Testament Izahara.pdf

(91 KB) Pobierz
698094887 UNPDF
698094887.001.png
Testament Izahara, piątego syna Jakuba i Lei
1. Lista słów Izahara. Albowiem on przywołał synów swoich i powiedział do nich: Wysłuchajcie dzieci, Izahara, ojca waszego: i zrozumcie słowa umiłowanego przez Boga. 2.
Urodziłem się piątym synem Jakuba, jako zapłata za pokrzyki.* 3. Albowiem brat mój Ruben, przyniósł z pola pokrzyki, a Rahela, spotkając go, wzięła je. 4. I płakał Ruben, a na
głos jego wyszła Leja, moja matka. 5. A były to jabłka pełne aromatu, które rosną w ziemi Harana . 6. I powiedziała Rahela: nie oddam tobie ich, ponieważ je potrzebuję, żeby
urodzić dzieci. Ponieważ nie wejrzał na mnie Pan, i nie urodziłam jeszcze dzieci Jakubowi. 7. A jabłek było dwa. I powiedziała Leja Raheli: nie wystarczy tobie tego, że zabrałaś
męża mego ale chcesz jeszcze zabrać i to? 8. Odpowiedziała jej Rahela: niech będzie w tą noc Jakub z tobą za pokrzyki które syn twój przyniósł. 9. Odpowiedziała jej Leja: mój
jest Jakub, albowiem jestem żoną młodości jego. 10. I powiedziała Rahela: nie chlub się i nie wznoś się nade mną , ponieważ do mnie najpierw przylepił się on i przeze mnie służył
ojcu mojemu przez czternaście lat.** 11. I gdyby nie rozmnożył się podstęp na Ziemi, i złośliwość ludzka się nie wzmocniła, nie byłabyś tą która zobaczyła tważ Jakuba. 12.
Albowiem nie jesteś żoną jego, tylko podstępem wyprzedziłaś mnie. 13. Okłamał mnie ojciec w tą noc, i oddalił mnie, i nie pozwolił mi zobaczyć Jakuba, ponieważ, gdybym była
tam, nie stałoby się to. 14. Ale za pokrzyki odstąpię tobie na jedną noc Jakuba. 15. I poznał Jakub Leje, i poczęła, i urodziła mnie, tak więc prze tą zapłatę dano mi na imię Izahar.
***
-------------------------------------------------------------
*Rodz. 30:14-18
**Rodz. 29:15-30
***Rodz. 30:18
2. I wtedy objawił się Jakubowi anioł Pański, mówiąc: urodzi Rahela dwoje dzieci, ponieważ zlekceważyła współżycie z mężem swoim a wybrała wstrzemięźliwość. 2. I gdyby
matka moja Leja za obcowanie z Jakubem nie oddała dwa jabłka, to urodziłaby ośmioro, ale przez to urodziła sześcioro, a Rahela dwoje, ponieważ przez pokrzyki wejżał na nią
Pan. 3. Ponieważ widział Pan, że dla dzieci chciała ona obcować z Jakubem, nie dla rozkoszy. 4. I następnego dnia oddała ona Jakuba żeby wziąć następnego pokrzyka.
Albowiem przez pokrzyki usłuchał Pan Rahelę. 5.A ona, pragnąc je, nie zjadła, ale zaniosła je do domu Bożego, i oddała kapłanowi, który był na ten czas.
3. Kiedy wiec dorosłem, dzieci moje, żyłem w prostocie serca, zostałem rolnikiem dla ojca mego i braci moich, i przynosiłem plony z pól.* 2. I błogosławił mi ojciec mój, widząc,
że w prostocie żyję. 3. I nie byłem pochopny w czynach moich, ani nie byłem zazdrośnikiem, ani nie, oskarżycielem bliźniego mego. 4.Nie obgadywałem nigdy nikogo, i nie
bluźniłem na życie żadnego człowieka. 5. W wieku trzydziestu pięciu lat wiozłem sobie rzone, ponieważ praca wyciągała siły moje, i nawet nie myślałem o rozkoszy z kobietą,
tylko przez zmęczenie zasypiałem. 6. I cieszył się prostocie mojej ojciec mój, ponieważ wszelkie pierworodne przez kapłana przynosiłem Panu, a potem i ojcu mojemu. 7. I Pan
przymnażał moje dobra w tysiąc razy, i wiedział Jakub, ojciec mój, że Bóg pomaga prostocie mojej. 8. Ponieważ wszystkim biednym i cierpiącym udzielałem od dóbr ziemi w
prostocie serca.
-------------------------------------------------------------------------------
*Rodz. 49:15
4. I dzisiaj, posłuchajcie mnie, dzieci moje, i żyjcie w prostocie serc waszych, albowiem poznałem, że w tym jest wszelkie dogadzanie Panu. 2. Żyjący w prostocie serca nie
pragnie złota, i nie chce przerosnąć bliźniego bogactwem, i nie wymaga różnorodnych smakołyków, i nie chce przeróżnych ubrań. 3. Nie chce on dodać wiele lat do życia swego,
ale przyjmuje jedynie tylko wole Pana. 4. I duchy pokus* nic nie mogą przeciwko niemu uczynić, albowiem nie skusił się on pięknością kobiety, żeby nie skalać rozsądku swego. 5.
 
Nie zazdrości on w pomysłach swoich, i oszczerstwa ani nie pragnienia nienasycone nie męczą duszy jego. 6. Żyje on w prostocie duszy, wszystko odbiera (widzi) przez serce
czyste, lecz chroni oczy swoje od pokus świeckich, żeby nie widzieć zboczeń od przykazań Pańskich.
--------------------------------------------------------------------------------
Patrz. Testament Rubena 2.
5. Tak więc chrońcie, dzieci moje, prawo Boże, i prostotę zachowujcie, i żyjcie bez złośliwości, nie dbając przesadnie o sprawy bliźniego. 2. Ale całym sercem miłujcie Pana Boga
waszego i bliźniego, a do biednego i bezradnego miejcie litość. 3. Skłońcie się do pracy nad rolą, i trudźcie się wszelkim rolnictwem, przynosząc Bogu owoce z wdzięcznością. 4.
Albowiem w pierwocinach plonów ziemi błogosławić wam będzie Pan, jak pobłogosławił on wszystkich świętych od Abla i do dzisiaj. 5. Albowiem nie jest wam dany inny udział
poza płodnością ziemi w pracy na roli. 6. Tak i ojciec mój Jakub, błogosławieństwem ziemi i pierwocin plonów pobłogosławił mnie. 7. A Lewi i Juda są wychwaleni u Pana i
pomiędzy synów Jakuba. I dał im Pan spadek: Lewjemu dał kapłaństwo, a Judzie – królewstwo. 8. Tak więc słuchajcie ich i trwajcie w prostocie serca ojca waszego.
6. Wiedzcie dzieci, że w czasy ostateczne porzucą synowie wasi prostotę, i pogrążą się w chciwości, odrzucą dobroć i będą czynić zło, i zostawią przykazania Pana, i przylepią
się do Weliara. 2. I zostawią rolnictwo, a będą podążać za pomysłami złymi, i rozsieją się między narodami, i sługami będą dla wrogów swoich. 3. Powiedzcie o tym dzieciom
waszym, żeby jeżeli zgrzeszą natychmiast zwracali się znów do Pana. 4. Ponieważ on jest miłosierny, i zlituje się nad nimi i wróci ich do ich ziemi.
7. Otóż jak widzicie, żyję sto dwadzieścia sześć lat i nie poznałem grzechu śmiertelnego. 2. Oprócz żony mojej nie poznałem nikogo innego i nie czyniłem cudzołóstwa patrząc
oczami moimi. 3. Wina kuszącego nie piłem, nie pragnąłem niczego z majątku bliźniego mego. 4. Chytrość nie rodziła się w sercu moim, kłamstwo nie wchodziło na usta. 5.
Współczułem każdemu człowiekowi przebywającemu w skrobcie, i z ubogim dzieliłem chleb mój. Prawość czyniłem we wszystkie dni mego życia i prawdę zachowywałem. 6. Pana
Boga i każdego człowieka miłowałem całym sercem swoim. 7. Tak i wy czyńcie, dzieci moje, i wszelki duch Weliara ucieknie od was, i żadne zło uczynione przez złych ludzi nie
weźmie górę nad wami, i wszelkiego dzikiego zwierzęcia uśmierzycie, jeśli z wami będzie Bóg nieba i ziemi, który pomaga ludziom prostego serca. 8. I mówiąc to wszystko do
synów swoich, zapowiadał im, żeby zanieśli go do Hebronu i pochowali razem z ojcami jego. I wyciągnął nogi swoje, i spoczął w starości przepięknej snem wiecznym.
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin