raport-jak-czytac-szybciej.pdf

(1578 KB) Pobierz
JakCzytaćSzybciejiRozumiećWięcej
916065427.004.png
Jakczytaćzybciejirozumiećwicej|darmowyraport
Niniejsze opracowanie jest darmowe
i pochodzi z serwisu: www.SzybkieCzytanieBlog.pl
Niniejszapublikacjamożebyćkopiowana,orazdowolnie
rozprowadzanatylkoiwyłączniewformiedostarczonej
przezwydawcę Zabronionesąjakiekolwiekzmiany
wzawartościpublikacjibezpisemnejzgodywydawcy
Zabraniasięjejodsprzedaży
Tytuł„SzybkaJakczytaćszybciejirozumiećwięcej”
Autor: Marcin Kijak
Wydanie: I, wersja 1,0
Marcin Kijak Business Education
UlPopiełuszki17c/75,01-595 Warszawa
Autorjakiwydawcadołożyliwszelkichstarań,abyinformacjewtejksiążcebyłykompletne
irzetelneNiebiorąjednakżadnejodpowiedzialnościzaichwykorzystanie,anizazwiązane
z tym ewentualne naruszenie praw autorskich lub patentowych. Autor oraz wydawca nie
ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, wynikłe z wykorzystania
informacji, zawartych w publikacji. Raport ten macharakterwyłącznieedukacyjny
Publikacja ta, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w inny sposób
reprodukowana, powielana lub odczytywana w środkach publicznego przekazu, bez
pisemnej zgody wydawcy Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,
magnetyczną czy jakąkolwiek inną stanowi naruszenie praw autorskich niniejszej
publikacji.
Wszystkie prawazastrzeżone
All rights reserved.
2
Copyright ©byMarcinKijakBuineEducation | www.mkbe.pl | www.SzybkieCzytanieBlog.pl
916065427.005.png
 
Jakczytaćzybciejirozumiećwicej|darmowyraport
Czytomożliwe?
Wiele osób uważa, że techniki szybkiego czytania to jakiś mit Zanim jednak
odpowiemy sobie na to pytanie pozwól, że przedstawię Ci kilka faktów
– ciekawostek – na tematTwojegogenialnegomózguioczuCzylinajważniejszych
organów,odpowiedzialnychzaczytanie
Genialnymózgczłowieka
Mózgzawieraok1bilionakomóreknerwowych(1000000000000),zktórych
każdaposiadadziesiątki,anawettysiącewypusteknerwowychIchdługośćwaha
sięod1 mm do 1,5 metra (aksony)!
Każda komórka nerwowa mózgu,wgbadańPiotra
Anochina z Uniwersytetu Moskiewskiego, może
wytworzyćpołączeniaz1028innychkomórekCzyli
napisana liczba wszystkich możliwych kombinacji
wcałymmózgu,jestcyfrą1z10,5mln km zer!
Wedługinnychbadańwynika,żekażdyneuronzdolnyjestwytworzyćrównocześnie
10000lubwięcejpołączeńnerwowychzinnymikomórkamiPotencjałjakiztego
wynika,jestwięcniemalnieograniczony!
Mózg człowieka przetwarza400mldbitówinformacjinasekundę,zczegotylko
dwa
tysiące trafia do świadomości Wynika z tego, że większość operacji
wykonywanajestwłaśniepozaTwojąświadomością
3
Copyright ©byMarcinKijakBuineEducation | www.mkbe.pl | www.SzybkieCzytanieBlog.pl
916065427.006.png 916065427.001.png
Jakczytaćzybciejirozumiećwicej|darmowyraport
WtrakciecodziennejaktywnościTwójmózggenerujeokoło25watówenergii
elektrycznej. Wystarczy to, aby rozświetlićżarówkę!
Mózgpodzielonyjestnadwiepółkule prawąilewąObiecechująsięinnymi
właściwościami Prawa półkula, tzw Willi, posiada świadomość intuicyjną,
syntetyzującą,wyobrażeniową,twórczą,wizualną,przestrzenną,muzyczno-tonalną
Dostrzegaobrazcałości,zamiastpojedynczychobiektówMówisię,żewidzilasanie
drzewo.
Lewapółkula,tzwWilfred,posiadaświadomośćlogiczną,racjonalną,analityczną,
matematyczną,werbalnąiliniowąDostrzegapojedynczeobiekty,aniecałośćMówi
się,żewidzidrzewoanielas
otozaskakującainformacja
W2002rokuwAmerycesiedmioletniadziewczynkazostałapoddanaoperacji,
wktórej usuniętojejcałąlewąpółkulęmózgu Operacjabyłakonieczna,ponieważ
dziewczynkamiałaprzewlekłezapaleniemózgu,któregroziłojejśmiercią
Jaknapisałemwcześniej, lewapółkulamózgu jestodpowiedzialnazamyślenie
logiczneianalityczne,czynnościwerbalne(mowa)orazoczywiście– „sterowanie”
prawąpołowąciałaDlategoteżmożnabypomyśleć,że po operacji dziecko nie
będzie miało możliwości komunikowania się ze światem, myślenia „lewo-
półkulowego”orazruchu
Okazało się jednak, że dziecko jest prawie całkowicie normalne i płynnie
4
posługujesiędwomajęzykamiPokazujetojakniesamowicieplastyczny jest ludzki
mózgJeślijakiśobszarmózgujestuszkodzony,innypotrafiprzejąćjegofunkcje
Copyright ©byMarcinKijakBuineEducation | www.mkbe.pl | www.SzybkieCzytanieBlog.pl
916065427.002.png
Jakczytaćzybciejirozumiećwicej|darmowyraport
WiadomotojużdziękipewnemuFrancuzowi,któremuprzeprowadzonoszereg
badań(zpowodubólunogi)Jednoznichwykazało,żejegoczaszkaprawiewcałości
wypełnionajestpłynemmózgowo-rdzeniowym,którywidocznieniepozwoliłna
poprawneukształtowaniesięmózgu
Zostałamujedyniecienkawarstwakomórekmózgowych,aresztęwypełniałpłyn
LekarzebyliwszokuStwierdzili,żeczterdziestokilkuletniFrancuzpowinienjuż
dawnonieżyć
Pomimo"pustejgłowy"założyłrodzinę,normalniepracujeiwpełnikorzystazżycia
W takich przypadkach sprawdzają się wyniki badań
które świadczą, że przeciętny człowiek wykorzystuje
zaledwie 2-10% swojego potencjału umysłowego!
Twójmózggeneruje 4 rodzaje fal elektrycznych (możliwychdosprawdzeniaEEG)
alfa, beta, theta i delta. Fale beta dominująuCiebieteraz,gdyczytasztentekst
Sąonepowiązanezeświadomościązewnętrzną,czyliodbioreminformacji Fale alfa
i theta dominująpodczasmedytacji,hipnozy,głębokiejmodlitwyczyefektywnej
nauki(stanwyćwiczony,npuabsolwentówMetodySilvy) Fale delta związanesą
ze snem oraz zjawiskami paranormalnymi (np. telekineza).
Naturalniewystępująteżpodczassnu(przezstanalfaprzechodziszcodziennie
budzącsięizasypiając,orazwtrakciesnuprzechodzącprzezróżnefazy)Faletheta
umożliwiają wytwarzanie naturalnych środków znieczulających, które
5
automatyczniewydzielanesąpodczasszoku(dlategoofiaryciężkichwypadków
Copyright ©byMarcinKijakBuineEducation | www.mkbe.pl | www.SzybkieCzytanieBlog.pl
916065427.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin