Dźwięki muzyki (Sound of Music) cz.1.txt

(47 KB) Pobierz
{1}{75}movie info: XVID  720x436 25.0fps -1931640124 B|SubEdit b.4066 (http:subedit.com.pl)
{200}{350}T�umaczenie: GelulaSDl| Synchronizacja + teksty piosenek: Hitmus
{350}{550}Polskie teksty piosenek: SHYLOCK
{3911}{3977} G�ry o�ywaj�
{3983}{4089} d�wi�kami muzyki
{4095}{4154} Pie�niami, kt�re od wiek wiek�w
{4160}{4277} niesie wiatr
{4283}{4359} Widok g�r nape�nia me
{4364}{4474} serce muzyk�
{4480}{4652} A serce chce �piewa�|ka�d� now� pie��
{4664}{4780} Me serce chce bi� w rytmie|skrzyde� ptak�w
{4786}{4860} co w g�r� od jezior do lotu si� rw�.
{4866}{4969} Moje serce wzdycha|W rytm bij�cych dzwon�w
{4975}{5070} Kt�rych d�wi�k wiatr niesie od ko�cio�a wie�
{5076}{5160} By �mia� si� jak strumyk,|kt�ry ta�czy
{5166}{5250} Na kamieniach spotkanych po drodze
{5256}{5349} By �piewa� w nocy
{5355}{5446} Jak skowronek, kt�ry uczy modli� si�
{5454}{5588} ld� na wzg�rza
{5594}{5742} Gdy moje serce jest samotne
{5748}{5841} Wiem, �e us�ysz� tam
{5846}{5954} dobrze znan� pie��
{5960}{6074} W me serce sp�ynie otucha
{6079}{6267} w d�wi�kach muzyki
{6291}{6414} l za�piewam...
{6420}{6635} ...raz jeszcze
{10690}{10857}Salzburg, Austria, Ostatnie|Z�ote Dni Lat Trzydziestych
{13398}{13517}Alleluja, Alleluja
{13523}{13634}Alleluja, Alleluja
{13691}{13739}- Matko prze�o�ona.|- Siostro Bereniko.
{13745}{13807}- Nie mog� jej znale��.|- Marii?
{13834}{13865}Zn�w gdzie� zgin�a.
{13886}{13944}Powinna nosi� dzwonek na szyi .
{13950}{14023}By�a� w stodole?|Wiesz, jak kocha zwierz�ta.
{14029}{14095}Sprawdzi�am wsz�dzie.|W zwyk�ych miejscach.
{14100}{14154}Poniewa� jest to Maria. . .
{14160}{14223}radz�, by� szuka�a|w niezwyk�ych.
{14350}{14380}Matko prze�o�ona. . .
{14386}{14449}to �amanie przepis�w rozwieje. . .
{14455}{14533}twe w�tpliwo�ci co do jej|przysz�o�ci tutaj .
{14538}{14635}Posiadam wiar�|w swe w�tpliwo�ci siostro Berto.
{14641}{14710}We�na czarnej owcy|tak samo grzeje.
{14716}{14819}Nie m�wimy o czarnych i bia�ych|owcach, siostro Ma�gorzato.
{14825}{14907}Z kandydatek na nowicjuszki|Maria jest najmniej . . .
{14913}{14974}Dzieci, dzieci.
{14985}{15080}Rozmawia�y�my w�a�nie|o naszych postulantkach.
{15095}{15167}Prze�o�one nowicjuszek|i postulantek. . .
{15173}{15300}stara�y si� mi pom�c,|przedstawiaj�c swe odmienne opinie.
{15306}{15379}Siostro Katarzyno,|co my�lisz o Marii?
{15384}{15458}Czasami jest �wietn� dziewczyn�.
{15481}{15555}- Siostro Agato?|- Da si� j� �atwo lubi�. . .
{15561}{15622}ale czasami jest to trudne.
{15628}{15714}- A ty, siostro Zofio?|- Och, bardzo j� lubi�.
{15719}{15789}Zawsze jest jednak|w tarapatach, prawda?
{15795}{15837}W�a�nie o tym m�wi�.
{15845}{15904}�azi po drzewach od rana,|i ma podrapane kolana
{15909}{15950}R�bek w habicie porwany,|to widok wprost nies�ychany
{15965}{16065}Na msz� idzie krokiem walca |i jeszcze gwi�d�e na palcach
{16081}{16188}A wiem te�, �e pod welonem|ma loki pokr�cone
{16195}{16306}Przyrzek�abym, �e s�ysza�am|jak za klauzur� �piewa�a
{16311}{16359}Na jutrzni� przybiega sp�niona
{16364}{16419}Lecz potem jest szczerze skruszona
{16426}{16482}Punktualno�ci� nie grzeszy
{16487}{16536}Jedynie na obiad si� �pieszy
{16545}{16658}Niech�tnie to m�wi�,|lecz nie mam wyboru
{16663}{16770}Maria nie pasuje do klasztoru
{16781}{16842}Jest jedno, co j� rozgrzesza
{16848}{16880}Powiedz, siostro Ma�gorzato.
{16901}{16996}Maria mnie roz�miesza
{17066}{17159}Co zrobi� z tak� dusz� jak Maria?
{17165}{17257}Jak z�owi� chmurk� i przywi�za� j�?
{17263}{17344}Jakim s��wkiem okre�li� Mari�?
{17356}{17383}-Huncwot
{17388}{17421}-Gagatek | -Klaun
{17460}{17550}Tak wiele rzeczy| chce si� jej powiedzie�
{17556}{17638}Wiele powinna jeszcze si� nauczy�
{17649}{17738}Lecz jak zmusi� j� by zosta�a| l do ko�ca ci� wys�ucha�a?
{17751}{17835}Gdy w jednym miejscu|nie d�u�ej jest ni� na piasku fala?
{17841}{17938}Co zrobi� z tak� dusz� jak Maria?
{17951}{18084}Jak z�owi� blask ksi�yca
{18089}{18220}w pust� d�o�?
{18246}{18330}Przy niej si� staj� frywolna|i do skupienia niezdolna
{18336}{18419}i sama nie wiem co z ni� zrobi� mam.
{18424}{18504}-Jest zmienna jak pogoda.|-Niesforna tak, �e s��w szkoda.
{18512}{18556}-To anio�.|-To czort.
{18561}{18594}To czarna owca.
{18603}{18690}Z ni� plaga gorsza od szara�czy.
{18696}{18775}Lepiej ni� derwisz ta�czy.
{18788}{18874}-Jest dzika, jest s�odka.|-To baranek, to trzpiotka.
{18887}{18949}-Rado�ci pow�d.|-Zmartwienia przyczyna.
{18954}{19047}Taka ju� z niej dziewczyna.
{19066}{19159}Co zrobi� z tak� dusz� jak Maria?
{19164}{19254}Jak z�owi� chmurk� i przywi�za� j�?
{19260}{19345}Jakim s��wkiem okre�li� Mari�?
{19351}{19399}-Huncwot. |-Gagatek.
{19404}{19444} Klaun.
{19455}{19545}Tak wiele rzeczy|chce si� jej powiedzie�
{19551}{19634}Wiele powinna jeszcze si� nauczy�
{19639}{19744}Lecz jak zmusi� j� by zosta�a|l do ko�ca ci� wys�ucha�a?
{19750}{19848} Gdy w jednym miejscu|nie d�u�ej jest ni� na piasku fala?
{19853}{19993}Co zrobi� z tak� dusz� jak Maria?
{20375}{20538} Jak z�owi� blask ksi�yca...
{20558}{20713}...w pust� d�o�?
{20996}{21044}Mario, mo�esz wej��.
{21346}{21385}Podejd�, me dzieci�.
{21541}{21574}Siadaj.
{21596}{21682}Wybacz mi, matko prze�o�ona.|Nie mog�am si� oprze�.
{21688}{21758}- G�ry mnie wzywa�y i zanim. . .|- Kochana.
{21769}{21816}Nie musisz przeprasza�.
{21822}{21875}Chc� prosi� o przebaczenie.
{21891}{21921}Je�li ci to pomo�e.
{21943}{22000}Niebo by�o takie niebieskie. .
{22006}{22097}i by�o tak zielono i pachn�co,|�e musia�am tam by�.
{22103}{22210}Szczyt Untersberg wi�d� mnie|w g�r�, bym przesz�a chmury.
{22215}{22266}A gdyby� si� zgubi�a?
{22271}{22325}Nie mog�abym si� tam zgubi�.
{22331}{22399}To moja g�ra.|Wychowa�am si� na niej.
{22404}{22459}Przywiod�a mnie do was.
{22478}{22549}Jak by�am ma�a,|wchodzi�am na drzewo. . .
{22555}{22598}i zagl�da�am|do waszego ogrodu.
{22603}{22674}Siostry pracowa�y i �piewa�y.
{22706}{22793}Za czym idzie nast�pne|niepos�usze�stwo, matko..
{22798}{22850}�piewa�am tam na g�rze.
{22865}{22962}Zakaz �piewu postulantkom|istnieje tylko w zakonie.
{22967}{23015}Nie mog� si� oprze�.
{23021}{23077}Co gorsza, paplam.
{23083}{23137}M�wi� co my�l� i czuj�.
{23143}{23178}M�wi� na to  uczciwo�� .
{23183}{23240}Ale to straszne, matko!
{23246}{23339}Siostra Berta ka�e mi za to|ca�owa� pod�og�.
{23348}{23432}Robi� to jak tylko j� widz�,|by nie traci� czasu.
{23496}{23524}Mario. . .
{23548}{23620}gdy nas obserwowa�a�|i chcia�a� tu by�. . .
{23626}{23739}Nie oznacza�o to, �e by�a� gotowa|na nasz styl �ycia, prawda?
{23771}{23829}Nie, ale staram si� i modl�.
{23834}{23875}l ucz� si�. Naprawd�.
{23881}{23945}Czego si� tu nauczy�a�?
{23961}{24052}Aby pozna� wol� Boga|i z ca�ego serca j� wype�ni�.
{24120}{24147}Mario. . .
{24183}{24250}chyba wol� Boga jest to,|by� nas opu�ci�a.
{24256}{24292}- Opu�ci�a?|- Tylko na jaki� czas.
{24304}{24360}Nie, matko!|Nie odsy�aj mnie!
{24366}{24468}Tu jest moje miejsce. M�j dom,|rodzina. Moje �ycie.
{24484}{24556}- Naprawd� jeste� na to gotowa?|- Tak, jestem.
{24561}{24679}Je�li p�jdziesz w �wiat wiedz�c|czego od ciebie oczekujemy. . .
{24685}{24751}odkryjesz czego mo�esz|oczekiwa� od siebie.
{24756}{24859}Wiem, czego oczekujesz, matko,|i sta� mnie na to! Obiecuj�!
{24944}{24974}Tak, matko.
{25024}{25064}Skoro taka jest wola Bo�a.
{25118}{25240}Ko�o Salzburga mieszka rodzina,|szukaj� guwernantki do wrze�nia.
{25246}{25299}- Do wrze�nia?|- Dla 7-ga dzieci.
{25314}{25339}Siedmiorga?!
{25345}{25375}Siedmiorga?!
{25394}{25437}No, tak, ale siedmioro!
{25465}{25541}Powiem kapitanowi von Trapp,|by si� ciebie spodziewa�.
{25554}{25586}Kapitan?
{25604}{25720}Oficer Marynarki Kr�lewskiej .|Bardzo mi�y i odwa�ny cz�owiek.
{25726}{25791}Jest samotnym wdowcem|z dzie�mi .
{25796}{25899}Ma trudno�ci z zatrzymaniem|tam guwernantki.
{25918}{25973}Dlaczego, matko prze�o�ona?
{26006}{26076}B�g ci odpowie|w odpowiednim czasie.
{26959}{27019}Gdy B�g zamyka drzwi . .
{27024}{27084}gdzie indziej otwiera okno.
{27141}{27319} Co przyniesie ten dzie�?
{27475}{27648} Co poka�e przysz�o��?
{27686}{27759} l �wiat i przysz�o��
{27764}{27839} rzucaj� mi wyzwanie
{27844}{27918} Serce si� z piersi wyrywa
{27946}{28074} Ach, co si� ze mn� stanie?
{28082}{28155} Zawsze marzy�am o wielkiej przygodzie
{28161}{28247} Lecz sama w ni� wyruszy� nie mia�am �mia�o�ci
{28253}{28330} Teraz przygoda odszuka�a mnie
{28336}{28483} Wi�c czego boj� si�?
{28566}{28635} Kapitan siedmioro dzieci ma
{28641}{28709} l czego tu si� ba�?
{28770}{28832} L�k i zmartwienie to pr�ny trud
{28838}{28907} Szkoda na� czasu i energii
{28913}{28989} Nie chc� porzuci� moich marze�
{29014}{29134} Wi�c dzielna musz� by�
{29157}{29249} Dzielna, by s�u�y� im ofiarnie
{29255}{29325} l nie pope�nia� b��d�w
{29331}{29372} Okaza� swoj� warto��
{29378}{29539} l moje prawdziwe ja
{29544}{29674} Chc� dzieli� z nimi troski
{29679}{29757} B�d� si� stara� z wszystkich si�
{29763}{29837} Pewnie wystawi� mnie na pr�b�
{29843}{29926} Lecz ufno�ci nie brak mi
{29931}{30010} Jako� zaskoczy� ich zdo�am
{30016}{30094} B�d� surowa lecz mi�a
{30100}{30179} l wszystkie dzieci (Bo�e pob�ogos�aw)
{30185}{30264} B�d� s�ucha�y mnie
{30270}{30345} Z ka�dym momentem nabieram pewno�ci
{30351}{30429} �e wszystko na dobre obr�ci si�
{30434}{30509} Mam ufno��, �e �wiat stoi dla mnie otworem
{30514}{30646} Pewno�ci siebie nie brak mi
{30683}{30749} T� ufno�� mam w pe�nym s�o�cu
{30755}{30829} T� ufno�� mam w czasie ulewy
{30834}{30904} Mam ufno��, �e nastanie wiosna
{30910}{30984} Pewno�ci siebie nie brak mi
{30990}{31065} Si�a nie bierze si� z ilo�ci
{31071}{31144} Si�a nie bierze z bogactwa si�
{31150}{31229} Si�a przychodzi w sen spokojny
{31235}{31305} l silna budz� si� ze snu
{31311}{31384} Do tego, w czym mam ufno��
{31389}{31459} prowadzi mnie moje serce
{31464}{31969} l sama staj� si� ufno�ci�
{32261}{32421} W ufno�ci pok�adam nadziej�
{32439}{32555} Pewno�ci sie...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin