Tajemnica_szczęścia_(15)_i_(7)_modlitw_wydruk_format_54mm_x_82mm.PDF

(53 KB) Pobierz
Tajemnice szczęści
1. O Jezu Chryste! S³odkoœci odwieczna
wszystkich, obejmuj¹cych Ciê mi³oœci¹,
Radoœci przewy¿szaj¹ca wszelkie
szczêœcie i oczekiwanie, prawdziwe
Zbawienie i Nadziejo ka¿dego grzesznika.
Ty, który objawi³eœ, ¿e najwiêkszym Twoim
zadowoleniem jest byæ miêdzy ludŸmi, tak,
¿e z mi³oœci dla nich po up³ywie
zapowiedzianych czasów przyj¹³eœ naturê
ludzk¹, wspomnij sobie, o Jezu, wszystkie
cierpienia zniesione od chwili poczêcia, a
zw³aszcza w czasie swojej œwiêtej Mêki, jak
to przewidzia³a odwieczna myœl Bo¿a i jak
zadecydowa³a wola Najwy¿szego.
Wspomnij sobie, Panie, ¿e urz¹dzaj¹c
Wieczerzê Eucharystyczn¹ wraz z
uczniami, po umyciu im nóg, da³eœ swoje
Najœwiêtsze Cia³o i drogocenn¹ Krew, a
udzielaj¹c pociechy z w³aœciw¹ sobie
dobroci¹ przepowiedzia³eœ blisk¹ swoj¹
Mêkê. Wspomnij na smutek i gorycz, które
w udrêczonej Duszy odczu³eœ, wyznaj¹c
wobec najbli¿szego otoczenia: Smutna jest
dusza moja a¿ do œmierci.
Wspomnij wszystkie obawy, niepokoje i
boleœci, które Twoje delikatne Cia³o znosi³o
przed ukrzy¿owaniem, ...
kiedy po odprawieniu po raz trzeci modlitwy,
oblewaj¹c siê krwawym Potem, zosta³eœ
zdradzony przez swojego ucznia Judasza,
aresztowany przez wybrany naród,
oskar¿ony przez fa³szywych œwiadków,
niesprawiedliwie s¹dzony przez trzech
sêdziów tu¿ przed uroczystym œwiêtem
Wielkanocy, czyli Paschy. Wspomnij, ¿e
przywi¹zano Ciê do s³upa i rozdarto Cia³o
biczami, ¿e by³eœ obna¿ony z w³asnych szat
i odziany w inny strój na poœmiewisko, ¿e
Ciê ukoronowano cierniami, do rêki
w³o¿ono trzcinê, zas³oniêto oczy i twarz, ¿e
Ciê policzkowano i obrzucono obelgami. Na
pami¹tkê tych wszystkich zniewag i boleœci,
które wycierpia³eœ w okresie
poprzedzaj¹cym Mêkê Krzy¿a, daj mi przed
nadejœciem œmierci prze¿yæ prawdziw¹
skruchê serca, szczer¹ i ca³kowit¹
spowiedŸ, odprawiæ godne
zadoœduczynienie i otrzymaæ odpuszczenie,
wszystkich grzechów. Amen
2. O Jezu! Prawdziwa wolnoúci Anioùów,
Raju niezmàconego szczæúcia, wspomnij
sobie na odrazæ i smutek, które odczuùeú,
kiedy nieprzyjaciele otoczyli Ciæ jak
wúciekùe lwy i tysiàcami zniewag,
policzkowaniem, kaleczeniem i innymi
wymyúlnymi udrækami przeúcigali siæ w
zadawaniu cierpieñ. Ze wzglædu na te
tortury i stek obelýywoúci, bùagam Ciæ,
Boski Zbawicielu, wyzwól mnie z wiæzów
wszystkich nieprzyjacióù widzialnych i
niewidzialnych, a roztaczajàc bùogosùawionà
opiekæ prowadê drogà doskonaùoúci do
zbawienia wiecznego. Amen.
3. O Jezu! Stworzycielu nieba i ziemi,
którego ¿adna rzecz nie mo¿e ograniczyæ
ani obj¹æ, Ty, który ogarniasz i zespalasz
wszystko swoj¹ potêg¹, wspomnij sobie na
gorzk¹ boleœæ, któr¹ odczuwa³eœ, kiedy
kaci, przywi¹zuj¹c Twoje œwiête rêce i nogi
do krzy¿a, przeszyli je na wylot grubymi,
stêpionymi gwoŸdziami. Rozci¹gaj¹c Ciê z
nies³ychanym okrucieñstwem na krzy¿u, nie
syci Twych cierpieñ, miotali obelgi na
wszystkie strony i daj¹c upust swojej
wœciek³oœci, powiêkszyli Twoje Rany przez
zadawanie dodatkowych katuszy. Ze
wzglêdu na ogrom cierpieñ, których
doœwiadczy³eœ podczas ukrzy¿owania, daj
mi Twoj¹ œwiêt¹ bojaŸñ i Twoj¹ prawdziw¹
mi³oœæ. Amen.
4. O Jezu! Lekarzu niebieski, wzniesiony na
krzy¿u, by nasze rany uleczyæ Twoimi,
wspomnij na obicia i z³amania, jakich
dozna³eœ w swoich cz³onkach, tak, ¿e ka¿dy
z nich zosta³ w jakiœ sposób naruszony. Od
stóp do g³ów nie znaleziono miejsca na
Twoim Ciele, które nieby³oby pokryte ran¹.
W takim stanie poni¿enia, zapominaj¹c o
w³asnych cierpieniach, nie przestawa³eœ
modliæ siê do Ojca za nieprzyjació³ s³owami:
"Ojcze, odpuœæ im, bo nie wiedz¹, co
czyni¹"! Na mocy tego bezgranicznego
Mi³osierdzia i na pami¹tkê owej boleœci,
spraw, ¿eby pamiêæ o Twojej gorzkiej Mêce
przywiod³a nas do doskona³ej skruchy i
przynios³a odpuszczenie wszystkich
pope³nionych grzechów. Amen.
Ojcze Nasz ... Zdrowaœ Maryjo ...
Jezu, Mi³oœci moja, b¹dŸ uwielbiony i
zmi³uj siê nade mn¹!
Ojcze Nasz ... Zdrowaœ Maryjo ...
Ojcze Nasz ... Zdrowaœ Maryjo ...
Jezu, Mi³oœci moja, b¹dŸ uwielbiony i
zmi³uj siê nade mn¹!
Jezu, Mi³oœci moja, b¹dŸ uwielbiony i
zmi³uj siê nade mn¹!
Ojcze Nasz ... Zdrowaœ Maryjo ...
Jezu, Mi³oœci moja, b¹dŸ uwielbiony i
zmi³uj siê nade mn¹!
5. O Jezu ! Zwierciad³o odwiecznego
Blasku, wspomnij na smutek, którego
dozna³eœ, kiedy w œwietle Boskiego
poznania, rozwa¿aj¹c nad przeznaczeniem
tych, którzy mieli byæ odkupieni dziêki
zas³ugom Twojej œwiêtej Mêki, widzia³eœ
zarazem wielkie t³umy skazanych, którzy
szli na potêpienie z powodu rozlicznych
grzechów. ¯al Ci by³o tych nieszczêœliwych
ludzi zgubionych i zrozpaczonych. Przez to
bezgraniczne wspó³czucie i mi³osierdzie, a
zw³aszcza przez wzruszaj¹c¹ dobroæ
okazan¹ skruszonemu ³otrowi
wspó³ukrzy¿owanemu na Golgocie, kiedy
Mu powiedzia³eœ: ,,Dziœ ze Mn¹ bêdziesz w
raju!". B³agam Ciê, o s³odki Jezu, oka¿
mi³osierdzie mnie grzesznemu w godzinê
œmierci. Amen.
6 . O Jezu! £askawy i upragniony Królu,
wspomnij na boleœæ, któr¹ odczu³eœ, kiedy
nagi jak nêdzarz, przykuty do krzy¿a,
zosta³eœ na tym drzewie hañby wyœmiany i
wzgardzony. Wszyscy Twoi krewni i
przyjaciele opuœcili Ciê z wyj¹tkiem
ukochanej Matki, która sta³a wiernie przy
Tobie podczas konania. Ty zaœ poleci³eœ J¹
swojemu wiernemu Uczniowi, mówi¹c do
Najœwiêtszej Maryi Panny: ,,Niewiasto, oto
syn Twój!" i do œwiêtego Jana: ,,Oto Matka
Twoja!" B³agam Ciê, o mój Zbawicielu,
przez miecz boleœci, który ongiœ przeszy³
duszê Twojej Najboleœniejszej Matki,
wspó³czuj ze mn¹ we wszystkich
utrapieniach i doœwiadczeniach, zarówno
cielesnych jak i duchowych, abym je
wszystkie przezwyciê¿y³ w ¿yciu a
zw³aszcza w ostatniej godzinie przed
nadejœciem œmierci. Amen.
7. O Jezu! Êródùo niewyczerpanej litoúci,
który z gùæbokà miùoúcià wypowiedziaùeú na
krzyýu tæsknotæ: "Pragnæ!" Byùo to
pragnienie zbawienia rodzaju ludzkiego.
Proszæ Ciæ, o mój Odkupicielu, rozpal
pragnienia naszych serc, byúmy wytrwale
we wszystkich podejmowanych
czynnoúciach dàýyli do doskonaùoúci.
Wygaú w nas caùkowicie poýàdliwoúã ciaùa i
ýàdze úwiatowe. Amen.
Ojcze Nasz ... Zdrowaœ Maryjo ...
Jezu, Mi³oœci moja, b¹dŸ uwielbiony i
zmi³uj siê nade mn¹!
9. O Jezu! Cnoto królewska, Radoœci
ducha, wspomnij na boleœæ, któr¹ znosi³eœ,
kiedy zatopiony w smutku z powodu
zbli¿aj¹cej siê œmierci, zniewa¿ony,
wykpiony przez wybrany naród, opuszczony
przez Ojca Twego, wo³a³eœ g³oœno: "Bo¿e
Mój, Bo¿e Mój, czemuœ Mnie opuœci³?"
Zaklinam Ciê, o mój Zbawicielu, przez
doznan¹ trwogê, abyœ mnie nie opuœci³
podczas cierpienia i trwogi, jakie wywo³uje
zbli¿aj¹ca siê œmieræ i s¹d Bo¿y. Amen.
10. O Jezu! Ty, który jesteœ Pocz¹tkiem i
Koñcem wszystkich rzeczy, ¯yciem i
Szczytem cnót, wspomnij sobie, ¿e ze
wzglêdu na mnie zosta³eœ pogr¹¿ony w
niezmierzonych boleœciach. Przez ten
bezmiar cierpieñ, spowodowany okrutnymi
Ranami, które zada³y grzechy œwiata, naucz
mnie zachowaæ z prawdziw¹ mi³oœci¹ Twoje
przykazania, bo one dla tych, którzy Ciê
kochaj¹, s¹ ³atw¹ i jedyn¹ drog¹ do
zbawienia. Amen.
Ojcze Nasz ... Zdrowaœ Maryjo ...
Ojcze Nasz ... Zdrowaœ Maryjo ...
8. O Jezu! S³odyczy serc, niepojêta
Dobroci, przez gorzk¹ ¿ó³æ i ocet, których
skosztowa³eœ na krzy¿u z mi³oœci ku
nam, spraw, byœmy godnie przyjmowali
Twoje Cia³o i Twoj¹ bezcenn¹ Krew
lekarstwo i pociechê naszych dusz, w
czasie ziemskiego pielgrzymowania i w
godzinie œmierci. Amen.
Ojcze Nasz ... Zdrowaœ Maryjo ...
Jezu, Mi³oœci moja, b¹dŸ uwielbiony i
zmi³uj siê nade mn¹!
Jezu, Mi³oœci moja, b¹dŸ uwielbiony i
zmi³uj siê nade mn¹!
Jezu, Mi³oœci moja, b¹dŸ uwielbiony i
zmi³uj siê nade mn¹!
Ojcze Nasz ... Zdrowaœ Maryjo ...
Jezu, Mi³oœci moja, b¹dŸ uwielbiony i
zmi³uj siê nade mn¹!
Ojcze Nasz ... Zdrowaœ Maryjo ...
Jezu, Mi³oœci moja, b¹dŸ uwielbiony i
zmi³uj siê nade mn¹!
382294288.001.png
11. O Jezu! Niezg³êbione Ÿród³o
Mi³osierdzia, b³agam Ciê z uwagi na pamiêæ
o Twoich Ranach, których dojmuj¹cy ból
doszed³ do szpiku koœci i wype³ni³ wszystkie
wnêtrznoœci, wyrwij mnie nêdznego z
grzechów i ukryj w g³êbi tych Ran przed
zagniewanym Obliczem Sprawiedliwoœci,
a¿ minie Twe oburzenie i s³uszny gniew.
Amen.
12. O Jezu! Zwierciad³o prawdy, Mi³oœci,
zwieñczaj¹ca wszystkie si³y ducha, Znaku
jednoœci, rozdarty i umêczony obfitym
up³ywem godnej uwielbienia Krwi, wspomnij
na niezliczone Rany, które okry³y Ciê od
stóp do g³ów. O niezmierna i totalna boleœci,
któr¹ znosi³eœ w swym dziewiczym Ciele z
mi³oœci ku nam. Jezu Chryste, co mog³eœ
nadto dla mnie uczyniæ? Czego jeszcze nie
dokona³eœ? Zaklinam Ciê, o mój Zbawicielu,
wszystkie swoje Rany znacz drogocenn¹
Krwi¹ w moim sercu, abym móg³ w nim
ustawicznie czytaæ boleœæ i mi³oœæ Twoj¹.
Spraw, aby przez moje przylgniêcie do
Twojej Mêki zaznaczy³ siê w mojej duszy
owoc Twych cierpieñ. Niech Twoja mi³oœæ
wzrasta w niej codziennie do czasu, a¿
stanê przed Tob¹, Skarbie wszystkich dóbr i
wszystkich radoœci. O s³odki Jezu, daj mi w
¿yciu wiecznym to, o co Ciê B³agam. Amen.
13. O Jezu! Odwieczna Potêgo, Królu
nieœmiertelny i niezwyciê¿ony, wspomnij na
boleœæ, któr¹ znosi³eœ, kiedy opuœci³y Ciê
wszystkie si³y, zarówno cia³a jak i ducha,
kiedy sk³aniaj¹c g³owê oœwiadczy³eœ:
,,Wykona³o siê". B³agam Ciê, Panie Jezu,
przez zupe³ne wyczerpanie i przygniataj¹cy
niepokój, jakich dozna³eœ przed
dope³nieniem dzie³a Odkupienia, zmi³uj siê
nade mn¹ w ostatniej godzinie ¿ycia, kiedy
dusza moja bêdzie w udrêce, a serce pe³ne
trwogi. W Tobie ufnoœæ pok³adam. Amen.
14. O Jezu! Jedyny Synu Ojca, Blasku i
Wyrazie Jego istoty, wspomnij na
serdeczne i pokorne polecenie siæ Ojcu w
ufnej wypowiedzi: "Ojcze, w ræce Twoje
oddajæ ducha mego", l wtedy skonaùeú. Ale
choã caùe Ciaùo okaleczaùe i zbroczone
Krwià, oddajàc ostatnie tchnienie, przestaùo
ýyã, Twa Boska moc otworzyùa êródùo
Miùosierdzia i wylaùa zdroje ùask
odkupieñczych dla ludzkoúci. Przez tæ
drogocennà úmierã i wszystkie jej
okolicznoúci bùagam Ciæ, Królu Úwiætych,
wzmocnij mnie i pomóý w walce przeciw
szatanowi, ciaùu i krwi, aýebym umarùy dla
úwiata ýyù tylko Tobà i dla Ciebie. Proszæ
goràco, przyjmij w godzinæ úmierci mojà
pielgrzymià i wygnañczà duszæ u bram
wiecznoúci. Amen.
15. O Jezu! Usymbolizowany w ¿yciodajnej,
rajskiej winoroœli, wspomnij na obficie
brocz¹c¹ Krew, która pop³ynê³a hojnie z
Twego Cia³a jak wino z dojrza³ych gron w
t³oczni. Przebity w³óczni¹ ¿o³nierza, wyla³eœ
wszystk¹ Krew i Wodê do ostatniej kropli.
Wisz¹c wysoko na krzy¿u z opad³¹
Najœwiêtsz¹ G³ow¹, sta³eœ siê jak pêk
zeschniêtej mirry, bezw³adny, odrêtwia³y,
bez œladu ¿ycia na zewn¹trz i we wnêtrzu
Cia³a, a¿ do szpiku koœci. Przez gorzk¹
Mêkê i przez wylan¹ drogocenn¹ Krew
b³agam Ciê, o s³odki Jezu, zrañ moje serce
³ask¹, a¿eby ³zy pokuty i mi³oœci sta³y siê
dla mnie dniem i noc¹ tak potrzebne, jak
chleb powszedni. Nawróæ mnie ca³kowicie
do Siebie, aby me serce utworzy³o dla
Ciebie sta³e mieszkanie, aby moja mowa
by³a Ci mi³a, a koniec ¿ycia uwieñczony
nadziej¹ spotkania siê z Tob¹ w raju, gdzie
móg³bym Ciê chwaliæ i b³ogos³awiæ na wieki
wraz ze wszystkimi œwiêtymi. Amen.
Ojcze Nasz ... Zdrowaœ Maryjo ...
Jezu, Mi³oœci moja, b¹dŸ uwielbiony i
zmi³uj siê nade mn¹!
Ojcze Nasz ... Zdrowaœ Maryjo ...
Jezu, Mi³oœci moja, b¹dŸ uwielbiony i
zmi³uj siê nade mn¹!
Ojcze Nasz ... Zdrowaœ Maryjo ...
Ojcze Nasz ... Zdrowaœ Maryjo ...
Jezu, Mi³oœci moja, b¹dŸ uwielbiony i
zmi³uj siê nade mn¹!
Jezu, Mi³oœci moja, b¹dŸ uwielbiony i
zmi³uj siê nade mn¹!
Ojcze Nasz ... Zdrowaœ Maryjo ...
Jezu, Mi³oœci moja, b¹dŸ uwielbiony i
382294288.002.png
Tajemnica pierwsza :
Obrzezanie Pana Jezusa
Tajemnica druga :
Krwawy pot Pana Jezusa
Tajemnica trzecia :
Biczowanie Pana Jezusa
Tajemnica czwarta :
Cierniem koronowanie Pana Jezusa
Tajemnica pi¹ta :
DŸwiganie krzy¿a
Ojcze, Przedwieczny Bo¿e, przez
Najœwiêtsze Serce Pana Jezusa i
Niepokalane Serce Maryi ofiarujê Tobie
pierwsze Rany, pierwsze Boleœci i
pierwsze przelanie Najœwiêtszej Krwi
Pana Jezusa na pokutê za moje i
wszystkich ludzi grzechy m³odoœci, na
zapobieganie pierwszych grzechów
ciê¿kich u dzieci i m³odzie¿y, szczególnie
w moim domu i moim pokrewieñstwie.
Ojcze, Przedwieczny Bo¿e, przez
Najœwiêtsze Serce Pana Jezusa i
Niepokalane Serce Maryi ofiarujê Tobie
tê okrutn¹ Mêkê Serca Pana Jezusa na
Górze Oliwnej, ka¿d¹ kroplê Krwi z
Krwawego Potu na pokutê za wszystkie
moje i wszystkich ludzi grzechy serca, na
zapobieganie tym grzechom, na
zwiêkszenie Mi³oœci do Boga i do bliŸnich
naszych.
Ojcze, Przedwieczny Bo¿e, przez
Najœwiêtsze Serce Pana Jezusa i
Niepokalane Serce Maryi ofiarujê Tobie
te tysi¹ce Ran okrutnej Boleœci i
Drogocenn¹ Krew Pana Jezusa,
spowodowan¹ biczowaniem, na pokutê
za wszystkie moje i wszystkich ludzi
grzechy serca, cia³a i nieczystoœci, na
zapobieganie tym grzechom i na
zachowanie niewinnoœci, zw³aszcza w
moim pokrewieñstwie, a szczególnie u
dzieci i m³odzie¿y.
Ojcze, Przedwieczny Bo¿e, przez
Najœwiêtsze Serce Pana Jezusa i
Niepokalane Serce Maryi ofiarujê Tobie
Rany, Boleœci i Drogocenn¹ Krew Pana
Jezusa z Koronowania Cierniem, na
pokutê za wszystkie moje i wszystkich
ludzi grzechy umys³u, na zapobieganie
tym grzechom, na rozpowszechnianie
Królestwa Chrystusowego na ziemi.
Ojcze, Przedwieczny Bo¿e, przez
Najœwiêtsze Serce Pana Jezusa i
Niepokalane Serce Maryi ofiarujê Tobie
tê okrutn¹ Mêkê Drogi Krzy¿owej i
przelan¹ tam Drogocenn¹ Krew, na
pokutê za wszystkie moje i wszystkich
ludzi grzechy, za bunt przeciw Twoim
Œwiêtym Postanowieniom, przeciw
wszystkim innym grzechom i na
ub³aganie prawdziwej Mi³oœci do Krzy¿a.
Ojcze Nasz ... Zdrowaœ Maryjo ...
Ojcze Nasz ... Zdrowaœ Maryjo ...
Ojcze Nasz ... Zdrowaœ Maryjo ...
Ojcze Nasz ... Zdrowaœ Maryjo ...
Ojcze Nasz ... Zdrowaœ Maryjo ...
Tajemnica szósta :
Ukrzy¿owanie Pana Jezusa
Ojcze, Przedwieczny Bo¿e, przez Najœw.
Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce
Maryi ofiarujê Tobie Twojego Boskiego
Syna na Krzy¿u, Jego przybicie do
Krzy¿a, Jego Podniesienie na Krzy¿u,
Jego Œwiête Rany na Rêkach, Nogach i
Boku, Jego Drogocenn¹ Krew, która
wyla³a siê za nas; Jego skrajn¹ Biedê,
Jego Pos³uszeñstwo i bezkrwawe
odnawianie siê Œwiêtych Ran Jego we
wszystkich Mszach Œwiêtych na ziemi -
na pokutê za skaleczenie Œwiêtych
Zakonnych œlubowañ i regu³, na zadoœæ-
uczynienie za wszystkie moje i wszy-
stkich ludzi ca³ego œwiata grzechy, za
chorych i umieraj¹cych, za kap³anów i
laikat, za ¿yczenia i proœby Ojca Œw., za
odnowê rodzin chrzeœcijañskich, za
umocnienie w wierze, za Ojczyznê moj¹ i
jednoœæ rodzin i narodów, jednoœæ
Koœcio³a w Chrystusie, jak i za dusze w
Czyœæcu cierpi¹ce i te, które znik¹d
ratunku nie maj¹.
Tajemnica siódma :
Otworzenie Œwiêtego Boku Pana Jezusa
Panie i Bo¿e nasz, racz nie karaæ nas za
grzechy nasze wed³ug Œwiêtej
Sprawiedliwoœci Twojej, ale racz nam byæ
³askawym wed³ug Wielkiego Mi³osierdzia
Twego. Panie Jezu, który kona³eœ na
Krzy¿u za nas, zanurz w Swoim
Najœwiêtszym Konaniu na wieki nasze
dusze, abyœmy dost¹pili zbawienia przez
Najœwiêtsz¹ Agoniê Twoj¹.
Uwielbiam Ciê Ojcze, przez Mi³osierdzie
Syna Twego. Bo¿e, wierzê w Ciebie i ufam
Dobroci Twojej teraz i zawsze, i na wieki
wieków. Amen.
Ojcze, Przedwieczny Bo¿e, przez
Najœwiêtsze Serce Pana Jezusa i
Niepokalane Serce Maryi racz przyj¹æ
Otworzenie Œwiêtego Boku i Serca Pana
Jezusa za potrzeby Koœcio³a Œwiêtego i
na pokutê za grzechy moje i grzechy
wszystkich ludzi. Racz przyj¹æ tê
Drogocenn¹, Najœwiêtsz¹ Krew i Wodê,
która zosta³a przelana z Rany Boku i
Boskiego Serca Pana Jezusa, i racz nam
byæ ³askawym i mi³osiernym. O
Przenajœwiêtsza Krwi Chrystusa, racz
oczyœciæ mnie i wszystkich ludzi od
w³asnych i obcych win grzechowych. O
Przenajœwiêtsza Wodo z Najœwiêtszego
Boku i Serca Pana naszego, Jezusa
Chrystusa, racz uwolniæ mnie i
wszystkich ludzi od kar za grzechy i racz
ugasiæ mnie i wszystkim biednym
duszom p³omieñ czyœæcowy. Amen.
Ojcze Nasz ... Zdrowaœ Maryjo ...
382294288.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin