sprawdzian szóstoklasisty.pdf

(190 KB) Pobierz
QPrint
O
O
O
nana
OOO
O wioĻnie”
1. SprawdŅ, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 9 stron.
JeĻli brakuje stron, zgþoĻ to nauczycielowi.
2. Sprawdzian skþada siħ z 24 zadaı.
3. Czytaj uwaŇnie wszystkie zadania.
4. Do niektrych zadaı podane sĢ odpowiedzi:
A. B. C.
lub
TAK NIE
(moŇna przedþuŇyę Î
nie wiħcej niŇ o 30 minut)
Tylko jedna z nich jest poprawna. Wybierz jĢ i wpisz
znak x w okienko , na przykþad: .
5. Gdy siħ pomylisz, otocz bþĢd kþkiem w taki sposb:
i zaznacz poprawnĢ odpowiedŅ: .
6. Pozostaþe zadania wykonaj bezpoĻrednio pod
poleceniami. Pomyþki przekreĻlaj.
7. JeĻli nie potrafisz rozwiĢzaę ktregoĻ zadania,
przejdŅ do nastħpnego. Do opuszczonego wrcisz,
jeĻli bħdziesz mieę czas.
8. Na ostatniej stronie znajduje siħ brudnopis, z ktrego
moŇesz skorzystaę. To, co w nim napiszesz, nie
bħdzie sprawdzane.
S-8-072
1
9331932.015.png 9331932.016.png
Pierwszym zwiastunem wiosny wĻrd roĻlin jest przebiĻnieg, ktry zakwita
juŇ w lutym. Nastħpnie z zimowego snu budzĢ siħ zawilce i przylaszczki, a w
grach krokusy. WiħkszoĻę roĻlin wiosennych podlega ochronie, co oznacza,
Ňe nie wolno ich niszczyę.
Tekst opowiada
A. o rozpoczynajĢcej siħ jesieni.
B. o nadchodzĢcej wioĻnie.
C. o poczĢtku lata.
Jako pierwsza roĻlina zakwita
A. krokus. B. przylaszczka. C. przebiĻnieg.
RoĻliny, ktre podlegajĢ ochronie moŇna zrywaę. TAK NIE
Nazwa roĻliny
WysokoĻę, jakĢ osiĢga
20 cm
15 cm 30 cm
MiesiĢce, w ktrych kwitnie
od lutego
do marca
od marca
do kwietnia
od marca
do maja
W maju kwitnie ________________________________________________ .
2
9331932.017.png 9331932.018.png 9331932.001.png 9331932.002.png 9331932.003.png 9331932.004.png 9331932.005.png
35
30
25
20
15
10
5
0
zawilec przylaszczka przebiĻnieg
Na wiosnħ robi siħ coraz chþodniej i z drzew zaczynajĢ opadaę liĻcie.
TAK NIE
WiosnĢ dni sĢ coraz dþuŇsze, a noce krtsze.
TAK NIE
Czego roĻlina najbardziej potrzebuje do Ňycia?
A. Wiatru.
B. Sþoıca.
C. Mrozu.
Jak kolejno rozwija siħ roĻlina?
A. Kwitnie, kieþkuje, wypuszcza liĻcie.
B. Wypuszcza liĻcie, kwitnie, kieþkuje.
C. Kieþkuje, wypuszcza liĻcie, kwitnie.
3
9331932.006.png 9331932.007.png 9331932.008.png 9331932.009.png
kwiat
korzeı
liĻę
þodyga
warzywa
sad
60 m
roĻliny
kwiatowe
40 m 20 m
CzħĻę dziaþki przeznaczona pod uprawħ roĻlin kwiatowych ma ksztaþt
A. prostokĢta. B. kwadratu. C. trjkĢta.
O
DþugoĻę sadu ___________________ . SzerokoĻę sadu _____________________ .
Ile siatki trzeba kupię, aby ogrodzię sad?
OdpowiedŅ: Trzeba kupię _________________________________________________ siatki.
4
9331932.010.png 9331932.011.png 9331932.012.png 9331932.013.png
Pod koniec lutego powracajĢ do Polski skowronki. W ostatnich dniach lutego
lub na poczĢtku marca przylatujĢ szpaki.
Skowronki i szpaki powracajĢ do naszego kraju
A. na poczĢtku jesieni.
B. pod koniec zimy.
C. wczesnym latem.
Jakiego przyrzĢdu naleŇy uŇyę do obserwacji ptakw?
A. Mikroskopu.
B. Lornetki.
C. Lupy.
JeŇeli chcesz sprawdzię, jak odmienia siħ wyraz ptakskorzystasz
A. z encyklopedii zdrowia.
B. z atlasu geograficznego.
C. ze sþownika ortograficznego.
Jak czþowiek moŇe pomc ptakom przetrwaę zimħ?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
5
9331932.014.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin