Farewell My Concubine (1993) CD2.txt

(22 KB) Pobierz
{123}{226}Masz dobry gust.
{257}{288}A pan Cheng?
{478}{595}Tak wi�c kiedy indziej|wymienimy si� pogl�dami...
{629}{672}Dziewcz�ta! Dbajcie o naszych go�ci.
{694}{729}Dzi�kujemy za przyj�cie.
{883}{959}Dieyi ! Ja te� wychodz�.
{1087}{1199}Dziewcz�ta! |Chod�cie powita� naszych go�ci.
{1226}{1281}Panie Duan, t�dy, prosz�.
{1305}{1376}Dawno si� nie widzieli�my, |panie Duan. Brakowa�o nam pana.
{1472}{1489}Chcia�bym si� widzie� z pann� Juxian.
{1492}{1657}Ach, jak mam to powiedzie�?
{1664}{1724}M�g� pan m�wi� wcze�niej,
{1726}{1787}nie ma jej tu w tej chwili.
{1794}{1918}C� mo�naby zrobi�?|A mo�e ta?
{1926}{2019}Caifeng, dotrzymaj towarzystwa |panu Duan.
{2405}{2465}Naprawd� chc� si� z ni� zobaczy�,
{2494}{2564}powiedz mi prawd�.|Gdzie naprawd� jest Juxian?
{2599}{2647}Na g�rze?
{2669}{2712}Na na dole?
{2733}{2839}Feniks nocuje na najwy�szych ga��ziach, |oczywi�cie! 
{2858}{3005}Lecz ona jest pi�kna i luksusowa.|My�lisz, �e zejdzie tu do ciebie?
{3098}{3146}Za�� si�!
{3150}{3216}Specjalizuj� si� w luksusowych.
{3316}{3359}Och, panno Juxian-
{3383}{3431}Skurwysyny!
{3436}{3513}Dobrze, jeste�my skurwysynami!
{3520}{3575}Ty pieprzona suko!|Jak �miesz by� tak wybredna!
{3690}{3740}Przesta�!
{3753}{3812}Ale� jeste� pi�kna!
{3822}{3916}Przesta�, albo wyskocz�!
{3937}{4037}Skacz!|Pod��� za tob�.
{4040}{4107}Niewa�ne, gdzie jeste�,
{4157}{4268}nawet po �mierci b�d� z tob�!
{4362}{4373}Xiaolou!
{4757}{4875}Ci faceci s� odra�aj�cy!
{4920}{5015}Zmuszali mnie, bym pi�a wino|z ich ust.
{5018}{5061}No ju�, gnojki! Skaczcie!|Teraz wasza kolej!
{5063}{5145}Gnojki! Skurwysyny!
{5153}{5253}Dobrze, chod�my!
{5690}{5754}Och, to pan Duan !
{5761}{5877}S�uchaj, wszyscy tu jeste�my, by si� |dobrze bawi�...wydajemy mas� pieni�dzy.
{5881}{5998}Wi�c nie wszczynajmy b�jek, OK?
{6078}{6113}Eeechhh !
{6188}{6219}Trzymaj si� od tego z daleka.
{6267}{6315}Nie martw si�.
{6342}{6367}Przestraszony?
{6545}{6626}Juxian, to twoja wina.
{6679}{6722}Nie powiedzia�a� tym d�entelmenom,|�e dzi� jest wielki dzie�?
{7137}{7200}�e zdecydowal�my si� dzi� zar�czy�?
{7417}{7432}To prawda!
{7459}{7552}Dzi� jest szcz�liwy dzie� dla dam.
{7583}{7672}Wypijcie za mnie!
{7681}{7770}Nie chcecie mi pogratulowa�?
{8983}{9050}My�lisz, �e mo�esz z nas kpi�?
{9065}{9158}Panowie,
{9161}{9209}w tym najszcz�liwszym dla mnie dniu...
{9247}{9295}pozw�lcie, �e wypij�|za was wszystkich!
{9367}{9388}A teraz co�, by ci� otrze�wi�!
{9839}{9959}S�ysza�em, �e wda�e� si� w b�jk�|w Domu Kwiat�w.
{10009}{10122}Znasz t� star� histori�...|o m�u PanJinlian?
{10146}{10222}Czy to znaczy, �e w twym �yciu|jest jaka� PanJinlian?
{10225}{10244}O co ci chodzi?
{10246}{10289}Co chcesz us�ysze�?
{10294}{10417}Tylko si� wyg�upiam.
{10443}{10539}Chod� kiedy� ze mn�.|Zobaczysz, jak tam jest.
{10542}{10585}B�dzie ciekawie.
{10903}{10941}Przepraszam. Naprawd�!!
{10987}{11018}By�em bezmy�lny.
{11055}{11162}Tym razem wezm� si� ju� za siebie.
{11205}{11239}Jestem przekl�tym g�upcem.
{11337}{11429}Ju� zapomnia�e�, jaki by� |sekret naszego sukcesu?
{11496}{11539}Nie pami�tasz|s��w naszego nauczyciela?
{11608}{11639}Jakie to s�owa?
{11683}{11731}B�d�cie razem|a� do dnia waszej �mierci.
{11759}{11841}Chc�, �eby� ze mn� by�.
{11855}{11884}Co, gdyby�my
{11905}{11977}zostali razem a� do �mierci?
{12020}{12090}Jak dot�d trzymamy si� razem,|prawda?
{12092}{12165}To nie wystarczy.|To musi by� na ca�e �ycie.
{12167}{12265}Jeden dzie�, nawet jedna sekunda mniej...|sprawia, �e ju� nie jest to ca�e �ycie!
{12455}{12483}Dieyi, naprawd� popadasz w obsesj�.
{12488}{12567}Twoja obsesja na punkcie sceny
{12584}{12711}wdziera si� w twe codzienne �ycie.
{12725}{12821}Ale jak mamy i�� w ten spos�b |przez �ycie,
{12848}{12905}w realnym �wiecie, |�yj�c pomi�dzy zwyk�ymi lud�mi?
{12953}{13015}Pom� mi z makija�em! 
{13648}{13684}Konkubino Yu
{13727}{13783}pie�� by�a �piewana wsz�dzie.
{13799}{13852}Nasz kraj |jest zniszczony przez wroga.
{13855}{13950}Czas wi�c zi�ci� t� przekl�t� fantazj�.
{13971}{13991}M�j kr�lu.
{13995}{14139}Powiem ci, cho� �amie mi to serce,
{14187}{14415}dzi� jest dzie�,|gdy musimy si� po�egna�.
{15461}{15520}Staniesz si� Cnotliw� Dam�!
{15604}{15652}Obud� si�.|My�lisz,
{15654}{15748}�e wilki i tygrysy
{15750}{15822}ju� nie rozpoznaj� twego zapachu?
{15870}{15964}Jestem przera�ona.
{16004}{16134}Pozw�l, �e co� ci powiem.
{16170}{16223}Je�li raz staniesz si� dziwk�,|zawsze ni� jeste�.
{16278}{16314}Zachowam to w pami�ci.
{16455}{16517}Dobrze. |Rozejrzyj si� wok�l siebie.
{16757}{16822}Pan Duan podarowa� ci proporzec.
{16839}{16915}Pi�kno�� Stulecia,|tak g�osi napis.
{18141}{18210}Co ty tu robisz?
{18306}{18351}Co to jest, Juxian?
{18354}{18411}Wejd� do �rodka!
{18430}{18459}Nie, ty wyjd� na zewn�trz!
{18536}{18625}Co robisz na bosaka |w tak zimny dzie�?
{18711}{18742}Co si� sta�o?
{18764}{18879}Dom Kwiat�w nie b�dzie zatrzudnia�|zar�czonej kobiety.
{19269}{19291}Chod�. Pozw�l, �e ci� przedstawi�.
{19311}{19370}To jest panna Juxian.
{19394}{19445}To m�j sceniczny brat, Dieyi.
{19461}{19560}Mog�a� go widzie� w roli|Konkubiny Yu.
{19576}{19706}Xiaolou m�wi� o tobie bardzo cz�sto,|czuj�, jakby�my byli starymi znajomymi.
{19733}{19838}Panno Juxian.|Przepraszam, musz� ju� i��.
{20080}{20108}Xiaolou,
{20159}{20190}Wtedy, w Domu Kwiat�w...|gdyby� mnie nie z�apa�,
{20198}{20310}by�abym teraz |sze�� st�p pod ziemi�.
{20423}{20514}Pami�taj, to ty mnie si� o�wiadczy�e�.
{20543}{20586}Popad�am w bied� i nieszcz�cie.
{20607}{20708}Je�li mnie we�miesz...|zrobi� dla ciebie wszystko.
{20751}{20789}Je�li mnie kiedy� opu�cisz,
{20830}{20885}zabij� si�.
{21254}{21302}Co za ognista kobieta!
{21350}{21478}Kiedy b�dzie przedstawienie
{21526}{21617}"�wiecy-p�on�cej-w Nocy"|w Komnacie �lubnej?
{21670}{21715}Dzi� wieczorem.
{21717}{21796}Poczekajcie. Chc� formalnej|ceremonii zar�czynowej...
{21823}{21911}na kt�r� zaproszone jest|ca�e towarzystwo.
{21928}{21983}Chc� wej�� w twe progi|jako prawdziwa narzeczona.
{22015}{22069}Chyba nie s�dzisz,|�e chc� zaoszcz�dzi�?
{22084}{22170}Formalna ceremonia zar�czynowa|odb�dzie si� dzisiaj.
{22173}{22221}Panowie, mamy przyjemno��|zaprosi� wasz� grup�.
{22367}{22413}Panno Juxian...
{22439}{22515}gdzie pani studiowa�a oper�?
{22528}{22590}Ja? Czemu tak s�dzisz?
{22606}{22710}Po sposobie, w jaki|odegra�a pani sw� rol�.
{22827}{22926}Dieyi, ona b�dzie twoj� bratow�.
{22940}{23022}R�wnie�, ceremonia zar�czynowa|dzi� wieczorem...
{23117}{23213}Nie uczy�em si� opery|"Kr�l Gangster�w i Jego Dziwka".
{23256}{23285}Nasz nauczyciel |nigdy jej nas nie uczy�.
{23309}{23357}O czym ty m�wisz?
{23367}{23448}Dieyi, Xiaolou powiedzia�
{23453}{23517}�e �yczy ci dobrze.
{23630}{23654}Nie odchod�!
{23752}{23789}Dok�d idziesz?
{23832}{23925}Nie tw�j interes.
{23968}{23992}Xiaolou!
{24043}{24086}Prosz�, nie odchod�!
{24112}{24236}Mistrz Yuan zaprosi� nas na wiecz�r.|Chce zosta� naszym patronem.
{24260}{24335}Kim on sobie my�li, �e jest?|Nikt mi nie b�dzie m�wi�, co mam robi�.
{24385}{24479}Jestem tylko fa�szywym kr�lem.|Ty naprawd� jeste� Konkubin� Yu.
{24484}{24534}Niech ci patronuje,|je�li chcesz.
{24577}{24604}Xiaolou!
{25191}{25286}Ta winieta z pi�r|jest rzadka i cenna.
{25332}{25464}U�yto pi�r z ogon�w �ywych pawi.
{25505}{25553}Oto sekret
{25574}{25682}mi�kko�ci i koloru tych pi�r.
{25702}{25766}B�d� na ciebie czeka�.
{26682}{26730}W tym �wiecie,
{26732}{26833}obrzydliwo�c tkwi zar�wno|w m�czyznach i kobietach.
{26845}{26953}Tylko bodhisattva uosabia|istot� jak m�czyzny, tak i kobiety.
{27036}{27094}Jaka� ekstaza!
{27477}{27543}Ten miecz ma histori�.
{27552}{27629}Kiedy� nale�a� do eunucha Zhanga.
{27639}{27758}Gdy Zhang popad� w bankructwo,|wpl�ta�em si� w k�opoty, by go posi���.
{27789}{27840}Widz� po tym,
{27856}{27941}�e jeste�my starymi znajomymi.
{27981}{28048}Niesamowite. Niekt�rzy przeszukuj�|wszystko, by znale��...
{28051}{28132}Podoba ci si�?
{28317}{28363}Ja -
{28430}{28547}Niech nie b�dzie mi�dzy nami|wulgarnych rozm�w o pieni�dzach.
{28604}{28681}Drogi miecz jest klasycznym podarunkiem|mi�dzy przyjaci�mi na bardzo intymnej stopie.
{28741}{28770}Co powiesz?
{28801}{28890}Panie Cheng... chcia�by� by� moim|najbardziej intymnym przyjacielem?
{28892}{29125}�o�nierze Han dokonali inwazji.
{29141}{29302}Pie�ni Chu |s�ycha� ze wszystkich stron.
{29446}{29667}Od kiedy dobry kr�l|utraci� ducha walki
{29705}{29954}C� jest warte �ycie jego|n�dznej Konkubiny?
{30093}{30119}Nie!
{30138}{30180}To prawdziwy miecz!
{30664}{30769}U�miech zapocz�tkowuje wiosn�.
{30832}{30934}�za pogr��a ca�y �wiat w ciemno�ci.
{30980}{31071}Jak bardzo to do ciebie pasuje.
{31116}{31150}Do ciebie...
{31212}{31268}tylko ty jeste�|obdarzony takim czarem.
{32260}{32342}Acg, panie Cheng.|Wiedzia�em, �e pan przyjdzie.
{32347}{32440}Trzymali�my dla pana miejsce |przy g��wnym stole.
{32759}{32797}Wr�ci�e�?
{32823}{32929}Niez�e by�o to, co pokaza�e�.
{32948}{32980}Sp�jrz na to.
{33109}{33140}C� za miecz!
{33260}{33382}Jak wszed�e� w jego posiadanie,|znienacka, dzi� w nocy?
{33670}{33787}Dieyi, spo�ni�e� si� bardzo.|Lepiej si� napij!
{33792}{33859}Tak, napij si�!
{34079}{34132}Jestem wdzi�czny, panno Juxian.
{34154}{34214}Dieyi? Panie Cheng !
{34286}{34312}Xiaolou...
{34334}{34442}Od teraz przestajemy razem wyst�powa�.
{34444}{34535}Panie Cheng, nie mo�e pan tego zrobi�!|To nie jest...wielbiciele nie chc�...
{34645}{34672}To jest straszne!
{34682}{34765}Wojska japo�skie wesz�y do miasta!
{35300}{35353}Dieyi...|Gdzie jest Dieyi?
{35473}{35585}Nape�ni� tw�j puchar|najlepszym winem.
{35684}{35738}Specjalnym winem.
{35756}{35892}Jak wi�c nazywa si� to wino?
{35904}{36005}Wino Nocnego Picia.
{36016}{36098}Nape�nij to.
{36117}{36237}Kto b�dzie us�ugiwa� mi dzi� w nocy?
{36278}{36395}Dieyi sprawia wra�enie, |jakby wzrusza� ramionami...
{36453}{36601}Gdy� �ycie m�czyzny jest pozbawione znaczenia,|jest jak sen o wio�nie...
{36748}...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin