Avatar 2009 TELESYNC.XviD.CAMELOT-CD2.txt

(20 KB) Pobierz
0:00:00:www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
0:00:02:Ludzie nazywaj� je Leonopteryx.
0:00:06:To Toruk.
0:00:08:Ostatni Cie� ...
0:00:10:Tak, wi�c...
0:00:12:To ostatni jaki widz�
0:00:18:Dziadek mojego dziadka|by� Toruk Makto.
0:00:23:Ostatnim je�dzcem Cienia
0:00:26:On go uje�d�a�?
0:00:29:Toruk go wybra�
0:00:31:Sta�o si� to tylko 5 razy|w trakcie pierwszej piosenki
0:00:35:- Podczas piosenki?|- Tak.
0:00:38:Toruk Makto by� wszechmocny.
0:00:41:Wielki klan w wielkim b�lu
0:00:45:Wszystkie znane opowie�ci Na'vi
0:00:54:Wszystko wr�ci�o
0:00:57:w �wiecie rzeczywistym
0:00:59:A oto sen.
0:01:22:Tak wi�c po 3 miesi�cach.
0:01:28:Ledwie pami�tam cale moje �ycie
0:01:34:Nie wiem kim jestem...
0:01:54:Las nie jest zagubiony
0:02:00:Tw�j ostatni list ma wi�cej ni� 2 tygodnie
0:02:05:Co si� sta�o?|Zrezygnowa�e�?
0:02:10:Widz� �e trzeba zkao�czy� Twoj� misj�
0:02:13:Zrobi� to!
0:02:15:Ju� to zrobi�e�
0:02:17:dale� mi przydatne informacje o duszach drzewa.
0:02:23:Tak, otrzymali�my je|i pomineli�my
0:02:29:Teraz jest czas by wr�ci�
0:02:32:A tak przy okazji...
0:02:34:Dostaniesz swoje nogi spowrotem
0:02:37:Tak, dostali�my zgod�
0:02:40:To dobra cena|Dostan� towar dzi� wieczorem
0:02:44:Przysi�gam!
0:02:48:Musz� to zako�czy�
0:02:52:Jeszcze jedna rzecz ...
0:02:54:Ceremonia ...
0:02:56:co?
0:02:57:To ostatni test|zanim stan� si� m�czyzn�
0:03:02:Je�li mi si� uda to b�dzie koniec.
0:03:06:Tylko mi zaufaj
0:03:11:I mog� rozpocz�c negocjacj� wzgl�dem przeniesienia.
0:03:28:Lepiej to zr�b, kapralu.
0:03:48:Na'vi m�wi �� ... ka�da osoba|rodzi si� dwa razy...
0:03:54:Po raz drugi...
0:03:55:dopiero wtedy, gdy jeste� w jednym miejscu|otoczony przez ludzi
0:03:58:Na zawsze
0:04:04:Synu cz�owieczy...
0:04:10:Ty - jeste� jednym z nas
0:05:00:Chod�
0:05:01:Chod�
0:05:19:W tym miejscu modlitwy zostan� wys�uchane
0:05:24:A czasem s� spe�niane
0:05:33:Nazwa�am je
0:05:37:Drzewem �ycze�
0:05:41:G�osem naszych przodk�w
0:05:58:S�ysz�
0:06:09:Oni s� Eywa.
0:06:14:Teraz jeste� Omaticaya.
0:06:16:Musisz wybra� swoje drzewo w lesie
0:06:25:I wybra� kobiet�
0:06:29:Mamy wiele pi�knych kobiet
0:06:32:Ninat jest najlepsz� piosenkark�
0:06:37:Ale ja chc� t�...
0:06:43:Phir jest dobr� ��wczyni� ...
0:06:47:Tak, jest...
0:06:51:Ja ju� wybra�em...
0:06:57:Ale te kobiety|nie wybra�y mnie
0:07:03:Ona ju� to zrobi�a
0:07:35:Jestem z tob�...
0:07:39:na ca�e �ycie
0:07:47:Co robisz, Jake?
0:08:20:Pami�taj, margines,|jest �rodkowym przyciskiem.
0:08:23:Przynios�am troch� jedzenia
0:08:34:Jake!
0:08:35:Jake!
0:08:36:Obud� si�. Jake, prosz�!
0:08:39:Bo b�d� zmuszona ci� nakarmi�!
0:08:43:Hej!
0:08:48:Jake!
0:09:11:Sko�czy�em|Chod�my!
0:09:13:kiedy ostatnio bra�e� prysznic?
0:09:15:- Nie potrzebuj� prysznicu ...|- Jesus!
0:09:22:Jake!
0:09:29:Jake! obud� si�!
0:09:32:Jake!
0:09:33:Obud� si�!
0:09:38:Hey!
0:09:40:Stop ... stop!
0:09:42:- Jake!|- Zatrzymaj si�...
0:09:46:Go!
0:09:49:Hej, szefie.
0:09:51:Hej!
0:09:55:- Co?|- Mam co� dziwnego tutaj!
0:09:57:Mam tutaj blokad�
0:10:00:Kontynuuj ...
0:10:02:Ci ludzie musz� si� nauczy�|�eby nam nie przeszkadza�
0:10:04:Ruszaj!
0:10:08:Czekaj!
0:10:10:Stop!
0:10:13:Widzisz, uciekli
0:10:27:Kole� ... nie!
0:10:29:Nie! Jestem �lepy!
0:10:43:- Jake!|- Neytiri!
0:10:47:Tutaj, szybko!
0:10:49:Biegnij!
0:11:13:Krzepki tak? Tutaj
0:11:17:Powi�ksz ...
0:11:19:Teraz wyostrz
0:11:22:Dra�!
0:11:25:Niewiarygodne ...
0:11:27:Daj mi pilota
0:11:28:Tak, sir.
0:11:36:Tsu'Tey, poprowadzi �o�nierzy
0:11:43:Prosz� zatrzymajcie si�
0:11:47:To tylko pogorszy sytuacj�!
0:11:50:Nie mo�na tutaj m�wi�!
0:11:52:Mamy wra�enie...
0:12:02:Tsu'Tey ...
0:12:04:Nie r�b tego
0:12:07:- Ty?|- S�uchaj, bracie ...
0:12:10:Odejd�
0:12:14:Robi�e� to z t� kobiet�?
0:12:16:Cholera!
0:12:19:To prawda?
0:12:22:Byli�my zobaczy� Eywa.
0:12:25:Dokona�o si�
0:12:27:Prosz� nie atakuj tych ludzi
0:12:31:Wielu Omaticaya zginie!
0:12:32:Nie jeste� moim bratem!
0:12:38:I nie jestem Twoim wrogiem!
0:12:41:Wr�g jest tam i jest bardzo silny
0:12:51:- Mog� z nimi porozmawia�|- �adnych s��w wi�cej!
0:12:54:Jake!
0:12:57:Prosz�, prosz�...
0:13:01:Jestem Omaticaya.
0:13:03:Jestem jednym z was
0:13:05:I mam prawo m�wi�!
0:13:12:Chc� co� powiedzie� ...
0:13:16:Wszystkim ...
0:13:22:S�owami prosto z serca.
0:13:28:Sir, przepraszam
0:13:29:Nie czekaj!|Nie mo�esz ich od��czy�
0:13:33:To jest niebezpieczne!
0:13:37:Grace!
0:13:41:Czekaj!
0:13:42:Nie ruszaj si�, sir.
0:13:45:Okey ...
0:13:46:S�uchajcie ...
0:13:48:Zosta�em tu przys�any ...
0:13:53:Poder�nijmy mu gard�o...
0:13:54:Ten demon to podrobione mi�so!
0:14:17:Stracili�cie rozum czy co?
0:14:19:To ty przekroczy�e� granic�.
0:14:24:Zabierzcie go do cholery st�d
0:14:27:Jake, Co si� dzieje?
0:14:33:Rozczarowa�e� mnie synu.
0:14:38:Co teraz, znalaz�e� swoj� lokaln� mi�os�|i zapomnia�e� po czyje stronie jeste�?
0:14:45:Parker, mamy czas aby ratowa� sytuacj�
0:14:48:Zamknij si�!
0:14:51:Bo co �o�nierzu Rick|strzelisz do mnie?
0:14:55:Mog� to zrobi�
0:14:56:Musisz si� uspokoi� "psie".
0:14:58:Mo�e oboje si� uspokoicie, prosz�?
0:15:01:Powiedzia�e� �e utrzymasz|swoich ludzi przy �yciu?
0:15:02:Powiniene� zacz�� jej s�ucha�!
0:15:05:Te drzewa by�y czym� �wi�tym dla Omaticaya
0:15:08:w spos�b kt�rego nie mo�na sobie wyobrazi�
0:15:10:Wiesz, nawet je�li rzucisz patykiem|to i tak wyl�duje
0:15:13:na jakim� �wi�tym ptaku!
0:15:15:Nie m�wie o czym� pokroju|poga�skiej voodoo ceremonii!
0:15:19:M�wi� o czym� prawdziwym.|O czym� w zakresie biologi lasu!
0:15:24:Co to znaczy, dok�adnie?
0:15:26:To co my�limy i wiemy to to �e|istnieje komunikacja elektrochemiczna
0:15:31:Korzeni tych drzew
0:15:33:jak synapsy mi�dzy neuronami.
0:15:36:A ka�de drzewo powi�ksza|wi� mi�dzy drzewami
0:15:40:Istnieje 10 do 12 drzew|na Pandorze.
0:15:44:To oznacza du�o, jak si� domy�lam?
0:15:46:Istnieje kilka po��cze�|ni� ludzki m�zg
0:15:50:�apiecie? Sie�!.
0:15:53:To globalna si�� i Na'vi maj� do niej dost�p
0:15:56:Mog� pobiera� i wysy�a� dane
0:15:58:Wspomnienia, takie jak to kt�re w�a�nie zniszczyli�cie
0:16:03:Co wy do cholerey tam palili�cie?
0:16:10:To s� tylko drzewa!
0:16:13:- Musisz si� obudzi�, Parker!|- Nie to Ty musisz!
0:16:17:Bogactwa tego �wiata nie s�|tylko na powierzchni s� wsz�dzie!
0:16:20:Na'vi wiedz� to i s� gotowi je broni�!
0:16:25:Je�li chcemy si� dzeli� tym|�wiatem z nimi musimy to zrozumie�!
0:16:29:My�l� �e rozumiemy doskonale|dzi�ki Jake'owi.
0:16:36:Doktorze, prosz� spojrze�
0:16:38:Nie opuszcz� swoich dom�w!
0:16:42:Nie dobijemy z nimi targu.
0:16:45:Za co, za piwo i niebieskie jeansy?
0:16:52:Oni nie potrzebuja niczego co mamy
0:16:57:Wszystko to po co zosta�em wys�any|by�o tylko strat� czasu
0:17:05:Nigdy nie zostawi� swojego domu...
0:17:10:Po kr�tce, my�l� �e nie dobijemy z nimi targu.
0:17:13:Wiem to z prostego powodu.
0:17:16:Jake ... dzi�ki.
0:17:19:By�em tak podekscytowany|�e z ch�ci� bym Ci� poca�owa�
0:17:23:Dokonam minimalnych zniszcze� dla tubylc�w.
0:17:27:Wprowadz� zesp� pierwszy...
0:17:31:B�dziemy �agodniejsi ...|wi�cej lub mniej
0:17:37:w porz�dku, zaczynamy!
0:17:46:Teraz to si� sko�czy!
0:17:52:Gdy kto� wchodzi w Twoj� prac�|staje si� Twoim wrogiem!
0:17:59:Quaritch przygotowywuje statki.|chce zaatakowa� wszystkie drzewa
0:18:02:Bo�e!
0:18:10:Dr. Augustine, nie powinno tu pani by�!
0:18:13:Zostaw mnie w spokoju!
0:18:15:Zaczekaj ... stop.|Tam s� ludzie ...
0:18:19:Jest tam kilku dzikus�w i gryzoni|i �yj� sobie po�rod tych drzew
0:18:23:Sp�jrz dooko�a, nie wiesz co widzisz|Ale ja widz� du�o drzew!
0:18:26:Kt�re mo�na usun��...
0:18:28:Mo�ecie, prosz� ...
0:18:29:Tam s� ca�e rodziny. Z dziecmi|Jeste� w stanie zabi� dzieci?
0:18:33:Chcesz mie� co� na sumieniu!
0:18:36:Zaufaj mi!
0:18:37:Pozw�l mi przekona� ich do zaprzestania tego!
0:18:41:Zaufaj mi!
0:18:48:Start za 30 sek ...
0:18:57:S�uchaj. Masz jedn� godzin�!.|Je�li chcesz aby Twoja dziewczyna prze�y�a!
0:19:00:Musisz ich ewakuowa� przed atakiem! Godzina!
0:19:32:Powiedz im �e ju� czas!
0:19:36:Musicie opu�ci� to miejsce,|w przeciwnym wypadku zginiecie!
0:19:38:Jeste� tego pewien?
0:19:44:Przys�ali mnie tu|by przekaza� wam wasze przeznaczenie!
0:19:49:Poniewa� jednego dnia wysy�asz wiadomo��|i wierzysz im!
0:19:56:Czy wiesz co si� sta�o?
0:20:02:Tak, na pocz�tku by�y tylko rozkazy
0:20:07:Ale wszystko si� zmieni�o!
0:20:10:Czuj� mi�os�.|Czuj� mi�os� ... lasu
0:20:15:i ludzi Omaticaya
0:20:18:I Ciebie
0:20:21:- Dla Ciebie!|- Zaufa�am Ci
0:20:23:Zaufa�am!
0:20:25:Zaufaj mi teraz, prosz�
0:20:33:Nigdy nie by�e� jednym z nas!
0:20:37:Neytiri, prosz�!
0:20:49:Musimy i��|Fri!
0:21:27:- Chroncie si� w lesie!|- Id�!
0:21:31:zniszcz� to miejsce!
0:21:34:Neytiri, musisz ucieka�.|Teraz!
0:21:40:Uciekajcie w las!|Biegnijcie!
0:22:07:Cholera! Biegnijcie!
0:22:17:To jest jedno cholernie wielkie drzewo!
0:22:27:Co my tu mamy ...
0:22:29:Wydaje si�, �e|nie dotrzyma� s�owa.
0:22:33:Okay,ludzie|zr�bmy co do nas nale�y!
0:22:36:Chc� mie� ca�y ogie�|w kierunku wej�cia!
0:22:38:Roger!
0:22:40:- Ognia!|- Ognia!
0:22:53:Wspaniale.|Prosto w cel
0:23:03:Sir, otworzyli ogie�
0:23:06:Chyba sobie �artujesz!
0:23:20:Idioci nie rozumiej� wiadomo�ci
0:23:24:Przyczy�nijmy ich troch�.
0:23:28:Ognia!
0:23:33:Nie!
0:23:52:Teraz wymi�kli�cie!
0:24:08:Musimy i��|Chc� rozwali� kolumny
0:24:32:Nie!
0:24:33:Je�li jeste� jednym z nas|Pom� nam!
0:24:45:Do wszystkich za��g!|Zmieni� pociski!
0:24:51:Celowa� w kolumny!
0:25:03:Sprowadzcie grad!
0:25:12:Dalej, Grace Ruchy!
0:25:28:Pieprzy� to!
0:25:32:- Co robisz?|- Nie mam zamiaru miesza� si� w to g�wno!
0:26:30:Ruchy! Uciekajcie!|szybko!
0:28:14:Dobra robota ludzie.|Pierwsza runda dla nas!
0:29:14:Neytiri!
0:29:26:Przepraszam!
0:29:29:Zostaw mnie w spokoju.|Zostaw mnie!
0:29:32:odejd�!
0:29:36:I n...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin