ę dzie jad ł i radowa ł si ę czterdzie ś ci lat.
A potem Ś wi ę ty, niech b ę dzie b ł ogos ł awiony, nadci ą gnie Gog i Magog
z wszystkimi swoimi armiami. A potem zbior ą si ę wszystkie ludy ziemi i okr ążą
Jerozolim ę , aby walczy ć . Ale Ś wi ę ty, niech b ę dzie b ł ogos ł awiony, nadci ą gnie i b ę dzie
walczy ł przeciw nim. I Mesjasz przyjdzie, a Ś wi ę ty, niech b ę dzie b ł ogos ł awiony,
przy jego pomocy poprowadzi wojn ę z nimi; poniewa ż jest powiedziane
[w Pi ś mie]: „I wyruszy JHWH i b ę dzie walczy ł przeciw tym ludom, jak kiedy ś
walczy ł w dniu bitwy”. 34 W tym dniu góry zadr żą i wierzcho ł ki drgn ą , a mury
i wie ż e upadn ą . A Ś wi ę ty, niech b ę dzie b ł ogos ł awiony, zbierze wszystkie ptaki niebios
i zwierz ę ta ziemi, aby je ść z ich mi ę sa i pi ć z ich krwi; poniewa ż jest powiedziane
[w Pi ś mie]: „i lato [przetrwaj ą ] na nim ptaki drapie ż ne, a wszystkie zwierz ę ta
ziemi na nim przezimuj ą ”. 35 A Izrael b ę dzie pali ć ich bro ń (przez) siedem lat;
poniewa ż jest powiedziane [w Pi ś mie]: „...mieszka ń cy miast Izraela b ę d ą pali ć
i spal ą bro ń (przez) siedem lat” itd. 36 A (dalej) mówi: „I grzeba ć b ę dzie ich dom
izraelski, aby oczy ś ci ć kraj przez siedem miesi ę cy”. 37
A takie prowincje b ę d ą zburzone: Jerycho, Beerot, Bet Choron, Susin, Malka
i Arad, Salom i Samaria, Bet Magdiel, Tyr i Bet Chalsot, Lidda i Boz, Bet Enam,
Hamat, Sefar, Adasa, Antiochia, Aleksandria i Edom. Ale wszystkie izraelskie
miasta b ę d ą otoczone ogniem i anio ł ami ognia; poniewa ż jest powiedziane [w Pi ś mie]:
„I Ja – wyrocznia JHWH – b ę d ę dla niej murem ognistym dooko ł a”. 38
Potem przyjdzie dzie ń ostatni, który b ę dzie d ł ugi jak czterdzie ś ci dni. A góry
i wierzcho ł ki zachwiej ą si ę i zadr żą , a ziemia b ę dzie g ł o ś no krzycze ć przeciw bezbo ż nikom,
mówi ć w miejscu tym, ten zabi ł , tego i tego, poniewa ż jest powiedziane
[w Pi ś mie]: „ods ł oni ziemia krew na niej (przelan ą )” itd. 39
Eliasz powiedzia ł : Widz ę , jak umarli przybieraj ą kszta ł t, a proch ich zostanie
uformowany i b ę d ą tak, jak byli na pocz ą tku; aby da ć nagrod ę Boga; poniewa ż
jest powiedziane [w Pi ś mie]: „Patrzcie teraz, ż e Ja, Ja jestem”; 40 a tak ż e g ł oszone
jest w Ezechielu: „A widzia ł em: a oto na nich ś ci ę gna” 41 a anio ł y s ł u ż by
otworz ą ich groby i wrzuc ą w nich ich dusze, i o ż yj ą , i postawi ą ich na nogi.
A ka ż dego, kto zosta ł uznany winnym przez s ą d, zepchn ą do wielkiej sztolni,
jej d ł ugo ść ma dwa tysi ą ce ł okci, a szeroko ść pi ęć dziesi ą t ł okci. A ka ż dego, kto
nie pragn ął Tory Jego, Ś wi ę tego, niech b ę dzie b ł ogos ł awiony, oczy pobo ż nych
zobacz ą w ich upadku, poniewa ż jest powiedziane [w Pi ś mie]: „I wyjd ą i zobacz ą
trupy ludzi, którzy odst ą pili ode mnie”. 42
Eliasz powiedzia ł : Widz ę ogie ń i siark ę (sp ł ywaj ą c ą ) z nieba na bezbo ż nych;
poniewa ż jest powiedziane [w Pi ś mie]: „On zsy ł a deszcz na bezbo ż nych w ę gle”. 43
A Ś wi ę ty, niech b ę dzie b ł ogos ł awiony, oddali bardzo Ś wi ę to ść od wiecznego ś wiata
podziemnego, ż eby sprawiedliwi nie s ł yszeli g ł osu skargi bezbo ż nych i b ę d ą b ł aga ć
mi ł osierdzia dla nich. A byli, jakby ich nie by ł o.
Eliasz powiedzia ł : Widz ę Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich bogobojnych,
którzy siedz ą . A kraj przed nimi obfity we wszystkie rodzaje wy ś mienite; a
drzewo, które przygotowa ł Ś wi ę ty, niech b ę dzie b ł ogos ł awiony, stoi w ś rodku ogrodu,
poniewa ż jest powiedziane [w Pi ś mie]: „Na obu brzegach potoku b ę d ą ros ł y
wszystkie rodzaje drzew owocowych, li ść ich nie wi ę dnie i owoc si ę nie wyczerpie”.
44 A statki przybywaj ą z En-Gedi do Eglaim za ł adowane bogactwem i maj ą tkiem
dla sprawiedliwych.
A Eliasz , b ł ogos ł awionej pami ę ci, powiedzia ł : Widz ę pi ę kne, wspania ł e i
wielkie miasto, które zst ą pi z nieba, gdy zostanie zbudowane; poniewa ż jest powiedziane
[w Pi ś mie]: „Jeruzalem! Zbudowane jak miasto, które ca ł e w jedno
zespolone” 45 – zbudowane i wype ł nione; a jego lud jego mieszka w nim; trzy tysi ą ce
wie ż , a mi ę dzy ka ż d ą wie żą jest dwadzie ś cia ris; .... ka ż dy ris.... dwadzie ś cia
pi ęć tysi ę cy ł okci szmaragdów i szlachetnych kamieni i pere ł ; poniewa ż napisano
„I uczyni ę twoje blanki z rubinów”. 46
Eliasz powiedzia ł : Widz ę domy i bramy sprawiedliwych; a ich progi i ich
odrzwia ze szlachetnych kamieni. I skarbce ś wi ą tyni s ą otwarte a ż do .... a mi ę dzy
nimi Prawo i pokój; poniewa ż jest powiedziane [w Pi ś mie]: „A wszyscy twoi synowie
b ę d ą uczniami JHWH”, 47 a [dalej] mówi: „Pe ł ny pokój maj ą kochaj ą cy twoje
prawo”, a [dalej] dodaje: „Jak wielka dobro ć twoja, któr ą zachowa ł e ś dla tych którzy
si ę Ciebie boj ą ”. 48
Koniec ksi ę gi Eliasza, b ł ogos ł awionej pami ę ci.
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin