imperia_czasow_konca.pdf

(269 KB) Pobierz
Imperia_czasow_konca
ImperiaCzasówKońca
Te wielkie bestie w liczbie czterech - to czterech królów, którzy powstan ą
z ziemi. (D ANIELA 7:17)
Bestia któr ą widziałem podobna była do pantery, łapy jej - jakby nied ź wiedzia, paszcza jej
- jakby paszcza lwa. A Smok dał jej sw ą moc, swój tron i wielk ą władz ę . (A POKALIPSA
13:2)
Piotr Gałecki
maj 2005
1
WST Ę P
Odnośnie czasów ostatecznych napisano ostatnio bardzo wiele ksiąŜek. Wiele z rzeczy, które
przepowiadano brzmiały dla mnie nieco śmiesznie i niewiarygodnie. Tak było, na przykład, z
ostrzeŜeniami niejakiego Włodka Surkowa z Australii, który na początku lat 1990-tych wysyłał do
Polski ulotki zapowiadające nadejście ery microchipów wszczepianych ludziom pod skórę. Media na
ten temat milczały, internet u nas jeszcze nie istniał i opowieści Surkowa przypominały raczej
brednie fanatyka doszukującego się we wszystkim szatańskiego spisku niŜ BoŜe objawienie ukrytej
rzeczywistości. Dziesięć lat później w Kurierze Lubelskim ukazał się artykuł potwierdzający słowo w
słowo przepowiednię Surkowa.
Podobnie teŜ, w latach 1980-tych, Dawid Wilkerson mówił o nadchodzącym upadku Stanów
Zjednoczonych, czego pierwszą oznaką miały być płonące pola naftowe w krajach arabskich.
Początkowo wyglądało na to, Ŝe Wilkerson się pomylił i zapędził się za daleko w swym oburzeniu
grzechem Ameryki. Najpierw rozpadło się ZSRR i Amerykanie wygrali "zimną wojnę" stając się bez
dwóch zdań czołowym supermocarstwem świata. Następnie wygrali oni wojnę w Zatoce Perskiej,
choć to właśnie wówczas Husajn podpalił pola naftowe Kuwejtu. Pomimo tego, nic nie wskazywało
na to, by te płonące szyby naftowe miały być faktycznie oznaką nadchodzącego schyłku dominacji
USA. Jednak, 11 września 2001 roku arabscy terroryści zaatakowali dwie wieŜe Centrum
Światowego Handlu w Nowym Jorku wprowadzając nie tylko Amerykę, ale i cały świat w zupełnie
nową erę. Osama bin Laden oskarŜony o przygotowanie ataku powiedział, iŜ jedną z przyczyn tego
aktu terroru była... amerykańska obecność w Zatoce Perskiej.
Tak teŜ, w 1864 jeden z męŜów BoŜych, Charles Spurgeon, zapowiadał rychły masowy powrót
śydów do Palestyny oraz odrodzenie państwa Izrael. Niecałe sto lat później te wydawałoby się
niewiarygodne słowa znalazły swe historyczne spełnienie.
Tematy apokaliptyczne są naprawdę trudne. Osobiście byłem przytłoczony ogromem tajemnicy
i uwaŜałem, Ŝe najpierw naleŜy dogłębnie zrozumieć rzeczy bardziej podstawowe i wejść w intymną
społeczność z Bogiem, by móc następnie naleŜycie wykładać apokaliptyczne wizje. Trzymałem w
rękach kilka ksiąŜek na temat Objawienia Jana i zastanawiałem się jaki sposób ludzie, którzy nie
zgłębili proroctw Izajasza czy Sofoniasza mogą brać się za tak twardy pokarm i pisać mało budujące
banialuki. Sam zmagałem się z bardziej istotnymi i bliŜszymi chrześcijańskiemu Ŝyciu problemami,
więc kwestie ostateczne odłoŜyłem na inny, późniejszy czas.
Latem 2000 roku zapragnąłem wykorzystać przynajmniej parę dni wakacji na bardziej
intensywne szukanie Boga. Udawałem się w ustronne miejsce, by móc spędzić kilka godzin dziennie
na modlitwie. Oczekiwałem, Ŝe Duch Święty będzie mi mówił o tym co ja uwaŜałem wówczas za
najwaŜniejsze i objawi mi tajemnice, które usiłowałem rozwikłać. Jednak, zamiast tego moje myśli
cały czas wędrowały do księgi Daniela, Apokalipsy i proroctwa Zachariasza. Niejako wbrew moim
planom Bóg, na podstawie wizji Daniela, wyraźnie pokazał mi przyszłość polityczną, która nastanie
przed pojawieniem się Antychrysta i jego ogólnoświatowego państwa. Im dłuŜej to rozwaŜałem i
badałem tym bardziej byłem przekonany, Ŝe Daniel prorokował nie tylko do staroŜytnych śydów, ale
jego wizja wypełni się ponownie w bardzo zbliŜonej formie takŜe przy końcu czasów ostatecznych.
Od czasu tego objawienia słyszałem wiele teorii chrześcijan na temat zmian i wojen, które mają
nadejść. Przeszukiwałem internet, aby zobaczyć czy ktokolwiek równieŜ wierzy w aktualność widzeń
Daniela. Nie znalazłem jednak niczego pewnego czy konkretnego. Wiele słów i długie artykuły
przedstawiały wszelkie moŜliwe i sprzeczne teorie spiskowe nie podając jednak Ŝadnych faktów
mocno osadzonych w Biblii. TakŜe słynni dzisiejsi męŜowie BoŜy przepowiadający pochwycenie i
koniec świata na rok 200x czy teŜ 201x wydawali się nie mieć pojęcia o licznych zmianach
politycznych, które muszą nastąpić - gdyŜ zapowiedział je sam Bóg. Teoria o wojskach niemieckich i
2
rosyjskich, które juŜ za kilka lat wyruszą przeciwko śydom i polegną na terenie Izraela jeszcze przed
powstaniem ogólnoświatowego państwa wprawiła mnie w zdumienie, gdyŜ ma się ona do proroctwa
Daniela tak jak pięść do oka. Im bardziej słuchałem, tym bardziej zdawałem sobie sprawę z tego, Ŝe
chrześcijaństwo jest w pewnym zamęcie i niepewności - wiemy, Ŝe nadchodzi ogólnoświatowe
państwo, wiemy Ŝe dzisiejsze mocarstwa w pewien sposób wszystkie się do tego przyczyniają, lecz
nie wiemy dokładnie co nas czeka.
Wierzę, Ŝe widzenie Daniela w wielkiej mierze pozwala nam zrozumieć sposób w jaki
nadejdzie bestia - tak sam Antychryst jak i jego państwo. W duŜym stopniu wizja ta jest zgodna z
przeczuciami chrześcijan na całym świecie, lecz dodatkowo pomaga nam usystematyzować fakty i
dokładniej rozpoznać czas, w którym Ŝyjemy. Proroctwo to jest bardzo mocno osadzone w Biblii a
jego aktualność podkreśla apostoł Jan bezpośrednio nawiązując w Apokalipsie do słów Daniela.
Pozwala nam ono takŜe zrozumieć dlaczego w Chinach czytanie księgi Daniela i Apokalipsy jest
oficjalnie zakazane; dlaczego Dawid Wilkerson nazywa USA Babilonem, chociaŜ w rzeczywistości
nie są one "Wielkim Babilonem" - apokaliptyczną kobietą na bestii; dlaczego i jak Bóg moŜe osądzić
Niemcy za zbrodnie przeciwko śydom jeszcze przed nastaniem panowania Antychrysta; dlaczego
wielu rosyjskich chrześcijan nazywało ZSRR apokaliptyczną bestią; dlaczego niektórzy prorocy
zapowiadają straszliwy sąd BoŜy nad USA a inni mówią o BoŜym miłosierdziu i błogosławieństwie,
które spotka ten kraj; dlaczego Unia Europejska jest postrzegana jako zaląŜek przyszłego państwa
Antychrysta oraz dlaczego mówi się o tym, iŜ nastąpi odrodzenie Imperium Rzymskiego.
3
SIEDMIU KRÓLÓW
"Bestia, któr ą widziałe ś , była i nie ma jej, ma wyj ść z Czelu ś ci, i zd ąŜ a na zagład ę . A
zdumiej ą si ę mieszka ń cy ziemi, ci, których imi ę nie jest zapisane w ksi ę dze Ŝ ycia od
zało Ŝ enia ś wiata - spogl ą daj ą c na Besti ę , i Ŝ była i nie ma jej, a ma przyby ć . Tu trzeba
zrozumienia, o maj ą cy m ą dro ść ! Siedem głów to jest siedem gór tam, gdzie siedzi na nich
Niewiasta. I siedmiu jest królów: pi ę ciu upadło, jeden istnieje, inny jeszcze nie przyszedł,
a kiedy przyjdzie, ma na krótko pozosta ć . A Bestia, która była i nie ma jej, i ona jest
ósmym, a jest spo ś ród siedmiu i zd ąŜ a na zagład ę ." (Apokalipsa 17:8-11, Biblia
Tysiąclecia)
Przez pewien okres zastanawiałem się, o którym królu mówił Jan. Cały czas sądziłem, Ŝe
podobnie jak i w innych fragmentach Apokalipsy "bestia" oznacza tu Antychrysta, więc wśród
biblijnych i czysto historycznych postaci usiłowałem odnaleźć konkretną osobę. JednakŜe, moje
poszukiwania okazywały się daremne. I nic dziwnego. W końcu zdałem sobie sprawę, Ŝe w tym
miejscu "bestia" nie oznacza króla-człowieka, którego szukałem. Dlaczego nie? OtóŜ, Bóg mówi tu o
"bestii", która wyjdzie z "czeluści", czyli z "otchłani" - siedliska demonów i wszelkiego ducha
nieczystego. Czy któraś z postaci historii staroŜytnej, czy którykolwiek z władców Rzymu, czy
jakikolwiek władca znany nam z relacji biblijnej był inkarnacją szatana, rzeczywistym wcieleniem
zła? Nie, wszyscy oni byli zwykłymi ludźmi i tylko o mało nam znanych Refaim, Nefilim czy
Anakitach moŜna powiedzieć, iŜ byli oni pół-ludźmi, potomkami zbuntowanych aniołów. Lecz nawet
oni nie mogą Ŝyć przez setki lat czy teŜ doświadczyć reinkarnacji, aby moŜna było o nich powiedzieć,
Ŝe którykolwiek z nich "był i nie ma go, a ma by ć " . Skoro więc w tym fragmencie Apokalipsy
"bestia" będąca ósmym królem i jednocześnie jednym spośród poprzednich siedmiu nie oznacza
człowieka to o kim mówi tu Bóg?
Wystarczy zwrócić się do siódmego rozdziału księgi Daniela, by zauwaŜyć nadzwyczajne
podobieństwo do opisu apokaliptycznego. Tam, wyjaśniając wizję anioł tłumaczy prorokowi:
"Te wielkie bestie w liczbie czterech - to czterech królów, którzy powstan ą z ziemi."
(Daniela 7:17, BT)
Daniel ujrzał to widzenie za czasów imperium babilońskiego i na podstawie pozostałych wizji
Daniela wiemy, Ŝe poszczególne bestie oznaczają imperia Babilonu, Persji, Grecji i Rzymu. Dlaczego
jednak światowe mocarstwa polityczne zostały przez Boga opisane jako "królowie"? W księdze
Daniela 10:13.20.21 oraz 11:1 i 12:1 anioł wyjawia prorokowi tajemnicę: ponad ziemskimi
państwami i rządzącymi nimi królami istnieją anielscy ksiąŜęta i królowie. Ci BoŜy i diabelscy
niewidzialni władcy prowadzą pomiędzy sobą wojny i sprawują faktyczną kontrolę nad królami i
państwami ziemskimi. Czytamy o tym takŜe w innych księgach Biblii, np. Jozuego 5:14; 2 Samuela
5:24; Izajasza 24:21; Łukasza 4:6; Efezjan 3:10; Apokalipsa 12:7. Na tej podstawie moŜemy śmiało
załoŜyć, Ŝe siedmiu apokaliptycznych królów, z których jeden jeszcze powróci pod postacią bestii
oznaczają nie ludzkich, lecz anielskich królów, wysoko postawionych demonów szatana władających
swego czasu siedmioma wielkimi ziemskimi mocarstwami. Powrót jednego z nich oznaczałby
niespodziewane odrodzenie jednego z tych dawno upadłych imperiów budząc tym samym podziw i
sentyment ludzi tego świata, którzy tęsknią w swych sercach do mitycznej chwały, świetności,
bogactwa, potęgi i materialnego piękna kultury antycznej.
Według powyŜszej interpretacji, szóstym królem panującym w momencie pisania Apokalipsy
był anielski władca imperium rzymskiego, gdyŜ to właśnie Rzym władał cywilizowanym i biblijnym
światem w czasie, gdy narodził się Chrystus a potem Jego zgromadzenie. Jakie zaś mocarstwa były
rządzone przez pięciu poprzednich królów-demonów?
4
W historii biblijnej Starego Testamentu znajdujemy pięć imperiów, które są doskonałymi
kandydatami do owych "królów" wymienianych w Apokalipsie. Chodzi mianowicie o Egipt, Asyrię,
Babilon, Medo-Persję i grecko-macedońskie państwo Aleksandra Wielkiego. Po pierwsze, są to
imperia uznawane przez historyków i archeologów za najbardziej znaczące cywilizacje istniejące
przed Chrystusem. Po drugie zaś, kaŜda z tych potęg jest blisko związana z historią Izraela i kaŜda z
nich w pewnym momencie swej historii stała się aparatem ucisku, okrutnych prześladowań i
eksterminacji wymierzonych przeciwko potomstwu Abrahama. To właśnie dla tej przyczyny Bóg
określa te imperia mianem "bestii", gdyŜ oprócz praktykowanego przez nie bałwochwalstwa stały się
one w rękach szatana narzędziem walki z wybrańcami Boga.
Jako pierwsi, Egipcjanie zrobili z Hebrajczyków niewolników i masowo mordowali hebrajskich
chłopców - mówi o tym księga Wyjścia, czyli Exodus. Następnie Asyryjczycy gnębili Izraela i Judę,
aŜ w końcu zabrali na wygnanie mieszkańców Izraela - czytamy o tym w 2 Królewskiej 17. Taką teŜ
kolej rzeczy przedstawia nam Izajasz:
"Tak bowiem mówi Pan Bóg: Mój lud udał si ę niegdy ś do Egiptu, aby tam zamieszka ć ;
nast ę pnie Asyria uciskała go nadmiernie." (Izajasza 52:4, BT)
Narody walczące z Izraelem od czasów exodusu aŜ do czasów Asyrii nie stanowiły znaczącej
potęgi i nie moŜna by określić ich mianem mocarstw - były to z reguły okalające Izrael państwa i
plemiona, które jednak nigdy nie zdołały zdominować Hebrajczyków na okres dłuŜszy od kilkunastu
lat - historię tych lokalnych wojen znajdziemy w księdze Sędziów i księgach Samuela.
Kolejnym druzgocącym przeciwnikiem dla Izraela - po Egipcie i Asyrii - okazało się imperium
babilońskie. Król Nabuchodonozor zburzył Jerozolimę, spalił świątynię i uprowadził Judę na
wygnanie do Babilonu. Państwo Izrael przestało istnieć a dzieci Abrahama rozproszyły się od Egiptu,
aŜ po Syrię i dzisiejszy Irak.
Potem przyszła kolej na unię medo-perską. Persowie, chociaŜ początkowo dali śydom prawo
powrotu do Palestyny oraz odbudowy świątyni, jednakŜe później o mały włos nie doprowadzili do
całkowitej eksterminacji Izraelitów zezwalając Hamanowi na zgładzenie kaŜdego Hebrajczyka od
Indii aŜ po Egipt. Historię tych antysemickich planów i cudownego ocalenia Izraelitów z rąk
mieszkańców Persji przedstawia nam księga Estery i aŜ po dziś dzień upamiętnia je Ŝydowskie święto
Purim.
Piątym mocarstwem, którego uŜył szatan w swej próbie zgładzenia narodu wybranego i wiary
w prawdziwego Boga było grecko-macedońskie imperium Aleksandra Wielkiego. Po śmierci
Aleksandra państwo zostało podzielone pomiędzy czterech jego dowódców w tym Seleukosa. Jeden z
następców Seleukosa, Antioch IV Epifanes stał się typem Antychrysta opisanym przez Daniela w
wizjach proroczych. W roku 168 przed Chrystusem Antioch Epifanes nie tylko napadł na Jerozolimę
i zniszczył miasto, ale takŜe splądrował świątynię i wprowadził pod przymusem kult Zeusa
Olimpijskiego. ZłoŜenie na świątynnym ołtarzu ofiary z mięsa wieprzowego doprowadziło do
rewolty śydów znanej jako powstanie machabejskie. Machabeusze odnieśli zwycięstwo i w 165
p.n.e. ponownie oczyścili świątynię jerozolimską dla kultu Jahweh. Z tej okazji śydzi obchodzili w
grudniu uroczystość poświęcenia świątyni, o której jest mowa takŜe w Ewangelii wg Jana 10:22.
Szóstym mocarstwem, jak juŜ wcześniej wspomniano, było Cesarstwo Rzymskie. Rzym okazał
się "bestią" nie tylko z racji swej potęgi i politycznej dominacji oraz bałwochwalstwa i rozpusty, ale
przede wszystkim dlatego, iŜ władcy tego imperium okrutnie prześladowali tak chrześcijan jak i
śydów. Rządy Rzymian w Judei nie były wolne od przemocy o czym słyszymy nawet w Ewangelii
wg Łukasza 13:1 czy Jana 11:48. Cesarz Kaligula planował zmusić śydów do bałwochwalczego
kultu swego wizerunku co niechybnie doprowadziłoby do rewolty, jednakŜe przedwczesna śmierć
pokrzyŜowała zamiary maniakalnego władcy. Klaudiusz takŜe nie był przychylny śydom nakazując
im opuszczenie Rzymu (Dzieje Apostolskie 18:2). Sami teŜ śydzi z Palestyny odrzucający Jezusa i
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin